Editörler : Mehmet Balci
06 Kasım 2006 13:29   


hangi kurum ne kadar maaş veriyor

...

İyi maaş veren kurumlar

İşe yeni başlayan her memur aynı maaşı mı alıyor?

Maaşlar, kurumlara göre değişebiliyor. Ek ödemelerin dikkate alınmaması durumunda bazı ilk işe giriş maaşları şöyle:

Öğretmen 843 YTL

Lise mezunu imam 799 YTL

Lisans mezunu imam 814 YTL

Lise mezunu memur 680 YTL

Lisans mezunu memur 683 YTL

Mühendis 1171 YTL

Teknisyen 763 YTL

Veteriner hekim 1093 YTL

Ek ödemeler maaş farklılıklarında etkili oluyor mu?

Maaş farklılıklarının en önemli nedenlerinden biri, bazı kurumların çalışanlarına ek ödemede bulunmasıdır. 19 kurumda çalışanlar ek ödeme alıyor. Maliye Bakanlığı`ndaki bir memur 300 YTL ek ödeme almaktadır. Diğer ek ödeme yapılan kurumlar şunlar:

Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), Türk Silahlı Kuvvetleri (sivil memurlar), Türkiye İş Kurumu Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Yurt-Kur, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi.

Fazla çalışma ücreti veren kurumlar hangileri?

15 kurumda fazla çalışma ücreti veriliyor. Bu kurumlar şunlar:

Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TİKA Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.

Hangi kurumlar maktu (önceden belirlenmiş) fazla çalışma ücreti ödüyor?

Maktu fazla çalışma ücreti ödeyen kurumlar Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı. Şu genel müdürlükler da maktu çalışma ücreti uyguluyor: Vakıflar, Orman, Gençlik ve Spor, Basın-Yayın ve Enformasyon, Hudut ve Sahiller, Sağlık, SHÇEK, Orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri.

Özelleştirme sorunu

Saat başı fazla çalışma ücreti ödemesinde bulunan kurumlar hangileri?

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar fazla çalışma sürelerine göre ek ücret alıyor.

KİT`lerden birinde çalışmaya başladım. Özelleştirilince açıkta mı kalacağım?

Diyelim adayın memur olarak KPSS ile 399 sayılı KHK`ya tabi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü`ne ataması yapıldı. Bu KİT`in daha sonra özelleşmesi halinde burada çalışan memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personelin diğer kamu kurumlarına nakil hakkı bulunuyor. Ancak, Türkiye İş Kurumu kanalıyla KİT`lere atanacak işçiler; memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personel kadar şanslı değil.

Bir KİT özelleştirme kapsamına alındıktan sonra burada çalışan personel Devlet Personel Başkanlığı`na (DPB) gönderiliyor. DPB de bu personeli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklediyor.

KİT`lerin sosyal imkânları daha mı iyi?

KİT`lerde sosyal imkânlar diğer kamu kurumlarına göre daha ileri seviyede bulunuyor. Birçok KİT, lojman, kreş, kamp, misafirhane gibi imkâna sahip.

KİT personelinin yıllık izin hakları memurlardan farklı mı?

Yıllık izin konusunda KİT personelinin memurlardan en önemli farkı şu: Memurlar geçen yıldan kullanamadığı iznini çalıştığı yılda kullanma hakkına sahip. Ancak, KİT`lerdeki sözleşmeli personelin böyle hakkı yok.

KİT personeli naklen nereye geçebilir?

Sözleşmeli personel kendi çalıştığı KİT`in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiştirebilir. Yine sözleşmeli personel, istenmesi durumunda başka KİT`e geçebilir.

Ancak sözleşmeli personel, (eğer kişinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`na tabi kurumlardaki memur kadrolarına geçiş hakkına sahip değil.

KİT`lerde iş güvencesi

KİT`lerde çalışan personelin görevine istenildiği zaman son verilebilir mi?

KİT`lerde çalışmaya başlayan sözleşmeli personelin görevine son verilme halleri 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname`nin 45`inci maddesinde düzenleniyor. Bu haller şöyle sayılıyor:

a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

d) Bu kanun hükmünde kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak.

Bu hallerde sözleşme sona erebiliyor. Bu hallerin tümü 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için de değişik biçimlerde geçerli. Bu nedenle, KİT`lerdeki sözleşmeli personel statüsünün, 657 sayılı kanuna tabi memurluk statüsü kadar güvenceli bir statü olduğu söylemek mümkün. Dolayısıyla personelin sözleşmeli olması ve sözleşmelerin yıllık olmasının adayları tedirgin etmesine gerek yok.

Üniversitede nakil sorunu

Üniversitede çalışan memurlar diğerlerinden farklı haklara sahip mi?

Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı yok. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye de sahip değil.

Üniversitelerde nakil imkânı var mı?

Üniversitelerin başka bir ilde genel olarak teşkilatı bulunmaz. Teşkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaşan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüştürüldü. Bir kamu kurumunun farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamını taşır. Üniversitelerin başka bir ilde, genel olarak, taşra teşkilatı olmadığı için başka bir ile nakil isteği oluştuğunda, bu istek kurum içi nakille değil başka bir kurumdan uygun bir kadro bulunması şartıyla karşılanabilir.

Nakil olanağı bulunanlar

Üniversitelerde çalışmanın sıkıntıları var mı?

Üniversiteler, fazla personele sahip olmayan kurumlar arasında yer alır. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalışma barışını sağlayacak bir kurumsal kültür oluşması oldukça zor. Bu nedenle, üniversitelerde çalışan personel sık sık nakil talebinde bulunuyor.

Belediyelerde çalışmanın temel farkları nelerdir?

Belediyeler siyasi etkinin net görüldüğü kurumların başında yer alır. Bu nedenle en sık değiştirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan geliyor. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekir.

Belediyelerde nakil durumu nasıl?

Belediyelerde, üniversiteler gibi başka bir ilde taşra teşkilatına sahip değil. Belediyelerin başka bir ilde taşra teşkilatı olmadığı için, burada çalışan personel de üniversitelerde çalışan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynı şekilde yaşıyor.

Adaylık 1 veya 2 yıldır

Aday memurluğun süresi ne kadar?

657 Sayılı Kanun`da yer alan düzenlemeye göre, aday memurluk süresi 1 ile 2 yıl arasında değişebiliyor. Hangi süreyi uygulayacakları kamu kurumlarının takdiri içinde bulunuyor.

Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi?

Aday memurun nakline ilişkin olarak 657 sayılı kanunda "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınıyor. Buna göre aday memur, başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir.

Aday memur nakil hakkına sahip mi?

Bu durumu örneklendirmek gerekirse; A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin KPSS sonucuna göre B kurumuna yerleştirilmesi halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin nakli mümkün. Yine A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin B kurumunda yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanması halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin de nakli mümkün.

Hangi kurumlarda nakil kolaydır?

Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabiliyor.

Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniş taşra ağı bulunan kurumlar. Bu kurumların hemen hemen her ilde teşkilatı bulunuyor

06 Kasım 2006 13:31

işletmee
Şube Müdürü

laz canım nerdesin ya :)).102 sırada olunca bizi unuttun

06 Kasım 2006 13:45

61_laz_61
Daire Başkanı

yokcanım benim unuturmuyum:)))çalışıyoruz işlerde yoğun bu arada öyle bir bakıp çıkıyorum..akşamları uğrarım:)))çayını içerim artık...daha tercih bile yabmadım yaw:)))siteye bakıyorum kim nereyi yazmış diye:)))bakıyorum 94 alan biri çıkıp sakaraya ünv. memur yazıyo çok ilginç yaw:)))bu sitedekiler beni çatlatacak bir gün gülmekten:)))))

06 Kasım 2006 14:09

fugimen
Aday Memur

teşekkür ederim bilgiler için ama sana 2 sorum olacak yeni başlayan bir tekniker maaşını yazmamışın onuda yazarsan sevinirim birde devlet meteoroloji işlerinde nakil kolaylığı varmı tekrar teşekkürler

06 Kasım 2006 14:11

fulyafulya
Kapalı

fugimen arkadaş kafasından yazmamış bu bilgileri ona soru soruyorsun...ben sana bu haberin internet adresini veriyorum...bakarsın.

http://www.memurlarvakfi.org.tr/resDetay.asp?SiraNo=1178

06 Kasım 2006 14:19

fugimen
Aday Memur

anladım fulyafulya o zaman sorumu değiştireyim genel olarak sorayım yazdığım konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa seviniriz

06 Kasım 2006 15:54

Forcer
Aday Memur

Ek ödemeler, Fazla çalışma ücreti, maktu (önceden belirlenmiş) fazla çalışma ücreti ne demk ki burada hemen hemen her kurumun adı var maası az denilen SHÇEK bile var neye gore bilcezki biz

06 Kasım 2006 20:35

61_laz_61
Daire Başkanı

fulyafulya hanım herhalde kafamdan yazmıyorum..elde ettiğim bilgileri paylaşarak arkadaşlarıda bilgilendiriyorum...sende buralarda zevzeklik yabacağına arkadaşları elde edecein bilgilerle bilgilendirirsen daha faydalı olursun..gerçi seni zaden eledim ben..hadiyallah..

07 Kasım 2006 01:36

rose.batum
Yasaklı

peki önlisanslar ne kadar alıcak:(

07 Kasım 2006 08:57

metalikbordo
Memur

çok ayıp bu yaptığınız ve hatta suç. milliyet gazetesinin üç gündür yayımladığı yazı dizisinden kopyalayıp almışsınız bu bilgileri.

07 Kasım 2006 11:05

colaka
Daire Başkanı

metalik bordo kardeşim herkesin gazete okuma lüksü yok nerden bilecek milliyetin bu bilgileri verdiğini. ben hayatta almam mesela milliyet gazetesi. suç nedir biliyormusun milletten sülük gibi paralar alıp sonra klavuzu yayınlamaktır suç buna gelene kadar neler varr onlara baksen

sen milliyette avukat filanmısın yada genel yayın yonetmeni filanmısın

07 Kasım 2006 11:39

61_laz_61
Daire Başkanı

hayret bir şey yaw...kardeşim milleti bilgilendirmek ne zamandan beri suç oldu:))alalla...ben bu haberi kamupersoneli.comdan aldım..ayrıca bu haber kamuhaber.com dada var..bu sitelerde memurlar.net,kamupersoneli.com ;kamuhaber.comdan alıntı yabıyo:)))

07 Kasım 2006 11:50

61_laz_61
Daire Başkanı

birde www.kamuhaber.net var:))

10 Ağustos 2007 20:37

pramit
Kapalı

meteoroji müdürlüğünde maaşlar nasıl

Toplam 13 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?