Editörler : Cüneyt Barışoglu
11 Haziran 2012 19:28   


Mazeret durumu tayinleri?

Eş durumu mazeretiyle geldiğim adliyede ne kadar süre çalıştıktan sonra tekrar eş durumu tayini isteyebilirim?

12 Haziran 2012 17:18

edmund
Memur

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliği

Mazerete Dayalı Naklen Atamalar

Madde 24 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.

Madde 22 ise şu şekildedir.

Naklen Atama Esasları

Madde 22 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/12.mad)

Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın naklen atanabilmeleri için;

a) Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

b) Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması,

gerekir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak;

a) (Değişik bent: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/11.mad) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve varsa son beş yıl içerisinde denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,

b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

şartları da aranır.

(Değişik fıkra: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/11.mad) Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin naklen atamaları her yılın Haziran ayında toplu olarak yapılır. Ancak gerek görülmesi durumunda bu personelin ataması her zaman yapılabilir.

(Ek fıkra: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/11.mad) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan ve atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin komisyonlar arası naklen atama işlemleri, ilânda belirtilecek usûl ve esaslar çerçevesinde toplu olarak da yapılabilir.

12 Haziran 2012 17:28

' ÇOTANAK '
Başbakan Müsteşarı
Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?