Editörler : Cüneyt Barışoglu
28 Mayıs 2012 16:23   


Sağlık Bakanlığı 2012 yılı G.Y.S.Hazırlık Ders Notları soru ve cevap paylaşımı(Tek başlık)

Sayın Muhterem arkadaşlarım, ve Çok değerli kardeşlerim;ben ilimizdeki arkadaşlarımızdan,ve ders notlarımızdan derleyip toparlamaya çalıştığım bazı bilgileri sizlerle de paylaşmak maksadıyla bu başlığı açmış bulunuyorum.

bu konuda bilgi paylaşmak isteyen arkadaşlarımız olursa katkılarınızı bekliyorum.saygı sevgi ve muhabbetlerimle.herkese başarılar diliyorum.

28 Mayıs 2012 16:46

güzelvatanım
Genel Müdür

HAZIRLIK SORULARI;

1-)Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarının temel ilkelerinden bi-

ri değildir?a-)Kariyer b-)Liyakat c-)Sınıflandırma d-)derclndirme+

2-)Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık teşkilatlarından biri değildir?

a-)Merkez Teşkilatı b-)Taşra Teşkilatı c-)Bağlı kuruluşlar d-)İlgi-

li birimler+

3-)Bakanlık Teşkilatının en üst amiri kimdir?a-)TBMM Başkanı b-)Bakn+

c-)Başbakan d-)Cumhurbaşkanı

4-)Bakanlık icraatından ve emri altındaki faaliyet ve işlemlerinden

kime karşı sorumludur?a-)Başbakana+ b-)TBMM Başkanına c-)Cumhurbaş

kanına d-)Müsteşera

5-)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının Görevidir?a-)herkesin

bedeni,zihni ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır.

28 Mayıs 2012 17:32

güzelvatanım
Genel Müdür

6-)Sağlık Politikaları Kurulunun görev süresi kaçyıldır?a-)1 yıl b-)2

yıl+ c-)3yıl d-)4 yıl

7-)yüksek Sağlık şurası kaç üyeden oluşur?a-)10 b-)13 c-)15+ d-)9

8-)yüksek Sağlık şurasının 15 üyesinden kaç tanesini Bakan seçer?a)12

b-)10 c-)8 d-)13+

9-)yüksek Sağlık şurası yılda en az kaç kez toplanır?a-)4+ b-)2 c-)3

d-)5

10-)yüksek Sağlıkmşurasının görev süresi kaç yıldır?a-)3yıl b-)2yıl+

c-)4yıl d-)1yıl

11-)Sağlık Bakanlığının kaç tane hizmet birimi vardır?a-)10 b-)11 c-)

12.d-)13

12-)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığına Bağlı hizmet birimi de

ğildir?a-)Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğü b-)Sağlığın Geliştirl-

mesi Genel Müdürlüğü c-)Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü d-

)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.

28 Mayıs 2012 18:47

güzelvatanım
Genel Müdür

13-)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinden bi-

ridir?a-)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu b-)Türkiye İlaç ve Tıbbi ci-

haz Kurumu c-)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu d-)Sağlık hizmetleri

Genel Müdürlüğü.

14-)Aşağıdakilerin hangisi Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görv-

lerinden biridir? a-)afetler ve ACİL durumlarda ülke genelinde Sğ-

lık hizmetlerini planlamak ve yürütmek b-)Sağlığın teşviki ve gel

tirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak c-)Sağlık hizmetle-

rinin ücret tarifelerini belirlemek veya TAsdik etmek. d-)Araştır-

ma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını sa

ğlamak

15-)Aşağıdakilerin hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görev

lerinden değildir?

a-)Sağlık Hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik

etmek b-)Tıpta uzmanlık eğitimi ile iş ve işlemleri yürütmek

c-)Sağlık meslek mensuplarının uyum,hizmetiçi eğitim,sertifikalı e

ğitim,görevde yükselme ve ünvan değişikliği eğitimlerini vermek

Afetler ve acil durumlarda ülke genelinde Sağlık hizmetlerini plan

lamak.

16-)Aşağıdakilerden hangisi ACİL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

Görevlerinden değilidir?a-)Afetler ve acil durumlarda ülke genelin

de sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek b-)Hastane öncesi acl

Sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek c-)kara hava

ve Deniz Ambulanslarının temin,tahsis,sevk ve idaresini sağlamak

d-)Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmet-

lerini yürütmek.

17-)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğünün

Görevlerindendir? a-)Sağlık bilgi Sistemleri ve teknolojileri ala-

nında uluslararası gelişmeleri izlemek. b-)Hastane öncesi acil Sağ

lık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek c-)kara hava ve

Deniz ambulanslarının temin,tahsis sevk ve idaresini sağlamak d-)

Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik et-

mek

18-)Aşağıdakilerden Hangisi Sağlık araştırmaları Genel Müdürlüğünün

Görevlerinden değildir? a-)Araştırma sonuçlarının ulusal veya uls-

lararası düzeyde yayımlanmasını Sağlamak b-)yurt içinde ve yurt dı

şında üretilen Sağlık istatistiklerinin derlenmesini sağlamak c-)

uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle

ilgili,yayınlarını takip etmek d-)Hastane öncesi acil Sağlık hiz-

lerine ait birimleri kurmak ve işletmek.

19-)aşağıdakilerden hangisi yönetim hizmetleri Genel Müdürlüğünün Gö-

revlerinden değildir? a-)Bakanlık personeli atama,nakil,terfi emk-

lilik ve benzeri özlik işlerini yürütmek b-)Genel evrak ve arşiv f

aaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek c-)Bakanlık teşkilatı ile ge-

rektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.

20-)Aşağıdakileriden hangisi Sağlık Melekleri kurulunun görevlerindendir? a-)Sağlık Mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek.

b-)Halk Sağlığını korumak ve geliştirmek,sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek c-)denetime ilişkim yöntem ve teknikleri geliştirmek d-)Bakanın çalışma programını düzenlemek

28 Mayıs 2012 20:02

güzelvatanım
Genel Müdür

21-)Aşağıdakilerden hangisi Denetim hizmetleri başkanlığının görevlerinden biri değildir?

a-)denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek b-)Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans dnetimini yapmak c-)Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kaulaştırma işlemlerini yürütmek. d-)bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların dnetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim inceleme ve soruşturma yapmak

21-)Aşağıdakilerden hangisi Bağlı kuruluş değildir?

a-)Türkiye Halk Sağlığı kurumu b-)Türkitye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu

c-)Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğü. d-)Türkiye Kamu Hastnelri krumu

22-)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün bir

biri değildir?

a-)Sağlık yapılarının Standartlarını belirlemek ve mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak b-)Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek c-)Tıpta uzmanlık eğitimi ile iş ve işlemleri yürütmek. d-)Bakanlığın ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan tesislerin yapımını ve mevcut tesislerin yenilenmesini gerçekleştirmek

23-)Aşağıdakilerden hangisi Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün Görevlerinden değildir?

a-)ikili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilşkin işlemleri yürütmek b-)Avrupa birliği ile ilişkileri,Bakanlığın ilgili birimle-

ri arasında ve bakanlık ile diğer kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek c-)Bakanlığın yurt dışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek d-)Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı bağlı kuruluşların performan denetimini yapmak.

24-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı kurumunun Görevlerinden değildir?

a-)Halk Sağlığını korumak ve geliştirmek,sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek b-)Sağlık Mesleklerinin Etik ilkelerini belirlemek. c-)Birinci basamak sağlık hizmeetlerini yürütmek,bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak d-)Halk Sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak

25-)Aşağıdakilerden Hangisi Bağlı kuruluştur?

a-)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü b-)Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü c-)Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü d-)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.

26-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Görevlerinden deeğildir?

a-)Birinci basamak Sağlık hizmetlerini yürütmek bu hususta,gerekli düzenlemeleri yapmak. b-)kuruma bağlı hastaneleri ağız ve diş sağlığı merkezlrini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak veişletmek,gerektiğinde bunlaarı birleştirmek,ayırmak,nakletmek veya kapatmak c-)kuruma bağlı Sağlık kuruluşlarında her türlü koryucu,teşhis,tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak d-)kendisine bağlı sağlık kurulışlarında hasta haklarına,hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak

29 Mayıs 2012 09:21

güzelvatanım
Genel Müdür

Günaydın,Hayırlı sabahlar arkadaşlar;2012 yılı G.Y.Sınavına hazırlık için ders notlarını zaman,zaman form'a girme imkanı bulduğumda sizlerle paylaşmaya çalışacam.

şıklı soruların cevapları artı(+),çarpı(x),veya(nokta(.)işaretleri ile gösterilmektedir.eğer genel olarak bu soru ve cevap paylaşımıyla ilgili önerileriniz ve tavsiyeleriniz olursa sizlerinde katkılarınızı beklerim.

29 Mayıs 2012 17:18

güzelvatanım
Genel Müdür

ANAYASA İLE İLGİLİ HAZIRLIK SORU VE CEVAPLARI;

S-)Anayasa nedir?

C-)Devletin temel yapısını,yönetim biçimini,Devlet organlarını ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini,kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen üst hukuk kurallarına ve normlarına anayasa denir.

S-)NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ AÇISINDAN SIRALAMA NASILDIR?

C-)Anayasa,Kanun,Milletler arası antlaşmalar,Kanun hükmünde Kararnameler,Tüzük,Yönetmelik,Genelge,Tebliğ,Yönerge olarak sıralanmaktadır.

S-)Hiyerarşik olarak alt norm niteliğindeki hukuk kuralları üst norm niteliğindeki hukuk kurallarına aykırı olamaz.kuralını nasıl bir misalle açıklarsınız?

C-)Kanunlar Anayasaya,Yönetmeliklerde yasalara ve tüzüklere aykırı o-

larak çıkarılamaz.

S-)ANAYASADA DÜZENLENEN YÜKSEK MAHKEMELER HANGİLERİDİR?

C-)Anayasa Mahkemesi,Yargıtay,Danıştay,Askeri Yargıtay,Askeri Yüksek

İdare Mahkemesi,ve uyuşmazlık Mahkemesidir.

S-)ANAYASA MAHKEMESİ KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?

C-)17 üyeden oluşur.

S-)CUMHURBAŞKANININ YARGI İLE İLGİLİ GÖREVLERİ NELERDİR?

C-)Anayasa Mahkemesi Üyelerini,Danıştay Üyelerinin 4'te birini,Yar-

gıtay Cumhuriyet Başsacısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili-

ni,Askeri Yargıtay Üyelerini,Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyele-

ni,Hkimler ve Savcılar Yüksek kurulu Üyelerini,seçmektir.

S-)DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

C-)Knunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından CUMHURBAŞKANI se-

çer.

S-)ANAYASANIN GENEL ESASLAR İÇERSİNDE YER ALAN ASLA DEĞİŞTİRİLEMEZ VE

DEĞİŞTİRİLMESİ DAHİ TEKLİF EDİLEMEZ OLAN KURALLAR NELERDİR?

C-)Anayasamıza göre Cumhuriyetin nitelikleri ve Devletin bütünlüğü,Resmi Dili,Bayrağı,Milli Marşı,ve Başkenti,

S-)1982 ANAYASASINA GÖRE GÜÇLER(ERKLER)AYRİLIĞI İLKESİ NEDİR?

C-)Yasama,Yürütme veYargıdır.

S-)YÜRÜTME YETKİSİ VE GÖREVİ KİM TARAFINDAN NASIL KULLANILIR?

C-)Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu tarafından Anayasaya ve Kanunlara

uygun olarak kullanılır.

S-)YASAMA YETKİSİ KİM TARAFINDAN KİMİN ADINA VE NASIL KULLANILŞIR?

C-)Yasama yetkisi,Türk Milleti adına TBMM tarafından kullanılır bu y-

yetki asla devredilmez.

S-)YARGI YETKİSİ KİM TARAFINDAN NASIL KULLANILIR?

C-)Yargı Yetkisi Türk Milleti adına Bağımsız Mahkemelerce kullanılır.

31 Mayıs 2012 14:25

güzelvatanım
Genel Müdür

arkadaşlar sınav tarihinin yakınd açıklanarak belki de kurumun yapma ihtimali olduğu yolunda haberler aldım.inşaallah hayırlısı olsun diyor başarılart diliyorum.

ANAYASA ilgili Hazırlık soru ve cevapları devam.

S-)ANAYASAL TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ DURDURULMASI HANGİ ŞARTLARDA OLUR?

C-)savaş,seferberlik,skıyönetim ve olağanüstü hallerde Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmek kaydıyle durumun gerektirdiği ölçüde kısmen veya tamamen durdurulur.

S-)YÜKSEK SEÇİM KURULU KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?

C-)7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur.

S-)TBMM YAPACAĞI SEÇİMLER DAHİL BÜTÜN İŞLERİNDE ÜYE TAM SAYISININ KA-

ÇIYLA TOPLANIR,VE TBMM YETER SAYISI NEDİR NASIL OLUR?

C-)TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ü ile toplanır.ve toplantıya kat-

ılanların salt çoğunluğu ile karar verir.ancak yeter karar sayısı

hiçbir şekilde üye tam sayısının 1/4'ünün 1 fazlasından az olamaz.

S-)BAKANLAR KURULU ADINA SÖZLÜ VEYA YAZILI OLARAK CEVAPLANDIRILMAK ÜZ

ERE BAŞBAKAN VEYA BAKANLARDAN BİLGİ İSTENİLMESİNE NE DENİR?

C-)soru önergesi denir.

S-)BELLİ BİR KONUDA BİLGİ EDİNİLMEK İÇİN YAPILAN İNCELEMEYE NE DENİR?

C-)Meclis araştırması denir.

S-)TOPLUMU VE DEVLET FAALİYETLERİNİ İLGİLNDİREN BELLİ BİR KONUNUN TBM

M'DE GÖRÜŞÜLMESİNE NE DENİR?

C-)Genel görüşme denir.

S-)EN AZ 20 MİLLETVEKİLİNİN İMZASIYLA VEYA BİR SİYASİ PARTİ GRUBU AD-

INA VERİLEN ÖNERGEYE NE DENİR?

C-)Gensoru denir.

S-)BAŞBAKAN VEYA BAKANLAR HAKKINDA TBBMM ÜYE TAM SAYISININ EN AZ ONDA BİRİNİN VERECEĞİ ÖNERGEYE NE DENİR?

C-)Meclis soruşturması denir.

16 Temmuz 2012 16:25

güzelvatanım
Genel Müdür

inkilap Tarihi

1-Osmanlı Devleti ilk olarak nerde toprak kaybına uğramıştır?

önce tarablusgarpta,daha sonrada Balkanlarda toprak kabetmiştir.

2-Osmanlı Devletinin 1. dünya savaşını yenik halde bitirdiği antlaşma

hangisidir?

Mondros ateşkes antlaşmasıdır.

3-mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgalci devletlere karşı bir

tepki olarak ortayaçıkan dieniş ruhuna ne dewnir?

Kuvai Milliye denir.

4-milli irade kavramı ilk defa hangi genelge ile ne zaman ortaya çık-

mıştır.

22 haziran 1919'da amasya genelgsiyle ortaya konulmuştur.

5-türk ve yabancı araştırmacıların üzerinde birleştikleri bağımsız-

lık bildirisi hangi genelgededir?

Amasya genelgesinin bir ihtilal ve bağımsızlık oluşudur.

6-Erzurum kongresi ne zaman ve hangi tarihlerde gerçekleşmiştir?

23 temmuz 07 AĞUSTOS 1919 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR.

7-Amasya genelgesiyle yapılan çağrı üzrine Sivas kongresi ne zaman ve

hangi tarihlerde gerçekleşmitir.

4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

8-bütün milli cemiyetler hangi kongrede ve hangi isim altında birleş-

ledir?

Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti adı altında birleşltirilmiştir.Heyeti temsiliyye(Temsilciler kurulu oluşturulmuştur)

9-Milli egemenlik esasına dayanan bir devletin kurulması ilk defa

hangi kongrede dile getirilmiştir?

Erzurum kongresinde dile getirilmiştir.

10-erzurum kongresi kararlarının yinelenip ulusal gücü etken,ulusal istenci Egemen kılma ilkesi hangi kongrede onaylanmıştır?

sivas kongresinde

11-Manda sorunu hangi kongrede reddedilmiştir?

geniş boyutlarıyla gündeme gelmiş tartışmaların odak noktası ol-

muş ve Sivas kongresinde reddedilimiştir.

12-Anadolu ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyetinin yayın organı hangisi-

dir.

İradei Milliye Gazetesidir.(ulusal istek ve emellerin savunucusu olmuştur)

17 Ocak 2017 09:48

bircanserap1984
Aday Memur

Merhaba arkadaşlar,

İnternetten bir dosya indirdim 339 tane soru var aday memurlar için. Sorular bunlar ararasından mı çıkacak?

18 Ocak 2017 09:41

izimir
Kapalı

Merhaba arkadaşlar,

İnternetten bir dosya indirdim 339 tane soru var aday memurlar için. Sorular bunlar ararasından mı çıkacak?


bircanserap1984, 11 ay önce - Alıntıya git

o zaman herkes 100 alır.

Toplam 10 mesaj