Editörler : muhtesem32*aziyade*
29 Ocak 2013 23:17   


İktisat 4. Sınıf ve 3. Sınıf alttan arkadaşlar için ders notları..

GENEL MUHASEBE ÇALIŞMA SORULARI

1)Muhasebe Nedir ?
İşletmelerde faaliyetleri sistemli bir şekilde kaydederek sınıflandıran,özetleyerek analiz ve yoruma hazır hale getiren bir sistemdir.
2)Öz kaynak ,yabancı kaynak ve varlık nedir ?
İşletme sahiplerinden veya ortaklarından sağlanan öz kaynaktır.Üçüncü kişiler veya kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan yabancı kaynaklardır.İşletmelerin sahip olduğu değerlere varlık denir.
3)Muhasebenin görevleri nelerdir ?
Mali olaylara ait belgeleri toplamak,kayıt etmek,sınıflandırmak ve özetlemektir.
4)Muhasebenin ikincil işlevi nelerdir ?
Analiz,yorum ve değerlendirme yapmak.
5)Muhasebe kaçıncı YY?da ve ilk nerede uygulanmıştır ?
14. Veya 15. Yy da 1926 da Floransa da kullanıldığı sanılmaktadır.
6)Muhasebe uygulamalarının gelişmeleri kim geliştirmiştir ?
İtalyan matematikçi ve papaz olan Luca Paciolo.
7)Muhasebenin temel başlıkları nelerdir ?
Muhasebenin temel kavramları.-Muhasebe politikalarının açıklanması.-Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması.-Tek düzen hesap çerçevesi,hesap planı ve hesap planı açıklamaları

8)TMSK kurulu genel olarak hangi faaliyetleri yapmaktadır ?
Muhasebe standardı taslak metinlerini hazırlayıp kamuoyunun görüşlerini almak.-Gerçek,güvenilir,,ht,yaca uygun olmalı.-Gelişen ve değişen olmalı.-Muhasebe standartlarının uluslararası kabul görmüş olmalı.-Kamu oyunu bilgilendirmek.
9)Muhasebenin temel kavramları nelerdir ?
sosyal sorumluluk kavramı.-Kişilik kavramı.-İşletmenin sürekliliği .-Dönemsellik.-Parayla ölçülme.-Maliyet esası.-Tarafsızlık ve belgelendirme.-Tutarlılı kavramı.-Tam açıklama.-İhtiyatlılık.-önemlilik kavramları.-Özün önceliği kavramı.
10)Sosyal sorumluk kavramı nedir ?
Gerçeğe uygun,tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğini ifade eder.
11)Kişilik kavramı nedir ?
Sahip veya sahiplerinden,yöneticilerinden,personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini ön görür.
12)Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri nelerdir ?
Gelir tablosu ilkeleri.-Bilanço ilkeleri.
13)Gelir tablosu ilkeleri nelerdir ?
Gerçeğe uygun faaliyet sonuclarını göstermek.-Maddi olan ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tukenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.Karşılıklar,işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait karı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.-Maliyetler maddi duran varlıklar,stoklar,onarım ve bakım ile diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmamalıdır.-Arızi ve olağan üstü niteliğe sahip kar ve zararlar,meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli.
14)Bilançonun ilkesi nedir ?
Elde edilen ve gösterilmesi yoluyla belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.
15)Varlıklara ilişkin ilkeler nelerdir ?
Bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıklar,bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir.-Bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen,hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları;bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir.-Duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar,bağlı menkul kıymetler,iştirakler,bağlı ortaklıklar ve diğer duran varlıklarda ki ilgili kalemler için de geçerlidir.-Gelecek dönemlere ait olara önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler,kayıt ve tespit edilmeli;bilançoda ayrıca gösterilmelidir.-Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini,bilanço tahindeki gerçeğge uygun değerlerid ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
16)Serbest muhasebeci mali müşavirlerin faaliyet konuları nelerdir ?
Gerçek ile tüzel kişilere ait teşebbüs ve iletmelerin defterlerini tutmak,bilanço ve kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgeleri düzenlemek.-İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek.-işletmecilik,muhasebe,finans,mali mevzuat ve bunları uygulamaları ile ilgili işleri düzenleme veya bu konularda danışmanlık yapmak.-Belgelere dayalı olarak inceleme,analiz ve denetim yapmak.-Mali tablolar ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek,rapor ve benzerlerini düzenlemek.
17)Finansal tabloların tanımı nedir ?
Düzenlendiği tarihte ısletmelerın varlıkları yukumluluklerını faalıyet donemı sonu ıtıbarıyla kar veya zararı gıbı ısletmenın malı durumunu gosteren tablolardır.
18)Finansal tablolar nelerdir ?
Finansal durum tablosu.-Gelir tablosu.-Nakit akış tablosu.-Öz kaynak değişim tablosu.
19)Finansal raporlamanın amacı nedir ?
Mevcut ve potansıyel yatırımcılara borc verenlere ve kredı veren dıger taraflara ısletmenın fınansal durumunu raporlayan ısleymeye kaynak saglama kararlarını verırken faydalı olacak dogru ve tam zamanlı fınalsal bılgılerı saglamaktır.
20)Finansal tablolar hangi bilgileri sunmaktadır ?
Varlıklar.-Borcları.-Öz kaynakları.-Gelir ve giderleri.-parasal katkıları veya ortaklara yapılan dagıtımları ve nakit akışlarını.
21)İşletme Finansal tablolar nelerdir ?
Bilanço.-Gelir tablosu.-Öz kaynak degısım tablosu.-Nakit akış tablosu.-Dip notlar .
22)Finansal tabloların varsayımları nelerdir ?
iletmenın sureklılıgı.-muhasebe tahakkuk esası.-netlestırme.-önemlilik ve birleştirme.-raporlama sıklıgı.-karsılatırmalı bılgı.-sunulusun tutarlılıgı
23)Finansal tabloların niteliksel özellikleri nelerdir ?
ihtiyaca uygunluk.gerçeğe uygunluk.-karsılastırılabılırlık..-doğrulanabilirlik.-zamanunda sunun ve anlaşılabilirlik.
24)Gerçeğe uygun sunum nasıl olmalıdır ?
tam,tarafsız ve hatasız.
25)Bilançonun sunuluşuna ilişkin esaslar nelerdir ?
Maddi duran varlıklar.-Yatırım amaçlı garimenkuller.-Maddi olmayan duran varlıklar.-Canlı varlıklar.-Ticari ve diğer alacaklar.-Nakit ve nakit benzerleri.-Ticari ve diğer borçlar.-Karşılıklar.
26)Dönen varlıkların tanımı ?
Basit bir şekilde nakit,b,r yıl içinde paraya dönecek varlıklar ve satılmak üzere alınan varlıklardan oluşmaktadır.
27)Herhangi bir varlığın dönen varlık olarak sınıflandırılabilmesi için neler gerekir ?
Faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin,satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi.-Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması,-Raporlama donemınden 12 ay ıcınde paraya cevrılmesı.-Raporlama donemınden sonra en az 12 ay ıcınde bır borcun odenmesı ıcın kullanılmak uzere.
28)Duran varlıkların özellikleri ?
Bir yıldan daha uzun omre sahip olmak.-bir yılda paraya cevrılememek.-işletme faaliyetlerinde kullanılmak.
29)Bir borcun kısa vadeli olarak sınıflandırılması için hangi esaslar gereklidir ?
Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi.-Ticari amaçla elde tutulması.-Raporlama donemınden sonra 12 ay ıcınde ödenecek olması.-Raporlama donemınden sonra 12 ay süreyle erteleyebilmesine yöenelik kosulsuz bır hakkının bulunmamasıdır.

30)Nakit akış tablosunda nakit akışları nelerdir ?
İşletme faaliyetleri,-Yatırım ve Finansman faaliyetleridir.
31)İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin örnekler nelerdir ?
Satılan mallardan elde edilen nakitler .-Ücret,komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakitler.-Mal ve hizmetler için nakit çıkışları.-Personele yapılan nakit çıkışları.-
32) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin örnekler nelerdir ?
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıklar.-Alım ve satım amacıyla elde tutulan varlıklar.-Üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları.-Swap işlemlerine ilişkin nakit giriş ve çıkışları.
32)Hesap nedir ?
Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir.
33)Finansal tablolar hangi bilgileri sunar ?
Varlıklar,borclar, öz kaynaklar, gelir ve giderler,nakit akışları.
34)Finansal tabloların niteliksel özellikleri nelerdir ?
İhtiyaca uygunluk,gercege uygun sunum,karsılastırılabılırlık,doğrulanabilirlik,zamanında sunum ve anlasılabılırlık.
35) Hesapların temel nitelikleri ve hesaplarda yapılan işlemlerin genel özellikleri nelerdir ?
Her unsura ait,ismini taşıyan bir hesap kullanılır.-Borç ve alacak taraf olmak üzere çift taraflıdır.Tutar ilgili hesabın alacak ve ya borç tarafına kayıtlanır.Herhangi bir tarafa ilk kez kayıt yapılması hesabın açılması anlamındadır.
36)Temel muhasebe eşitliği nasıldır ?
Varlıklar=Kaynaklar
37)Varlık hesabı nedir ?
Borçlu calısan hesaplardır.artıslar hesabın borcunda azalıslar hesabın alacagında ızlenır ve donem sonlarında borc kalanı verir yada kalan vermez.
38)Varlık hesapları ile yapılacak kayıtlarda nelere dikkat edilmelidir ?
Açılış kaydı ıcın borc tarafına kaydedilir.-artıslar ıcın hesabın borc tarafına kaydedılır.-azalıslar ıcın hesabın alacak tarafına kaydedılır.-İlgili donem hesabı sonunda hıc kalan vermez verecekse borc kalanı verır.-donem sonunda borc kalanı veren aktif hesaplar,finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.
39)Kaynak hesabı nedir ?
alacaklı çalışan hesaplardır.artıslar hesabın alacagında azalıslar ıse hesabın borcunda ızlenır ve donem sonlarıda alacak kalanı verır.
40)Kaynak hesaplarında yapılacak kayıtlar nelere dikkat edilmelidir ?
Acılıs ıcın ılgılı hesabın alacak tarafına kaydedılır.-Artıslar ıcın hesabın borc tarafına kaydedılır.-azalıslar ıcın hesabın borc tarafına kaydedılır.-Kaynak hesapları ılgılı donem sonunda hıc kalan vermez verecekse alacak kalanı verır.-Donem sonunda alacak kalanı veren pasıf hesaplarifınansal durum tablosunun pasıfını olusturur.
41)Maliyet,gelir ve gider hesaplarının yapılacak kayıtlar dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?
Maliyet,gider ve zarar hesaplarında,Dönem içi ilk hareket her zaman borc tarafına kaydedılır.-İlgili donem ıcınde meydana gelen artıslar hsabının borcuna kaydedılır.-Donem ıcınde sadece hatalı kayıtların muhasebe kurallarına uygun duzeltımesı amacıyla alacak tarafına kaydedılır.-Hasılat,gelir ve kar hesaplarında ılgılı donem ıcınde meydan agelen artıslar hesabın alacak tarafına kaydedılır.-Donem ıcınde meydana gelen artıslar ,hesabın alacak tarafına kaydedilir.Donem ıcınde sadece hatalı kayıtların muhasebe kurallarına uygun duzeltılmesı amcıyla borc tarafına kaydedılır.
42)Hesap planı nedir ?
Muhasebe ilkleri dogrultusunda sıstemlı bır sekılde ve gruplandırılmıs olarak yer aldıgı hesapların sıralandıgı listeye hesap planı denir.
43)Hesap sınıfları nelerdir ?
Dönem varlıkları.-duran varlıklar.-kısa vadeli yabancı kaynaklar.-uzun vadeli y.b.-öz kaynaklar.-gelir tablosu hesapları.-maliyet hesapları.-serbest.-nazım hesaplar.

44)Hesapların kodları nelerdir ?
Varlık hesapları 1,2,kaynak hesapları 3,4,5,sonuc hesapları 6 ve maliyet hesapları 7 ile başlar.
45)Dönen,duran k.v.y.k. ve u.v.y.k hangi hesaplardır ?
12 aydan daha kısa sürede paraya çevrilebilecek varlıklarla ılgılı kayırlar donen varlıklar.12 aydan daha uzun ise duran varlıklar.12 aydan kısa sürede ödenecek borclarla ılgılı mali olaylar kısa vadeli yabancı kaynaklar.12 aydan uzun sürede olanlara ise uzun vadeli yabancı kaynaklar.
46)Mizanlar kaça ayrılır ?
3 e ayrılır.Geçici mizan-genel geçici mizan.-kesin mizan.
47)Muhasebe sürecinin aşamaları nelerdir ?
Açılış kayıtları-Dönem içi mali işlemlerin kayıtları-ara mizanlar.-genel geçici mizan.-Envanter ve envanter kayıtları.-Kesin mizan.-Finansal tabloların düzenlenmesi.-kapanış kayıtları.
48)Pay defteri nedir ?
Yönetim kurulu kara defeterı,genel kurul toplantı ve muzakere defterı gıbı ısletmenın muhasebesıyle ılgılı olmayan defterler de ticari defterlerdir.
49)VUK göre işletmeler,hangi amaçları karsılamak ıcın defter tutarlar ?
Hesao durumunu tespıt etmek.-faaliyet ve hesap netıclerını tespıt etmek.-muamelelerı belli etmek.-Vergi karsısındakı durumunu hesap uzerınden kontrol etmek ve ıncelemek.-hesap ve kayıtlarının yardımıyla ucunc sahısların vergı karsısındakı durumlarını kontrol etmek ve ıncelemek.
50)Birinci sınıf işletmeler hangi defterleri tutarlar ?
Yevmiye defteri.-defteri kebir.-envanter defteri.
51)Yardımcı defterler nelerdir ?
cari hesap.-stok.-kıymetli evraklar ve kasa hareketlerini izlemek amacıyla yardımcı defter tutarlar.
52)Yasal defterlerin tasdiklerini ne zaman yaptırmak zorundadırlar ?
Öteden beri ısıne devam etmekte olanlar ertesı yıl kullanacakları defterlerı ıcınde bulundukları yılın aralık ayı ıcınde.-yenıden ıse baslıyanlar,sınıf degıstırenler yenı bır mukellefıyete gırenler;işe balsama sınıf degıstırme ve yenı mukellefıyete gırme tarıhınden once,vergı mukellefıyetı kalkanlar ıse muaflıktan cıkma tarıhınden baslıyarak on gun ıcınde.-defterın dolması halınde vya dıger nedenlerle bır yıl ıcınde defter kullanmak zorunda kalanlar,kullanmadan once.-Aynı defterı ertesı yılda kullanmak ısteyenler kullanacagı yılın ocak ayı ıcınde defterlerını tasdik ettirmek zorundadırlar.-defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur.
53)Yevmiye defterinin özellikleri nelerdir ?
Sayfa numaraları sıra numara seklınde takıp eder.-Madde seklınde kayıt yapılır.-Yevmiye maddesınde borc-alacak sütunları toplamı eşit olur.
54)Büyük defterlerin özellikleri nelerdir ?
Sıra numaraları sıra olarak degıl karsılıklı olarak devam eder.-Karsılıklı sayfaların sol tarafına borc,sağ tarafına alacak kısmı denir.-maddeler seklınde yevmıye defterıne yapılan kayıtlar,yevmıye defterınden hsap seklındekı buyuk defterın borc alacak sutunlarına aktraılır.-Yanlıslıklar rakam okunacak sekılde tek cızgı ıle cızılır ve uygun yere dogru rakam yazılır.-Buyuk defterde her bir hesap ıcın ıhtıyac duyulacak kadar sayfa ayrılarak kayıt yapılır.-Dönem sonunda her bır hesabın borc ve alacak toplamları alınır.
55)Muhasebe fişleri nelerdir ?
Para tahsilatlarına ait belgelerin toplandığı fişe tahsil fişi.Çeşitli nedenlerle yapılan ödemelere ait belgelerin toplandığı fişe tediye fişi.Mali olay gerçekleştiği anda işletme kasası ile ilgisi yoksa bu tip mali olaylara ait belgelerin toplandığı fişe ise mahsup fişi denir.
56)Finansal araçlar nelerdir ?
Türev finansal araçlar:işletmelerın kendılerını cesıtlı rısklere karsı korumak ıcın kullandıkları fınansal araclar olup dıger fınansal araclardan turedıklerı ıcın turev fınansal araclar adını almaktadır.Türev olmayan finansal araçlar:hemen hemen tum ısletmeler tarafından kullanılan fınansal araclar olup fınansal varlık fınansal borc ve oz kaynaga dayalı fınansal araclar olamk uzere uc sınıfa ayrılmaktadır.bunlar finansal varlıklar:Nakit,tıcarı alacaklar,alacak senetlerı,kredı alacakları,hısse senetlerı,tahvıller vb. Fınansal borclar:tıcarı borc,borc senetlerı,kredı borcları,tahvıl borcları vb. Öz kaynağa dayalı finansal araçlar:hazır değerler alacaklar ve menkul kıymetler.
57)Hazır değerler nelerdir ?
Kısa donemlı,lıkıdıtesı oldukca yuksek olan hemen paraya cevrılebılme ozellıgıne sahıp kalemlerdır.
58)Nakit benzerleri neleri içermektedir ?
İbraz vadelı alınan ceklerı ,banka garantılı kredı kartı alacakları,yoldakı paraları ve dıger nakıt benzerı degerlerı ıcermektedır.
59)Dönen varlıkların ılk grubunu olusturan hazır degerler hangi hesaplardan olusmaktadır ?
100 Kasa-101 Alınan çekler-102 Bankalar- 103 Verilen çekler ve ödeme emirleri-108 Diğer hazır değerler.
60)Tahsilat ve tediye nedir ?
Tahsilat:İşletmenın temel veya yan faalıyerlerı sonucunda alacaklılarından topladıgı paralardır.
Tediye:İşletmenın temel veya yan faalıyetlerı sonucunda borclularına odedıgı paralardır.
61)Kasa tahsil fişi,Kasa tediye fişi Ve efektif nedir ?
Kasa tahsil fişi:Tahsıl ettıklerı paralar karsılıgında duzenledıklerı ve parayı veren kımselere teslım ettıklerı belgedır.
Kasa tedıye fişi:Isletmelerın odedıgı paralar karsılıgında duzenledıklerı ve odeme ıslemı sonucunda teslım alınan belgedır.
Efektif:yabacı para uzerınden yapılan ıslemelerın genel adına dovız ıslemlerı denır.Nakıt para uzerınden yapılan yabancı para ıslemlerı ıse efektıf olarak adlandırılır.
62)Mevduat hesabı nedir ?
İşletmelerın gunluk odeme ve tahsıları cıın banlarlda acılan hesaba mevduat hesabı denir.
63)Çek nedir ?
Ödeme ve tahsılatlarının bankalarda bulunan hesaplar uzerınden yapılabılmesınde odeme emrı yerıne gecen bır belge kullanmak durumundadır buna çek denir.
64)Çek hakkında bilgi veriniz ?
Çeki düzenleyen kısıye keşideci adı verilir.Cekın uzerınde yazılı olan tutarı alma hakkına sahıp olan kısıye lehtar denır.Çekler ıkı turludur.birincisi tacir olan-olmayan çekler,ikincisi ise hamiline çeklerdir.Tacir çeki sadece tıcarı ıletmeyle ılgılı tıcarı ıslemlerde kulanılabılmektedır.Tacir ve tacir olmayan çek,bir kısı veya kurumun emrıne yazılmıs ceklerdir.
65)Çek çeşitleri nelerdir ?
Lacivet çek:tacir çeki,Kırmızı çek:hamiline,Yeşil çek:tacir olmayan gerçek kişi,Kahverengi çek:hamilinedüzenlenen tacir olmayan kişi çekini ifade eder.
66)Çekin ibraz süreleri nelerdir ?
Duzenledıgı yerde odenecekse 10 gün,duzenledıgı yerden bır baksa yerde odenecekse 1 ay içinde.-Odenecegı ulkeden baksa bır ulkede duzenlenen cek duzenlenme yerı ıle odeme yerı aynı kıtada ise 1 ay ve farklı kıtalarda ıse 3 ay ıcınde.-Ilk ıkı maddede yazılı sureler cekte yazılı olan duzenlenme tarıhının ertesı gunu baslamaktadır.
67)verilen çekler ve ödeme emirleri hakkında bilgi veriniz ?
103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı bılancoda gosterılırken nakıt ve nakıt benzerlerı grubunda bır ındırım olarak yer almaktadır.bır dıger ıfade ıle pasif karakterli bir hesap olmasına ragmen aktifte yer gösterilmedir.
68)Alacaklar hakkında bilgi veriniz ?
Vadelı satıslardan kaynaklanan alacaklar tek duzen hesap planında tıcarı alacaklar altında toplanan hesaplarda takıp edılır.ısletmelerın tıcarı alacakları dısında kalan alacaklarına ıse dıger alacaklar denir.Alacaklar vadelerıne göre kısa ve uzun olmak uzere ıkıye ayrılırlar.
69)Ticari alacaklar hakkında bilgi veriniz ?
Ticari malların veya sunulan hızmetlerın belırlı bır vadeye baglı satısı sonucunda ortaya cıkan alacaklara tıcarı alacaklar denır.dönen varlıklar kapsamında yer alır.

70)Ticari alacaklar grubuna ilişkin hesaplar nelerdir ?
120-Alıcılar-121 Alacak senetleri 122 Alacak senetleri reeskontosu -125 Ertelenmiş ticari alacaklar vade farkı 126 Verilen depozito ve teminatlar-127 Diğer ticari alacaklar-128Şüpheli alacaklar -129 Şüpheli alacaklar karsılıgı.
71)Alıcılar hakkında bilgi veriniz ?
Isletmelerın ana faalıyet konusunu olusturan mal veya hızmet satıslarından ortaya cıkan vek ve senede baglanmamıs alacaklar 120 alıcılar hesabında ızlenır.Alıcılar hesabı aktıf karakterli bir toplayıcı hesaptır ve her bir musterıye ait alacagın salgılı takıp edılebılmesı cıın bu hesaba baglı yardımcı hesapların acılmasını gereklı kılmaktadır.
72)Alacak senetleri hakkında bilgi veriniz ?
İşletmelerinkredılı olarak yapmıs oldukları satısları bır belge karsılıgında yapaması ve durumunda alınan belgeye alacak senedı adı verılır.Adi senetler ve kıymetlı evrak nıtelıgınde senetler olmak uzere ıkıye ayrılırlar.Adi senetler:borclar kanunu hukumlerıne göre duzenlenen ve belli bir biçime baglı olmayan senetlerdir.Kıymetli evrak niteliğindeki senetler:Türk Ticaret kanunu hukumlerıne göre duzenlenen ve bellı bır sekıl sartı olan bellı bır hakkın baglı oldugu ve senetten ayrı olarak ılerı surulemeyecegı senetlerdır.
73)Poliçe nedir ?
işletme hukuku mevzuatında belırtılen hukumlere göre duzenlemıs bır senttır.ozel bır havale seklı olan polıce polıceyı duzenleyen veya ucuncu kısıye veya senet tasıyıcısına bellı bır tutarın odenmesı hakkında dıger bır kısıye odeme emrı verır.Keşideci,poliçeyi hazırlayan kişidir,senedin ilk borçlusudur.Lehtar poliçenin nominal degerının alacaklısıdır.lehtar polıceyı baksa kısılere de devredebılır ve bu ısleme ciro denir.
74)Bono hakkında bilgi veriniz ?
Kambiyo senetlerınden olup tıcarı faalıyet sonucunda borclunun alacaklısına olan borcunu belırlı bır vade sonunda belırlı bır faize katnarak kayıtsız ve sartsız odeyecegını gosteren belgedir.
75)Alacak senetlerinin yardımcı hesapları nelerdir ?
Cüzdandaki senetler.-Tahsildeki senetler.-Teminattaki senetler.-Protestolu senetler.
76)kabulü Rücu nedir ?
Eğer senet vadesinde ödenmez ise senedi alan işletmenin senedi teminat olarak veren işletmeye geri dönme hakkı olabilir buna kabulü rücu denir.
77)Ödememe protestosu hakkında bilgi veriniz ?
Ödemem halının resmen tespıt edılmesı ıslemıdır.odememe protestosu odeme tarıhını takıp eden ıkı ıs gunu ıcınde yapılmaldır.noter tarafında yapılır.protesto ayrı bır belge halınde duzenlenerek polıceye baglanır.protestoya ragman tahsıl edılemeyen alacaklar takıbe alınır.
78)Verilen depozito ve teminatlar hakkında bilgi veriniz ?
Isletme tarafından ucuncu kısılere bır ısın yapılmasının ustlenılmesı veya bır sözlesmenın ya da dıger ıslemlerın karsılıgı olarak gerı alınmak uzere verılen depozıto ve temınat nıtelıgınde kı degerlerın ızlendıgı hesaptır.kodu126dır dönen varlıklar ıcınde ızlenmektedir.
79)Dier alacaklar hakkında bilgi veriniz ?
Diğer alacaklar işletmelerın temel faaliyeti dısında ve en cok bır yıl ıcınde tahsıl edılmesı beklenen senetlı veya senetsız alacaklar ıle bu gruba ait suphelı alacaklar ve suphelı alacaklar karsılıgındn olusmaktadır.Diğer alacaklar grubu şu hesaplardan oluşmaktadır.131-Ortaklardan alacaklar-132İştiraklerden alacaklar-133Bağlı ortaklıklardan alacaklar-135 Personelden alacaklar ? 137 Diğer alacaklar reeskontu ? 138 şüpheli alacaklar ? 139 şÜpheli diğer alacaklar karsılıgı.
80)Bağlı ortaklık nedir ?
Sermayseının %50 den fazlasına sahip olunan işletmeler bağlı ortaklık olarak adlandırılır.

81)Menkul Kıymetler hakkında bilgi veriniz ?
Fon sunanlar dıger kısılere devrettıklerı fonların karsılıgında fon ıstemınde bulunanlardan bır belge almaktadır.bu belgeler genel olarak menkul kıymetler olarak ısımlendırılmekte ve ısletmelerın fınansal varlıkları arasında sınıflandırılmaktadır. Isletmelerın kısa veya uzun vadede fıyat degısımı etkısınden yarlanmak faiz geliri veya kar payı saglamak acamacı ıle edındıklerı fınansal araclardan olusmaktadır.Finansal aracları sunlardır.-Hisse senedi-tahvil-hazine bonosu-finansman bonosu-yatırım fonu katılım belgesi-kar zarar ortaklıgı belgesi-gelir ortaklıgı senedi.
82)Geçici menkul kıymet yatırımları ve uzun vadeli menkul kıymet yatırımları nedir ?
Bir yıldan daha kısa surelı yatırımlar geçici menkul yatırımları,bir yıldan daha uzun süreli yatırımlar ise uzun vadeli menkul kıymet yatırımları olrak kabul edilir.
83)Menkul kıymetler hesap grubu nasıl sınıflandırılmaktadır ?
110 Hisse senetleri -111 özel kesim tahvil senet ve bonoları-112 Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları- 118 Diğer menkul kıymetler-119 menkul kıymetler deger dusuklugu karsılıgı.
84)Menkul kıymetler muhasabelestırılırken ısletme tarafından yatırımın yapılma amacına uygun olarak alt hesapları nelerdır ?
Gercege uygun deger farkı kar veya zarara yansıtılan menkul kıymetler-satılmaa hazır amaclı menkul kıymetler-Vadeye kadar elde tutma amaclı menkul kıymetler.
85)Türev ürün nelerdir ?
degerı degısıme acık bır sozlesmeye dayalı olan-Net bır baslangıc yatırımı gerektırmeyen yada benzer fınansal araclara oranla daha az bır baslangıc yatırımı gerektıren-Vadeye kadar taraflar arasında nakıt akısı gerektırmeyen fınansal aractır.86)Satılmaya hazır amaclı menkul kıymetler hakkında bilgi veriniz ?
Satılmaya hazır olrak tanımlanan veya kredı ve alacak vadeye kadar elde tutulacak yatırım ya da gercege uygun deger farkı kar veya zarara yansıtılan fınansal varlık olarak sınıflandırılamayan fınansal valıklardır.
86)Hisse senetlerı hakkında bilgi veriniz ?
Sermayesı paylara bolunmus sırketler tarafından cıkarılan ortaklık sermayesıne katılma payını temsıl eden payların dolasımını saglayan ve kanını sekıl sartlarına uygun olarak hazırlanan kıymetlı evrak olarak tanımlanmaktadır.Hısse senetlerının hamılıne veya nama yazılı olması mumkündür.Hamılıne yazılı hısse senetlerının uzerınde ortagının adı yazılı degıldır,Nama yazılı hısse senetlerının uzerınde ıse mutlaka ortagın adı yazılı olmak zorundadır.
87)Nominal değer ve kayıtlı değer nedir ?
Nominal değer:Menkul kıymetin üzerinde yazılı olan değerdir. Kayıtlı değer:Hisse senetlerinini işletme kayıtlarındaki değeridir.
88)Borçlanma kağıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılan alt hesaplar nelerdir ?
Tahviller-Hazine bonosu-finansman bonosu-gelir ortaklığı senedi-kar ve zarar ortaklığı belgesi-yatırım fonu katılım belgesi.
89)Tahviller hakkında bilgi veriniz ?
Anonim sırketler ıle kamu kurum ya da kuruluslarının faalıyetlerının fınansmanında ıhtıyac duydukları fonları saglamak amacı ıle ıhrac edılen borclanma senetlerı olarak tanımlanmaktadır.Türkiye de yaygın olarak T.C. Merkez Bankası tarafından ıhrac edılen devlet tahvılı gorulmektedır.Tahvıllerın en onemlı ozellıgı sabıt getırılı menkul kıymet olmalarıdır.Dıger bı onemlı ozellıgı ıse vadelerının bır yıldan uzun olmasıdır.
90)Tahviller dışında yaygın olarak kullanılan borclanma kagıtları ve ozellıkleri nelerdir ?
Hazine bonosu-finansman bonosu-gelir ortaklığı senedi-kar ve zarar ortaklığı belgesi-yatırım fonu katılım belgesi.kamu kesımı kurum ya da kurulusları tarafından borclu sıfatı ıle duzenlenen bir yıldan kısa vadeli emre ya da hamılıne yazılı menkul kıymet nıtelıgınde kıymetlı evraklar hazıne bonosu olarak adlandırılır.Vadeleri dolmadan paraya dönusturulemezler.

91)Stoklar hakkında bilgi veriniz ?
En genel anlamıyla işletmelerin ana faaliyet konularını yerine getirebilmeleri için tüketmek satmak ya da uretımde kullanmak amacı ile elinde bulundurduğu varlıklara olarak tanımlanmaktadır.Bu varlıklar tekdüzen hesap planında şu hesap gruplarında izlenir.150 ilk madde ve malzeme ? 151 yarı mamuller üretim ? 152 mamuller-153 ticari mallar-157 Diğer stoklar-158 Stok değer düşüklüğü karşılığı-159 verilen sipariş avansları.
92)Katma değer vergisi nedir ?
Mal ve hızmet alım satımları sırasında satım alma bedelının belırlı bır yuzdesı oranında alıcı tarafından satın alma bedelıne ılave olarak odenen bır vergı turudur.191 İndirilecek KDV hesabı:Her turlu mal ve hızmetın satın alınması sırasında satın alma bedellerı uzerınden satıcılara odenen ya da odenecek kdv ızlendıgı hesaptır.satın alma bedelı uzerınden hesaplanan kdv tutarı bu hesabın borcuna kaydedılır.391 Hesaplanan KDV hesabı:Mal ve hızmetın satısı sırasında satıs bedelı uzerınden alıcılardan tahsıl edılen ya da edılecek olan kdv ızlendıgı hesaptır.hesabın alacagına kaydedılır.190 Devreden KDV hesabı:Isletmenın bır ay ıcınde alısa ıslemlerı sonucunda odedıgı yta da odeyecegı kdv ızlendıgı 191 indirilecek KDV hesabı ıle satıs ıslemlerı sonucu alıcılardan tahsıl ettı ya da edecegı KDV ızlendıgı 391 Hesaplanan KDV hesabının karsılastırılması sonucunda odene ya da odenecek KDV vergısının tahsıl edılen ya da tahsıl edılecek KDV asması durumunda baksa bır ıfade ıle 191 İndilecek KDV hesabının bakıyesının 390 Hesaplanan KDV hesabının bakıyesını asması durumunda kalan tutarın ızlendıgı hesaptır.360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı.
93)Stoklarla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi kullanılan yöntemler nelerdir ?
Devamlı envanter yöntemi-Aralıklı envanter yöntemi.
94)Devamlı envater yöntemi hakkında bilgi veriniz ?
Genellikle aynı anda farklı nıtelıklere sahip cesıtlı malların satısını yapan faalıyet hamcı buyuk stok ve tedarık dengesı onemlı olan bu nedenle mal hareketlerını optık okuyuculu elektronk sıstemler kullanarak ızleyen ısletmeler tarafından tercih edilmektedir.
95)Alış giderleri nelerdir ?
Satın alınan malların işletmenin amaçladığı şekilde kullanıma ya da satısa hazır hale gelebılmesı ıcın ısletme tarafından yapılması gereken harcamadır.VERGİ HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI
1)Vergi kaç ana başlıktan oluşmaktadır ?

3 ana başlıktan oluşmaktadır.Yeri,konusu,dalları ve tanımı.
2)Hukuk Kavramı Nedir ?
Toplum halinde yaşayan kişiler arasındaki ilişkileri ve yaptırımlarla desteklenmiş olan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.
3)Vergi hukuku hangi kamu hukuklarıyla ilişki içersindedir?
Anayasa,idare,devletler umumi ve ceza hukuku.
4)Vergi Hukukunun konusu nelerdir ?
Vergi,resim,harç,fon gibi isimlerle alınan çeşitli kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili.
Vergi suç ve cezaları
Vergilendirme sürecinde çıkan uyuşmazlıkların çözümü gibi konular.
5)Vergi Hukukunun dalları nelerdir ?
Vergi ceza hukuku,vergi icra hukuku,yargılama hukuku,uluslararası vergi hukuku ve vergi usul hukuku.
6)Vergi hukunun kaynakları nelerdir ?
Yasama,yürütme,yargı organlarından dğan kaynaklar ve diğer kaynaklar.
7)Vergi hukukunun yasama organından doğan kaynaklar nelerdir ?
Anayasa,uluslar arası vergi anlaşmaları ve kanunlar.
8)Uluslar arası vergi anlaşmaları kim tarafından yapılmaktadır ?
Anayasanın verdiği yetki ile ?YÜRÜTME? organı tarafından yapılmaktadır.Cumhurbaşkanın onayı gerekir.
9) Vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklar nelerdir ?
Kanun hükmünde kararname,bakanlar kurulu kararları,tüzükler,yönetmenlikler ve genel tebliğler.
10)Sıkıyönetim ve olağanüstü durumlarda kanun hükmünde kararnameyi kim çıkartabilir ?
Bakanlar kurulu.
11)Tüzük nedir ve kimler tarafından çıkartılır ?
Kanunların emrettiği husuları açıklığa kavuşturmak veya nasıl uygulancagını göstermek için danıştayın incelenmesinden geçirilmek şartıyla bakanlar kurulu tarafından.
12)Yönetmenlikler kimler tarafından çıkartılır?
Başbakanlık,bakanlıklar veya kamu tüzel kişileri tarafından.
13) Vergi hukukunun yargı organından doğan kaynaklar nelerdir ?
Anayasa mahkemesi,Danıştay içtihadi birleştirme vediğer yargı kararları.
14)Kanunların mülkiliği(yerselliği)ilkesi nedir ?
Devletlerin coğrafi sınırları içinde yaşayan herkesten aldığı vergidir.
15)Kanunların şahsiliği(kişiselliği)ilkesi nedir ?
Devletlerin tabiiyetinde olan(kendi sınırları dışında yaşasa bile)herkesten almak istemesini ifade etmektedir.
16)Vergi idaresi kaç başlık altında toplanır ?
İdari teşkilat,denetim birimleri ve matraf tespitinde bulunan takdir komisyonları.
17)Merkez teşkilatta kimler ve hangi hizmet birimleri bulunur ?
Başkan ve 5 başkan yardımcısından oluşur.gelir yönetimi,mükellef hizmetleri,uygulama ve veri yönetimi,tahsilat ve ihtilaflı işler,denetim ve uyum yönetimi,Avrupa birliği ve dış ilişkiler daire başkanlıkları.
18)Taşra teşkilatta kimler ve hangi birimler bulunur ?
Defterdarlıklar,vergi dairesi başkanlıkları,müdür ve müdür yardımcıları,gelir uzmanı,servis şefi,yoklama memuru ve diğer memurlar.
19)Takdir Komisyonunun Görevi nelerdir ?
Genel yetkili takdir komisyonları,yetkili makamlar tarafından isteniler matrah ve servet takdirlerini yapmak ve vergi kanlarında yazılı fiyat,ücret ya da diğer matrah ve değerleri takdir etmekle görevlidir.

20)Vergi Borçluları kimlerdir ?
Gelir vergisi kanunlarına göre gerçek kişiler.Damga vergisine göre kağıtları imza edenler.-MTV göre sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler.-KDV kanuna göre mal teslim eden hizmet ifa eden ve ithalatta bulunan.
21)Vergi mükellerfi neler olabilir ?
Gerçek kişiler(gelir vergisi).Tüzel kişiler(kurumlar vergisi).Tüzel kişiliği olmayan bazı kuruluşlar(kurumlar vergisi mükellefi olabilen iş ortakları).
22)Vergi sorumlusu neleri yapmakla yükümlüdür ?
Vergi kesme.defter tutma.Fiş-fatura gibi belgeleri alma ve düzenleme.Beyanname verme.
23)Kanuni temsil nedir ?
Temsil,kişi iradesinin önemi olmaksızın,herhangi bir kanun hükmünden kaynaklanıyorsa buna kanunu temsil denir.
24)İradi temsil nedir ?
Kişinin kendi işini yetki vererek başkasına yaptırmasına iradi temsil denir.
25)Verginin temsilciden istenebilmesi için önce ne düzenlenmiş olmalıdır ?
Temsil edilen vergi mükellefinin ödeme kabiliyetinin olmadığını gösteren aciz vesikası düzenlenmiş olmalıdır.
26)SM,SMMM,YMM sorumluluğu nelerdir ?
Vergi beyannamelerini serbest muhasebeci ,SMM ve yeminli mali müşavirlere imzalatmak.-Vergi kanunlarında yer alan muafiyet,istisna,yeniden değerleme,zara mahsubu ve benzeri hükümlerde yaralanabilmeleri için de YMM tarafından düzenlenen tasdik raporu ibraz etmek zorundadır.
27)Ölenin vergi borçlarını mirasçıların kaç içinde reddetmiş olmalıdır ?
3 ay içinde reddetmemiş olan mirasçılar,ölenin vergi borçlarında hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.
28)Fatura en geç kaç gün içinde düzenlemelidir ?
7 gün.
29)Gelir İdaresi başkanlığının hangi taahhütlerde bulunmuştur ?
Açık,güvenilir,zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet etme.Bilgi edinme.Şahsi ve gizli bilgilere saygılı olma.Vergi incelemelerinde kanunları doğru,tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulama.sürekli olarak kendimizi yenileme vb.
30)Mükellef Hakları nelerdir ?
Dilekçe ve bilgi edinme hakkı.seyahat özgürlüğü:mükelleflerin yurt içi veya yurt dışı seyahatlarının vergi borçlarında dolayı kısıtlanmaması .Dava açma ve adil yargılanma hakkı.Eşit ve iyi muamele göre.Özel yaşamın gizliği.
31)Matrah ve Tarh nedir ?
Matrah : Üzerinden vergi hesaplanacak birimin belirlenmesidir. Tarh:Vergi koymadır.
32)Tarh işleminin amacı nedir ?
İdari işlemlerin genel amacı olan kamu yararı ilkesinin,anayasada yer alan kamu giderlerini karşılamak amacıyla kullanıp kullanılmadığını belirlenmesini sağlar.
33)Tahakkuk nedir ?
Gerçekleşme anlamına gelmektedir.
34)İkmalen Vergi tarhı nedir ?
Defter kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden yapılabilir.
35)Re?sen Tarh nedir ?
Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter,kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan işlemdir.

36)Re?sen tarh işleminin yapılabilmesi için gerekli olan koşullar nelerdir ?
Matrah tespiti yapmaya yetkili olan takdir komisyonları ve vergi inceleme yapmaya yetkili olanların inceleme sürecinde tespit ettikleri matrahlardır.
37)İdarece Tarh nedir ?
Verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.
38)Vergi tarhında hazırlık işlemleri nelerdir ?
Yoklama,inceleme,arama ve bilgi toplamadır.
39)Tebliğ nedir ?
Bildirme,bildiri anlamına gelmektedir.
40)Tebligat kimlere yapılar ?
Gerçek kişilere,tüzel kişilere,bir takım kamu kurumlarına ve gerekli durumlarda yurt dışındaki kişilere.
41)tebliğ usulleri nelerdir ?
Posta,ilan yoluyla,memur vasıtasıyla,elektronik ortamda.
42)Thakkuk nedir ?
Tarh edilen verginin ödenecek aşamaya gelmesidir.
43)Vergi Hukukunda süreler nasıl sınıflandırılır ?
Organik ve Hukuksal niteliğe göre sınıflandırma.
44)Vergi kanunlarında süreler nasıl hesaplanır ?
Gün olarak belli edilmemişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son gün tatil saatinde biter.Süre hafta ve ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta ve ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter.Sonu belli olan bir gün ile tayin edilen sürelerde,süre o günün tatil saatinde biter.Resmi tatil günleri süreye dahildir.
45)Sürelerin uzaması çeşitleri nelerdir ?
Mücbir sebeplerle gecikme.Ölüm halinde sürenin uzaması,mühlet verme.Özel durumlar.
46)Mücbir sebeplerle gecikme nelerdir ?
Ağır kaza,hastalık ve tutukluluk.Yangın,yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler.Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaygubetler.Defter ve vesiklarının elinden çıkmış bulunması.
47)Mühlet Kimlere verilir ?
Yazı ile istemde bulunanlara.Kabule görülmesi.Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.
48)Adli tatil ne zaman başlar ve sona erer ve en önemli özelliği nedir ?
20 Temmuzda başlar 31 Ağustosta sona erer.Adli yıl 1 Eylülde başlar.En önemli özelliği sürelerin işlemeyecek olmasıdır.
49)Mali tatil ne zaman başlar ve sona erer ?
Her yıl 1-20 Temmuz arasında Mali Tatil uygulanır.
50)Vergi borcu ne zaman sona erer ?
Devlet ile kişiler arasında kurulan vergi ilişkisi,vergi borcunun ortadan kalkması ile birlikte sona ermektedir.
51)Vergiler ne zaman ödenir ?
Gelir Vergisi : Mart ve Temmuz aylarında.-Basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşuyorsa :Şubat ve Haziran aylarında.-Kurumlar Vergisi: Nisan ayında.Veraset ve İntikal Vergisi:Mayıs ve Kasım aylarında.-MTV : Ocak ve Temmuz aylarında.
52)İkmalen ve Re?sen ve idarece tarh edilen vergiler ne zaman ödenir ?
Tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde.
53)Zamanaşımı türleri nelerdir ?
Kazandırıcı ve Düşürücü zamanaşımı.
54)Zamanaşımı nedir ?
Devlet açısından vergi alacağını ve yükümlü bakımından vergi borcunu sona erdiren nedenler arasında sayılmaktadır.Vergi hukukunda zamanaşımı def?i olarak değil re?sen dikkate alınmaktadır.

55)Tahakkuk zamanaşımı nasıldır ?
Tahakkuk zamanaşımına,öğretide tarh zamanaşımı,tebliğ zamanaşımı veya vergilendirme zamanaşımı da denmektedir.5 Yıl içinde tarh ve yükümlüye tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.Veraset ve intikal vergisinde zamanaşımının başlangıcı için vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihi değil,yükümlülüğün doğduğu tarih esas alınmıştır.
56)Tahakkuk zamanaşımını durduran olaylar nelerdir ?
Birincisi vergi dairesinin matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurmasıdır.İkincisi ise mücbir sebeplerdir.
57))Zamanaşımının kesilmesinde süre nasıl işler ?
Kesilmesi halinde ,zamanaşımı süresinin o ana kadar işlemiş olan kısmı ortadan kalkar,süre baştan itibaren işlemeye başlar.
58)Tahsil zamanaşımı durduran haller nelerdir ?
Borçlunu yabacı bir ülkede bulunması.-Borçlunun hileli iflas etmesi.-Borçlunun terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan bulunmaması.
59)Tahsil zamanaşımını kesen haller nelerdir ?
ödeme.-Haciz uygulanması.-Cebren ve takip işleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat.-Ödeme emri tebliği.-Mal bildirimi,mal edinme.Kamu alacağının teminata bağlanması vb.
60)Terkin nedir ?
Vergi borcunu bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran tek taraflı,subjektif ve özel idari işlemdir.
61)Terkin çeşitleri nelerdir ?
Doğal afetler nedeniyle terkin,Yargı kararları nedeniyle terkin,Tahakkuktan vazgeçme ve tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin,Vergi hatalarının düzeltimesi nedeniyle terkin.
62)Terkine konu olabilecek vergiler nelerdir ?
Gelir vergisi,kurumlar vergisi ve emlak vergisidir.
63)Tahakkuktan vazgeçmenin terkinden farkı nedir ?
Tahakkuktan vazgeçmede henüz ne tahakkuk eden ,ne de tahsil edilen bir vergi söz konusudur.Terkinde ise tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bir vergi vardır.
64)Vergi kabahat ve suçlarının işlevi nedir ?
Vergı sıstemının temel amacı devlete anayasa ıle verılen gorevlerın yerıne getırebılmesı ıcın ıhtıyac duydugu gelırı saglamaktır.Baska bır deyısle vergı alacagını basta kanunulık ve esıtlık ılkelerı olmak uzere hukuka uygun seklde tespit (tarh) ve tahsil etmek,kısaca vergi toplamaktır.
65)Vergi kabahati ve vergi suçu hangi konularda söz konusudur ?
Kanun koyucu vergi kanunları ıle getırılen ödevlere uymamayı vergı kabahati olarak kabul edilip idari para cezası uygulanır.Suc olarak kabul edılmıs olan bazı fiillerin vergi hukukundaki özel gorunus sekıllerını ıse vergı sucu olarak kabul etmıs ve hürriyeti bağlayıcı ceza öngörmüştür.
66)VUK?da belirlenen kabahat ve suç tipinin tespit edilerek cezasının verilmesi bakımından uygulanacak genel ilke ve kurallar söz konusu olduğunda hangi tespitleri yapmak gerekir ?
-Vergi suç ve cezaları klasik ceza hukuku alanı ıcınde vergı kabahat ve idari yaptırımları ise idari ceza yaptırımları ise idari ceza hukuku alanı ıcınde yer alırlar. Her ıkı grup bakımından anayasa ılgılı uluslar arası anlamsalar ve VUK daki kımı duzenlemelerın yanı sıra;vergi suc ve cezaları bakımından,TCK,CMK ve CGİK başta olmak üzere sucları duzenleyen kanunlar,vergi kabahat ve yaptırımları bakından ise KabahK daki genel hukumlerı cogu ile danıstay kanunu,idari yargılama usulu kanunu ve bolge ıdare mahkemlerı,idare mahkemelerı ve vergi mahkemeleri kurulus ve görevleri hakkında kanun uygulama alanı bulur.
67)Geniş manada vergi ceza hukukunu duzenleyen başlıca anayasal ilke ve esasları hangi şekilde sıralanır ?
kanunulik ilkesi,kıyas yasagı-belirlilik ilkesi-geriye yürüme yasagı-lehte kanun uygulama esası-ceza sorumluluğun şahsilik ilkesi vb..

68)Anayasa gereğince hem kabahatlar ve hem de suclar ıle bunlara uygulanacak yaptırım cezaları nelerdir ?
Kanunilik ilkesi-belırlılık ılkesı-kıyas yasagı-gerıye yurume yasagı-esıtlık ılkesı-masumıyet karinesi-kusur ılkesı ve adlı yargılanma hakkı gıbı anaysal ılke ve kurallara uygun sekılde duzenlemek zorundadır.
69)Vergi ziyaı kabahati ve yaptırımı hakkında bilgi veriniz ?
Mukellefın bu maddi ödevini yerıne getırmesını saglamaya yonelık tek hukuka ayrılık vergı zıyaı kabahatıdir.Vergi kaybı ise su hallerden bırının varlıgı halınde kabul edılmektedır:1.Tahakkunun zamanında gerceklesmemesı,2.tahakkukun eksik gerceklesmesi,3.tahsil edilen vergının haksız yere iadesi.Vergi ziyaı kabahati işleyene idari para cezası kesilir.
70)Birinci derece genel usulsüzlükleri nelerdir ?
-Vergi ve harc beyannamelerın zamanında verılmemıs olması.-Tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması.-Defter kayıtlarının düzgün tutulmaması-İşe başlama tarıhının zamanında bıldırılmemesı.-Veraset ve intikal vergisinin zamanında verılmıs olması.
71)İkinci derece genel usulsüzlükleri nelerdir ?
-Veraset ve intikal vergisi beyannamelerini,beyanname ver suresının sonundan ıtıbaren on bes gun ıcınde verılmıs olması.-Ekım ve sayım beyanlarının suresı ıcınde veya kanunda ıstenılen bılgılerı ıhtıva edecek dogru bır sekılde yapılmaması-İşe balsama bıldırmek harıc,vergı kanunlarında yazılı bıldırmlerın zamanında yapılmamıs olması-Vergı karnesının suresının sonundan baslayarak on bes gun gectıgı halde alınmamıs olması.Genel usulsuzlukler ıdarı para cezası ıle cezalandırılmaktadır.
72)Özel usulsüzlükler hangi başlıklardan oluşmaktadır ?
-Üç maddeden oluşur.Fatura ve benzerı evrak verılmemesı ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hukumlerıne uyulmaması .
73)Özel usulsüzlük kabahati olarak kabul edilmiş olduğunu nasıl belirtebiliriz ?
Bilgi verme ödevinin ihlali-Defter ve belgeler ile diğer kayıtların ibraz edilmemesi-Bilirkişilik görevinin yerine getirilmemesi-İnceleme esnasında yapılması gereken ödevlerin yerine getirilememesi.-Gayrimenkulun rayiç bedelinin tespiti esnasında yapılması gerekli ödevlerin yerine getirelememesi.-Maliye bakanlıgı tarafından temelınde ön görülen ödelerın yerıne getırılememesı.
74)Özel usulsüzlükler nelerdir ?
Verilmesi ve alınması ıcabeden fatura gıdfer pusulası mustahsıl makbuzu ıle serbest meslek makbuzlarının verılmemesı alınmaması veya meblağlarının gerce aykırı olması.-Perakende satıs fısı odeme kaydedıcı cıhazla verılen fiş giriş ve yolcu tasıma fısı vb. duzenlenmemesi bulundurulmaması.-Stopaj yoluyla vergılendırılen cıftcılerın nıhai tuketıcılerın vergıden muaf serbest meslek erbabının ve dıger ucretlılerın fatura,gider pusulası vb. almamaları.-Levha bulundurma ve asma zorunluluguna uyulmaması.-Vergi numarasını kullanmama.
75)Genel usulsüzlük kabahatleri ile usulsüzlükleri birbirinden ayıran temel nokta nedir ?
Uygulanan idari para cezasının tespıt seklı ve mıktarıdır.
76)Vegi kanunlarına göre tutulan veya duzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunur ?
Defeter ve kayıtlarda muhasebe hılesı yapmak-Gercek olmayan veya kayda konu ıslemlerle ılgısı bulunmayan kısıler adına hesap açmak.-defter kayıt ve belgelerı tahrif etmek.-defter kayıt ve belgeleri gizlemek.-defter kayıt ve belgeleri yok etmek.
77)Vergi mahremıyetının ıhlali sucu bir özgü suç olup ancak şu kişiler tarafından işlenebilir ?
Vergi incelemelerı ıle ugrasan memurlar-vergı mahkemelerı,bölge idare mahkemlerı ve danıstayda görevlı olanlar.-Vergı kanunlarına göre kurulan komısyonlara ıstırak edenler.-vergı ıslerınde kullanılan bılırkısıler.sucun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beç bin güne kadar adli para cezasıdır.
78)Teşebbüsten bahsedebilmek için neler gereklidir ?
Suç işleme kastının bulunması.-dogrudan dogruya icraya baslanmıs olması.-Icranın suca elverıslı hareketlerle yapılması.-elde olmayan nedenlerle sucun tamamlanmamıs olması gereklıdır.

79)TCK ?de kaç içtima şekli kabul edilmiştir ?
Bileşik suç:Biri diğerinin unsurunu veya agırlastırıcı nedenını olusturması dolayısıyla tek fııl sayılan suca denir.
Zincirleme suç:Bir suç işlme kararının ıcrası kapsamında degısık zamanlarda bır kısıye karsı aynı sucun bırden fazla ıslenmesı ya da aynı sucun bırden fazla kısıye karsı tek fıılle ıslenmesidir.
Fikri içtima:Bir fiil ile birden fazla farklı sucun olusmasına sebebiyet verkmektir.
80)Cezada indirim hakkında bilgi veriniz ?
İkmalen,re?sen veya ıdarece tarh edılen vergı veya vergı farkını ve asagıda gosterılen ındırımlerden arta kalan verı zıyaı usulsuzluk ve ozel usulsuzluk cezalarını mukellef veya vergı sorumlusu ıhbarnamlerın teblıgı tarhınden ıtıbaren otuz gun ıcınde ılgılı vergı daıresıne basvurarak vadesınde veya temınat gostererek vadenın bıtmesınden ıtıbren üç ay içinde ödeyecegını bıldırırse.-vergi ziyaı cezasında bırıncı defada yarısı,müteakiben kesılenlerde ucte biri.-usulsuzluk veya özel usulsuzluk cezalarının ucte bırı ındırılır.Mukellef veya vergı sorumlusu odeyecegını bıldırdıgı vergi ve vergi cezasını yukarıdakı yazılı sure ıcınde odemez veya dava konusu yaparsa bu madde hukmunden faydalandırılamaz.
81)Re?sen icra yetkisi,Güvence önlemleri ve cebren tahsil işlemleri nedir ?
Re?sen icra yetkisi:idarenın alacagı kararları baksa bır aracı guce basvurmadan kendılıgınden ıcra edebılme yetenegıdır.
Güvence önlemleri:temınat,ıhtıyatı hacız,ıhtıyatı tahakkuk,rüçhan hakkı ve bazı tsarrufların ıptalı ıslemlerıdır.bunlar vergı alacagını tahsılını guvence altına almak ıcın yapılır.
Cebren tahsil işlemi:teminatın praya cevrılmesı hacız ve iflastır.
82)Teminat olarak gösterilen şeyler nelerdir ?
Para,-Bankalar ve özel fınans kurumları tarafından verılen suresız temınat mektupları.-Hazine müsteşarlığınca çıkarılan devle ıc borclanma senetlerı veya bu senetler yerune duzenlenen belgeler.-Hisse senetleri ve tahviller.-Haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.
83)Rüçhan hakkı nedir ?
Haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacagın tahsılı bakımından bır ayrıcalık tanınmasıdır.
84)Hangi yollarda ihtiyati haciz yoluna başvurulur ?
Borçludan teminat istenilmesini gerektiren haller varsa.-Borclunun ıkametgahı bılınmıyorsa,mallarını kacırması ve hılelı yollara sapma olasılıgı varsa.-mal bıldırımınde bulunmamıs veya eksık bıldırımde bulunmussa.-Borclu hakknda para cezasını gerektıren fiili dolasıyla kamu davasını açılmışsa.
85)İhtiyati tahakkuk hangi durumlarda söz konusudr ?
Teminat ıstenemesını gerektıren durumların bulunması.-Borclunun bellı bır ıkametgahının olmaması.-Borclunun kacması,kaçma,mallarını kacırma ya da hılelı yollarla sapma ıhtımalinin bulunması.-Borclunun bellı sure ıcınde mal bıldırımınde bulunmaması ya da eksik bildirimde bulunması.-Borclunun kamu alacagının tahsılıne engel olmaya veya tahsılını zorlastırmaya yonelık eylemlerde bulunması nedenıyle tatbıkata girilmişse.-Yedi gün içerisinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılabilir.
86)Hükümsüz sayılan işlemler zaman aşımı süresin içinde nelerdir ?
Kamu borclusunun yaptıgı bagıslar.-İvazsız tasarruflar.-Belli yakınlıktaki kımselere temlık edılıp de bagıslama sayılan tasarruflar.-Kamu alacagının tahsılını ımkansız kılmak ıcın yapılan işlemler.-İptal davası tasarrufun gerceklestıgı tarıhten ıtıbaren 5 yıllık zaman aşımı süresi içersinde açılabilir.
87)Haciz hangi unsurlardan oluşur ?
Haciz,vergı borcunu usulune uygun olarak odemeyen vergı mukellefının malları uzerıne uygulanır.-Haczedılecek mal mukellef tarafından beyan edılen mallar olabılır.Haczedılecek mallar mukellefın mukıyetınde olan tasınır veya tasınmaz mal olabılecegı gibi , hak veya ucuncu kısılerde bulunan mallarda olabilir.-Haczedilecek mal vergı borcunu karsılamaya yetecek kadar olmalıdır.-Haczedılecek mallar kamu gücünü kullanılmak suretiyle alınabilir.
88)Konkordato nedir bilgi veriniz ?
Elinde olmayan sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir müessesedir.

89)Konkordatonun icra mahkemesi tarafından tasdiki için hangi şartlar gereklidir ?
Boçlu dürüst olmalıdır.-Asgari yüzde elli ödeme taahüdünde bulunmalıdır.-Teklif edilen ödeme,borclunun malvarlıgı ıle orantılı olmalıdır.-Konkordato alacaklıların ucte ıkı cogunluguyla kabul edılmıs olmalıdır.-Borclu,Konkordatonun tasdik edilmesi halinde alacaklılara ödeyeceği miktar için yeterli miktarda teminat vermelidir.-Yargıla harç ve masraflarını depo etmelidir.
90)Vergi uyuşmazlığı özellikleri nelerdir ?
Taraflardan hıyerarşik olarak alt konumda olan vergi yukumlusu ve vergi sorumlusu,üst konumda olan ise devletin organı olan vergi idaresidir..-Uyuşmazlık konusu,vergi benzeri mali yükümlülüklerdir..-Uyuşmazlıgın nedeni,hukuk kurallarına göre birbiri ile örtüşmeyen görüş ayrılıklarına göre davranılmasıdır.-Uyuşmazlık hukuk kurallarına aykırı davranmaktır..-Vergi uyuşmazlığı hem yükümlü hem de vergi idaresinden kaynaklanabilir.
91)İdari işlemin özellikleri nelerdir ?
İdari işlem,idari makamca yapılır.-Kamu hızmetının yurutulmesı amcaıyla yapılır.-Kamu gücü kullanılarak yapılır.-İdarenın tek taraflı ıradesının urunudur.-Kesindir.-Yrutulmesı gereklı bır ıslemdir.
92)İdari işlem yetki unsurları nelerdir ?
Kişi bakımından yetki.-Konu bakımından yetki.-Yer bakımından yetki.-Zaman bakımından yetki.
93)İdari işlem şekil unsurları nelerdir?
Yazılı bıcım olmalıdır.-Gerekli bilgileri içermelidir.-Gerekçe ve imza içermelidir.
94)Vergi uyuşmazlıklarının özellikleri nelerdir ?
Çözüm yolunda bır tarafta vergı yukumlusu dıger tarafta ise vergi idaresi yer alır.-Vergi uyusmazlıgı vergı yukumlusunun odevlerını yerıne getırmemesı veya vergı idaresinin bir işlemi ile ortaya çıkar.-Çözüm yolunda uyusmazlıgın konusunu olusturan vergi veya ceza kısmen tamamen ortadan kalkar.-Çözüm yolunda taraflardan her ikisi de bırlıkte anlasmaları gerektiğini bilir.Anlasmamaları halinde yargı yoluna gidebilirler.
95)Hesap hataları nelerdir ?
Vergi miktarını etkileyen maddi hatalar ve hesapla yanlıslıkları olarak tanımlanabilir.Matrah hataları:Matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.Vergi miktarında hatalar:Verginin mıktarında hata vergı oran ve tarıflerının yanlıs uygulanması mahsupların yapılmamıs veya yanlıs yapılmıs olması,matrah hatalarında belırtılen belgelerde vergının eksık veya fazla hesaplanmıs ya da gosterılmıs olmasıdır.Mükerrer Vergileme:Aynı vergi kanunun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matraf uzerınden bır defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.
96)Vergilendirme hataları nelerdir ?
Yükümlünün şahsında hata,-Yükümlülükte hata.-Veginin konusunda hata.-Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata.
97)Tarhiyat öncesi uzlaşma hakkında bilgi veriniz ?
Maliye Bakanlığın bağlı vergi dairelerince tarh edilecek vergiler ile vergi ziyaı cezası,usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için söz konusudur.Komisyon:Vergi dairesi başkanı,müdürler.
98)Tarhiyat sonrası uzlaşma hakkında bilgi veriniz ?
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu VUK kapsamındaki vergilerin tarhı ile vergi ziyaı cezası kesildikten sonra VUK?ta belirtilen nedenlere dayalı olarak verılen vergı ve cezaların uzlasma komısyonunda karsılıklı gorusulerek uyusmazlıgın kısmen veya tamamen sona erdırılmesıdır.Komisyonları:Vergi dairesi uzlaşma komisyonları,vergi dairesi müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı,bir gelir uzmanı veya şeften oluşur.Uzlaşma başvuru süresi 30 gündür.
99)Vergi idare mahkemelerinin görevleri nelerdir ?
Genel butceye il özel idareleri belediye ve koylere ait vergi,resim ve harclarla benzeri mali yukumlulukleri bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları.-Birinci bentte belırtılen konularda AATUHK?nin uygulanmasına ılıksın davaları.-Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.

100)Verginin davasına konu olabilecek davalar hangileridir ?
Verginin tarh edilmesi.-Cezanın kesilmesi,-Tadilat ve takdir komisyonunu kararlarının tebliğ edilmiş olması,kesinti yoluyla alınan vergilerde istihkak saiplerine ödemenin yapılmış ve verginin kesilmiş olması durumlarıdır.
101)Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkemenin görevleri nelerdir ?
Uyusmazlık konusu,vergi,resim,harc ve benzeri mali yukumlulukleri tarh ve tahakkuk ettiren,zam ve cezaları kesen,-şikayet yoluyla hata duzeltme taleplerının reddıne ılıksın ıslemlerde;vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren.-Ödeme emrini düzenleyen.-Vergi dairesinin yargı alanı ıcerısınde yer aldıugı vergı mahkemesıdır.
102)Dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar nelerdir ?
Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsıcılerının ad ve soyadları,unvanları ve adresleri.-Davanın konusu,sebepleri ve dayandıgı deliller.-Davaya konu olan idari işlmein yazılı bıldırım tarıhı.-Vergi davalarında davanın ılgılı bulundugu vergının veya cezanın nevı yılı,tebliğ edilen ıhbarnamenın tarıhı numarası ve mukellefın hesap numarasıdır.Vergi mahkemelerınde dava acma suresı ozel kanunlarda aksıne bır hukum olmadıkca danıstayda altmıs;vergi mahkemelerınde 30 gündür.
103)Özel dava açma süreleri nelerdir ?
Takdir komısyonbları tarafından takdır edılen arsa metrekare deger tespıtlerıne karsı 15 gün.-Uzlasmanın temın edılememesı halınde,kalan süre 15 günden az ise 15 gün içerisinde,15 günden fazla ise kalan süre içerisinde.-Tahsilat işlemleri olan ıhtıyati haciz,ihtiyati tahakkuk,ödeme emri ve ödemeye davette dava açma süresi 7 gündür.
104)Temyiz hakkında bilgi veriniz ?
İlk derece mahkemelerının kurul halınde verdiği fakat keslesmemıs son kararlarına karsı,kararların hukuka uygunluk denetiminin sağlanması amacıyla Danıştay?da dava
Arkaaçılmasıdır.

29 Ocak 2013 23:20

bysarp42
Aday Memur

Arkadaşlar hepsini kendim hazırlamış olup AÖF'nin vermiş olduğu kitaplardan kendime göre hazırlamış olduğum soru cevap şeklidir.Siz her ihtimale karşı kitabı tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim.Umarım beğenirsiniz,emeğe saygı bir teşekkürü hoş görmeyin..iyi çalışmalar başarılar..

30 Ocak 2013 11:01

5yengec
Aday Memur

eline sağlık çok tşk ederiz.

30 Ocak 2013 16:26

dogucuq
Kapalı

eline sağlık. başka derslerden de notların var mı?

30 Ocak 2013 16:32

bysarp42
Aday Memur

eline sağlık. başka derslerden de notların var mı?


dogucuq, 5 yıl önce - Alıntıya git

başka derslerden yok kardeşim hazırlamadım malesef.

30 Ocak 2013 20:16

dogucuq
Kapalı

sağol kardeş vergi hukuku çok işime yarayacak

31 Ocak 2013 00:32

bysarp42
Aday Memur

sağol kardeş vergi hukuku çok işime yarayacak


dogucuq, 5 yıl önce - Alıntıya git

Umarım faydası olur dostum.İyi çalışmalar,başarılar..:)

31 Ocak 2013 21:30

"sweetman"
Kapalı

çok saolun, teşekkürler

01 Şubat 2013 01:43

bysarp42
Aday Memur

çok saolun, teşekkürler


"sweetman", 5 yıl önce - Alıntıya git

Rica ederim,umarım faydasını görürsün...

02 Şubat 2013 22:13

pozitifsen-mutlusun
Yasaklı

Sadece Genel muhasebe özetini aldım. Helal ediniz :)

02 Şubat 2013 22:57

bysarp42
Aday Memur

Sadece Genel muhasebe özetini aldım. Helal ediniz :)


pozitifsen-mutlusun, 5 yıl önce - Alıntıya git

helal olsun ne demek umarım faydasını görürsün..:)

Toplam 10 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?