Editörler : muhtesem32
12 Mart 2013 19:52   


Kredi Masraflarını Geri Almak İsteyen Var mı ?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 76. maddesi gereği Genel Müdürlüğe dilekçe ile başvurun. İstediğiniz her türlü belgeyi ücretsiz olarak cevaplamak zorundalar. 76. maddesi diyor ki : "Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü

belgenin bir örneği de müşterilere verilir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar

ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması

gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü

alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun hükümleri saklıdır..." hükmü gereği Genel Müdürlüğe iadeli taahhütlü ve haber alma talepli dilekçelerinizi ilgili Kanun maddesiyle birlikte miktarın iadesini ve döküm, sözleşme, faturalar vs belgelerin onaylı bir suretlerini isteyiniz. Red cevabı üzerine tüketici hakem heyetine ya da tek seferde 1.160 tl ve üstü iste Tüketici Mahkemesi yok ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açınız.

12 Mart 2013 20:04

Coltrane
Aday Memur

Yargıtay Üyesi Candaş İLGÜN makalesi buyrun :

Dava dilekçenize ya da ek beyan olarak dilekçenize aşağıdaki makaleyi dergiyi ve yazarı kaynak göstererek ekleyebilirsiniz.

-----------------

Yazar : Candaş ilgün Yargıtay Üyesi - HUKAB ? 2013 Ocak Sayısı No:4 Sayfa :70-71Erken ödeme ücreti ilk defa 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Tüketici Hukukuna girmiştir. 5582 sayılı Kanun un 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a 10/B olarak yeni bir madde ekleyen 24.maddesinde erken ödeme ücretinin alınacağı açıkça öngörülmüştür.

TKHK m,10/B hükmüne göre. "Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez."

TKHK m 10/B madde gerekçesinde ise, "Bu Kanunla getirilen önemli bir diğer değişiklik, sabit faiz oranı içeren kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinde sınırlı da olsa konut finansmanı kuruluşları tarafından tüketicilerden erken ödeme ücreti alınabilmesine imkân tanınmasıdır. Borcun erken ödenmesi durumunda, gerekli faiz ve komisyon indirilerek erken ödeme tarihinde ödenmesi gereken anapara tutarı hesaplanmakla birlikte konut finansmanı kuruluşları bu anapara tutarının yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti tahsil edebileceklerdir. Sabit faiz oranı içeren sözleşmelerde tüketiciler piyasadaki gelişmelere göre sözleşmelerini kapatıp yeni bir sözleşme yaparak kâr edebilmektedir Erken ödemenin arkasında yatan bu kazanç konut finansmanı kuruluşu içinse bir kayıp ifade etmekte olup. sınırlı da olsa erken ödeme ücreti uygulaması kazanç ve kayıpları dengeleyici bir unsur olacaktır. Değişken faiz oranı içeren kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinde ise erken ödeme ücreti uygulanması mümkün olmayacaktır.

Sarayi ve Ticaret Bakanlığı. 31.05.2007 tarih ve 26358 sayılı Resm Gazetede "Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme indirimi Ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" yayımlamıştır. Erken Ödeme Yönetmeliğinin 5/11 maddesine göre. "Sabit faizi konut finansmanı sözleşmelerinde ise. sözlesmede yer verilmek suretiyle bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirim yapılara* hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez."Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Erken Ödeme Yönetmeliğinde erken ödeme cezası alınabilmesi bazı şartların gerçekleşmesine bağlanmıştır.TKHK m.lO/B hükmünde sadece sabit faizli mortgage kredilerinde vadesinden önce ödeme halinde erken ödeme ücreti alınabileceği öngörülmüştür Aynı maddede faiz oranın değişken olarak belirlendiği mortgage kredilerinde ise erken ödeme ücreti alınması kesinlikle yasaklanmıştır

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesine göre sabit faizli mortgage kredilerinden erken ödeme ücreti alınabilmesi sözleşmede bu yönde açık bir hükmün bulunmasına bağlıdır.Sözleşmede erken ödeme alınacağına ilişkin bir düzenleme yok ise kredi kuruluşu erken ödeme ücreti tahsil edemez. Ancak kredi kuruluşları genel işlem şartı niteliğinde hazırladıkları sabit veya değişken faizli bütün mortgage sözleşmelerine erken ödeme ücreti alınacağı konusunda hüküm koymaktadırlar.

Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gib: aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir Her iki durumda da konut finansmanı kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür"

Erken Ödeme Yönetmeliğinin 5.maddesinde ödeme yerine taksit kavramı kullanılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 4/i maddesinde Taksit Ödeme planında konut finansmanının geri ödenmesi için belirlenen tarihlerin hizasında gösterilen anapara, faiz kamusal yükümlülükler ve komisyon toplamından oluşan ödeme tutarı" olarak tanımlanmıştır

Erken Ödeme Yönetmeliğinde erken ödemenin yapılacağı tarih bakımından bir sınır getirmemiştir Mortgage kredisi sözleşmesinin kurulduğu tarihten itibaren son taksitin ödeneceği tarihe kadar erken ödemede bulunulabilir Tüketici erken ödeme ücreti ve diğer finansal sonuçlara katlanmak şartıyla sözleşme tarihinden bir gün sonra bile erken ödeme yapabilir.

Erken Ödeme Yönetmeliğinin 6,maddesine göre. tüketici, henüz vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksiti erken ödemek istediğinde, erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır

TKHK'nun 10/B hükmü erken ödeme ücreti için alınacak yasal üst sınır belirtmiştir. Buna göre erken ödeme ücreti %2 oranını aşamaz Kanun koyucu konut finansman kuruluşunu bu oranın altında erken ödeme ücreti alınmasına izin vermiştir TKHK m.lO/B hükmü aynı zamanda konut finansman kuruluşuna erken ödeme ücreti alıp almama konusunda takdir hakkı tanımıştır.

B. Erken Ödemenin Hukuki Niteliği ve Hâkimin Müdahalesi

Bankalar ve Finans Kuruluşları mortgage kredisi verirken dosya masrafı, komisyon, ve ekspertiz ücreti adı altında birtakım bedelleri peşin olarak tüketiciden tahsil etmektedirler.

TKHK m. 1O/B hükmü, erken ödeme ücreti alınabilmesine izin veren ve bu ücretin tavanını belirleyen bir hükümdür. Erken ödeme ücreti alınabilmesi, tüketiciyle konut finansman kuruluşu arasındaki kredi sözleşmesinde bu yönde hüküm bulunmasına bağlıdır

Erken ödeme ücretini öngören TKHK 10/B'nin madde gerekçesinde, faiz indiriminden yararlanarak kar eden tüketiciyle faiz geliri düşmek suretiyle gelir kaybına uğrayan tarafın menfaatlerinin dengelenmeye çalışıldığı belirtilmektedir Nihai olarak kredi veren konut finansman kuruluşunun zararının tazmin edilmesi amaçlanmaktadır

Kanun koyucu bu zararın üst limitini %2 olarak belirlemiştir. Hakim gerekirse bu üst limitin denetimini hakkaniyet kuralları gereğince yapabilecektir

C. Yapılandırma Halinde Erken Ödeme Cezası Alınabilir Mi?

Yargıtay 13 Hukuk Dairesi 2011/9823 Esas 2011/19204 Karar 15.12 2011 Tarihli Onama ilamı ile yerel mahkemenin gerekçesindeki nedenlerle" Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dâhil olmak üzere net biçimde ve kalan sure için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır Faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı aksi halin haksız şart niteliğinde olacağı" açıklanmıştır

Bu karardan anlaşıldığı üzere Yüksek Özel Daire konut kredisinin borçlu tüketici tarafından tamamen kapatılması halinde erken ödeme cezasının alınabileceğini ancak kredi kapatılmayıp bankanın kendi inisiyatifi ile tüketicinin düşen faiz oranı sonrası önceki krediyi görünürde kapatıp yeni faiz oranından kredi kullandırmasını kredi kapama olarak kabul etmemektedir

Ayrıca Yargıtay 13 Hukuk Dairesi Emsal 2012/26042 Esas ve 2012/25690 Karar sayılı içtihadında:

"-Bununla birlikte davalı bankanın tacir olup. yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de. somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul, belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu ve belgeli masrafların neler olduğunun araştırılarak gerektiğinde konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak hâsıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir"

Sonuç

Yargıtay 13 Hukuk Dairesinin emsal kararlarından anlaşılacağı üzere Konut kredisinin gerçekte kapatılmadığı halde bankanın düşen faiz oranı sonrasında müşterisini kaybetmemek için krediyi yeniden pazarlama düşüncesiyle yeni bir sözleşme yaparak kredi kullandırması ve önceki krediyi kapatma göstererek erken ödeme cezası almasını sözleşme ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun genel ilkelerine aykırı bulmaktadır.

Dosya masraflarına İlişkin olarak yüksek özel daire ilke olarak, bankanın kredi kullanımı için zorunlu, belgeli makul masrafları isteyebileceği bunun dışında masrafları talep edemeyeceğini vurgulamıştır. Buna göre banka kredinin kullanımı için zorunlu, makul belgeli masrafları talep edebileceği ancak bunun ispatını ise bankaya ait olduğunu ilke olarak benimsediğini örnek kararlar anlaşılmaktadır.Yazar : Candaş ilgün Yargıtay Üyesi - HUKAB ? 2013 Ocak Sayısı No:4 Sayfa :70-71

Makale kaynakları:

-----------------------------------

C.İLGÜN Açıklamalı Içtihatlı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat Adalet Yayınevi Aralık 2012 Sİ64-170

MTOPALOĞLU Banka Kredilerinde Erken Ödeme. TERAZİ Aylık Hukuk Dergisi, Y.5S.50 Ekim 2010. s.65

MTOPALOĞLU. Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme Ücreti (Cezası), Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof Dr. Attila ÖZER'e Armağan, CJfll, S.l-2. Haziran - Aralık 2008. s.213-214.

MAYDOĞDU. Konut Finansman Sistemi (Mortgage) ve Sözleşmeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. CIX. S I 2007. s.19


12 Mart 2013 20:06

Coltrane
Aday Memur

internetten alıntıdır.

http://imageshack.us/a/img195/6214/4801w.jpg

-

http://imageshack.us/photo/my-images/18/4802m.jpg/

-

http://img838.imageshack.us/img838/9541/4803q.jpg

-

http://img51.imageshack.us/img51/5984/4804l.jpg

-

http://img836.imageshack.us/img836/8712/4805.jpg

--

########

http://img823.imageshack.us/img823/5904/ykredi.jpg

########

http://img17.imageshack.us/img17/8739/kayseri1i.jpg

--

http://img51.imageshack.us/img51/3294/kayseri2.jpg

#########

http://img199.imageshack.us/img199/9209/bayrampaafek.jpg

#########

http://img853.imageshack.us/img853/3321/sariyerdosyamasrafitshh.jpg

Dosya masrafı

##############

ipotek fek yazısı

http://img834.imageshack.us/img834/2138/ipotekyazs.jpg

######

http://img854.imageshack.us/img854/9733/gaziosmanpaa.jpg

#####


13 Mart 2013 06:56

Coltrane
Aday Memur

T.C. ............................. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı?na)
Şikayet Eden :
Adres :
E- Posta&Telefon :
Şikâyet edilen :
Adresi :
Şikayetin parasal değeri :
Şikayetin tarihi :
Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan .................. -
TL?nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)
Açıklamalar:
1-) .................. Bankası, ...................... şubesinden ............................ tarihinde
............................ adı altında ................... Türk Lirası kredi aldım.
2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği
bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için
sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin
bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)
4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi
bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı
olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi
yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.
Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir
(4077/6. Madde).
5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; ?Tüketici krediyi, bir mal veya
hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması
ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi
şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların
ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan
..................... TL?nin iade edilmesi gerekir.
6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince
hakem heyeti yetkisindedir.
7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.
Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,
posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.
İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ............................ TL?nin
tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.
Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)

13 Mart 2013 07:00

Coltrane
Aday Memur

Ekspertiz ücretinde Banka ile ekspertiz şirketi arasındaki ödenen tutar ile tüketicinin Bankaya ödediği tutar arasındaki farkı da alabilir pekala. Kanuna göre ödenen tutarın bir faturasını talep ettiğinizde sizin için ne kadar ücret ödendiğini görebilirsiniz. Bankacılık kanununun 76/1. maddesi gereği bu belgeyi size vermek zorundalar.

http://www.tdub.org.tr/images/pdf/asgari_ucret_tarifesi.pdf

2013 Yılı tarifesine göre 1-500 m² : 350 tl varın aradaki farkı siz hesaplayın bizden 650 tl ücret aldılar.

13 Nisan 2013 11:55

Ramada2
Kapalı

ELİNDE HİÇ BELGEM YOK DİYENLER PTT'DEN TAAHHÜTLÜ OLARAK ŞUBEDEN BİLGİ İSTESİNLER..SONRA GELEN MİKTARLAR KONUSUNDA GENEL MÜDÜRLÜKTEN İADESİ İSTENECEK.

?? BANKASI

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ?NE

Bankanız müşterisiyim. Bankanızdan bireysel kredi/krediler kullandım.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu 76. maddesi?nde; ?Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri halinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir. Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.? hükmü yer almaktadır.

Bankanızdan kullandığım bireysel kredi/kredilerin, kredi açılışı sırasında alınan masraflar ve Bankanızca tahakkuku yapılarak, tahsil edilmiş bulunan faiz dışındaki bedellerin (sigorta ücretleri hariç) ayrıntılı ve gerekçeli olarak dökümü ve dekontlarının onaylı bir örneğinin

5411 sayılı Bankacılık Kanunu 76. maddesi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca masraf ücretini ödeyerek tarafıma gönderilmesini ya da elden verilmesi için

Gereğini saygılarımla arz ederim.

AD SOYAD

T.C. Kimlik No:

Telefon :

Adres :

15 Nisan 2013 14:05

dinçer-toprak hukuk
Memur

banka masrafları , bankanın belgeleriyle ortaya koyduğu masraflar hariç(ekspertiz ücreti gibi) tümüyle geri alınmaktadır. %2 yeniden yapılandırma/erken ödeme masrafı da sözleşmede olsa da haksız şart sayıldığından geri alınmaktadır.

hem hakem heyeti hem de tüketici mahkemesinde standartlaştığından emsal karar,içtihat ya da doktrini örnek olarak göstermenize gerek te yok sadece dilekçeyle isteyin yeter, size dava açılmasından da korkmayın bankalar prosedür gereği dava açıyor kazananı görmedim

Toplam 6 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?