Editörler : asaygincihan27
04 Nisan 2012 19:38   


Mesleki Stajın Kabul Edilmesi Hakkında

Koordinatör müdür yardımcılarına veya bu konu hakkında net bilgisi olan arkadaşlara bir sorum olacak. Teknik eğitim yönetmeliğinde Telafi eğitimi kapsamında eğitim gören bir kişi, eğitim gördüğü alanla ilgili bir işyerinde belirli bir süre çalışmışsa bu kişi stajerliğini yapmış sayılır deniyor. Öğrencinin bu şekilde stajerliğini yapmış sayılmasını kanıtlamak için okuluna hangi belgelerini sunması gerekmektedir? Sunacağı belegeler içerisinde söz konusu çalıştığı süreye ait sigorta dökümü de olması şart mıdır? Çok acil bilgi verirseniz sevinirim. Kaç kişiye sordum net cevap alamadım.

04 Nisan 2012 19:47

falcon03-tr
Daire Başkanı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24804_0.html

Staj: ( Ek tanım: 20.9.2008/27003 RG ) Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrencilerin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla yükümlü oldukları çalışmayı,

ALTINCI BÖLÜM

Staj Çalışması ve Esasları

Staj zorunluluğu

Madde 58-Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrenciler, meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve kurumda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj çalışması yapmak zorundadırlar.

( Değişik ikinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Staj çalışması işletmelerde yaptırılır. Ancak başarısı açısından kurumda staj yapması gerekli görülenler ile yeterli özellik ve sayıda işletmenin bulunmaması durumunda staj çalışması, bir programa göre ilgili alan öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde kurumda da yaptırılabilir. Kurumun özelliğine göre ders saatleri dışında alan/dalla ilgili yapılan üretim, tanıtım, hizmet ve benzeri çalışmalar staj çalışması kapsamında değerlendirilir.

Kurumda yapılacak staj çalışmaları, Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge doğrultusunda hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri süresince yapılabilir.

( Değişik dördüncü fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen staj çalışmasını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez ve kurum birinciliği seçiminde değerlendirmeye alınmaz. Staj çalışmasının öğrenim süresi içerisinde tamamlanması gerekir.

(Ek beşinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Beceri eğitimlerini işletmelerde yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri, öğretim programlarında belirtilen yaz uygulamalarını, staj çalışması esaslarına göre yarıyıl ve yaz tatili süresince sağlık işletmelerinde yaparlar.

Staj süresi

Madde 59-( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süre kadardır. Diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi ise 300 saattir. Staj çalışmasının 1/3'ü 10 uncu sınıfın bitiminde, geri kalan kısmı ise 11 inci sınıftan itibaren yapılabilir.

Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim gören öğrenciler, eğitim-öğretim etkinlikleri dışında kurumlardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanlar ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlar, yükümlü oldukları staj çalışmasını tamamlamış sayılırlar.

Kurum dışında staj yapan öğrencilerin çalışmaları, görevlendirilen koordinatör öğretmen tarafından kontrol edilir. Öğrenci ile işletme arasında çıkan sorunlar, koordinatör öğretmen tarafından çözülür. Çeşitli nedenlerle staj çalışması eksik kalan öğrencilerin bu çalışmaları, kurum veya işletmelerde tamamlattırılır.

Staj çalışması yapılacak iş yerlerinin belirlenmesi

Madde 60-( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) Her yıl Nisan ayının ilk haftasında kurum müdürü veya koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan/bölüm şefleri, ilgili meslek alanından en az bir atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni toplanarak öğrencilerin staj çalışması yapabilecekleri resmî ve özel kurum ve kuruluşlarını belirler. Yapılan planlama dışında, uygun işletme bulunduğunda daha sonra bu işletmelere de öğrenci gönderilebilir.

Staj kontenjanlarının belirlenmesi

Madde 61-Kurum müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda nisan ayının son haftasında işletme ile yazışma yapılarak hangi işletmede, hangi alan/dallarda, kaç dönemde, ne kadar öğrencinin staj çalışması yapabileceği belirlenir. Mayıs ayının ikinci haftasında ilgili bölüm şeflerine kontenjan listeleri bildirilir.

Kurum dışında staj yapacak öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanların dışında başvuru olması ve bölüm şefinin uygun görmesi durumunda artırılabilir.

Staj çalışması yapacak öğrencilerin belirlenmesi

Madde 62- Alan zümre öğretmenleri, her yıl mayıs ayının son haftasında toplanır. Öğrencilerin meslekî başarı ve gelişmelerini değerlendirerek staj çalışmasını kurumda ve işletmelerde yapacakların listesini ayrı ayrı hazırlayarak müdürün onayına sunar. Onaylanan listeler haziran ayının ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Bölüm şefleri, öğrencileri belirlenen kontenjana göre yerleştirir.

Yerleşim yeri sınırları dışında staj çalışması

Madde 63- Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj çalışmaları;

a) Resmî kurum ve kuruluşlarda,

b) Eğitim birimi bulunan veya 20'den fazla personel çalıştıran işletmelerde,

c) Staj yapılması plânlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen kurum ve işletmelerde,

d) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı diğer kurum müdürlüklerince izlenmesi uygun görülen kurum ve işletmelerde

öğrenci velisinin izni ile yaptırılır.

Stajda uygulama takvimi

Madde 64- Staj çalışmalarının kurum müdürlüğünce plânlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda müdürün uygun görmesi ile staj çalışmaları, ders yılı içinde de yapılabilir. Kurum dışında staj yapan öğrencilerin dosyası, staj bitimini izleyen ilk hafta içinde kurum müdürlüğüne teslim edilir.

Değerlendirme

Madde 65-Kurum ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj dosyası, denetim raporları ile birlikte ders yılının ikinci haftasına kadar alan zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Zorunlu durumlarda stajını öğretim yılı içinde yapan öğrencilerin staj dosyaları ve denetim raporları, kurum müdürlüğüne teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili alan zümre öğretmenlerince değerlendirilir.

Stajını başarı ile tamamlayan öğrencilerin listeleri, kurum müdürlüğüne bildirilir. Onaylanan listeler öğrencilere duyurulur. Stajının kabul edildiğine ait belgeler, öğrencinin dosyasına konur ve kütük defterine işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha önce staj çalışmasını yapan ve başarı ile tamamladığı kurum müdürlüğünce kabul edilenler, staj çalışmasını tekrarlamazlar.

Hastalık ve kaza hâlleri

Madde 66- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) Staj sırasında hastalanan öğrenciler, işletmenin sağlık olanaklarından yararlandırılır. Sağlık ünitesi bulunmayan işletmeler öğrencileri, en yakın sağlık merkezine gönderir. Staj çalışması yapan öğrencilerin hastalık ve iş kazalarına karşı sigortalanması konusunda 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

04 Nisan 2012 19:54

geçenyıllar
Daire Başkanı

falcon03-tr, yönetmeliği biliyorum kopyala yapıştır yapmana gerek yoktu. Sorduğum sorunun cevabı yönetmelik içerisinde yok. Sorumu tekrar okuyup cevap verirseniz sevinirim.

04 Nisan 2012 20:02

geçenyıllar
Daire Başkanı

Sorunun özü şudur: Bir öğrenciniz ben eğitim gördüğüm alanla ilgili bir işyerinde belirli bir süre çalıştım bu yüzden stajdan muaf olmak isityorum dediğinde öğrencinin bunu kanıtlayabilmesi için öğrenciden hangi belge veya belgeler istenir? bunun cevabını çok merak ediyorum. Mesela Öğrencinin gidip tanıdığı bir işyerinden yazılı onaylı çalıştığına dair bir evrak getirmesi yeterli olur mu? Böyle bir belgeyi getiren öğrenciye veya işyerine ne kadar güvenilebilir? Staj yapan bir öğrenci en azından denetlenerek emin olunabiliniyor. Belli bir süre bir işyerinde çalıştığını idda eden öğrenciden emin olunması için hangi belgeler istenir?

04 Nisan 2012 20:09

falcon03-tr
Daire Başkanı

http://www.meslekogretmenleri.com/koordinatorluk_ile_ilgili_evraklar/koordinatorluk_ve_staj_evraklari-t3828.0.html

01-) KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

02-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPTIRILAN İŞLETMELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

03-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

04-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ UYGULAMASINDA GÖREVLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN AYLIK GÖREV FORMU

05-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLERİNİN İŞLETMEYE YAPACAĞI AYLIK REHBERLİK RAPOR FORMU

06-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN AYLIK DEVAM - DEVAMSIZLIK BİLDİRİM ÇİZELGESİ

07-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN MAZERET İZİN DİLEKÇESİ

08-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN YARI YIL/YAZ TATİLİ İZİN DİLEKÇESİ

09-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU (Muhasebe ve Finansman Alanı)

10-) KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLDİKLERİ İŞLETMELER İLE GÖREV GÜNLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE

11-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALAN/DALLARINA GÖRE İŞLETMEDE YAPTIKLARI GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU

12-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÜNLÜK REHBERLİK GÖREV FORMU

13-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ UYGULAMASINDA GÖREVLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN HAFTALIK GÖREV FORMU

14-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL ÖĞRENCİLERİNE AİT SÖZLEŞME

15-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI

16-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİ İŞ GÜNLÜĞÜ

17-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN STAJA BAŞLAMA OKUL,İŞLETME,ÖĞRENCİ DİLEKÇELERİ

18-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN TANITMA KARTI

19-) ÖĞRENCİLERİN İŞLETME VE İŞYERLERİNDE UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN VELİ BİLDİRİM FORMU

20-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

21-) İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMASI YAPAN ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU

22-) YIL SONU BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

23-) YIL SONU BECERİ SINAVI NOT FİŞİ

24-) İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN YIL SONU NOT FİŞİ

05 Nisan 2012 09:54

okanozan
Şef

madem yönetmelikte bu duruma dair net bir ifade yok. ozaman sizde işi garantiye almak adına sigorta kaydını isteyiniz. en net ve sağlam olanı bence budur.

28 Nisan 2012 14:55

geçenyıllar
Daire Başkanı

Yok mu bunun bir evrağı eki? Gelişi güzel mi iş yapılacak? MEB neden bu konuda istenecek net belgeleri ifade etmiyor? Staj muafiyeti gibi önemli bir hususu bir cümleyle bağlamak yetmiyor işin açıkçası? Evet bilgili ve tecrübeli arkadaşlara tekrar soruyorum. Staj muafiyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden hangi belgeler istenir? Gerekli evrakları paylaşırsanız sevinirim.

18 Ekim 2012 10:47

StajSigortasıMağduru
Yasaklı

fox tv

fatih portakal

http://tvarsivi.com/player.php?y=304&z=2012-10-18+08%3A36%3A22

18 Ekim 2012 10:49

StajSigortasıMağduru
Yasaklı
Toplam 8 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?