Editörler : Kayıhan2020
12345678910111213»
05 Haziran 2012 14:34

zoltar
Yasaklı

mavi cadı evet çalışabilirsin hagb memuriyete engel değil..özelde de sonu çıkmaz zaten

05 Haziran 2012 14:38

mavi_cadı
Aday Memur

Bişey daha sorabilir miyim benim ki ceza ertelemeye girmiyor değil mi hagb ye giriyor 5 yıl süre verildi çünkü:(

07 Haziran 2012 01:17

mavi_cadı
Aday Memur

Arkadaşlar merhaba bugün karımı adliyeden aldım hagb kararını fakat benim başka bir davada şahit yazdırmışlar bu durum benim aleyhime bir sonuç yaratabilir mi:(

07 Haziran 2012 09:00

infazkatip
Şef

Arkadaşlar hükmünaçıklanıp geri bırakılması kararları, esasen bir beraat olmadığı için adli sicil bürosuna gönderilir. Fakat Adli sicil kağıdında görünmez, sadece arşive işlenir, bu da hagb de belirtilen süre dahilinde bir suç işlemesi durumunda şahsın hakim tarafından istenilmesi içindir, aksi durumda adli sicil belgenizde görünmez o adli sicil bürosunun arşivinde durur onlar. saygılar

07 Haziran 2012 22:37

mavi_cadı
Aday Memur

Çok çok teşekkür ederim değerli cevabınız için 5 yıl sonra arşiv sicil kaydından da silinir o halde :)

20 Haziran 2012 17:20

memocan5801
Aday Memur

arkadaşlar buradaki yorumları okudum ancak tam tatmin olmadım. Ben de sarhoş birinin saldırısı sonucu haklı iken haksız duruma düştüm. 11ay 20 gün hapis cezası kararı çıktı ancak hüküm geri bırakıldı. Infaz koruma memurlugunu kazandım güvenlik soruşturması sonucu işe başlamama engel olur mu?

21 Haziran 2012 17:40

Filozofİurus
Kapalı

Hırsızlık, terör suçu, gasp, dolandırıcılık, hileli iflas... gibi suçlar affa uğramış bile olsalar memuriyete engel olur, bunlar dışındaki suçlardan HAGB verilmişse memuriyete yasal olarak engel olmaz; ancak mülakatta takdiren engel olarak değerlendirilebilir.

Saygılarımla.

22 Haziran 2012 10:48

calimero61
Aday Memur

benim bildiğim kadarıyla özellkle bazı suçlar var onlar hariç msela memur alımalrınd ahep bu madde hükümden bashedililr dmk 48 madde hükümnleri gibi kesilen ceza bir yıl ve üzeri ise engel olur ancak altında ise memuriyete engel değil, velevki bu hükümm zaten açıklanmamış, geri bırakılmı,, ikşi bellbir süre genedle bu 5 yıl süre içerisind ekatden tutuklnamsı ve hükümm alması gerekirki buna engel olsun diye biliyorum arkadaşlar....

22 Haziran 2012 10:55

duygusalyakisikli
Daire Başkanı

Asker alımlarında bu hususa dikkat ediyorlar mesela, Hakkında HAGB kararı verilmemiş olmak, diye geçer,

ayrıca adam pıçakla adam kesme, gasp,, tecavüz, hileli iflas, darp, örgüt kurmak sureti ile suç işleme, çek senet mafyalığı gibi suçları var hala memuriyete başvuruyor, varmı böyle bir şey ya.

22 Haziran 2012 11:28

...iibf...
Aday Memur

657 48. maddede geçen metin

5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

CMK 231. maddede geçen metin

HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Madde 231 - (1) Duruşma sonunda, 232 nci Maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.

(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir.

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.

(5) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl* veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

(6) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

gerekir.

(7) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.

(8) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

(9) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

(10) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

(11) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

(12) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.

(13) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

(14) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md;Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./562.mad) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.

SONUÇ: 2 yılın altındaki cezalarda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmesi durumunda kişi memur olabilir veya memursa memuriyeti etkilenmez. Yüz kızartıcı suçlarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyle ilgili memurlar.net'in şu haberini okuyabilirsiniz.

http://www.memurlar.net/haber/137834/

1 yılın altındaki cezalar maddede sayılan suçlardan biri değilse memuriyete engel değildir. Taksirle işlenen suçların süresi ne olursa olsun memuriyete engel değildir. Ancak kişinin uzun süreli hapis cezası alması durumunda idarelerin tutunacağı tavır farklılık gösterebilir.

22 Haziran 2012 12:42

other
Daire Başkanı

Açıklanmamış hüküm engel teşkil etmez.

22 Haziran 2012 14:47

baktemur28
Aday Memur

sanık hakkında suçun işlendiğine kuvvetli suç şüphesi var ama hüküm kurmuyor mahkeme CMK 231 olmalı sanık hakkında hiçbir hukuki sonuç doğurmaz diyiyor. ne olursa olsun DMK 48 maddesinde ismen sayılan suçlar bile olsa senin memur olmana engel değil sabıkada çıkmaz sonuçta kesinleşmiş bir suç değil ayrı bir sicil müdürlüğüne kaydedilir bunuda soruşturma aşamasında savcı kovuşturma aşamasında hakim ister başka türlü göreemzler. benmde hakkımda HAGB var su an infaz koruma memuruyum sıkıntı yapma kendine.

22 Haziran 2012 16:02

mufettiş
Aday Memur

bilen birisiolarak yazıyorum. hayır ertelemez. 2 yılın altında ceza alırsanız ve HAGB kararı verilmişse ceza hiç yok gibi farz edilir. ancak mahkeme ceza kararını kurumunuza bildirir ve kurumunuz memuriyete yakısmaz bulurda disiplin cezası verirse o baska.

bu hük.aç.ger.bırakılması TCK ya göre suç hiç olmamış gibi uygulanır. tabi ki 5 yıl içinde bozulursa yeni suç ile birlikte eski suçun kalan cezasını çekersiniz

aklınızda olsun

üst sınırı 2 yılın altında olan ve temyiz edilmemiş suçlarda hagb kararı suç hiç oluşmamış gibi uygulanır. yeniden sanık olur ve hüküm çıkarsa ozaman sicilinizdeki hagb kararı kaldırılır.

22 Haziran 2012 20:42

serdalinka82
Memur

bu kesinleşmiş bir hüküm değildir. dolayısıyla memuriyete engel değildir.

23 Haziran 2012 11:40

lastman007
Aday Memur

hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ,gerek memuriyete devam edenler de gerekse de memuriyete girişte engel değildir.Çünkü,memuriyet için gerekli şartlar incelendiğinde kesinleşmiş bir hüküm gerekmektedir.H.A.G.K. ise verilen hüküm yeniden belirlenen süre içersinde kasıtlı bir suç işlenenene kadar askıdadır yani sabıkaya işlenmemiştir.Sadece özel bir sicilde kayıt altındadır.Süre suç işlemeden tamamlandığında dava düşecektir.

23 Haziran 2012 15:39

DİBECİK
Aday Memur

ENGEL DEĞİL.

23 Haziran 2012 19:50

DeClineX
Şube Müdürü

Arkadaşlar HAGB sadece mahkeme, hakim, savcı tarafından görülebilecek bir sisteme kaydedilir diyor ama ben onlarcasını gördüm, hagb normal vatandaş alınca da gözüküyor, sanırım ya kaydeden kaydedemiyor, ya da sistem hatalı işliyor.

23 Haziran 2012 22:37

g.f.m
Kapalı

Kamu kurum ve kuruluşları icin istendiğinde yada resmi kurumlar istediğinde gözükmüyor ve verilmiyor . Ancak hakim veya savcılar isterse gözüküyor , adalet ... mülakatlarında hakimler falan istediği icin gözüküyor .

24 Haziran 2012 11:54

Hsarp
Kapalı

taksirli suçlar...

ve 1 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezalar memuriyete engel değil

ayrıca 50 günlük hagb verilmesine bu zamana kadar rastlamadım

erteleme olabilir, o da 50 günün sonunda infaz edilmiş olarak ceza çekilmiş sayılacağından, kendiliğinden ortadan kalkar

yanlız hagb verilmiş ise 5 yıl kasten işlenmemek şartıyla bir suça karışmaman gerekiyor

durum şu ki 5yıl kasten suçlardan uzak dur derim, ayrıca memuriyete engel teşkil etmez, sabıkanda görünür sorun değil bu..hayırlı olsun

25 Haziran 2012 18:38

g.f.m
Kapalı

Hagb nin iceriginin gorulebilmesi icinde yargılandığın mahkemeden dosyayı almaları lazım . Hagb olarak gözüküyor sadece hakimler istediği zaman

Toplam 334 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarınıza Covid19 aşısı yaptırır mısınız?