Editörler : cihan27
23 Ağustos 2013 08:39   


Büyükşehir belediyesi sınırları ve harcırah sorunu...

bölge müdürlüğünde harcırah konusunda anlaşamıyoruz, bizim bildiğimiz 2006 dan snra büyükşehir belediye sınırlarına dahil olan bir yerden 2006 öncesinde harcırah alınıyorsa sonrasında da alınmaya devam eder diye biliyoruz fakat bölge müdürlüğü orası b.şehir oraya vermiyoruz deyip kestrip atıyor. bir şeyler bilen var mı acaba bu konuda?

27 Ağustos 2013 17:41

cihan27
Editor

Aşağıdaki "tebliğ" ve "mezkur kanun" dayanak olmak üzere bu durumda harcırah ödenmektedir...

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 38)

3- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren (e) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen geçici 4 üncü maddede;

'Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.'

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince, 5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, memuriyet mahallinin tanımında dikkate alınmayacak, dolayısıyla geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 23/7/2004 tarihinden önceki uygulamaya devam edilecektir.

4- Uygulama, 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ((e) bendi hariç) yürürlük tarihi olan 27/4/2005 tarihinden itibaren ve işlemlerin ilgililere tebliğ tarihleri esas alınarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

KANUN NO. 5216

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir.

Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.

Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.

Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.

29 Ağustos 2013 17:28

alican0868
Şef

teşekkürler, ama vermicekler yine mahkemeye gideceğiz sanırım!!!

29 Ağustos 2013 19:09

virgo
Memur

teşekkürler, ama vermicekler yine mahkemeye gideceğiz sanırım!!!


alican0868, 4 yıl önce - Alıntıya git

Bu sorun sadece sizin bağlı olduğunuz bakanlıkta değil bütün bakanlıklarda ve onların taşra teşkilatlarında yaşanıyor..Bunun nedenide maliyenin bakanlıklara harcırahlar için para vermemesi..Eskiden teknik personelin il içi günlük görevleri "Günlük görev harcırahı" olarak hesaplanıp verilirdi..Bu ödemeler için bakanlık ödenek gönderir; bu ödeneğin olmadığı zamanlarda ise döner sermaye kaleminden personelin ödemeleri yapılırdı. Çıkarılan yasa ile artık döner sermaye gelirlerinden ödeme yapılamıyor..Bakanlıklar bünyesinde çalışan teknik personelin 1 takvim yılı içerisinde kaç tane göreve çıkacağını hesaplıyarak (bunu da nasıl hesaplıyorlarsa artık 1. altı ayda para bitiyor) bunu maliye bakanlığına vize ettiriyor ve personelin günlük görevlerini "seyyar görev" (bu da uydurma bir uygulama) kapsamına sokarak, maliyeden aldığı ödenek ile ödüyor. Sorunun asıl nedeni budur..Bakanlık taşra teşkilatlarına para vermeyince il müdürlükleri ve bölge müdürlükleri de işi kıvırmakta buluyorlar..

30 Ağustos 2013 11:42

alican0868
Şef

evet doğrudur fakat sonuçta yasal bir hak ve alınması gerekiyor

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?