Editörler : asaygincihan27
26 Eylül 2012 17:42   


Alan Değişikliği Adaletsizliğine Karşı Hukuki Süreç Başlamıştır (Tek ve Ortak Başlık)

Fen ve Teknoloji'yi tercih etmesi engellenen, Fizik-Kimya-Biyoloji mezunu ZORAKİ SINIFÇILAR...

Sosyal Bilgiler'i tercih etmesi engellenen, Tarih ve Coğrafya mezunu ZORAKİ SINIFÇILAR

Türkçe'yi tercih etmesi engellenen, ayrıca Almanca ve Fransızca'yı sözkonusu dersler Anadolu liselerinde okutuluyor diye (oysa o okulların sınavına girdik ve yüksek puanlar aldık) tercih etmesi engellenen Almanca ve Fransızca mezunu ZORAKİ SINIFÇILAR...

...

***

30 000 norm fazlası mağdur sınıf öğretmeninin büyük ümitlerle beklediği alan değişikliği tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu.

Zaten branşında olan öğretmenlere yeniden branş değiştirme hakkı verilirken, zoraki sınıf öğretmeni yapılan bizlere bu hak çok görüldü.

BU HAKSIZLIĞI MAHKEMEYE TAŞIMAK BİZİM İÇİN ONUR MESELESİ OLMUŞTUR !

Bu süreçte, sendikalar sözkonusu adaletsizliğe karşı yargı yoluna gidecek.

Ve bu hukuksuzluğa dur demek için yargıya müracaat etmeyen sendikaları, kendi sendikamız bile olsa ifşa edelim.

26 Eylül 2012 17:49

SONDARBE
Şef

EĞİTİM-İŞ SENDİKASININ SÖZKONUSU ADALETSİZİKLE İLGİLİ AÇIKLAMASI:

2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu'ndaki anlaşılmaz, haksız ve hukuksuz maddelerle ilgili olarak öğretmenlerimizden gelen sorun ve şikayetleri raporlaştırarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik.

Genel Özlük ve Hukuk Sekreterimiz Ömer Arslan, Grup Başkan vekili Hikmet Orman ile görüşerek, bu yanlışlıkların düzeltilmesini ve başvuru süresinin uzatılmasını talep eden raporu sundu. Taleplerimizin karşılanmaması halinde yargıya gideceğimiz vurgulandı.

http://www.egitimis.org.tr/HaberDetay.aspx?HID=1549

26 Eylül 2012 17:56

SONDARBE
Şef

TÜRK-EĞİTİM-SEN'İN MEB'E GÖNDERDİĞİ YAZI

NOT: YAZIK Kİ TES SÖZKONUSU YAZIDA SADECE İDARECİLERLE İLGİLİ SORUNA VE YAN ALAN KONUSUNA TEMAS ETMİŞ; FKB, TARİH/COĞRAFYA ve ALMANCA/FRANSIZCA MEZUNU SINIF ÖĞRETMENLERİNİ UNUTMUŞTUR !

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Bakanlığınızca 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun yayınlanması ile birlikte bir çok sorun yaşanmış, yapılan tüm uyarılarımıza rağmen makamınızca herhangi bir somut adım atılmamıştır. 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte bazı ilköğretim kurumları tamamen dönüşürken, bazı eğitim kurumları ise hem ilkokul hem de ortaokul olmak üzere aynı çatı altında eğitime devam etmektedir. İki farklı okul türü aynı müdürlük bünyesinde olmasına rağmen bu okulların yöneticileri bu türlerden birisiyle ilişkilendirilerek, ilişkilendirilmediği okulda alan değişikliği istediğinde kılavuzun 1.8. maddesi uyarınca yöneticilik görevleri sona erdirilmektedir. Bu tip eğitim kurumları tek bir elden yönetilmektedir. Bu durumda olan kişiler bu kurumlardan sadece biri ile ilişkilendiriliyorsa o takdirde ilişkilendirilmediği kurumun sorumluluğunu da almaması gerekmektedir. Hali hazırda bu mümkün değil ise alan değiştirmesinin engellenmesi de mümkün olmamalıdır.

Bakanlığınızca haksız olarak yapılan bu uygulamaya bir an önce son verilmesi ve gerekli düzenlemelerin başvurular bitmeden yapılması büyük önem arz etmektedir. Yıllarca iki kademede de hizmet vermiş ve halen bu görevlerini sürdüren, bu idarecilerin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; yine yan alanı Matematik ve Türk Dili olan sınıf öğretmenleri sadece liselere alan değişikliğinde bulunabilmektedir. Ortaokullara alan değişikliği yan alanlarının ortaokullarda karşılığı olmadığı gerekçesiyle engellenmektedir. Bu durumda olan kişilere sadece liseler için alan değişikliği hakkı verilmesinden ziyade isteklerine bağlı olarak ortaokula alan değiştirme hakkının da verilmesi daha hakkaniyete uygun bir uygulama olacaktır.

Söz konusu problemler konusunda acilen bir çalışma yapılmasını ve sonuçlarının ivedilikle kamuoyuna duyurulması hususunda;

Gereğini arz ederiz.

26 Eylül 2012 18:00

SONDARBE
Şef

ANADOLU EĞİTİM SEN'İN AÇIKLAMASI

Alan Değiştirme Sorunu Yaşayan Öğretmenlerin Dikkatine

Administrator tarafından yazıldı. Pazartesi, 24 Eylül 2012 14:58

YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı?nın arasında koordinasyon olmaması, bakanlığın bir istihdam politikası yürütmemesi ve eğitim sisteminin sık sık değişmesi yüzünden öğretmenlerin kendi alanlarında uzmanlaşmaları, hizmet vermeleri giderek daha zor olmaktadır.

Kendi alanı dışında atanan öğretmenlerle, hizmet sırasında çeşitli nedenlerle yan alanlara yönelen (çoğunlukla mecbur kalan) meslektaşlarımızın bir kısmı mezuniyet alanına geri dönmeye çalışmakta, bir kısmı da norm ve tayin olanakları nedeniyle ilişkili alanlara geçmeye çalışmaktadır. Bu süreç hiçbir zaman dertsiz yaşanmadıysa da HİÇ BİR ZAMAN bu yılki kadar sıkıntılı olmamıştır.

Bakanlığın 2012 Yılı?nın çok sorunlu isteğe ve özre bağlı il dışı-il içi yer değişikliklerine bir çözüm yaratma kaygısıyla alan ve yer değiştirmeleri harman etmesi ile sıkıntı artmıştır. Alan değiştirmeye esas kılavuzdaki problemleri ve illerin norm sıkıntıları bakanlığa tek tek iletmemize rağmen başvuru süresince problemlerin çözümüne dair MEB tarafından bir adım atılmadığını görmekteyiz. Başvuruları bile ilan ettiği takvimden iki gün geç başlatabilen bakanlığın başvuru ve onay süresini uzatması da olasıdır ancak pek çok öğretmen için mağduriyet sürecektir.

İl Dışına alan ve yer değiştirme başvurusu yapan ancak alan-yer değiştirme işlemi yapılmayan öğretmenlerle ilgili hukuksal görüşümüzü daha önce paylaşmıştık.

http://www.aes.org.tr/portal/haberler/1855-gidenler-ve-kalanlara-bilgi-notudur

İl İçinde alan ve yer değiştirmek isteyen öğretmenlerimizin haklarını korumak, ilerleyen aşamalarda konuyu yargıya taşıyabilmek adına önerilerimizi paylaşıyoruz:

1. Elektronik ortamda yapılan başvurular, açılan ekranlar resmi evraktır, kopyası alınarak (print Screen) arşivlenmelidir.

2. Başvuru yapması engellenen öğretmenler (Kılavuz 1.5 maddesi dahil her ne sebeple olursa olsun) başvuruya esas belgelerini ekledikleri belgelerle (diploma, sertifika örneği, açık okulların listesi, vs) kendi okullarına hitaben ve ?MEB, İKGM?ne iletilmek üzere? ibaresiyle yazacakları bir dilekçeyle alan değiştirme başvurusu yapabilirler. Okul evrak kayıttan geçecek olan bu dilekçe elden takip edilip bakanlığa ulaştırıldığından emin olunmalı, tarih ve sayısı kaydedilmeli, bir nüshası saklanmalıdır. Bu talebin bakanlıkça kabul edilme olasılığı vardır. Yazılı başvuruya 60 gün içinde yanıt verilmemesi durumunda zımmen red sayılır, her şekilde red yanıtını takip eden 60 gün içinde dava açma hakkı vardır.

3. Mezuniyete esas alan veya yan alanı tercih ekranında görüldüğü halde kılavuz nedeniyle bu başvuruyu yapmaya çekinen (reddedileceğini düşünen) öğretmenlerin İLGİLİ BAŞVURUYU YAPMALARINI ÖNERİYORUZ. Başvuru ve red ekranı ile dava açmaları mümkündür. (Bu başvuru tıpkı dilekçe ile yapılan başvuru gibidir, yanıtı için 60 güne varan süre beklemeleri de gerekmeyeceğinden hukuki işlem daha çabuk başlayabilir.)

4. Yan alanı olmayan sınıf öğretmenlerinden zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğini seçmediği-seçemediği için tercih yapmayan-yapamayan öğretmenlerin de 2. maddedeki yöntemle durumu bir dilekçeyle bakanlığa iletmesi mümkündür. Süreç aynı şekilde işleyecektir.

5. Mezuniyet alanı Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Almanca, Fransızca? öğretmenliği olup halen sınıf öğretmeni kadrosunda olup fen, sosyal bilgiler, Türkçe? alanına geçmesi engellenenlerden ekranında bu alanları görenler 3. maddedeki gibi BAŞVURU YAPIP, sonucuna göre pozisyon almaları, tercih yapamayanların 2. maddedeki gibi yazılı olarak başvuru yapmalarını öneriyoruz.

6. Başvuru yapması kılavuzca engellenmediği halde talebi il-İlçe MEM ler tarafından reddedilenler redde itiraz dilekçesi vermelidir.

7. İl İçi Alan değiştirme kılavuzunun Genel Açıklamalar:1.6 Maddesi bakanlığın açılacak davalardan sakınmaya yönelik bir çabası olarak yorumluyoruz. (2012 yılı Ağustos ayında iller arasında özür durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler, bulundukları il içinde alanlarının değiştirilmesi halinde özür durumundan yer değiştirme başvurusundan vazgeçmiş sayılacaklardır.) Her hangi bir talep ve başvuru, kazanılmış bir başka hakkı ortadan kaldırmaz.

8. Kendi alanında çalışmaktan memnun iken yalnızca il dışı isteğe bağlı-özre bağlı atamalarda daha şanslı olma kaygısıyla il içinde alan değiştirme yapan öğretmenlerimizi geçtikleri branşta da (özellikle teknoloji tasarım ve zihinsel engelliler branşları) gelecek yer değiştirme döneminde bir sıkışıklık yaşanabileceği konusunda uyarıyoruz.

9. Alan değiştiren öğretmenler bakanlığın yakın gelecekte yapacağı ALAN SINAVINDA yeni geçtikleri alandan sınava tabi tutulacaklarını da göz önünde bulundurmalıdırlar.

10. Kılavuzdan kaynaklı bir sorun yaşamadığı halde, il-ilçe MEM lerin ihtiyaç göstermemesi nedeniyle tercih yapamayan, sınırlı sayıda tercih yapabilen öğretmenlerden alan değiştiremeyenler (sonuçlar açıklandığında), tercih ekranına yansıtılmayan fakat ihtiyaç olduğunu bildikleri kurum ve kadroları listeleyerek alan değiştirmeme konusuna itiraz edebilirler, doğrudan dava açıp delilleri ek yapabilirler.

Yukarıda örneklenen konular dışında haksızlığa uğradığını düşünen öğretmenlerin başvuru sırasında ya da sonuçların açıklanmasıyla mağduriyetlerini hukuki işleme konu etmeleri olasıdır. Her talep, her itiraz mutlaka uygun delillerle güçlendirilmelidir. Sendikamız hukuk servisi mağduriyetini davaya dönüştürmek isteyen üyelerimize ücretsiz olarak avukatlık hizmeti sunacaktır.

Anadolu Eğitim Sendikası

Hukuk Sekreterliği

26 Eylül 2012 18:06

SONDARBE
Şef

EĞİTİM-BİR-SEN'İN DUYURUSU:

NOT:EBS MEB İLE GÖRÜŞMÜŞ, ANCAK ADETA TARAF TUTAR GİBİ, FKB, TARİH/COĞRAFYA ve ALMANCA/FRANSIZCA MEZUNLARINI MEB'DE GÜNDEME BİLE GETİRMEMİŞ !

Alan Değişikliğinde Önemli Değişiklik

İl içi alan değişikliğinde Sınıf Öğretmenlerinden yan alanları ?Türk Dili? ve ?Matematik? olanların kılavuza göre sadece lise Türk Dili ve Edebiyatı?na ve Lise Matematik Öğretmenliğine geçiş hakkı tanınmasının çarpıklığına dikkat çekmiştik. Eğitim-Bir-Sen olarak bu gün İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak ile yaptığımız görüşmede sıkıntıların giderilmesini beklediğimizi belirtmiştik. Bakanlık talebimizi olumlu bularak yeni adım attı.

İl içi alan değişikliği takvimi bu gün itibariyle 17.00?da sona erdi. Süre uzatılması ve yan alanları ?Türk Dili? ve ?Matematik? olanlar başta olmak üzere yaşanan sıkıntıları ileterek çözüm istemiştik. Bakanlık taleplerimizden iki tanesine daha olumlu yaklaşarak oluşabilecek mağduriyetin önüne geçmeye karar vermiş gözükmektedir. Alan değişikliğinde yeni değişikliğin uygulanabilmesi için sürenin uzatılması gerekiyor.

Bakanlığın sorunsuz bir alan değişikliği için diğer taleplerimizi de dikkate almasını ve süreyi uzatmasını bekliyoruz.

Bakanlıktan İllere Acil Koduyla Geçilen Açıklama:

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE!

Sınıf Öğretmenlerinden Yan alanı ?Türk Dili? olanlar ?Türkçe?, Yan alanı ?Matematik? olanlar ?İlköğretim Matematik? alanına alan değişikliği isteklerinin kabul edilerek onaylanması gerekmektedir. Bu konudaki Talim ve Terbiye Kurulunun 26/09/2012 tarihli ve 5357 sayılı yazılarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize

Talim ve Terbiye Kurulu?nun Yazısı:

26 Eylül 2012 18:07

vita22
Yasaklı

Mezun olupta boşta bekleyen ve o alanın esas sahibi olan kişiler varken,

bilmediğiniz bir alana geçip hem o alandaki öğretmenler tarafından da hoş karşılanmayacaksınız hem de hakim olmadığınız konuda ders vereceksiniz.

Göz doktoru,diş hekimliği yapabilir mi? Neden öğretmenlik mesleğinde bu büyük hatalar yapılıyor-yaptırılıyor.

Bu yanlışların vebaline ortak olmayın.Hayatınızın sonuna kadar vicdan azabı çekeceksiniz.Tercih yapmadan önce lütfen bir kere daha düşünün.

26 Eylül 2012 18:11

SONDARBE
Şef

ANADOLU EĞİTİM SEN AÇIKLAMSI:

İl İçi Alan Değişiklikleri MEB ve EBS Ortak Başarısıymış

Administrator tarafından yazıldı. Cuma, 21 Eylül 2012 13:25

İl içinde alan ve yer değiştirmek için ekran gözleyen öğretmenleri çıldırtan MEB, çekici hem nalına vurmak isterken kendi eline geçirmiş görünüyor. Yayınlanan kılavuzu bir kazanım olarak gören Eğitim Bir Sen de; ?Bakanlık haklı talep ve tavsiyelerimizi dikkate alarak daha önce birçok kez internet sitemizde yayınladığımız hususları da göz önünde bulundurarak il içi alan değişikliği kılavuzunu yayınlamış bulunmaktadır. Bu minvalde geçte olsa MEB?in sendikamızın taleplerinin önemli bir kısmını dikkate alıp alan değişikliği sürecini başlatmasını ve öğretmenler lehine olacak şekilde adım atmış olmasını önemsiyoruz. Bu olumlu yaklaşımın bundan sonraki uygulamalarda da temel ilke olarak benimsenmesini istiyoruz? şeklinde bir açıklama yapmıştır. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Zaten sorunlu olan yer ve alan değişiklikleri 4+4+4 sistemi ile kangrenleşirken hiç alışık olmadığımız yöntemlerle norm sorunlarına geçici çözümler türeten MEB bir kez daha iş bilmezliğini ispatlamıştır. Bakanlığa ulaştırdığımız alan ve yer değiştirmelerin hangi noktalarda hukuken sorunlu olduğunu özetleyen raporun ilk maddesi bir kılavuz olmaksızın duyuru ile işlem yapılmasının sakıncalarına dairdi. Bir diğer önemli madde de il dışına özür grubu kapsamında açılan başvurunun il içi özür grubuna açılmamasının yarattığı eşitsizlikti. Özür grubu mağdurlarını alan değiştirmeye zorlayarak ek yerleştirmeye tabi tutmanın ahlaki ve bilimsel olmadığının altını çizerek, özür durumu ve alan değiştirmeyi iki ayrı başlıkta değerlendirilmesini de talep etmiştik.

http://www.aes.org.tr/portal/haberler/1851-yer-ve-alan-deiiklikleri-hukuken-sorunludur

İller arası özür grubu atamaları kılavuzsuz olarak, türlü sıkıntılarla sonuçlandığı aşamada il içi özür grubu mağduriyeti sürenlerin 19-24 Eylül başvuru döneminde özürlerinin bulunduğu ilçelere yapılması, bu öğretmenlerle birlikte başta norm fazlası olanlar ve alan değiştirmek isteyen tüm öğretmenlerin zihinsel engelliler ve Teknoloji tasarım alanları dışında Rehberlik, Türkçe, sosyal bilgiler, Fen,? gibi alanlara da tercih yapabilmelerini talep etmiştik. Talebimize karşılık tarafımıza ?il içi özür mağduriyetlerinin giderecek bir kılavuz çalışıldığı? bilgisi verilmiş, tüm normlar ve alanların tespiti için başvuruların alınmasının gecikebileceğine dair uyarılmıştık. Başvuruların gecikmesini ve bakanlığın mazeretini ?Hayır mı? Şer Mi?? başlıklı yazımızda yorumlamıştık.

http://www.aes.org.tr/portal/haberler/1854-hayr-m-er-mi

Yetkili Sendika ve becerikli İKGM yetkililerinin üstün gayretiyle ortaya çıkan manzarada ilk dikkati çeken hepimizi Zihinsel Engelliler ve Teknoloji Tasarım branşına dönüştürme ısrarıdır. İl dışı alan değişikliği ile zaten doygun hale gelen, seneye kalmadan fazlalık olacak bu branşa takıntılı olunmasını anlamak mümkün değildir. Bakanlık teknolojiye- tasarıma bayılıyor, öğrencilerimizi de toptan zihinsel engelli sanıyor olabilir.

İller bazında alanlara göre yeni normlar güncellenmediğinden birkaç il ve iç beş kontenjan dışında bu iki alanda tercih yapılamayacağından sabah saatlerinde bakanlığa acil ve süreli bir yazıyla İL NORMLARINI GÜNCELLETİN talebimizi ilettik.

http://www.aes.org.tr/portal/haberler/1856-l-mem-lerin-alana-goere-norm-guencellemesi-cin-bakanla-talepte-bulunduk

Kılavuzun genelini hukuken sorunlu bulmakla birlikte Genel Açıklamalar:1.6 maddesi bakanlığın açılacak davalardan sakınmaya yönelik bir çabası olarak yorumluyoruz. (2012 yılı Ağustos ayında iller arasında özür durumundan yer değiştirme başvurusunda

bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması

nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler, bulundukları il içinde alanlarının

değiştirilmesi halinde özür durumundan yer değiştirme başvurusundan vazgeçmiş

sayılacaklardır.) Her hangi bir talep ve başvuru, kazanılmış bir başka hakkı ortadan kaldırmaz.

Kılavuza Göre;

Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı Kapsamında;

- Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren

öğretmenlerden 2012 Özür grubu İl içi başvurusu olanlar ve özrü olmadığı halde kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan diğer öğretmenler alan değişikliği başvurusunda bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.

2012 yılına mahsus olmak üzere adaylığı kalkmış bütün sınıf öğretmenlerine değiştirebileceği alanda kontenjan olmak kaydıyla alan değişikliği hakkı verilmiş olsa da TTK mütaalası "alan değişikliğinden" kimin yararlanacağını açıklamamaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu?nun böyle yasal bir yetkisi de yoktur. İl İçinde alan ve yer değiştirme hakkını sadece özür gurubuna vermek veyahut vermemek yasal olarak MEB yetkisindedir. Bakanlığın tercihi, temsil yetkili sendikanın görüşü doğrultusunda olup, az kadroyu çok öğretmene üleştirmek yönünde olmuştur.

Ekranların açılıp, tercih edilebilecek alan ve okulların görülmesi ile yayınlanan kılavuzun uygulamasını daha net değerlendirme olanağı bulacağız. Konuyla ilgili olarak Bakanlığı ve üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

26 Eylül 2012 18:12

serkancnr
Şef

30.000 Sınıf öğret. Norm fazlalığını eritmek için sınıf öğretmenliği mezunlarına yan alanı açarak değil, öncelikle farklı bölüm mezunu olup sınıf öğretmenliği yapanları kendi bölümlerine veya alakalı bölümlere göndererek yapılmalıydı...

26 Eylül 2012 18:18

dostunbiri
Aday Memur

Değerli arkadaşlar bugün öğle saatlerinde okula alan değişikliği istek dilekçesi verdim.Dilekçede sınıftan fen ve teknoloji alanına değişilik istediğimi ama sistemin izin vermediğini ama TTK 'nın 80 sayılı kararı olduğunu bu sebeple fen teknoloji alanında fizik mezunu sınıf öğretmeni olanlara da açılması gerektiğini yazdım. Okul kabul ederek ilçeye gönderdi. Ayrıca Başvuru ekranı çıktısı,diploma fotokopisini verdim.

Tabi ki ilçeden olumsuz yanıt gelecek. Bende gelen yazı ve başvuru ekranı çıktısı ile mahkemeye başvuracağım. Sendika avukatının bana söyledikleri bu yönde. Çok büyük ihtimal mahkemeyi kazanırsın dediler. Hem okul müdürü hem işten anlayanlar mahkemenin olumlu yönde karar vereceklerini söylediler. Takdir Allah'ın.

Daha dün beni çakma sınıfcı olmak ile suçlayan sözüm ona "orjinal sınıf öğretmeni"( bu ifade kendisine ait) fırsat bu fırsat deyip yan alandan başvuru yaptı.

Acaba şimdi kendisi neyin çakması oldu?

DEMEK Kİ NEYMİŞ, ÖNÜNE ÇIKAN FIRSAT KAÇIRILMAZMIŞ. Zamanında biz ya öğretmen olacaksın ya da işssiz kalacaksın denildiği için sınıfı seçtik. Ya şimdi onlar..

İNŞALLAH MAHKEME HAKKIMIZI VERECEKTİR.

26 Eylül 2012 18:21

vulgarismustelus
Memur

bu nasıl bir bakanlıktır ya.

Yaptıkları bir değişiklik de diğer personele zarar vermesin.

Bukadar zormu bu

26 Eylül 2012 19:12

SONDARBE
Şef

Bunların adaleti sadece laftan ibaret.

Tek bildikleri ayrımcılık yapıp insanları birbirine düşürmek, ama görecekler günlerini.

26 Eylül 2012 19:45

SONDARBE
Şef

Arkadaşlar sesimizi bu başlık altında duyuralım

26 Eylül 2012 20:07

bayiso46
Aday Memur

Alanı sınıfçı olup da mecburiyetten,başka çaresi olmadığından,norm fazlası olduğundan alanını değiştirmek zorunda olan öğretmenin, yan alanı matematik olup da ortaokul matematik müfredatından hiçbirşey anlamayan fakat bu alanı tercih etmek durumunda bırakılan sınıf öğretmeninin yetiştireceği öğrencinin vebalini kim yüklenecek acaba çok merak ediyorum.Şu anda bakanlık tam bir bocalama yaşamaktadır. Yayınladığı bir kılavuzun peşine kaçtır kılavuzun kılavuzu şeklinde açıklamalar yapmaktadır.Hatta son gün son saatte dahi tercihlerin yapılmış olmasına rağmen değişiklik yapmakta ve bir çok kişi mağdur olmaktadır.Şu anda o kadar çaresiziz ki derdimizi anlatacak ya da derdimizden anlayacak birini bulamamanın ezikliğini yaşıyoruz.Şu an tam bir çıkmaza girdik.Hesabımız mahşere kaldı gibi.Böyle bir kaos ortamında nasıl sağlıklı bir eğitim yapılacak,ki daha eğitim-öğretimin başındayız. Bu rüzgar birkaç yıl daha devam eder gider.Ömer dinçer yine kendisine sorulan sorulara soru ile cevap vermeye devam eder.Yazık ,bir nesil yanlış uygulamaların kurbanı olmak üzere.Bakanlık yetkilileri dahi bir açıklama yapamıyor.Biz çıkartalım il mem ler , okullar uygulasın diyor.Bakalım bu işin sonu nereye varacak,merakla bekliyoruz...

26 Eylül 2012 20:26

vatandaş66
Şef

fkb,tarih,cografya ve almanca fransızca mezunları bu başlık altında tepkimizi ortaya koyalım,hakkını bu memlekette ne yazıkki çok çok uğraşarak alabildiğini unutma.destek

26 Eylül 2012 21:55

mermus
Aday Memur

Eğitim prog.ve öğretim mezunuyum.98 yılından beri sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım.2012 alan değişikliğine başvurdum.il önce onayladı,son gün reddetti.rehberlik hizmetleri,eğitim bilimlerinin bir parçası değil mi? Önceki yıllarda bir çok EPÖ mezunu arkadaşımız rehberliğe geçmişti.Bizlerede bu hakkın verilmesini istiyoruz. .Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı Kapsamında;

- Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren bu şartların hepsini taşıyoruz.yalnız bu kararda okutabileceği dersleri felsefecilere vermişler.(Bizler,eğitimin planlanmasından,programlanmasından,yürütülmesinden,değerlendirilmesinden,rehberlik hizmetlerinden hiç anlamayız..!! en iyi bu arkadaşlar anlar.)bu kararlar alınırken bizim hocalar uyuyorlar mıydı yoksa bizi uyuttukları gibi onları da mı uyuttular?

26 Eylül 2012 22:47

lilium
Şef

eğitim fak.biyoloi mezunuyum.002 den beri sınıf öğrt.olarak çalışıyorum.bugün alan değişiklğine başvurdum.''2-1)a maddesine uygun olmadığından usulsüz müracaat'' diye okulum reddetti şimdi ne yapmalı?mahkeme ne kadar zamanda çözümlenir?bir de bu okullar dolacak diyelim ki kazandım mahkemeyi il mem ilin en ücra yerini açık gösterir gönderirse ne yapmalı?

26 Eylül 2012 22:51

karakaplanlar
Şef

hiçbirşey tutturamazsınız boşa zaman kaybı

26 Eylül 2012 22:56

dostunbiri
Aday Memur

Durmak yok, mahkemede hak arama yoluna devam. Niyet önemli. Üzerimize ölü toprağı serpmişler sanki. Başvursam ne olur ki demeyin. Hakkınızı arayın. Fırsatı kaçırmayın.

28 Eylül 2012 18:39

SONDARBE
Şef

Pazartesi ilçeye, başvurumu neden reddettikleriyle ilgili dilekçe veriyorum. Cevabı alır almaz red sayfasının resmi ile birlikte mahkemeye başvuruyorum.

28 Eylül 2012 20:35

cevren
Aday Memur

Antalya MEB Türkçe'den T.D. Edeb. na geçişi onayladı ve alan değişikliği gerçekleşen arkadaşım var. İstanbul MEB reddetti. Keyfi uygulama var. Davalık bir durum...

29 Eylül 2012 11:52

anuyilmaz
Aday Memur

SONDARBE neden ilçeye redle ilgili dilekçe veriyorsunki ekrandaki red yazısı dava açmak için yeterli değil mi Birde arkadaşlar nasıl dava açacağınızı ayrıntılı yazar mısınız, bende fransızca mezunu sınıf öğretmeniyim ve başvurum il tarafından reddedildi dava açmayı düşünüyorum.

Toplam 85 mesaj
 
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?