Editörler : asaygincihan27
14 Temmuz 2012 23:04   


ösym başvuru ve şifre işlem ücretleri

ösym nin sınavlarında alınan ücretlerin paylaşımı nasıl bilen var mı?

14 Temmuz 2012 23:51

akskon
Genel Müdür

Ben gözetmenlik yaptım 3 defa. Sınav ücreti 83.73 yattı. Başkan 100 civarı tam 100 olmayabilir. Yedek gözcü de 70 civarı hatırladığım.

14 Temmuz 2012 23:54

akskon
Genel Müdür

Tek sınav ücreti 83.73. Yanlış anlaşılmasın.

15 Temmuz 2012 00:54

cografyaegitimi
Şef

sanırım arkadaşlar yanlış anlamış.İlgili kişinin sorduğu soru kpss başvurularındaki hizmet bedeli ve şifre ücretleri ile ilgili

kayıttan alınan 3 tl üzerinden hesaplarsak %50 si okul aile birliği ve meb için ayrılıyor geri kalan yarısı ise bu iş ile uğraşan personele dağıtılıyor.

meb ve okul aile birliğine olan %50 'lik kısmın ise %10 u mebe gerisi okul aile birliğine kalıyor.

Şifrelerin ise tüm ücreti işlem yapan personele kalıyor.

genelde alınan 3 tl nin hesabını yaparsak

1,2 TL okul aile birliği

0,30 TL mebe

geri kalan 1,5 TL ise işlemi yapan personellere eşit olarak dağıtılır

15 Temmuz 2012 00:58

cografyaegitimi
Şef

MEB ile ÖSYM Başkanlığı Sınav Başvuru/Tercih Hizmet Bedelleri Protokolü

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

SINAV BAŞVURU/TERCİH HİZMET BEDELLERİ

PROTOKOLÜ

Taraflar

Madde 1- Bu protokol, Millî Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2- Bu protokolde geçen;

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı?nı,

ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı?nı,

Taraflar : Millî Eğitim Bakanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı?nın her ikisini birden,

BM : Başvuru Merkezi?ni,

BMS : Başvuru Merkezi Sistemi?ni

ifade eder.

Dayanak

Madde 3- Bu protokol; 31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 21/3/2006 ve 5473 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 9 uncu madde olarak eklenilen ?Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri tarafından görevlendirilen personele, her bir başvuru kaydı için okul veya kurum müdürlüklerince adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Anılan bedelin diğer yarısı ise okulların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okulun bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Başvuru/tercih hizmet bedelinin tahsili ile personele yapılacak ödemeye ilişkin esas ve usûller Millî Eğitim Bakanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak protokolle belirlenir." hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 4- Bu protokolün amacı; ÖSYM tarafından yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek üzere BM olarak belirlenen ve teçhiz edilen MEB?e bağlı okul ve kurum müdürlükleri hizmet bedellerinin tahsili ile bu meblağlardan personele yapılacak ödemeye ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 5- İşbu protokol; ÖSYM tarafından yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek üzere BM olarak belirlenen ve teçhiz edilen MEB?e bağlı okul ve kurum müdürlükleri hizmet bedellerinin tahsili ile personele yapılacak ödemeye ve okulun yapacağı harcamalara ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Uygulama

Madde 6- Yukarıda belirtilen kapsamda;

6.1. MEB ve ÖSYM Başkanlığı tarafından daha önce BM olarak belirlenen ve teçhiz edilen MEB?e bağlı okul ve kurumlardan hangilerinin BM olarak hizmet vereceği her bir sınav başvuru/tercih hizmetleri başlamadan en geç bir hafta önce ÖSYM Başkanlığı tarafından MEB ile de koordineli olarak belirlenecektir. Okul/kurum müdürlüğünce gerekli ön hazırlıklar yapılacak, sistem çalışır hale getirilecek, ihtiyaca göre - hizmet alanının temizliği ve düzeni gibi hizmetlere yönelik yardımcı personel dahil - görev verilen personel belirlenecek ve güvenlik önlemleri alınacaktır.

6.2. Başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek için görevlendirilen personel, hizmetin gerektirmesi ve okul/kurum müdürlüğünün uygun görmesi halinde olağan çalışma saatlerinin yanı sıra olağan çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında da hizmet verecektir.

6.3. Her bir sınav başvuru/tercih hizmeti tamamlandığında ise, bu hizmetlerde görevli personelin ayrı ayrı hizmet verdiği çalışma süresini gösterir belge imza altına alınan tutanakla okul veya kurum müdürlüğüne teslim edilecektir.

6.4. Her bir başvuru kaydı için BM olarak belirlenen okul veya kurum müdürlüklerince adaylardan başvuru/tercih hizmet bedeli alınacaktır.

6.5. Adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı, başvuru/tercih hizmetlerinin tamamlanması sonrası, ya da bu hizmetlerin bir aydan fazla sürmesi hâlinde, personelin ücretleri (yardımcı personel dâhil) aylık olarak başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek için çalıştıkları süre ile orantılı olarak okul/kurum müdürlüklerince düzenlenecek bordro ile herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın banka hesaplarına havale suretiyle ödenecektir.

6.6. Başvuru/tercih hizmet bedelinin kalan yarısı ise ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Aktarılan paranın %80?i BM olarak belirlenen ilgili okulun, %20?si diğer ihtiyacı olan okulların (taşıt ve benzeri özel izne tabi ihtiyaçlar hariç) acil ihtiyaçları için kullanılacaktır.

6.7. Başvuru/tercih hizmetlerinin tarihleri belirlenirken MEB?e bağlı okul ve kurum müdürlüklerinin eğitim ve öğretim yılının ilk ve ikinci dönem sonları gibi yoğun olduğu dönemler ÖSYM tarafından dikkate alınacaktır.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 7-

7.1. MEB?in Yükümlülükleri

7.1.1. MEB bu uygulamanın sorunsuzca, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

7.1.2. BM olarak hizmet verecek okul ve kurumları ÖSYM ile koordineli çalışarak belirleyecek ve ilgili okul/kuruma bildirecektir.

7.2 Okul/Kurumların Yükümlülükleri

7.2.1. Başvuru/tercih hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan ve ÖSYM tarafından dağıtımı yapılan kılavuzlar tutanakla teslim alınacak, satılan kılavuz adedi kadar ücret ÖSYM hesabına yatırılacak, kullanılmayan kılavuzlar ise ÖSYM?ye iade edilecektir.

7.2.2. Başvuru/tercih hizmetleri sırasında adaydan bir belge alınıyorsa toplu olarak ÖSYM?ye gönderilecektir.

7.2.1. Başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek amacıyla her BM ihtiyaca göre personel görevlendirecektir. Ayrıca yine ihtiyaca göre hizmet verilen alanın temizliği, güvenliği vb. görevler için yardımcı personel görevlendirebilecektir.

7.2.2. Gerekli hallerde başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek için görevlendirilen personel mesai saatleri dışında ya da hafta sonlarında da çalışabilecektir.

7.3 ÖSYM?nin Yükümlülükleri

7.3.1. Sınava girecek adaylar için sınav kılavuzu hazırlanacak ise BM olan okullara dağıtımı tutanakla yapılacak, kılavuz basılmayan başvuru/tercih işlemleri ile ilgili olarak ise başvuru/tercih kayıtlarının alınmasına ilişkin duyuru yapılacaktır.

7.3.2. ÖSYM, bünyesinde yer alan sunucular ile BM lerde yer alan bilgisayarların arasındaki veri aktarımının verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

GENEL KONULAR

Ortak Çalışmalar

Madde 8- MEB ve ÖSYM işbu protokol çerçevesinde tanımlanan işler için ilgili birimlerini görevlendirerek yakın iş birliği içinde çalışmayı sağlayacaktır.

Özen Borcu

Madde 9- MEB ve ÖSYM; protokolün uygulanması ve oluşabilecek sorunların aşılması konusunda gerekli özeni göstereceklerdir.

Yürürlük

Madde 10- Bu madde dahil 10 (on) maddeden oluşan işbu protokol tarafların yetkililerince 20/12/2006 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Adına Adına

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN

Müsteşar ÖSYM Başkanı

15 Temmuz 2012 11:48

antttt
Şef

sayın coğrafya öğretmeni verdiğinizz bilgilerr için teşekkür ederim.bu protokol yanlış bilmiyorsam 2006 yılında imzalanan bir protokol geçerliliği devam etmektedir demi.

15 Temmuz 2012 17:21

hsoydan08
Daire Başkanı

MEB-ÖSYM SINAV BAŞVURU / TERCİH HİZMET BEDELLERİ PROTOKOLÜ VE BAŞVURU MERKEZLERİ 2006/98 GENELGE (07/12/2011-82202 SAYILI MAKAM ONAYI İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

15 Temmuz 2012 17:25

hsoydan08
Daire Başkanı

Biz başvuru işlemlerini yapan personele veriyoruz doğrudan

15 Temmuz 2012 22:59

antttt
Şef

BU MAKAM ONAYI YAZISINA ULAŞABİLECEĞİMİZ BİR LİNK var mı?

16 Temmuz 2012 16:31

water16
Aday Memur

yürürlükten kalkan protokolün yerine ne geldi? bilen var mı acaba? uygulama nasıl olmalı?

16 Temmuz 2012 18:17

hsoydan08
Daire Başkanı

Yarsını işlem yapan personele veririrsiniz diğer yarısınıda okulun işleri için kullanırsınız , başkada yorum yapmaya gerek yok

16 Temmuz 2012 22:31

foztml
Aday Memur

iptal onay yazısı.

http://nevsehir.meb.gov.tr/admin/depo/2115/yururlukten_kaldirilan_mevzuat.pdf

2355 sırada. MEB-ÖSYM SINAV BAŞVURU / TERCİH HİZMET BEDELLERİ PROTOKOLÜ VE BAŞVURU MERKEZLERİ 2006/98 GENELGE

18 Temmuz 2012 15:40

antttt
Şef

güncel

18 Temmuz 2012 16:30

halevik
Memur

Bildiğim kadarıyla yürürlükten kaldırılan genelge, protokol iptal olmadı. Ayrıca Ösym ile Meb arasındaki protokol kanun hükmündeki bir kararnameye dayalı olarak yapılmış.

19 Temmuz 2012 09:29

antttt
Şef

okullarda sürekli yapılan bu iş konusunda ne kadar belirsizlik içinde kaldık. birkaç okula sordum onlardanda tam cevap alamadım.

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;