Editörler : asaygincihan27
15 Mart 2012 11:01   


boş müdür kadrosuna geçici görevlendirilen müdür yard. kaç saat ekders alır?

tam gün tam yıl eğitim yapan bir lisede müdür yardımcısı iken "boş bulunan" okul müdürlüğüne valilik oluru ile "geçici görevlendirmem" yapıldı. görevlendirme yazımda 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı resmi gzetenin... 16.maddesi 2.fıkrasınca ekdersinin ödenmesi diyor. o madde " (2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise

Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere

görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere

diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez

teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir

onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere

aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi

bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek

ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca

ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve

görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan

personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili

müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak

görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." diyor ama başka bir yerde de boş kadroya bakana o görevin ön gördüğü ekdersi almasına dair ibare var. bu konuda bilgisi olan varmı.

15 Mart 2012 12:28

yusufenes
Aday Memur

idareci arkadaşlar ne kadar yazıyorsunuz ekdersi bu şekilde olduğunda. (özet meslek lisesinde boş müdür kadrosuna görevlendirilen müd.yrd. kaç saat alır) tam gün tam yıl da var.

15 Mart 2012 15:12

falcon03-tr
Daire Başkanı

OKULUN KADROSU BOŞ İSE VE GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ BELİRTİLEN MAKAMA ASALETEN ATANMA ŞARTLARINA HAİZ İSE ASİLİN ALDIĞI EK DERSİ ALIR BU KONUDA ÇOK MAHKEME KARARI VAR.AYRICA 2010 YÖNETİCİ ATAMA KLAVUZUNDA KONU İLEİLGİLİ AÇIKLAMALAR MEVCUT.

15 Mart 2012 15:59

yusufenes
Aday Memur

peki asaleten atanma şartını taşımıyorsa örneğin a sınıfı bir okula müdür olabilecek 3 yıl müdür yardımcılığı görevi yoksa o zaman bu adamı niye müdür olarak görevlendirip, müdürden bekledikleri tüm işleri beklerler, tüm sorumlulukları yüklerler...

15 Mart 2012 16:13

falcon03-tr
Daire Başkanı

hocam bu koltuk sahiplerinin bir takdiğidir.size her türlü angaryayı yüklerler.lakin ek ücrete gelince hemen mevzuat kılıfı uydururlar.böyle bir görev tevdi edildiğinde önce ek ders oluru alın ki sorumluluk ve fazla ödeme gibi sonradan kafanız ağrımasın.ücret onayı aldığınız takdird sorumluluk mem olur vesselam...

16 Mart 2012 09:09

afyon80
Memur

16/2. fıkraya göre 18 saat ücret alabilirsiniz.Asaleten atanma şartlarını taşıyorsanız valilik olurunu değiştirmek (22. maddeye göre)için talepte bulunun.Ancak bu sayede asil müdürün aldığı ücreti alabilirsiniz.

16 Mart 2012 12:20

yusufenes
Aday Memur

bu konuda örnek dava kararı varmı? bilenler yardımcı olursa sevinirim

16 Mart 2012 13:52

GarfieLd83
Daire Başkanı

Nereye görevlendirilirsen görevlendiril meb de alacağın ekders 18 dir. Allah aşkina adam okul müdürüyken 20 saat ekders alıyor, görevlendirme şube müdürü oluyor ona bile 18 saat veriyorlar. Ne mahkemesi ne kararı. Mebde böyle. Hem sen onu mahkemeye ver ugraş zaten senin görevlendirmen de biter hatta sınava girip asaletini bile alırsın o zamana kadar hocam :) Hiç ugraşmayın bence eğer görevlendirme söz konusuysa alacaksın 18 saatini haftalık işine bakacaksın.

17 Mart 2012 23:44

monopoly
Şef

peki bulundğum kurumda aylık 20 saat alıyorsam ve aynı kurumda müüdür olarak görevlendirilirsem yine 18 saat mi alıcam?

17 Mart 2012 23:49

bigpine
Aday Memur

sayın hocam cevap 2007/ 17 sayılı genelgede var buyrun;

15- Vekâlet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22?nci

maddesinde; ?(1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil

öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının

tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler

uygulanır.

(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile

atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili

atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen

kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.? hükmüne yer

verilmiştir.

Bu maddenin (2) numaralı fıkrasına göre yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin olarak

öncelikle ?boş kadro?, asaleten atanma şartlarının taşınması?, ?atamaya yetkili amir? ve

?vekâleten atama? gibi kavramların ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda görülmektedir.

a) Boş kadro: O ana kadar hiç atama yapılmamış veya atama yapılmış olmakla birlikte ölüm,

emeklilik, istifa, memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma gibi nedenlerle boşaltılmış

kadro demektir. Kadro sahibinin bir başka göreve vekâleten atanması veya geçici olarak

görevlendirilmesi ile yıllık izin, hastalık raporu, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle bir süre

görevinin başında olamaması kadronun boş olduğu anlamına gelmemektedir. Zira söz konusu

nedenler sona erdiğinde ilgilisinin kadrosuna geri döneceği açıktır.

b) Asaleten atanma şartlarının taşınması: Bir göreve vekâleten atanmak için o göreve asaleten

atanacaklarda aranacak şartların tümünün taşınması gereği, genel kabul görmüş hukuk

ilkelerindendir. Bu nedenle, vekâleten atanılacak göreve ilişkin olarak o göreve asaleten

atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen nitelik, hizmet süresi, en son bulunduğu görev,

nüfus sayısına göre doğduğu veya belirli bir süre yaşadığı yerde bazı görevlere atanamama,

bazı görevlere atanmak için belirli yerlerde belirli sürelerde görev yapmış olma ve benzeri

şartların eksiksiz olarak tümünün taşınması gerekmektedir.

Sınav öngörülen görevler için sınavı kazanma veya sınava girmiş olma şartı vekâleten

atanacaklarda aranmayacak; yukarıda belirtilenler de göz önünde bulundurularak sınava girme

şartlarının eksiksiz olarak tümünün taşınması yeterli olacaktır.

c) Atamaya yetkili amir: Bakanlığımız personelinin atamaları, atama yapılacak görevler

itibarıyla; müşterek karar ya da Bakan, Müsteşar, Personel Genel Müdürü veya valilik

onaylarıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, vekâleten atamaların da atanılacak kadro itibarıyla

atama yetkisine sahip makam tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, Kararın

yukarıda sözü edilen 22?nci maddesinde de münhasıran belirtildiği gibi, müşterek karar ile

atanılması gereken görevlere yapılacak vekâleten atamaların Bakan onayı ile yapılmasının

yeterli olacağıdır.

ç) Vekâleten atama: Boş bulunan bir kadroya, o kadroya yukarıda belirtilenler sınırlılığında

asaleten atama yapma yetkisine sahip makam tarafından ve yine yukarıda belirtilenler

sınırlılığında o kadroya asaleten atanacaklarda aranan şartları taşıyanlardan birinin vekâleten

atanmasıdır.

Görüleceği gibi, vekâleten atama ile asaleten atama arasında bazı nüanslar dışında hemen hiç

fark bulunmamaktadır. Bu nedenle madde, o göreve asaleten atananlara ödenmesi öngörülen ek

ders ücretlerinin vekâleten atananlara da aynı şekilde ödenmesini sağlayacak şekilde

düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak işlemler sonucunda bir göreve vekâleten

atananlara, zaman içinde başkaca bir onay alınmasına gerek duyulmaksızın bu görevleri

süresince vekâlet ettikleri kadroya ilişkin ek ders ücreti, vekâlet ettikleri kadronun bulunduğu

birimce ödenecektir. Bu durumda olanlara, bu görevleri süresince aslî kadrolarına bağlı olarak

ayrıca herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün

olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere

görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda

olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 21?inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

17 Mart 2012 23:54

bigpine
Aday Memur

özetlersek kadro boş olmak koşulu ve asalaten atanma hakkın varsa ( sınav puanı gerekiyorsa o hariç) vekalet ettiğin kadronun ekdersini 22. madde, bu 2 şarttan biri bile geçerli değilse ( dolu kadroya vekalet etmek gibi, B tipi kurum müdürlüğüne 1 yıl yöneticiliğin var gibi yada doğum yerine göre asalaten atanamama gibi)21. maddaye göre yani 18 saat alırsın.

21 Mart 2012 12:01

yusufenes
Aday Memur

anlamadığım boş kadroya asaleten atanma şartı tutmayan birini görevlendiriyorlar, sonra asil müdürün tüm sorumlulukları yükleniyor, sonrada görevlendirme yazısında "vekalet" değil de "geçici görevlendirme" yazıyor diye 18 saat ekders alıyor. bu adalete sığarmı. bakalım bu konuda sendikalarada yazı yazdım. benim aradığı bu konuda bir çalışma yapıpta neticeye ulaşan varmı. örneğin mahkeme gibi...

23 Mart 2012 11:19

yusufenes
Aday Memur

16 ocakta çıkan yönetmelikten bahsedenler var. 16 ocakta hangi yönetmelik çıktı?

21 Ağustos 2012 20:41

beyzade86
Memur

bigpane.... Doğum yerine göre asaleten atanamamak da neyin nesi oluyo anlayamadım!!!???

21 Ağustos 2012 23:37

f1yardım
Şube Müdürü

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

Madde 27- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 nci maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 1/7/2012 tarihinden itibaren 10 uncu ve 16 nci maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

bakınız hakem kurulu kararları.

22 Ağustos 2012 01:10

beyzade86
Memur

evet 10. ve 16. maddede belirtilen ücretlerden yüksek olandan yararlandırılır diyo da; bunun üst limiti nedir hocam, kesin bişi yok mu yani??

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;