Editörler : asaygincihan27
27 Eylül 2006 22:04   


Kapalı
13 Ytl Mutemet Parası Olur mu?

Okulumuz ilçeye 55 km uzaklıkta.Okul Müdürümüz maaşımızı 21 km uzaklıktaki bir köydeki mutemede yaptırıyor ve 8 ytl mutemetlik parası ve 5 Ytl yol parası toplam 13 ytl her ay mutemetlik parası veriyoruz.

Ayrıca müdür bey ben sizin Maaşınızı yapmak zorunda değilim isterseniz siz kendi maaşınızı başkasına yaptırın diyor. Müdürün görevleri arasında öğretmenin maaşını yapmak yok diyor.Okulumuzda 8 öğretmen var ve müdür yardımcısı da yok.

Topladığı Yol parası benzin parasının çok üstünde.Ama Okul müdürlüğünün de riskleri var deyip fazla para topluyor.

Sizlerden ricam Okul müdürünün maaşları yapmama gibi bir lüksü var mı yoksa benim maaşımı ve ek dersimi kim yapacak?

şimdi ben maaş alamayacakmıyım .Son yayınlanan genelgede hiçbir ücret adı altında öğretmenlerden maaşlarını almaları için para alınmaz demiyor mu?

Teşekkürler

27 Eylül 2006 22:14

afyon
Aday Memur

ZATEN MAAŞINDAN KESİLMİYORDUR.SİZ ELDEN ÖDÜYORSUNUZDUR.MÜDÜRÜN GÖREVLERİ ARASINDA DEĞİLDİR.MALİYE VE İLÇE MİLLİ EĞİTİMİN GÖREVİDİR.AMA ONLARDA YAPMAZ YAPIN GETİRİN DERLER.AMA İSTİYORSAN SEN YAP MÜDÜRÜNE TEKLİF GÖTÜR SEVE SEVE KABIUL ETTİĞİNİ GÖRECEKSİN

27 Eylül 2006 22:49

Öğretmen bey 137
Daire Başkanı

okul idaresi ne iş yapar peki ?

27 Eylül 2006 23:21

mehmet koç
Kapalı

okul idaresi ne iş yapar sorusunu hangi ruh hali ile soruyorsun be hocam...

yönetmeliğe bak ne iş yaptığını görürsün.maaş yağmakta görevi değildir...

o soruyu soran acaba sınıfta ne iş yapar ki.

27 Eylül 2006 23:23

mehmet koç
Kapalı

bordro parası alması bencede saçma. başka bi çözüm bulunmalıdır.

27 Eylül 2006 23:53

bilge136
Yasaklı

Nedense bizim çok bilmiş müdürlerimiz yönetmelikteki "TAHAKKUK"u görev alanlarına sokmazlar ya da anlamını öğrenmek istemezler.

Maaş yapmak bizim görevimiz değil diyen idarecilere; idarecilik, yöneticilik işine geleni yapmak ya da yapmamak değildir. Görev tanımında yer alan tüm işleri yapmaktır. Başkasını kandırıyım derken gülünç duruma düşüyorsunuz.

Tahakkuku da bilmiyorsanız ben size öğretirim.

28 Eylül 2006 00:22

BilgiS@y@r_Öğretmeni
Memur

Okul idaresi özlük işlerinden sorumludur. Önce evrakları o düzenler. Öğretmenlerin hak ve hukukuna bakar. Bunların içinde dersleri dağıtmak, maaş yapmakta vardır. Yönetmelikte okul idaresi maaş yapar diye bariz bir ifade kullanılmamış fakat öğretmenlerin özlük işlerini yürütür der.

28 Eylül 2006 01:11

sarpedon
Kapalı

Bu kişiler bu koltuklara isteyerek oturdular. bu işleri yapmak talip oldular. Görevlerini yapsınlar yapmazlarsa yapacaklara yol açsınlar. Arkadaşlar mutemetlik ücreti vermeyin. Aynı problem çalıştığım okulda da var. Ben vermeyeceğimi söyledim.

28 Eylül 2006 11:42

pdrfatih
Memur

yapılan maaş ve ekderslerin altında müdür yardımcısı ve müdürün imzası vardır, kendisi düzenlemiş gibi imza atar, o zaman imzalamasın.ayrıca bizim görevlerimiz arasında yazmaz derler, öyle bir şey yoktur, idare yapmazsa ozamanda ilçe milli eğitim yapmak zorundadır,

hocam parasını vermiyorum deyin, maaşınız yapılmaz derse peki yapmayın deyin, daha sonra idareye yapılmadığına dair dilekçe verin, hukuki süreci başlatın ozaman bilmiyorum, görevim değil diyen idareciler nasıl tutuşurlar,

ortada kalmazsınız mutlaka maaşınız yapılmak zorundadır...

28 Eylül 2006 11:47

cem_
Memur

Arkadaşlar mutemetlik parası diye birşey yok vermeyin

28 Eylül 2006 12:13

ayzuvay
Aday Memur

hocam siz o parayı vermeyin müdür erkekse maaşınızı yapmasın...

28 Eylül 2006 13:19

sarpedon
Kapalı

Biraz diretin arkadaşlar. Bugüne kadar para verildiği için adet lmuş para vermek. Para verme geleneğini yıkmak zor olacak ama yılmadan devam edin

28 Eylül 2006 14:57

düzcelimüdür
Şef

Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve görevleri

Madde 275-Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni:

a) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalayıp saklar, disket, CD Rom gibi sayısal ortamlarda saklanan verileri yedekler, arşivler, bilgileri güncelleştirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve işleri süresi içinde sonuçlandırır.

b) Kurum ya da kişilerle ilgili yazıları dosyalar, gizli kalması gerekenlerin gizliliğini sağlar.

c) Öğretmen, memur ve hizmetlilerin dosyalarını tutar, bunlarla ilgili değişiklikleri zamanında defter ve belgelere işler.

d) Verildiğinde kurumun mutemetliğini yapar, personelin aylık, ücret, yolluk ve tahakkuk edecek diğer alacakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Verilen avansı, müdürden alacağı emirlere ve ilgili mevzuata uygun olarak harcar ve hesabı zamanında kapatır.

e) Teslim edilen bilgisayar, daktilo, teksir, fotokopi, faks, yazıcı ve benzeri araçları kullanır, korur, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar.

f) Harcama kâğıtlarını mevzuata uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili belgeleri, fatura örneklerini ve satın alma ya da satma kararlarını dosyasında saklar.

g) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulüne göre tutar.

h) Her ayın sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgeleri ile her malî yılın sonunda gönderilmekte olan istatistik çizelgelerini hazırlar.

ı) Ayniyat mutemedi yoksa bu görevi yapar, gereken defter ve dosyaları tutar.

i) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.

Müdür, bu görevlerden hangilerinin kimler tarafından yapılacağını yazılı olarak bildirir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

28 Eylül 2006 15:05

düzcelimüdür
Şef

Müdürün Ödevi, Yetkisi

Madde 5- Okulu müdür yönetir. Müdürden arkadaşlarına ve öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları ile iş birliği yapması istenir.

Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları; müdür yardımcıları, öğretmenler ve stajyer öğretmenlerdir. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre, iç hizmetler şefi, katip ve hesap memuru, ders aletleri memuru, kitaplık memuru, ayniyat mutemedi ve yönetim memurları vardır. Müdür, yönetim ödevlerini bu memurlara dağıtmaya ve gereğine göre ödevlerini değiştirmek üzere Valilik yolu ile Bakanlığa öneride bulunmaya yetkilidir.

Madde 6- Müdür, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Bundan başka müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili ödev sahiplerini yakından izlemekle de yükümlüdür.

Madde 7- Müdür, öğretim işlerini, herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür. Müdürün bu konuda ödevleri şunlardır:

a) Ders yılı başında öğretmenlerden öğretimle ilgili yıllık bir pl â n almak, bu pl â nların yıllık raporda tasarlanan zamanlar içinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve izlemek, müfredat programlarından bitirilmeyen kısımları nedenleriyle birlikte Bakanlığa bildirmek,

b) Derslerin birbirleriyle ahenkli bir surette okutulmasını ve aynı ders zümresiyle ilgili öğretmenlerle, aynı sınıfta ders veren öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlamak,

c) Derslerin verimini artıracak maddî olanakları hazırlamak, okulda bulunan eşya ve ders araçlarından, lâboratuvar ve işliklerden çalışma saatlerinde öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu amaçları çoğaltmak, okul dışından getirtilebilecek ders araçlarının sağlanmasına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları kullanmaları ve öğrencilerine de kullandırmaları işini izlemek,

(*) Yürürlüğe giren başka mevzuatlar ortaokullar ve ortaokullarla ilgili hükümler uygulamadan kalkmıştır.

(...) ile gösterilen yerlerdeki hükümler, uygulanırlığını kaybetmiştir.

d) Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yapacakları tabiat, çevre ve teknik kurumları inceleme gezilerini, eski eser ve müzeleri ziyaret gibi çalışmaları pl â na, programa bağlamak ve kolaylaştırmak, öğretmenleri bu hususta ödeve çağırmak, 57'nci madenin (h) fıkrasında yazılı raporları zamanında toplayıp tarih sırasıyla ilgili oldukları bilim dalının dosyalarında saklamak ve dosyaları her ders yılında yenilemek,

e) Haftalık ders çizelgesiyle öğretmen, müdür yardımcısı ve stajyerlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamak, (Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler önemli bir neden olmadıkça hafta başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğretmen ve öğrencilere duyurulması gerektir.)

Haftalık ders programının düzenlenmesinde eğitbilim ilkeleri göz önünde bulundurulur. Çift öğretim usulü uygulanan okullarda öğretmenlere bir günde altı saatten fazla ders konulamayacağı gibi, öğretmenlerin bir haftalık ders saatlerinin bir ya da iki güne toplanması da doğru değildir.

f) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve öğrencilerini yakından izlemek, (Bir yıl içinde her öğretmenin en az iki dersine girilmesi zorunludur.)

g) Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek, teftiş sonuçlarını saptayarak bu amaçla hazırlanmış olan basılı raporları işlemek ve öğretmenlerin kişisel dosyalarına koymak, ders yılı yapacağı bu incelemelere dayanarak görüşlerini her öğretmenin talim siciline yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin genel gidişi ve öğretim metotları hakkında zümre öğretmenleri ile ya da öğretmenler kurulunda görüşmeler yapmak,

h) Öğrencilerin l â boratuvar, atölye ve kitaplıklardan yararlanmaları için öğretmenlerin aldıkları tedbirleri yakından izlemek, öğretmenlerin öğrencilere yaptırdıkları yazılı ödevleri de ara sıra öğretmenlerden isteyerek bunların, bu husustaki yönetmelik ve emirlere uygun olup olmadığını incelemek,

i) Dersleri kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitbilim kurallarına uygun olarak ders yılı başında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği ders dağıtım çizelgesini incelenmek ve onaylanmak üzere valiliğe göndermek, (*)

j) Okulla ilgili olağanüstü halleri, soruşturma sonucunu beklemeksizin, hemen valiliğe bildirmek,

k) Gerek öğrenciler, gerek çevreyle ilgili eğitim, öğretim çalışmaları için, çalışma saatleri dışında da okuldan yararlanılması olanaklarını sağlamak, bu arada evlerinde çalışabilme olanağı bulunmayan öğrenciler için, okul-aile birliği ve okul koruma dernekleriyle iş birliği yapmak.

Madde 8- Müdür, okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler, okulu öğrencilerin çalışacakları, dersleriyle ilgili araştırma yapacakları, boş vakitlerini iyi kullanabilecekleri bir devre durumuna getirecek tedbirleri alır. Bu hususta neler yapabileceği yönetmeliğin bu işlere ayrılan bölümlerinde gösterilmiştir.

Madde 9- Müdürün genel yönetim işleriyle memur, öğretmen ve görevlileri atama ilgili ödev ve yetkileri şunlardır:

a) Müdür, diplomaları, tasdiknameleri, belgeleri, sınıf geçme ve diploma defterini ilgili müdür yardımcılarıyla birlikte imza eder ve onaylar. Bunların doğruluğundan ortaklaşa sorumludur. (*)

b) Müdür, okulun gider gerçekleştirme memurudur. Bu sıfatla harcama kağıtlarını ve bordroları onaylar ve bu memurluğun kanunlarla belirtilen sorumluluğunu taşır. Müdür, verilen özel yetkilerle ?verile üstü? ödevini gördüğü zaman gider ve gerçekleşme memurluğu okulun müdür başyardımcısı ya da en kıdemli müdür yardımcısı tarafından yapılır.

c) Müdür, ayniyat işlerini, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, yönetip denetler.

Müdür bu işlerinde;

a) Demirbaş eşya ve gereçlerinden ayniyat mutemedi olan memurla,

b) Demirbaş araçlarından, varsa, memuru, yoksa bu işle görevlendirilen öğretmenle,

c) Demirbaş eşyanın korunmasından, varsa memuru ya da Bakanlıkça görevlendirilmiş müdür yardımcısıyla yoksa okul müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenle birlikte ortaklaşa sorumludur.

Sorumlulardan herhangi birinin ayrılması durumunda devir ve teslim sorumluluğu vardır.

d) Okul Müdürü: ?Ayniyat Yönetmeliği? gereğince okul demirbaş eşya ve gereçlerinin sayılması için ?Demirbaş Eşya ve Gereçler Sayım Komisyonu?nu zamanında ödeve çağırır. Sözü geçen yönetmelik gereğince okul ayniyat mutemetlerinin, sayımdan sonra hazırlayarak ?Millî Eğitim Bakanlığı Levazım Müdürlüğü Bakanlık Ayniyat Muhasipliği?(Şimdiki adı:MEB İdarî ve Malî İşler Başkanlığı) adresine gönderecekleri tutanak ve çizelgelerin düzenlenmesini ve gönderilmesini sağlar.

(*) 01/02/1993/2377 sayılı TD'de yayımlanan değiştirilmiş şekli. (06/04/1987/2231 sayılı TD'de Ders Dağıtım Çizelgesiyle ilgili açıklama bulunmaktadır.)

(*) Bak: 29/11/1994 gün ve 1994/78 sayılı genelgenin 20/f maddesi ile diğer ilgili maddeleri

e) Müdür, önerisi kendisine ait olan görevlileri kanun ve yönetmelikler çerçevesi içinde önermeye, cezalandırmaya, gerektiğinde işlerine son verilmesini istemeye ve müdür yardımcısı ile memurların cezalandırılmalarını ve görevlerinin değiştirilmesini önermeye yetkilidir. (*)

f) Müdür, memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yapmayanlar hakkında önce kanunî yetkisini kullanır. Yetkisi dışında kalan durumları, olağanüstü nedenlerle işten el çektirilmesi gerekli görülen memur ve öğretmenlerin durumunu tez elden ilgili makamlara bildirir.

g) Müdür, geçici nedenler ya da özürleri yüzünden ödevlerine gelmeyen öğretmenlerin yerine gerekli nitelikleri taşıyan ücretli öğretmenleri seçerek bunları işe başlatır...

Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre işlem yapılması gerekir.

Madde 10- Müdür, özel yönetmelik, emir ve kanunlarla kendisine verilen seferberlik, hava tehlikesinden korunma işlerini ve askerliğe hazırlık yönetmeliği hükümlerini yürütmekle yükümlüdür.

Madde 11- Müdür, kabul etmediği bir özre dayalı devamsızlıklarla, özürsüz devamsızlıkları kanunun verdiği yetkilerle işleme koyar. (*)

Madde 12- Müdür, devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğretmenlerin durumunu saptayarak ilgili makama bildirir.

LİSELER YÖNETMELİĞİ

28 Eylül 2006 15:44

nadir79
Şube Müdürü

hocam maaşları şimdilik ilçe yapıyor,sonra maliye yapacak.

ekdersleri ise okul evraklarını gönderiyor...

gidin dilekçe ile şikayet edin...

bakanlığın genelgesinini ekleyin...

BU ARADA SİZ O 13 YTL BU AY VERMEYİN BAKALIM...MAAŞINIZ YATIYOR MU YATMIYOR MU?!

O KADAR YİYORSA YATIRMAZLAR...

BÖYLE BİR DURUM OLURSA sırasıyla; okul md yardımcısı, okul müdürü, ilçe mem mutemeti, şube müdürü....müdürü en sonunda ilçe il maliye ye kadar gider bu işin ucu...

28 Eylül 2006 15:49

nadir79
Şube Müdürü

MEMLEKETTE NE KADAR BELEŞÇİ VAR YA!

İNSANLARIN AĞZI AÇILSA ŞÖYLE YOLSUZLUK BÖYLE YOLSUZLUK YOK ŞU BANKAYI ŞU HORTUMLADI, BİR BAŞKASINI DİĞERİ DER...

KENDİSİ DE YOLUNA DEVAM EDER!

BU İŞLERİN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ OLMAZ...

YAPILAN YOLSUZLUKTUR...

ONLAR BİR GÜN DOĞRU YOLU BULACAKLAR YA BAKALIM NE ZAMAN...

28 Eylül 2006 16:05

germinal
Aday Memur

okulunuz ilköğretimse,maaş ve ekders yapma işi mudur yardımcısının görevleri arasında,yönetmelikte yazıyor.Bunun için de ek bir para isteyemez.

28 Eylül 2006 16:09

germinal
Aday Memur

sayın düzcelimüdür ben de bu yönetmeliği arıyırdum,sagolun

28 Eylül 2006 16:22

cenggo
Aday Memur

arkadaşlar eminmisiniz. müdür yardımcılarının görevi mi maaş bordrolarını hazırlamak?

bizim okulda da aynı sorun var. müdür vereceksiniz diyor.

28 Eylül 2006 16:34

delikan33
Şef

Arkadaşlar maaşı artık mal müdürlüğü hazırlamıyor mu ki bu sorunlar ortaya çıkıyor.Mal müdürlüğü başından atmak için böylr ir yol izlemiştir herhalde.

28 Eylül 2006 16:35

yildiz35
Aday Memur

Herkes işadamlarını ve milletvekillerini yolsuzlukla imansızlıkla vs. suçlar ama ben ne yapıyorum diye düşünmez zannedersem yolsuzluk kanımıza işlemiş. Kim ne koparırsa onu çalıyor.

Bence bir daha para vermeyin yapmasında görelim hem artık maaşı ilçe ve maliye yapıyor.

Müdür hakkında suç duyurusunda da bulunabilirsiniz. 8 öğretmen şahit ise şimdiye kadar verdiğiniz paralarıda alabilirsiniz.

Toplam 24 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?