Editörler : Cüneyt Barışoglu
29 Nisan 2012 13:14   


Asalet Tasdiki

aday memurların asli memurluğa alınmaları için öncelikle temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitiminden başarılı olmaları gerekmekte. bu üç eğitimden de başarılı olmuş ise 657 sayılı DMK'nın 58'inci maddesi gereğince atamaya yetkili amırden onay alınır ve asli memurluğa atanarak asalet tasdik edilmiş olur..Asaleti tasdik olan(asli memurluğa atanan) Asli Devlet Memurluğuna atanların yemin merasimi yönetmeliği gereğince yemin ettirilir. yemin tutanağı ilgilinin şahsi dosyasına eklenir.

polis memurlarında asalet tasdiki olduğunda şahsa tebliğ edilerek bildirilir bu zaman zarfında sağlık raporu tekrar aldırılmaz ancak Bknz.

İllerde, okullarda ve diğer birimlerde koruyucu hekimlik hizmetleri başhekimliklerce verilir. Personelin sağlık durumları başhekimliklerce takip edilir.

Personelin hastalık, kaza, yaralanma, "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı raporları ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporların incelemesi başhekimliklerce yapılır. Yapılan inceleme sonucunda; emniyet hizmetleri sınıfında, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki C, D, E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personele idarece sağlık kurulu raporu aldırılır. Personelin rahatsızlığı nedeniyle müracaatı veya idarenin lüzum görmesi halinde de idarece sağlık kurulu raporu aldırılır. Başhekimlikçe yukarıda belirtilen şartları taşıdığı kanaatine varılan; sağlık kurulu raporları ile idarece aldırılan sağlık kurulu raporları ve yurtdışından alınan sağlık raporları doğrudan Daire Başkanlığına gönderilir. Personelin kadrolarıyla yazışmaları, Daire Başkanlığınca yürütülür.

Hasta personelin öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci Maddesinde belirtilen azami sıhhi izin süreleri içinde tedavileri yapılır. Tedavi bitiminde sağlık kurulu raporu aldırılır ve doğrudan Daire Başkanlığına gönderilir.

Daire Başkanlığı rapordaki teşhisin önemine göre veya gerekli gördüğü hallerde 19 uncu Madde hükümlerince sağlık kurulu raporu aldırabilir. Sağlık kurulu raporuna göre personelin hangi sağlık dilimine girdiğine karar verilir.

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel hakkında, 16 ncı Madde hükümleri uygulanır.

Emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personelden hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını kaybedenlerin sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?