Editörler : Cüneyt Barışoglu
11 Haziran 2012 20:17   


Kapalı
Yardımcı Hizmetler Sınıfının Sorunları

YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ SORUNLARI

Devlet Dairelerinde çalışan 657 DMK?da geçen Yardımcı Hizmetler Sınıfının Memur olması, ancak memur olarak sayılmaması birçok işin bu sınıfa gördürülmesi ve ayrımcılık yapılarak mali ve sosyal haklardan yararlanmaları kısıtlanmış, Amirin eline bırakılmıştır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Devlet Memurları Kanununda yer almaktadır ve on sınıftan biridir. Ancak sorunları görmemezlikten gelinerek bir türlü çözüme ulaştırılamayıp dağ gibi büyümüştür. Aşağıda bahsettiğim sorunların çözümü mümkündür. Çözmek ise Devletimizin görevidir.

Bir çok Bakanlıkta Yardımcı Hizmetlilerintanımı,657 DMK göre yapılmaktadır. Her bakanlığın kendi bünyesindetanımı yoktur. Her Bakanlığın kendine has çalışanı için uygun olan iş tanımını yaparak çalışanını Mağdur etmemiş olacaktır.

Gerekçesi; Milli Eğitim Bakanlığında Çalışan Hizmetlilere Her türlü iş yaptırılmaktadır. Örneğin; Temizliğin yanında Kalorifercilik, Bekçilik, boya badana, su tesisatçılığı, Marangozluk, çaycılık, kuruma gelen her türlü ağır eşyaların taşınması ve bunlara benze bir çok iş Hizmetliye Gördürülmektedir.

Emniyette çalışan Teknisyen Yardımcılarını da istediği gibi kullanabilmektedir. İnşaattan bahçe işine, kalorifer yakma, kurumun lojmanlarında kapıcılık yapma, lojmanların temizliği, polis evi?nde (gece yarılarına kadar içki servis)i, garsonluk, bulaşık yıkama, çay servisi, , temizlik işinden boya badanaya, kazma kürek işi, ve ayrıca müdür ve amirlerin eşlerinin aylık ve haftalık yemek, çay partilerinde garsonluk yapma özel işleri dahil akla gelecek tüm angarya işler Yaptırılmaktadır. Bu sebeple iş tanımlarının yapılması, iş tanımları yapılırken de Hizmetlilerin insan olduğu unutulmamalıdır.

Birçok Kurumlarda da Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları iş tanımı olmayışı ve Amirin inisiyatifine bırakılması dolayısı ile mağdur olmaktadır.

Görev tanımları yapılırken amirin verdiği diğer görevleri de yapar değiştirilmeli kurumun yönetmelikleri ve tüzükleri doğrultusun da işleri aksatmadan yürütür olması gereklidir. Görev tanımları Yapılırken Her kurumun kendi bünyesinde tanımları yaparak amirlerin hizmetlileri yıpratmasının önüne geçilmiş olacaktır.

Gerekçesi; Amirin verdiği diğer görevleri de yapar cümlesi, amire yukarıda bahsi geçen işleri yaptırma yetkisi vermekte bu nedenle de ast ve üst karşı karşıya gelerek çatışma çıkmaktadır. 657? de geçen ?Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır? Hükmünü bozmaktadır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının Mali ve Sosyal haklar bakımından çok yoksundur. Bu sınıfa tabii çalışanların;

1. Atama ve yer değiştirme hakları yoktur.

2. Ek göstergeleri yoktur.

3. İş riski zammı yoktur,

4. Mesai saatleri yoktur.

5. Yeşil Pasaport Hakkı yoktur.

6. Görevde yükselmesi yoktur.( Vardır ancak Kurumlar düzenli olarak yapmamaktadırlar)

7. Lojmanlardan yararlanamamaktadır.

8. Yemek Yardımından Faydalanmamaktayız.

Yukarıda bahsi geçen maddeler Yardımcı hizmetler sınıfına da uygulanmalıdır.

Gerekçesi; Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. 657?de on adet sınıf mevcuttur. Biride Yardımcı Hizmetler Sınıfıdır ve Memur statüsünde olup, Sosyal ve Mali Hakları ona göre düzenlenmelidir.

Bu bağlamda;

Atama ve yer değiştirme Kurumlar da ayrı ayrı görülmektedir Tüm bakanlıkların Atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkarırken Kurumlara bağlı diğer çalışanları da kapsaması gerekmektedir. diğer çalışanlar o kurumda hizmet etmiyormuşçasına ayrımcılık yapılması Anayasanın Eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle çalışanlar arasında Eşitlik Uygulanmalıdır.

Hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve yer Değiştirme taslağı çıkartmış ancak uygulamaya koyamamıştır. Bir an önce Yönetmeliği çıkararak Mağduriyetler giderilmelidir. Bu minvalde Tüm Bakanlıkların Atama ve yer değiştirme Yönetmelikleri çıkarmalıdırlar.

Mesai Saatleri; Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Denilmektedir. Ancak Fazla çalışmadan doğan 10 güne denk gelen saat kadar izin olarak verilebilmektedir. Bu sebeple de çalışanlar haksızlığa uğramaktadırlar.

Gerekçesi; Yardımcı Hizmetler Sınıfının günlük Çalışma saatleri 9 saat ila 16 saat arasında değişmektedir. İzinlerin amirin inisiyatifin de olması sebebiyle ve çalışma şartları ve iş yükü kurumlar da çok olması hasebiyle izin olarak verilmesi de mümkün olmamaktadır. Bunun yerine fazla mesai ücreti ödenerek Haksızlığa son verilmeli çalışanlar Mağdur edilmemelidirler.

Milli Eğitim Bakanlığında 18/04/2010 Tarihinde yapılmış olan sınavdan sonra da O Tarih de Yapılan Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarının başarı puanı 60 olmasına rağmen 3330 kadro boş kalmış bu kadrolar doldurulma yoluna gidilmemiştir. 23/07/2010 yılın da çıkarılan yönetmelik doğrultusunda sınavların 2 yılda bir yapılır denmesine rağmen yapılanma gerekçesi ile yeni bir yönetmelik hazırlanmış ancak halen yürürlüğe konmamıştır bu vesile ile yönetmeliği 23/07/2012 Tarihine kadar çıkarılması ve çalışanların mağdur edilmemesi gerekmektedir ve Başarı puanının 60?a çekilerek Boş kalan kadroların doldurulması yoluna gidilmelidir.

Ayrıca Diğer Bakanlıklarda da Görevde Yükselme Sınavlarını iki (2) yılda bir yapmalıdır. Çalışanların Görevde Yükselmeleri sağlanmalıdır.

Maliye Bakanlığına bağlı bazı kurumlarda 6 yıl gibi bu sınavı açmamış olmaları sebebi ile birçok çalışan mağdur edilmişlerdir. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığında da çalışanlar Hizmet içi eğitimlerini tamamlamışlar ve sınavın açılmasını beklemektedirler. İvedilikle bu sınavların yapılması gerekmektedir.

Gerekçesi; 657DMK'a göre; Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. Denilmektedir. Buna Binaen Görevde Yükselme sınavları iki(2) yılda bir yapılması boş olan kadroların doldurulması Çalışanların mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

Mali Haklarımız da Yeniden Düzenlenerek Günümüz Şartlarına ve Adilane dağıtılmalıdır.

Ek Gösterge ; 657?de on tane sınıf vardır ve sadece bize Ek Gösterge verilmemesi Eşitlik ilkesine aykırıdır. buradan da anlaşılacağı gibi Yardımcı Hizmetler Sınıfı Devlet memuru sayıldığı halde Ek göstergeden faydalanamıyor. Bunun yanında Yeşil pasaport hakkından da mahrum bırakılmaktadır. Yardımcı hizmetler de bu haklardan yararlanmalıdır.

Gerekçesi; 657?e Tabii Devlet Memuru olduğumuzdan, mesaiye ilk önce başlayıp en son bırakan, sabahtan akşama kadar kullanım alanlarında temizlik, Kaloriferin yakımın da ve kömürün tozundan, eşya taşımak ve yerleştirmek gibi ağır ve güç işler de çalıştığından ayrıca birçoğumuzun lise, ön lisans ve lisans sahibi olduğumuzdan bizlere ek gösterge verilmelidir. Burada da Eşitlik söz konusu değildir ve acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

Yemek Yardımı; Kamu Kurumlarda mesela Okullarda çalışan Öğretmen, memur, Hizmetli ve kaloriferci bu yemek yardımından faydalanmamaktadır. Yemek yardımı verilemiyorsa kumanya yardımı yapılmalıdır.

Gerekçesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları; Yemek Yardımı Yönetmeliğine binaen bu faydadan Kamu Kurumlarında çalışan her kesimin faydalanması gerekmektedir.

Yardımcı hizmetler sınıfına Lojman hakkı verilmeli verilmiyorsa kira yardımı yapılmalıdır.

Gerekçesi; Kamu personeline, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda yer alan hükümlere göre lojman tahsisi yapılmaktadır. Ancak birçok çalışan bu haktan yaralanamamaktadır. Bu sebeple Lojmandan yararlanmayanlar için kira yardımı yapılmalıdır.

Ayrıca yararlanmadığımız; Öğretmenlere ödenen hazırlık ödeneği altında verilen ücretin tüm çalışanlara ödenmelidir.

Gerekçesi; Öğrencinin Eğitim gördüğü kurumlar da sadece Öğretmenler çalışmamaktadır. Sözü geçen Kurumlar da Memur, Hizmetli, Kalorifercisi de bulunmaktadır ve kurumun Eğitime hazırlanmasında en büyük çabayı Yardımcı Hizmetler sınıfı göstermektedir. Hazırlık Ödeneğinin Ünvanlara göre dağıtılarak ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki maddeye Binaen; Yardımcı Hizmetler Sınıfına Ödenen Giyim Yardımının da Tüm Kamu Kurumlarına ödenmesi gerekmektedir ve bu yardımın günümüz şartlarında olması gerekmektedir. En düşük Takım elbisenin Fiyatı; 200 TL?de başlamaktadır. Ayakkabının Fiyatı da 100TL?den başlamaktadır Toplamda 300TL olup Şu anda ödenen ücret 155 TL dir. Bunun 22 TL si de Kesintiye uğramaktadır, yardımlardan vergi almak Devletimizin Büyüklüğüne yakışmamaktadır. Devletimizin ödenen giyim yardımını 300 TL Yaparak Kamu Kurumlarında Çalışan her kesime dağıtması ile Adaleti sağlamış olacaktır.

Yardımcı hizmetler sınıfına Özürleri sebebi ile hizmet edemeyen özürleri ve engelleri neticesinde bütün içtenliği ile çalışmak istemelerine rağmen durumları hizmetli olarak çalışmalarına olanak tanımadığından yapabileceği işlerde görevlendirilmeleri gereklidir. Ve olduğunca ağır işlerde çalışmalarına müsaade edilmemelidir.

Özürlü olan tüm çalışanlara evlerinde çalışma imkânı sağlanmalıdır. Bu onlar ve Devletimizin itibarı açısından önemlidir. Hayat onlara acı çektirirken Devletimiz Özürlü vatandaşına sahip çıkmalıdır.

Sağlam insanların bile baş edemediği yardımcı hizmetler sınıfı Özürlü çalışanın bu işi yapamayacağı aşinadır. Gerekli istisnalar sağlanmalıdır.

ÖNERİLER;

Kamu Kurumların da Hizmet veren Tüm çalışanlara, Her sene üstün başarı gösterenlere ödül verilmeli taçlandırılarak her ay maaşında 10/1 olarak artırılarak o yıl içerisinde geçerliliği sağlanmalı, bir sonraki dönemde de aynı performansı gösterenlere bu rakam 10/2 olarak artırılmalıdır. Böylelikle çalışma azmi desteklenmelidir ve resmi gazete de yayınlanmalıdır.

Okumakta ve kendini geliştirmekte olan Çalışanlara okuduğu süre içerisinde harç ve diğer masraflar için 500 Tl ödenmeli geçimini riske sokmadan okumasına destek olunmalıdır.

Görevin sorumluluğu ve belli bir teknik bilgi sahibi olması açısında Kalorifercilik teknik hizmetlere dahil edilmelidir.

Kalorifer işini yapan kişi donanımlı olmalı, teknik kadroya alınarak iş riski bakımından erken emeklilik hakkı verilmelidir

Teknisyen Yrd. Yardımcı hizmetler sınıfına dâhil olan bu kadronun teknik kadrosuna geçirilmesi, mezun olduğu okul derecesinde değerlendirilerek unvan değiştirilmesi sağlanmalıdır.

Bütün Kurumlarda Görevde Yükselme ve unvan değiştirme İki yılda bir yapılması ve Başarı puanının 60?a çekilmesi gerekmektedir. Çalışan ve kendini geliştiren hizmetlilere bir defaya mahsus görevinde yükselme hakkı verilmelidir ve genel İdare sınıfına geçirilmelidir.

Kurumlarda çalışan hizmetlilerin en az lise mezunu olması sağlanmalı gereken hassasiyeti gösterilmelidir böylece eğitimli bir birey olarak kendini bilinçlenmesi yolunda adım atmış olacak. Olaylara daha pratik çözümler üreterek çalıştığı kuruma daha faydalı olabilecektir.

Yardımcı Hizmetler sınıfını ismini değiştirilerek Destek birimi olmalı kolay anlaşılır bir şekilde iş tanımı yeniden oluşturularak hizmet etmelidir.

Yakacak yardımı yapılmalı Tüm çalışanlar bu faydadan yararlanmalıdır.

Temizlik, ısıtma, aydınlatma, koruma, evrak getir götür, basit iklim rasatları, ilaçlama, müracaat sahiplerini karşılama, ek olarak her kurum hizmetlisine boya, badana, tamirat, bahçıvanlık, gibi işler belgeli olanlara yaptırılıp hizmetliye bu işler yüklenilmemelidir.

Çalışma saatleri sekiz (8) saat olarak uygulanmalı fazla çalışma saatleri fazla çalışma saati ücreti olarak ödenmelidir ve Öğretmenlerin almış olduğu ders saati kadar olmalıdır. Bu her kurum kendi bünyesinde de düzenleyebilmeli çalışanlar bu ücretten yoksun bırakılmamalıdır.

V. Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5.? Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Buna binaen çalışanlar arasında ayrımcılık olamayacağı ve Tüm Hakların ayrım gözetmeksizin uygulanması Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (?)* kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Yine buna binaen iş tanımları, liyakat, kariyer, maddi ve mali haklar Bugünün durumu göze alınılarak ve Eşit olarak dağıtılması Kamu vicdanının rahatlatılması gerekmektedir.

Saygılarımla Arz Ederim.

11 Haziran 2012 21:15

mdere
Şube Müdürü

Sayın editör bu metni memurlar net ana sayfadan lütfen ama lütfen yayınlanması için ne gerekiyorsa yapmanı senden rica ediyorum ..

11 Haziran 2012 22:01

adios_kekilli
Memur

Daha önce defalarca Yazı hazırladın Hangi birini yayınlatabildin Lazuk Kardeşim ? Öğretmenler.net'ten bir medet beklemeyin Hizmetli dostlarım.Bu gibi makaleler anca forum içinde yayınlanır ancak sadece biz okuruz.Kimsede kusura bakmasın !

11 Haziran 2012 23:49

mustafa3749
Aday Memur

Sayın arkadaşım çok güzel metin yazmışsın ama bunu anca biz okuyoruz.Yetkililer duymuyor bile.Aynı metni anayasa mahkemesine bir avukat kanalı ile iletmek lazım. Yoksa bu sorunlar cözülmeyecek.Birlik icinde olup mahkemeye verelim. Adalet yerini bulsun

12 Haziran 2012 07:47

mdere
Şube Müdürü

Arkadaşlar biz böyle bir yere varamayız ne istediğimiz neler beklediğimiz hepsi belli fakat kendi yazdıklarımızı kendimiz okuyoruz burada editörler neden ve niçin bizim isteklerimizi memurlar net ana sayfadan yayınlatamıyorlar.Bu yazılanları kendimiz okuyacaksak isteklerimizi yetkili makamlara duyuramayacaksak bana göre bu YHS paylaşm platformunun hiçbir anlamı yoktur böyle devam ettiği sürece biz hiçbir kazanım elde edemeyiz.Ben artık ümidimi yitirdim böyle devam etmesi halinde yazışmalarıma son vereceğim.Editörlere sesleniyorum lütfen bizlerin sorunlarını beklentilerimizi GYS memurlar net ana sayfadan ama lütfen vermenizi sizden rica ediyorum..

12 Haziran 2012 13:40

mavi_umut
Daire Başkanı

BENCE TEK YÜREK OLABİLMEMİZ LAZIM BU KONU DA HANGİ KURUMDA OLURSA OLSUN TÜM YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELİ BİR PLATFORM DA TEK ÇATI ALTINDA BULUŞMAMIZ LAZIM

13 Haziran 2012 12:14

lazuk
Kapalı

Anasayfa da Yayınlanması için ricada bulundum. Lütfen biraz çaba, herkesin bu yazıya olumlu yada olumsuz yorum yazmasını bekliyorum. 1 aydır bu gönderdiğim 4. yazı neden biliyormusunuz? siz zahmet etmeyin. ilkönce yazıyı buraya yazıyor sizinde bir şeyler katmanızı istiyordum. Ancak gördüm ki sadece Anasayfaya çıkarılsında ne çıkarılırsa çıkarılsın hesabı, olmaz arkadaşlar olmaz yukarıda sabitlediğim Yardımcı Hizmetler Sınıfı(Buluşma ve Tanışma) başlığında da bunu görebiliriz. Ben bilgisayarsız ev bilgisayarsız bir işyeri olduğunu düşünmüyor aksine yazma gereksimi duyulmuyor diye düşünmekteyim niye sebebi de hazır Memurlar.Net Anasayfa da isteklerimizin yayınlanmaması, iyi de yazdığım yazılara kaç kişi yorum yaptı yada şu yanlış şunu şu şekil düzeltilirse daha iyi olur dedi. Yazanlara sözüm yok elbette, herkesin bu konu da duyarlı olmasını ve birazcık da olsa yazılara ortak olmanız dileğimle herkese Hayırlı Günler dilerim. Saygılar.

13 Haziran 2012 15:23

umutozgur75
Kapalı

arkadaşlar lazuk doğru diyor. ve ayrıca eğitim durumu ne olursa olsun yardımcı hizmetler sınıfında ayrım yapılmaksızın tek cümle sınavsız olarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmemiz için çabalayalım.mail-twit- adı her neyse uğraşalım.

13 Haziran 2012 16:07

kubi75
Aday Memur

EVET DESTEK LÜTFEN

13 Haziran 2012 17:47

murat6300
Aday Memur

sıkıntı birilerinin yorum yapıp yapmaması degil önemli olan icraat... aslında niyye mi kimnse yorum felan yapmıyor çünkü artık herkes bıktı vede ümidini kesti bakın her kurumda çalışan her türlü memura iyileştirme var ama yardımcı hizmetlerde olan yani bizler tekn yrd asla bişe yokk vede olmayacaktaaa....çünkü teşkilatlara amela her zamn lazım vede bizleri asla vede asla gih yada vhki yada teknisyen yapmazlarrr....ben 5 yıldır bekliyorum yok yükselme sınavı olacak yok yardımcı hizmetler kalkarr bunlar bence rüyaaaa....ama umutta fakirin ekmegiii...mesela herkes zamı bekledi ben zamı degilll bu kölelikten amelelikten vede bana yapılan vede yapılacak olan işkencelerin ne zamn bitecegini merak ettimmmm vede hala merak ediyorummmmmmmmmm......biliyorummm asla düzelmeyecekkkk bunuda bildigim içinnnn meslekten istifa edecemmmm tek kurtuluşşş bu en azından insan oldugumu bir nebze oılsun hatırlarımmm inşallahhhhhh

13 Haziran 2012 18:07

lazuk
Kapalı

@murat6300:

Arkadaşım, bazı kurumların Görevde yükselme ve Ünvan değiştirme Sınavları yapmamaları ilyaki yapmıyacaklar anlamına gelmez.

Mesela; maliye bakanlığı 6 yıldır sınav açılmamış, Sağlık Bakanlığında Hizmetiçi Eğitimini Tamamlamış birçok çalışan Sınavı bekliyorlar yaklaşık 1 yıldır. Milli Eğitim Yönetmeliklerle yoğun bir şekil de uğraşmakta, en son 2010'da sınav açıldı ve açılmasını bekleyen bir çok insan var. Yani demem o ki sadece sen değilsin bu sınavların açılmasını bekleyen onun için sabredeceğiz çalışmaların akabinde açıklanacağını umuyorum. Saygılar.

13 Haziran 2012 22:48

başkasın
Kapalı

evet lazuk editör haklısın,yazıda çok güzel olmuş,yazılanlar artık kitap olur hatta guiness rekorunada girer ama önemli olan sesimizi duyurabilmek sizinde bu konuda elinizden geleni yaptıgınıza eminim ama bu formda bu sınıftaki çogu insan artık istifanın eşiginde o yüzden burda yazışmak şahsen ben 6 yıldır yazıyorum artık boş geliyo memurlar net bu boş olmadıgını kanıtlasın artık ve anasayfada bu işin takipçisi olsun

21 Haziran 2012 11:46

serdar19_07
Şef

bu metni anasayfaya tasırmısın edidör bey lutfen eger yhs için burada editörluk yapıyorsan bunu yaparsın kardeşim saygılarr

21 Haziran 2012 12:24

mdere
Şube Müdürü

Editörler bizim sorunlarımızı ne güzel yazmışlar amaaa MEMURLAR NET ANA SAYFADA bir türlü bu metni yayınlatamıyorlar.O zaman ne yazarsak ne çizersek hepsi boş...

21 Haziran 2012 13:41

Bloke Man
Aday Memur

Sayın editörüm, Yardımcı Hizmetler Sınıfının sorunlarını çok güzel dile getirmişsiniz, teşekkür ederim. Zaten en büyük sıkıntı ikinci sınıf insan muamelesi görmek ki bir çok arkadaşımın bu konudan müzdarip olduğunu biliyorum.Herşeyden önce bizim de bir memur olduğumuz insanlar aklından çıkarmamalı.Müdür kafasına estiği gibi hafta sonu gel, sabah erken gel, akşam geç çık dememeli.Diğer personel bile idarenin hareketlerine bakıyor, onlar da farklı davranmaya başlıyor Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personele.

21 Haziran 2012 14:04

cms.78
Aday Memur

Teknisyen Yrd. Yardımcı hizmetler sınıfına dâhil olan ve bu kadronun teknik kadrosuna geçirilmesi için, mezun olduğu meslek lisesi veya yüksek okul derecesinde değerlendirilerek 3795 sayılı kanun çerçevesinde sınavsız olarak unvan değiştirilmesinin sağlanması için yönetmelik değişikliğinin bir an önce yapılması.

26 Haziran 2012 01:06

adcingi
Aday Memur

arkadaşlar genel müdürlük son sözünüde söyledi 25,06,2012 tarihi itibariyle bizler için yükselme sınavı yapılmayacakmış bizzat personel şb md görüştü yok olmayacak dendi yani kölenin yeri yok

memurlar nette zaten yok bizler ancak kendimizi avuturuz

26 Haziran 2012 18:21

hizliadam
Şef

Elektronik posta yolu ile tarafımıza ulaşan talebinize Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Suat KILIÇ adına (BİMER) yetkilisi tarafından cevap verilmektedir. Kurumumuzla iletişim kurarak iletmiş olduğunuz görüş ve önerilerinizden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Talebiniz tarafımıza ulaşmıştır. Konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ' na iletilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz. Selam ve Saygılar. ÇOK MAİL Çok reklam demek neresi olursa olsun mail atıp reklamımızı yapalım.UNUTMAYALIM Kİ BİZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

27 Haziran 2012 13:41

lazuk
Kapalı

Arkadaşlar sizlerden ricam Bu yazılan metnin mevzuata aykırı olan bölümlerin çıkarılması ve mevzuata uygun hale getirilmesi gerekiyor o sebeple bu metni çok iyi incelemenizi istiyorum.

Mevzuata uygun nasıl hale getirebiliriz?

ayrıntılı bir şekilde bana bildirmenizi sizlerden istirham ediyorum.

Saygılar.

27 Haziran 2012 22:09

serdar19_07
Şef

aynen bana da cvb geldi suat bakanımızdan

Elektronik posta yolu ile tarafımıza ulaşan talebinize Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Suat KILIÇ adına (BİMER) yetkilisi tarafından cevap verilmektedir. Kurumumuzla iletişim kurarak iletmiş olduğunuz görüş ve önerilerinizden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Talebiniz tarafımıza ulaşmıştır. Konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ' na iletilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.Selam ve Saygılar.

Toplam 19 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?