Editörler : E.Kayı Han
«206207208209210211212213214215216217218
30 Ekim 2019 13:15

2müdür
Daire Başkanı

Silah taşıma ve bulundurma hakkında KHK'lılar hariç tutuldu

MAHKEM kararı ile TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, TSK Disiplin Kanunu hükümlerince ayırma işlemine tabi tutulanlar, ilgili KHK gereğince devlet memurluğundan çıkartılanlar hariç olmak üzere; emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa eden subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az 10 yıl görev yapıp ayrılan uzman er başlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeline silah taşıma ya da bulundurma hakkı verilebilecek.

25 Ekim 2019 09:25

silah taşıma ya da bulundurma iznine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI , başbakan, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, yasama organı üyeleri ve bakan yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları ateşli silah taşıma ya da bulundurma iznine sahip olabilecekler.

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARTILANLAR HARİÇ

MAHKEME kararı ile TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, TSK Disiplin Kanunu hükümlerince ayırma işlemine tabi tutulanlar, ilgili KHK gereğince devlet memurluğundan çıkartılanlar hariç olmak üzere; emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa eden subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az 10 yıl görev yapıp ayrılan uzman er başlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeline silah taşıma ya da bulundurma hakkı

verilebilecek.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLEN KİŞİNİN SİLAHINA EL KONULACAK

AİLENİN Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere bu süre zarfında ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilecek, ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı

kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınacak.

LİSTEDE CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI DA VAR

DİSİPLİN kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere vali, vali muavini, kaymakam, hakim, savcı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, MİT hizmetleri mensuplarından, büyükelçi unvanlarından, cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında

görevli kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memuru unvanlarından, Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından, orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden emekli olanlara silah taşıma ve bulundurma hakkı verilecek.

VALİLERİN VERDİĞİ İZİN VESİKASINI ALANLARA.

ÖTE yandan Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikası alanlara da silah taşıma ve bulundurma hakkı tanındı. Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı bunlarla irtibatı olanlar hariç olmak üzere, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapanlar silah taşıyıp

KIBRIS VE KORE GAZİLERİ HARÇ ÖDEYEMEYECEK

KANUNA göre, Kıbrıs ve Kore gazileri ile intikal eden silah bulunmaması durumunda vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malül gaziler) ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.

AFFA UĞRAMIŞ DAHİ OLSALAR SİLAH ALAMAYACAKLAR

SİLAH taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. Türk Ceza Kanunundaki bazı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlara, affa uğramış olsalar dahi ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemeyecek.

ATEŞLİ silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara, mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe ve haklarında yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar verilmedikçe, ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemeyecek

7 Yorum yapıldı

30 Ekim 2019 15:27

coruh.25
Aday Memur

Silah taşıma ve bulundurma hakkında KHK'lılar hariç tutuldu

MAHKEM kararı ile TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, TSK Disiplin Kanunu hükümlerince ayırma işlemine tabi tutulanlar, ilgili KHK gereğince devlet memurluğundan çıkartılanlar hariç olmak üzere; emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa eden subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az 10 yıl görev yapıp ayrılan uzman er başlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeline silah taşıma ya da bulundurma hakkı verilebilecek.

25 Ekim 2019 09:25

silah taşıma ya da bulundurma iznine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI , başbakan, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, yasama organı üyeleri ve bakan yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları ateşli silah taşıma ya da bulundurma iznine sahip olabilecekler.

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARTILANLAR HARİÇ

MAHKEME kararı ile TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, TSK Disiplin Kanunu hükümlerince ayırma işlemine tabi tutulanlar, ilgili KHK gereğince devlet memurluğundan çıkartılanlar hariç olmak üzere; emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa eden subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az 10 yıl görev yapıp ayrılan uzman er başlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeline silah taşıma ya da bulundurma hakkı

verilebilecek.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLEN KİŞİNİN SİLAHINA EL KONULACAK

AİLENİN Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere bu süre zarfında ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilecek, ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı

kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınacak.

LİSTEDE CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI DA VAR

DİSİPLİN kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere vali, vali muavini, kaymakam, hakim, savcı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, MİT hizmetleri mensuplarından, büyükelçi unvanlarından, cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında

görevli kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memuru unvanlarından, Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından, orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden emekli olanlara silah taşıma ve bulundurma hakkı verilecek.

VALİLERİN VERDİĞİ İZİN VESİKASINI ALANLARA.

ÖTE yandan Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikası alanlara da silah taşıma ve bulundurma hakkı tanındı. Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı bunlarla irtibatı olanlar hariç olmak üzere, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapanlar silah taşıyıp

KIBRIS VE KORE GAZİLERİ HARÇ ÖDEYEMEYECEK

KANUNA göre, Kıbrıs ve Kore gazileri ile intikal eden silah bulunmaması durumunda vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malül gaziler) ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.

AFFA UĞRAMIŞ DAHİ OLSALAR SİLAH ALAMAYACAKLAR

SİLAH taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. Türk Ceza Kanunundaki bazı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlara, affa uğramış olsalar dahi ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemeyecek.

ATEŞLİ silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara, mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe ve haklarında yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar verilmedikçe, ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemeyecek

7 Yorum yapıldı


2müdür, 4 yıl önce - Alıntıya git

Yani tasarı halinde, herhangi bir kesinleşen yasa maddesi yok.

31 Ekim 2019 12:48

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

İdare memurlarına şu an silah alma yetkilisi olmasa da emeklilikte silah taşıma ruhsatı veriliyor

31 Ekim 2019 15:12

yahşii
Memur

Yani tasarı halinde, herhangi bir kesinleşen yasa maddesi yok.


coruh.25, 4 yıl önce - Alıntıya git

Mecliste kabul edilmiş; Meclis'te kabul edilen Gümrük Kanunu?nda eklenen maddeyle,,,,,,,,,,,,,,,Emekliliklerinde silah taşıma ya da bulundurma hakkına sahip olanlar listesi de genişletildi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların en üst düzey yöneticileri, cumhurbaşkanı başdanışmanları ve büyükelçilerle, görev nedeniyle güvenlik riski taşıyan bazı kamu görevlileri listeye eklendi. görev nedeniyle güvenlik riski taşıyan şu kamu görevlileri de eklendi: ?Gümrükler muhafaza genel müdürü ve yardımcıları, daire başkanları ile merkez ve taşra teşkilatında görevli kaçakçılık ve istihbarat müdürleri, bölge amirleri, kısım amirleri ve gümrük muhafaza memurları, ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürler, idare memurları, infaz ve koruma baş memurları ve memurları, denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları, orman muhafaza memurları ve orman bölge şefleri, en az 10 yıl görev yapmış olmak kaydıyla istifa etmek ya da kurum değiştirmek suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü?nden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeli.

07 Kasım 2019 09:55

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,

b) Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan,

c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,

d) MİT hizmetleri mensuplarından,

e) Büyükelçi unvanlarından,

f) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından,

g) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı,

Daire Başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bölge

Amiri, Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru unvanlarından,

ğ) Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare

memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür

yardımcılarından,

h) Orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden,

emekli olanlar.

5. Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından

verilecek izin vesikasını alanlar,

6. 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlar ile aynı Kanunun mülga ek 16 ncı

maddesinin birinci fıkrasına ve 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişiği

kesilenler,

2466-1

7. Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut

bunlarla irtibatı olanlar hariç olmak üzere, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da

belediye başkanlığı yapmış bulunanlar,

taşıyabilirler veya mesken ya da işyerinde bulundurabilirler

Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, (6) ve (7) numaralı bentlerde sayılan kişilerin edineceklerien fazla bir adet silahın, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa,göre emekli olanlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki verenkayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

07 Kasım 2019 10:12

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

3600 ek göstergede sevindiren haber! Sona yaklaşıldı...

Memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Hazırlanan tasarıya göre emeklinin maaşı yaklaşık 650 TL, ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Güneş gazetesinin haberine göre öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memurla memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme gelen 3600 ek gösterge taslağında sona yaklaşıldığı öğrenildi.

HEM AYLIK HEM DE İKRAMİYE

Ek gösterge, özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200?den 3600?e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerinemekli aylıkları 653 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak.

EK GÖSTERGE NEDİR

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar, bulundukları unvanların 1. derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı da aynı olmuyor.

2 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR

Ek göstergenin 2200?den 3600?e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000?den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da, emekli maaşı 550, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira, artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, bir milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

07 Kasım 2019 13:00

2müdür
Daire Başkanı

Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi

7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7190 sayılı Kanunun 18. maddesiyle, 10 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan emniyet personeline, büyükelçilere, Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürüne, gümrük muhafaza memurlarına, orman muhafaza memurlarına ve infaz koruma memurlarına emekli olduktan sonra da silah edinebilme hakkı verilmiştir.

silah edinebilme hakkı verilmiştir.

Yine Kanun ile,

e) Büyükelçi unvanlarından,

f) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından,

g) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bölge Amiri, Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru unvanlarından,

ğ) Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından,

h) Orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden,

emekli olanlara silah edinebilme hakkı verilmiştir.

Yürlüğe giren 18. madde hükmünün, TBMM'deki gerekçesi şu şekildedir:

iframe frameborder="0" src="https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-36/html/container.html" id="google_ads_iframe_/65969644/www.memurlar.net_yazi_ici_esnek_0" title="3rd party ad content" name="1-0-36;13468;

08 Kasım 2019 14:53

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

Dikkat emeklilikte harçsız 1 adet silah ruhsatı alabilme serbestliği var

20 Kasım 2019 13:08

2müdür
Daire Başkanı

?3600 ek gösterge ilgi ilgili kapsamlı çalışma sürüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini vermişti. 3600 ek göstergeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzeleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis?ten çıkıp, uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

Komisyonda 3600 ek gösterge ile ilgili de konuşan Bakan Selçuk, 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir söz olduğunu anımsatarak, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Maaşlara nasıl yansıyacak

Üç yıl önce bu konuda düzenleme yapıldı ve polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000?e çıkartıldı, ama 3600 hakkı verilmedi. Bugün için öğretmen ve polislerin ek göstergeleri şöyle: 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450. Bu sorun nedeniyle de ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Üç yıl süreli yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600?a kadar çıkabiliyor ve maaşları, emeklilik ikramiyeleri, emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor. Ek gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek.

Ek gösterge kimleri kapsıyor

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor. Buna göre de 280 bin polis, 1.2 milyon öğretmen, 125 bin din görevlisi ve 115 bin hemşire olmak üzere; 1.6 milyon memur düzenlemeden yararlanacak.

Emekli ikramiyeleri de artacak

Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak. Örneğin, öğretmenler emekli olurken 80 bin liraya yakın emekli ikramiyesi alırken, yeni düzenleme sonrası bu rakam 90 bin liranın da üzerine çıkacak. Birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. 25 yıl çalışan, birinci derecek emekli olan polislerin aylıkları 592 lira, emekli ikramiyesi 22 bin 700 lira artacak. 30 yıl çalışan ve birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin emekli aylığı 569 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 500 lira artacak.

Ek gösterge nedir?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

BİR UMUT DÜNYASI * BELKİDE ÇIKAR NE DİYELİM HAYIRLISI ŞUANA KADAR BİZ GÖZÜKMÜYORUZ YARARLANACAK OLANLARA İYİ HABER DİYELİM

31 Aralık 2019 10:53

2müdür
Daire Başkanı

YENİ YIL ÜLKEMİZE BARIŞ HUZUR VE MUTLULUK GETİRSİN"TÜM CEZA İNFAZ KURUMU ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLAR EN İÇTEN SAYGILARIMLA SELAMLIYORUM"

31 Aralık 2019 15:20

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

MUTLU YILLAR DİLERİM...

07 Ocak 2020 09:37

yahşii
Memur

İnşllah 3600 hazırlığıdır -

"Özlük hakları da çalışma başlıklarımız arasında"

İnfaz ve koruma memurlarının zor ve yoğun bir görev ifa ettiğini dile getiren Gül, Bakanlık olarak infaz ve koruma memurlarına maddi ve manevi desteklerinin süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla infaz ve koruma memurlarının yıpranma hakkına kavuştuğunu anımsatan Gül, şöyle devam etti:

"Bunun yanında emekli olduktan sonra silah taşıyabilme talebi de yerine getirildi. İlerleyen dönemde haklı beklentilerin bir kısmının daha çözüldüğünü hep birlikte göreceğiz. Ceza infaz kurumlarında çalışan, denetimli serbestlik müdürlerimiz, cezaevi müdürlerimiz, idarecilerimiz, tabip ve diş hekimlerimizin özlük hakları da bizim çalışma başlıklarımız arasında. İlgili Bakanlıklarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve talimatlarıyla kalan haklı taleplerin de karşılanacağına inanıyoruz

10 Ocak 2020 15:37

dobir
Aday Memur

Değerli büyüklerim. İdare Memurluğu hakkında bilgi verebilir misiniz. Öğretmenlik(Lise Branşı) ve İdare Memurluğu arasında kaldım. Tabi ki her mesleğin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Sizlerden ricam mesleğin içinden büyüklerim olarak vereceğim kararda tecrübelerinizden hareketle bana rehberlik etmeniz. Desteğinizden ötürü şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar.

10 Ocak 2020 16:25

coruh.25
Aday Memur

Değerli büyüklerim. İdare Memurluğu hakkında bilgi verebilir misiniz. Öğretmenlik(Lise Branşı) ve İdare Memurluğu arasında kaldım. Tabi ki her mesleğin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Sizlerden ricam mesleğin içinden büyüklerim olarak vereceğim kararda tecrübelerinizden hareketle bana rehberlik etmeniz. Desteğinizden ötürü şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar.


dobir, 3 yıl önce - Alıntıya git

27 yıllık memuriyet tecrübeme göre; imkanın varsa öğretmen ol.

10 Ocak 2020 16:25

Demirhan ASLAN
Aday Memur

Milli Eğitimde çalışman uygun olur.

Demirhan ASLAN

Kurum 1.Müdürü

16 Ocak 2020 14:46

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

.

06 Şubat 2020 10:53

2müdür
Daire Başkanı

Gümrük Kanunu ile kimlerin silah taşıma veya bulundurmaları yönünde ğ-bendinde Cezaevi müdürleri-İdare Memurları ve infaz Koruma memurları emekli olduklarında artık silah taşıma ruhsatları bulundurmaya dönüşmeyecekti. Harç alınmayacaktı.! Bu nedenle Silah Şube Müdürlüğü son yapılan değişiklik ile yukarıda unvanları sayılan hiç bir görevli artık silah ruhsatı(taşıma) Kamu görevi nedeniyle alamayacaklar bunun nedenin sordum son değiklik danış tay tarafından iptal edildi ondan diye söylendi CİMER'e yazdım kesin bir cevap verilmedi maddi bir hata var onun düzeltilmesi sonucu müracaatların alınacağını öğrendim. Farklı bilgi veya uygulama var ise yazarsanız bilgilendirilmiş oluruz .

06 Şubat 2020 15:46

coruh.25
Aday Memur

Gümrük Kanunu ile kimlerin silah taşıma veya bulundurmaları yönünde ğ-bendinde Cezaevi müdürleri-İdare Memurları ve infaz Koruma memurları emekli olduklarında artık silah taşıma ruhsatları bulundurmaya dönüşmeyecekti. Harç alınmayacaktı.! Bu nedenle Silah Şube Müdürlüğü son yapılan değişiklik ile yukarıda unvanları sayılan hiç bir görevli artık silah ruhsatı(taşıma) Kamu görevi nedeniyle alamayacaklar bunun nedenin sordum son değiklik danış tay tarafından iptal edildi ondan diye söylendi CİMER'e yazdım kesin bir cevap verilmedi maddi bir hata var onun düzeltilmesi sonucu müracaatların alınacağını öğrendim. Farklı bilgi veya uygulama var ise yazarsanız bilgilendirilmiş oluruz .


2müdür, 3 yıl önce - Alıntıya git

Kanunda maddi hata vardı. Danıştay'a takılması normaldi zaten yasa ölü doğmuştu.

07 Şubat 2020 15:10

2müdür
Daire Başkanı

7190 sayılı Kanun, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ğ) Ceza İnfaz Kurumu baş kontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma baş memurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından,Kamu görevi nedeniyle Taşıma Silah Ruhsatı almaları (Emekli olduklarında harç vermeyecekleri yönünde kanun çıkartıldı.) Yasaya rağmen talep almıyor emniyet silah şube müdürlüğü bu konu hakkında tüm personele müjde olarak duyurulmuştu.Uygulamada ki eksiklik nedir neden verilmiyor çalışmalar hakkında bir bilgi verir iseniz sevinirim.

Bu konuda gerek Adalet Bakanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri 7190 sayılı Yasa gereği Ceza İnfaz Kurumu Personelleri özellikle isimleri sayılanlar için görevde olanlar eski aldıkları Silah Taşıma veya bulundurma ruhsatları geçerli*Yeni talep eder iseler alamıyorlar bunun nedeni hakkında CİPDER' takibini yapıyor bana bu konuda cevap verdiler bugün yarın bir genelge ile durum açıklığa kavuşacakmış.

Çıkmaz ise Kanun'da isimleri yazılan unvanlardaki görevliler bugün emniyet gitse Silah ruhsatı alamayacak nedeni bu son çıkan yasada halen görevde olanlar ve emekliler artık Silah Ruhsat harcı ödemeyecekler yazmadığı için"Yasada Emekli olanlar diye yazılmış bu nedenle Danıştay durdurmuş müracaat almıyorlar" Tüm çalışan meslek arkadaşlarımızın dikkatine ve bende takibini yapıyorum gelen cevapları aynen sizlere aktaracağım.

08 Şubat 2020 05:07

kytkbl
Kapalı

Kanunda maddi hata vardı. Danıştay'a takılması normaldi zaten yasa ölü doğmuştu.


coruh.25, 3 yıl önce - Alıntıya git
Danıştay ne zamandan beri KANUN inceleme yapar oldu?
Toplam 4350 mesaj
«206207208209210211212213214215216217218