Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Ekim 2006 16:10   


Engelli Araç Alırken ÖTV - MTV İndirimi ve Rapor İle İlgili Sorular ve Cevaplar - Tek Başlık

ARKADAŞLAR BU HAKLARIMIZIN HERHANGİ BİRİNDEN FAYDALANARAK ARAÇ ALAN OLDUMU EĞER BU BEKİLDE ARAÇ (Otomobil) ALAN VARSA NE GİBİ TAVSİYELERDE BULUNURSUNUZ YANİ YURT İÇİMİ YURT DIŞIMI ALMAK DAHA AVANTAJLI, BİZİMLE BU KONUDA DENEYİMİ OLAN ARKADAŞLAR BU BAŞLIKTA YAZIŞIRSA BU KONUDADA BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLMUŞ OLACAĞIZ, ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER


ENGELLİLERE TAŞIT ALIMINDA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
 
I-GİRİŞ
 
Sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte görme, işitme, konuşma, zihinsel, ortopedik ve diğerleri olarak sınıflandırılabilecek yaklaşık 9 Milyon engelli (sakat, özürlü) vatandaşımızın bulunduğu tahmin edilmektedir. Engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 61 inci maddesinde, Devletin sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alacağı ve bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracağı veya kurulmasını sağlayacağı ifade edilmiştir.
 
Engellilerle ilgili olarak atılan adımlardan birisi de engelleri dolaysıyla özel tertibatlı motorlu taşıt kullanmak zorunda olanlarla, hiçbir şekilde taşıt kullanması imkanı bulunmayıp akraba veya istihdam ettiği kişilerin kullandığı taşıtlarla ulaşımını sağlayabilecek olan engellilere vergisel bazı avantajların sağlanması olmuştur. Yapılan düzenlemeler, engelleri dolayısıyla bazı sıkıntılar yaşayan kişilerin ekonomik açıdan desteklenmesi yanında bu kişilerin  çalışma ve sosyal hayata katılımlarını destekleyici bir etki yaratacaktır.
 
Engellilere motorlu taşıt edinmelerinde sağlanan vergisel avantajın Gümrük mevzuatı ve vergi mevzuatında çerçevesinde değerlendirilmesi yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
 
II-ENGELLİLERE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJ
 
Gerek vergi mevzuatımızda gerekse gümrük mevzuatımızda yer alan düzenlemeler ile ister yurt içinden satın alma yoluyla  isterse yurt dışından ithal edilmek suretiyle engelliler tarafından iktisap edilen motorlu taşıtlar için bazı şartlarla vergisel istisnalar getirilmiştir.
 
A-GÜMRÜK VERGİSİ
 
4458 Sayılı Gümrük Kanunu?nun[1] 167.inci maddesinin 12 inci bendinde malül ve sakatların kullanımına mahsus eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine aynı maddede; sözü edilen eşyayı tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarları ile muafiyet ve istisna uygulanacak tutarlarını belirlemeye, maktu hadleri sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar çıkartmaya, sürelerle ilgili alt ve üst sınırları belirlemeye, bu muafiyet ve istisnayı farklı eşyalar itibariyle birlikte veya ayrı ayrı uygulatmaya Bakanlar Kurulunun  yetkili olduğu ifade edilmiştir.
 
13 Ocak 2000 tarih ve 2000/53 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı[2] eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın 116 ıncı maddesi şu şekildedir:
 
?Madde 116-1) Körler hariç olmak üzere malul ve sakatların eğitimi, çalışması veya fiziksel ve ruhsal olarak sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel surette imal edilmiş olup, malul ve sakatların kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen eşya,
 
2)Münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc?ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdinebağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc?ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları hariç)
 gümrük vergilerinden muaftır.?
 
Anılan kararın 117 inci maddesinde ise; özel olarak 116 ncı maddede bahsi geçen eşyaya mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletlerin de bu muafiyet kapsamında olduğu ifade edilmiştir.Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin, eşyanın ithalinden sonra yurda getirilmesi halinde de muafiyetin uygulanabilmesi  için bunların muafiyetten yararlanarak  ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının gümrük idaresine kanıtlanması gerekmektedir.
 
1- Özel Tertibatlı Aracın İthali
 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışan engelli kişi, ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi halinde özel tertibatlı  aracı ithalat vergilerinden muaf olarak ithal edebilecektir. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik engelli ise; Yurt dışına resmi kanalla döviz transferi veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen özel tertibatlı aracı vergiden muaf olarak ithal etme hakkına sahiptir.
 
2- İthal Edilen Özel Tertibatlı Araçlarda  Aranılan Şartlar
 
Gümrük vergisi ödenmeden yurt dışından ithal edilecek özel tertibatlı engelli araçlarında aşağıdaki şartlar aranacaktır:[3]
 
- Malül ve engelli tarafından ithal edilmek istenen araç binek otomobili ise, binek otonun münhasıran malül ve engelli tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalı ve silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar (arazi taşıtları hariç) olmalıdır.
 
- Minibüs ise; minibüsün el ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş sakat kişinin araca inip binmesiyle, taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmalı ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan silindir hacmi 2500 (dahil) cc?ye kadar (arazi taşıtları hariç) olmalıdır.
 
Özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan ve sadece otomatik vitesli olan binek oto ile sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan minibüsün muafiyetten yararlandırılmak suretiyle ithali mümkün değildir. Binek oto ve minibüsün standart olmayan aksesuarları  bulunması halinde bu aksesuarların ithaline gümrük vergilerinin tahsili kaydıyla izin verilir.
 
Özel olarak malül ve sakatların kullanımına mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça yedek parça ve standart aksesuarlara veya bu eşyanın bakım, kontrol ayarlama, ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların gümrük vergisi ödenmeden ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 
Malül ve engelli  tarafından ithal edilmek istenen araç motosiklet ise, bu motosikletin engelli  tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş olması halinde gümrük vergisi ödenmeyecektir.
 
3- Müracaat Şekli
 
Özel tertibatlı araç için  Türkiye?ye getirilmeden önce, malül ve engelli kişiler veya bunlar hesabına bu kişinin vekil tayin ettiği ve Türkiye Gümrük Bölgesinde  yerleşik kişiler tarafından, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne;
 
- Fizik ve Rehabilitasyon merkezince onaylı, 18/3/1998 tarih ve  23290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Sağlık Bakanlığı tarafından Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik? eki listede yer alan sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporunun, (bu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmesi gerekir. Şayet ilgili, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor ibraz ederse bu raporun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesine uygunluğunun da ayrıca belgelenmesi gerekir.),
 
- Trafik Dairesince düzenlenen ve ilgili şahsın sakatlık durumu itibariyle, taşıt kullanabileceğini gösteren H sınıfı sürücü belgesinin, biri asıl olmak üzere iki nüshası ise birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Özel tertibatlı otomobil ithalatı talebi Ankara Gümrükleri Başmüdürü veya yetki vereceği Başmüdür Yardımcısı başkanlığında, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürü, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından karara bağlanacaktır. Heyet çalışmalarını Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünde yürütmekte olup heyetin toplanacağı gün ilgili sakat ve malül kişilerin de anılan gümrükte hazır bulunmaları şartı vardır.
 
Minibüslerin karara bağlama işlemleri Gümrük Müsteşarlığının olumlu ön izninin alınması sonrasında gerçekleştirilecektir.Ayrıca, binek otomobili veya minibüsün ithaline ilişkin kararların (müspet) Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekmektedir.
 
4- İthalat İşlemi
 
Komisyon kararının olumlu olması halinde, otomobil ile minibüs için Ankara Naklihane ve Bedelsiz
İthalat Gümrük Müdürlüğü?nce ?İthal İzin Belgesi? düzenlenir. İzin belgesinin geçerlilik süresi
6 (altı) aydır. Taşıt, izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat
Gümrük Müdürlüğü?ne teslim edilir.
 
Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı  başkanlığında iki muayene memurundan oluşturulan heyet tarafından aracın söz konusu heyet kararına uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde ithaline izin verilir. Adı geçen gümrük idaresince, ithal işlemi tamamlanan binek otomobil ve minibüs için düzenlenecek trafik şahadetnamesine şerh konularak ilgili trafik tescil dairesine gönderilir.
 
5- Araçların Devir ve Satışı
 
Gümrük Vergisinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar gereğince, gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen eşya,  gümrüğün izni olmadan ve gümrük vergileri alınmadan malul ve engelli olmayanlara ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve ilgili gümrük müdürlüğünden izin alınmak kaydıyla muafiyet hakkı tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa gümrük vergileri aranmaz.
 
Malul veya engelli kişiler; mülkiyetlerinde gümrük vergisi ödemeden ithal edilmiş özel tertibatlı otomobil, minibüs ve motosiklet kayıtlı olduğu sürece ve bunların fiili ithal tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe, bu taşıtları satamaz ve yeniden aynı şekilde muaf olarak otomobil, minibüs ve motosiklet ithal edemezler.
 
Özel olarak dizayn edilmiş aracı devralacak kişinin sakatlığının farklı olması halinde, devredilecek taşıtın Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmesi ve devri alacak kişinin sakatlığına uygun olarak aracın anılan Gümrük İdaresinin gözetimi altında dizayn edilmesi gerekmektedir.
 
B-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, engellilere motorlu taşıt araçlarının yurt içinden satın alınması veya ithal edilmesi sırasında sağlanan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) istisnasının kapsamı 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genişletilmiştir. Anılan kanunun ?Diğer İstisnalar? başlıklı 7 inci maddesinin  2 inci bendi uyarınca;
 
?   Madde  7 - Bu Kanuna ekli;
 
2. (Değişik: 16/7/2004 - 5228/21 md.) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
 
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³`ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³`ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,
 
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³`ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³`ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
 
Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,..............................?
 
 

Özel tüketim vergisinden istisnadır.

 
 
Yapılan düzenleme ile daha önceki uygulamaya ek  olarak sakatlık derecesi % 90 ve daha fazla olanlar engellilerin bazı taşıt araçlarını özel tertibat veya mekanik ilave yaptırılması şartı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır. Engelli adına kayıtlı olan araç bu kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılacaktır.Engelli ve malüllere ÖTV istisnası ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 1 Seri Numaralı ÖTV Genel Tebliğinde[4] yapılmıştır.
 
 

1- ÖTV?den İstisna Taşıt Araçları

 
 
Malül ve engellilerin özel tertibat yapılma şartı olsun veya olmasın ÖTV ödemeden iktisap edebilecekleri taşıt araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
 
- Motor silindir hacmi 1600 cm3 ü aşmayan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar(steyşın vagon,arazi taşıtı ve jeepler dahil),
 
- Motor silidir hacmi 2800 cm3?ü aşmayan eşya taşımaya mahsus taşıtlar,
 
- Motosikletler, mopedler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar,
 
Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede bulunan taşıt araçlarından motor silindir hacmi 1.600 cm³?ü aşmayan binek otomobilleri, motor silindir hacmi 2.800 cm³?ü aşmayan kamyonet, pikap vb. eşya taşımaya mahsus taşıt araçları ile motosikletlerin sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler veya bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere yetkili satıcı veya galeriden satın alınmasında ÖTV tahsil edilmeyecektir.
 
ÖTV istisnası uygulanan araçlar için istisnadan yararlanan kişi (veya kişiler) adına düzenlenecek faturalarda ÖTV gösterilmeyecektir.Bu tür araçların kayıt ve tescilini yapanların, araç sahibinin faturada ve ?ÖTV Ödeme Belgesi? nde alıcı olarak gösterilen kişi (veya kişiler) olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir.
 
2- Sakatlık Derecesi %90 veya Daha Yüksek Olanlarda İstisna
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu,malül ve engellilere sağlanan ÖTV istisnasının kapsamı genişletilmiş ve  engel derecesi % 90 nı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri  taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır.Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir.
 
Sakatlık derecesinin % 90 ve üzerinde olduğu, ?Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik? uyarınca Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluşlarından(tam teşekküllü Devlet Hastanesi) alınacak rapor ile belgelendirilmesi şartıyla, yukarda vasfı ve motor silindir hacmi belirtilmiş olan araçlardan birisinin engelliler tarafından ÖTV ödenmeden satın alınması veya ithal edilmesi imkân dahilindedir.
 
Bu şekilde yurt içinden taşıt aracı iktisap edecek veya ithal edecek olanların motorlu taşıt kullanma ve ehliyet alma imkânları olmadığı için bunlar adına alınan taşıtlar başkaları tarafından kullanılacaktır. Bu kişilerde, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar ve Karayolları Trafik Yönetmeliği?nde tanımlandığı üzere, araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü olacaktır.
 
Yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili bayi veya galeri tarafından vergi dairesine verilecek Özel Tüketim Beyannamesine eklenmesi suretiyle, beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır. Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren ?ÖTV Ödeme Belgesi? düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.
 
3- Bizzat Kullanmak Amacıyla İlk İktisabı Yapılan Araçlarda İstisna
 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan araçların bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV?den istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;
 
- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,
 
- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
 
- Alıcının ?H? sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
 
eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.
 
Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel tertibatın raporda yazılı sakatlığa uygun hareket ettirici bir tadilat olduğu tespit edilecektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren ?ÖTV Ödeme Belgesi? düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.
 
Malul ve engellilerin yurt dışından ithal edeceği taşıt araçları için de ilgili belgelerin gümrük idaresine ibrazı üzerine ÖTV istisnası uygulanacaktır. İstisna kapsamında taşıt aracı ithal edenlerin kimlik bilgileri (Adı, soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi), sakatlığa dair raporun verildiği hastane, tarihi, sayısı, sakatlık türü ve derecesi ile ithal edilen taşıt aracının özelliklerini (G.T.İ.P. numarası, cinsi, modeli, markası, tipi, motor silindir hacmi) gösteren listeler gümrük idarelerince aylık olarak hazırlanarak, takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar Gelirler Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
 
4- ÖTV İstisnasının Süresi
 
Yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre istisnadan yaralanan malül ve engelliler  5 yıl süre ile ikinci bir defa bu istisnadan yararlanamayacaklardır. İstisnadan yararlanarak adlarına bir taşıt aracı tescil edilenlerin tescil tarihinden itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden taşıt aracı satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir.
 
ÖTV Kanununun 15. maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca, motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında ÖTV istisnasından yararlananların, bu taşıtı istisnadan yararlanmayan bir kişi veya kuruma devretmesi halinde, bu devir dolayısıyla adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, kayıt ve tescil tarihindeki orana göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılacak olan ÖTV tahsil edilecektir.
 
Buna göre malul ve sakatlarca ilk iktisabında istisna uygulanan motorlu taşıtların, istisnadan yararlanmayan kişi veya kurumlarca bunlardan iktisabında, alıcılar tarafından (2A) numaralı ÖTV beyannamesi düzenlenerek, bu işlemin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilecek ve vergi ödenecektir. Beyannamede matrah olarak, aracın istisnadan yararlanılarak ilk iktisap edildiği tarihteki matrah; oran olarak ise aracın malul veya sakattan iktisabı tarihinde geçerli olan oran yazılarak vergi hesaplanacaktır.
 
Ancak, ilk iktisabında istisna uygulanan söz konusu taşıt araçlarının veraset yoluyla intikallerinde bu hüküm uygulanmayarak ÖTV nin sonradan tahsili yoluna gidilmeyecektir.
 
ÖTV ödenmeden malül veya engelli tarafından yukarıda belirtilen esaslara göre iktisap edilen veya ithal edilen aracın çalınması üzerine, beş yıl içersinde alınan yeni  aracın 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/2. maddesi gereği istisna hükmünden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Engelli veya malül tarafından, çalınan araç yerine çalınan aracın tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden yeni alınan motorlu taşıt için ÖTV ödenecektir[5]
 
C- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
 
5035 sayılı Kanunun  22. maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu?nun istisnalara ilişkin 4. maddesinin (c) bendi değiştirilerek ?Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.?  için Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsil edilmemesi ilkesi getirilmiştir.
 
Yapılan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş, malûl ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan ?bizzat kullanmak? zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.
Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.
 
Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten ?Motorlu Araç Tescil Belgesi?nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile ?Araçlar İçin Teknik Belge? ve ?Proje Raporu?nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.
 
İstisnadan yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından; ?Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu? istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.
 
D- KATMA DEĞER VERGİSİ
 
3065  Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar yanında sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
Malül veya engelliler tarafından iktisap edilen veya ithal edilen taşıtlar genel KDV oranına tabidir (%18). ÖTV gibi bir tüketim vergisinde yer alan bu anlayışın KDV?de yer almaması kolay izah edilemez. Bu tür taşıtlar, en azından genel KDV oranı yerine indirimli orana tabi mallar arasında yer alabilmelidir.[6]
 
III- MALÜL VE ENGELLİLERE AİT TAŞITLARIN TRAFİK İŞLEMLERİ
 
31 Aralık 2004 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53 üncü ve 74 üncü maddelerinde değişiklik yapılarak; ithaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakalardan verileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Bu tür araçların trafik kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;
 
- Bizzat kullanım amacıyla malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, ?Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.? ,
 
- Malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, ?Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.? ,
 
- Malul, sakat ve engelli tarafından bizzat kullanılmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, ?Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.? , ikinci el araç olarak satın alınmış ise, ?Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır.?
 
şeklinde şerh konulacaktır.
 
Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ÖTV?den muaf olarak bizzat ithal edilen ya da ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, ?Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.?şeklinde şerh konulacak olup, ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenecektir.
 
Malul ve sakatlar tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya sakata devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.
 
Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun,anılan Yönetmelikle belirlenmiş olan kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde aracın trafikten alı konulması yanında bu hususta düzenlenecek tutanak da işlem yapılmak üzere ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilecektir.            
 
Diğer taraftan, zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütnameyi tescil anında tescil birimine  vermeleri zorunludur.
 
IV- SONUÇ
 
ÖTV Kanununda, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda ve Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar?da yapılan değişikliklerle hiçbir şekilde taşıt kullanması imkanı bulunmayıp akraba veya istihdam ettiği kişilerin kullandığı taşıtlarla ulaşımını sağlayabilecek olan engellilere de vergisel bazı avantajların sağlanması engelli ve malüller için önemli bir gelişme olmuştur. Yapılan düzenlemeler, engelleri dolaysıyla bazı sıkıntılar yaşayan kişilerin ekonomik açıdan desteklenmesi yanında bu kişilerin  çalışma ve sosyal hayata katılımlarını destekleyici bir etki yaratacaktır.
 
Diğer taraftan, Anayasamızın 61 inci maddesinde ifade edildiği üzere, Devletin sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alması yolunda atacağı adımlardan birisinin de Katma Değer Vergisi Kanununda da benzer bir düzenleme yapılarak bu teslimlerin KDV?den istisna olması veya en azından, engelli veya malüller tarafından iktisap edilen veya ithal edilen taşıt araçlarına indirimli oranda KDV uygulanması olacağını düşünüyoruz.
 
(*) YAKLAŞIM DERGİSİ SUBAT VE MART 2005 SAYILARINDA YAYIMLANAN YAZI
Linki:http://www.alomaliye.com/levent_gencyurek_engelli_tasit_alimi.htm

Levent GENÇYÜREK

Maliye Başmüfettişi

İzmir Defterdar Yard.V

gencyurek@yahoo.com

 

Engellilere Araç Alımında Sağlanan Vergi İndirimi

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere engellilere taşıt araçlarının satın alınması sırasında bazı vergisel avantajlar sağlanmıştır.

 

Yapılan düzenleme ile sakatlık derecesi % 90 ve daha fazla olanlar engellilerin bazı taşıt araçlarını özel tertibat yaptırılması şartı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede bulunan taşıt araçlarından motor silindir hacmi 1.600 cm³?ü aşmayan binek otomobilleri, motor silindir hacmi 2.800 cm³?ü aşmayan kamyonet, pikap vb. eşya taşımaya mahsus taşıt araçları ile motosikletlerin sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk defa yetkili satıcı veya galeriden satın alınmasında ÖTV tahsil edilmeyecektir.Ancak,engelli mükelleflere tanınan bu hak beş yılda bir defa kullanabilecektir.Beş yıl geçmeden yeni bir taşıt alan engelli ÖTV ödemekle yükümlü olacaktır.

 

Bu istisnadan yararlanmak için, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır. Sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili bayi veya galeri tarafından vergi dairesine verilecek Özel Tüketim Beyannamesine eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

 

Yukarıda belirttiğimiz imkân yanında engellilerin sakatlık derecelerine bakılmaksızın bizzat kullanmak üzere özel tertibat yaptırtarak almış oldukları taşıt araçlarına ilişkin istisna da devam etmektedir. Motor silindir hacmi 1.600 cm³?ü aşmayan binek otomobilleri, motor silindir hacmi 2.800 cm³?ü aşmayan kamyonet, pikap vb. eşya taşımaya mahsus taşıt araçları ile motosikletlerin bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa satın alınması ÖTV?den istisna edilmiştir.

 

Alıcının engelli durumu ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu yanında aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği ve alıcının ?H? sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin beyannameye eklenmesi suretiyle aracın satın alınmasında ÖTV hesaplanmayacaktır. Diğer taraftan, ÖTV ödenmeden alınan taşıt aracının sonradan engelli olmayanlara satılması durumunda daha önce alınmayan ÖTV tahsil edilecektir.

 

Malul ve engellilerin yurt dışından ithal edeceği taşıt araçları için de ÖTV istisnası uygulanacak olup diğer taraftan bu tür taşıtlar için gümrük vergisi de ödenmemektedir. Buna göre, engelliler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş olup bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600  (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları hariç) gümrük vergilerinden muaftır


KDV İndirimi içinse bu başlığımızı takip etmenizde yarar var:

http://forum.memurlar.net/konu/1362854/

08 Ekim 2006 17:30

Van Den Budenmayer
Aday Memur

"0" km. araç almak istiyorsan yurt içinden, 2. el araç almak istiyorsan yurtdışından almanı tavsiye ederim...

- Her iki durumda da motor hacmi sınırı 1600 cc.'dir.

- ÖTV ötelemesini bilmem ama tam vergi muafiyeti için %90 engelli olman gerekir...

- Yurtdışından aldığın bir arabayı 5 yıl boyunca engelli biri haricinde kimseye satamıyorsun... 5 yıl içinde engelliye satsan bile yeniden yurtdışından araba almak için 5 yılının dolmasını beklemek zorundasın... Yurtiçi "0" km. araç konusunda da mevzuat aynı sanırım, tam emin değilim...

Şimdilik aklıma gelenleri yazdım...

Başka neler öğrenmek istiyorsun?...

08 Ekim 2006 18:05

istnbul2
Müsteşar Yardımcısı

%80 ve üzerinde bir özür oranı gerekiyor bildiğim kadarıyla..

09 Ekim 2006 18:22

Van Den Budenmayer
Aday Memur

Bu adreslerde kanun ve tebliğler mevcut...

http://www.alomaliye.com/197_sayili_kanun_mtv.htm

http://www.alomaliye.com/mtv_gen_teb_21.htm

09 Ekim 2006 18:33

Van Den Budenmayer
Aday Memur

Bu arada verdiğim linkler Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgilidir...

Bu kanun yurtiçinden veya yurtdışından alınan araçlarla ilgili...

1600 cc.'ye kadar olan "0" km. otomobiller için %18 KDV dışında vergi ödemesi yok...

Renault'un internet sitesinde şöyle bir yazı var:

http://www.renault.com.tr/template/template.asp?templateID=21

Ancak bu yazıda herhangi bir özür oranı belirtilmemiş...

Yine de yardımcı olacağını düşünüyorum...

09 Ekim 2006 22:37

istnbul2
Müsteşar Yardımcısı

Van Den Budenmayer

verdiğin link için teşekkürler.. Ancak burada yazan imkanlardan faydalanılması için mutlaka H sınıfı sürücü belgesinin olması gerektiği yazıyor..H sınıfı sürücü belgesi de %90 ve üzerinde özür grubunda olanlar için verilir..

10 Ekim 2006 00:05

fatih01
Şef

H sınıfı sürücü belgesi özür oranı %40 ve daha fazla olanlara verilir. Fakat yurt dışından araç getirebilmek için ; alacağınız hastane rapoorunda "aparatlı araç kullanabilir" ibaresi olmalıdır. H sınıfı sürücü belgesini almak sorun değil; asıl sonraki raporda, yukarıda geçen ibareyi almak önemli. özür oranı %90 ve fazla olan özürlüler minibüs getirebilir. Daha düşükler ise minibüs getiremez.

Bakın mesela H sınıfı sürücü belgeniz var; özür oranınız %60 diyelim. Eğer özrünüz sadece sağ bacağınızdan ise yine dışarıdan araç getiremiyorsunuz; solbacakla otomatik araç kullanablirsin diyor doktor. Fakat hem sağ hem sol bacaksa sakat olan aparatlı araç kullanmak gerektiği için yurt dışından araç getirebilir diyor.

Sadeve özür oranına bakarak H sınıfı ehliyet alabilir-alamaz demek yanlış olur. Yurtdışından araç getirirken dahi H sınıfı belge yeterli değil.

Lütfen yanlış bilgi vermeyelim.

10 Ekim 2006 10:54

istnbul2
Müsteşar Yardımcısı

Yanlış bilgi yok arkadaşım.. Verilen linkte aynı zamanda vergi indiriminden de bahsediliyor..

-4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu?nun 7. maddesine göre, II sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malul ve sakatlar tarafından beş yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler yeni otomobil ve bir kısım ticari araçlarda ö.t.v.?den muaftırlar

-197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu?nun 4. maddesine göre, bizzat maluller tarafından kullanılan ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

10 Ekim 2006 16:46

fatih01
Şef

Beyfendi, peki özür oranı %90'dan az olanlar vergi mufiyetine uğrayamıyor mu? Sadece %90 üzerinda durmuşsunuz.

10 Ekim 2006 17:10

istnbul2
Müsteşar Yardımcısı

Grubuna göre Gelir Vergisinin belli bir kısmından da muaftır

13 Ekim 2006 00:32

Van Den Budenmayer
Aday Memur

- Yurtdışından araç ithal etmek için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak raporda özür durumuna göre kullanılabilecek aracın şekli ve bu tür bir aracın kullanılabileceği yazmalıdır...

Misal beni raporumda: "Elden kumandalı özel donanımlı araç kullanabilmesi için oy birliğince alınan sağlık kurulu kararıdır." yazar... Burada dikkat edilmesi gereken raporun bu türüdür... Yani devlet hastanesinden alınmış "H Sınıfı sürücü belgesi alabilir" yazılı raporla müracaat etmeyiniz...

- Önceden sadece sağ ve her iki bacak engelliler araç getirebiliyordu... Şimdi bu fark etmiyor... İthal İzin Belgesi almaya gittiğinizde kurul ithal edilebilecek araba türünü İthal İzin Belgesine yazıyor...

Örnek: Sağ ve her 2 bacak engelliler "elden gaz-fren tertibatlı, otomatik vites", sol bacak engelliler "elden debriyaj tertibatlı düz vites" araç ithal edebiliyor...

Daha ayrıntılı bilgi için: www.gumruk.gov.tr/content.aspx?cT=3&cId=b_sakat

23 Ekim 2006 01:17

yorgunadam
Aday Memur

Engelliler İçin Otomobil

Otomobil alırken Renault?nun uzmanlığından yararlanın.

Otomobil alırken hangi avantajlardan yararlanırsınız?

Satın aldığınız aracın modeli ne olursa olsun, motor hacmi 1600 cc?ye kadar %18 KDV dışında hiçbir vergi

(ÖTV, bandrol, rüsum vs. ) ödemezsiniz.

Satın aldığınız araç için sizin durumunuza uygun bir proje çizilir, aparat hazırlanır ve aracınıza monte edilir.

Otomobilinizi nasıl alırsınız ?

Aracınız temin edilir.

Sağlık raporunuz ve aracın teknik karnesi, aparatı hazırlayacak üst yapı firmasına gönderilir.

Aparatı hazırlayan firma, kişinin raporu doğrultusunda raporu hazırlar, projesini çizdirip İl Sanayi Müdürlüğünde onaylattıktan sonra, aparatı monte eder.

Satış noktamız, maliye için özel aparatlı beyannamesi hazırlar ve maliyeye verir.

Maliyeden kontrol memuru gelerek aparatın kontrolünü yapar, bir tutanak ile aracı satan firmanın imzasını alır ve vergi muafiyeti belgesi verir. Bu işlemler sırasında aracı alacak olan kişi de satış noktasında hazır bulunur.

Muafiyet belgesi alındıktan sonra aracın faturası düzenlenir ve plaka işlemleri yapılır.

Yukarıda belirtilen bütün işlemlerin takibi Renault tarafından yapılarak aracınız size teslim edilir.

* 1 Ağustos 2002 itibari ile vergi muafiyeti beş yılda bir uygulanacaktır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Başvuran engelli müşterimizin mutlaka H sınıfı ehliyeti ve Sakatlık Raporunun olması gerekmektedir.

Her H sınıfı ehliyeti olan otomatik vitesli araç alamamaktadır. Sakatlık raporunda bu durumun belirtilmiş olması gerekmektedir.

Maliyeden kontrol memuru hazırlanan aracı görmeye geldiğinde, mutlaka aracı satın alacak müşterimiz de hazır olmalıdır.

28 Ekim 2006 20:46

SpaceFlight
Şef

peki bir özürlü adına alınan otobobili başkası kullanabilir mi..bu konuda bir kısıtlama varmı ?

02 Kasım 2006 23:04

istnbul2
Müsteşar Yardımcısı

Zaten günümüzde genelde engelli araçlarının engelliler tarafından kullanılmadığını biliyorum..

03 Kasım 2006 08:42

emirket
Memur

Arkadaşlar yazılanlardan ve gördüğüm kadarıyla özürlü aracı altında gidipte ne yur içinden ne yurt dışından araç alınmaz çünkü bu şekilde alacağımız aracı 5 sene dolmadan özürlü kişi haricinde birine satmamız devretmemiz halinde başta ödemediğimiz ÖTV yi ödüyeceğiz ama ÖTV ötemeli değilde ÖTV muafiyeti uyğulansa ve bir de KDV oranında bir indirim uygulansa o zaman cazip bir hal alır bence doğru değilmi.

11 Kasım 2006 05:58

Van Den Budenmayer
Aday Memur

SpaceFlight'a cevap:

Hayır kullanamaz... Ağır cezaları var...

emirket'e cevap: Bence mevcut şartlar altında varolan sistem en uygunudur; Aracın 5 yıl satılamaması, satılırsa vergilerinin ödenmesi, başka bir engelliye satılsa daha yeni araç için 5 yıl beklenmesi gerektiği vs.

Bunlar en uygun sistemdir... Aksi taktirde bu iş suistimale dönüşür ki zaten suistamellere açık bir toplumuz...

Bence tek eksik taraf motor hacminin 1.6 ile sınırlandırılması... Özellikle dizel araç alınırken 1.6 motor hacmi sınırı problem oluyor...

12 Kasım 2006 13:30

istnbul2
Müsteşar Yardımcısı

yani resmi olarak bu şekilde olabilir ama özürlüye alınan aracı özürlünün yakınının kullanmasında bir sakınca varmı o tartışılır.. Örneğin yüzde yüz görme özürlü bir arkadaş adına alınan bir aracı onun kullanması söz konusu olamayacağı için genellikle yakınları sürer..Bunun gibi örnekler var..

13 Kasım 2006 10:24

musku
Memur

Merhaba Arkadaşlar.

Bence bu kanun ve yönetmeliklerin tek eksiği kaza sonrası araç hurdaya dönse dahi yeni araç için gene beş yıl beklenmesi, bence saçma. Bu bir suistimalde değil araç engellinin elinden isteği dışında çıkıyor çünkü.Ben yüzde 95 görme engelliyim ve bu düzenlemlerden çok memnunum.Özürlü aracı 1600 cc. olmalıdır.Şu anda kullandığımız araç 1300 cc. diesel ve bana fazlasıyla yetiyor.Engelli insanın ralli yapacak halide yok.Sadece 4X4 araçlar takılıyor onlarda lüks.Ama sandalye kullananlar için Minibüs tarzı araçlar serbest bırakılabilir.

Saygılar.......

13 Kasım 2006 16:45

sevgi(ile)-100
Şef

arkadaşlar herkese merhaba

bu bahsettiğimiz ötv oranı sıfır arabalarda ne kadara tekabül ediyor mesela alacagım araba 20.000 ytl diyelim bunda nekadar indirim olacak

iyi akşamlar

14 Kasım 2006 11:48

emirket
Memur

Yani şu şekilde bir oran kurulabilir ama bunu yuriçindeki galeriler nasıl uyguluyorlar bunu bilmiyorum, çokta dogru uyguladıklarını sanmıyorum.

Araç liste fiyatı/1.18:Ötv'li fiyat

Ötvli fiyat / 1.37: Çıplak fiyat

Çıplak Fiyat X 1.18 :Engelli fiyat

Bu yardıcı olur sanırım.

15 Kasım 2006 09:03

muskara42
Aday Memur

tşk

Toplam 130 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?