Editörler : smtvs
20 Eylül 2013 00:14   


Göç uzman yardımcılığı(İçişleri bakanlığı)

GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (65), 8 inci dereceden (35) adet olmak üzere toplam (100) adet kadroya Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 - ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 - 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle (35) otuzbeş yaşını doldurmamış (01.01.1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II - SINAV BAŞVURUSU

1 - Giriş Sınavı başvuruları 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 09:00?da başlayıp 04 Ekim 2013 Cuma günü saat 17:00?de sona erecektir (04 Ekim Cuma günü sınav ücreti yatıranlar 05 Ekim Cumartesi günü saat 17:00?ye kadar sınav müracaatı yapabilecektir).

2 - Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 50,00 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretini Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına havale ücreti alınmaksızın yatıracaklardır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, GAZİSEM?in https://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır.

3 - Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi grupta sınava katılacaklarını belirteceklerdir.

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5 - Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

6 - Ancak sınav ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri GAZİSEM tarafından geri ödenecektir.

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Göç Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-1

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Kadro

Adedi

Yazılı Sınava

Çağrılacak

Aday Sayısı

KPSS

Puan Türü

Taban

Puan

1.Grup

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları

20

400

- KPSSP30

70

2.Grup

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları

20

400

-KPSSP64

70

3.Grup

Çalışma Ekonomisi, İktisat, İşletme, Maliye Bölümü Mezunları

15

300

-KPSSP101

70

4.Grup

Hukuk Fakültesi Mezunları

15

300

- KPSSP21

70

5. Grup

İstatistik Bölümü Mezunları

4

80

-KPPSP25

70

6.Grup

Sosyoloji Bölümü Mezunları

10

200

-KPSSP68

70

7.Grup

Psikoloji Bölümü Mezunları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

10

200

-KPSSP68

70

8.Grup

İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Sinema ve Televizyon bölümlerinden mezun olmak

6

120

-KPSSP68

70

Toplam

100

2000

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80?ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20?si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır. Sınav konuları:

a) Yabancılar hukuku,

b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

B. Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle;

a) 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup Adaylar sınav soruları için alan bilgisi konuları

İktisat Grubu: Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

Maliye Grubu: Kamu maliyesi, maliye politikası.

Hukuk Grubu: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları.

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

b) 4. Grup Adayları için alan bilgisi konuları:

Anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), ticaret hukuku (ticari şirketler ve kıymetli evrak), ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar), iş hukuku, uluslararası hukuk

c) 5. Grup Adayları için alan bilgisi konuları

Olasılık ve matematiksel istatistik, örnekleme ve ölçüm yöntemleri, optimizasyon teknikleri, regresyon analizi, parametrik ve parametrik olmayan test yöntemleri.

ç) 6. Grup Adayları için alan bilgisi konuları

Genel Sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye?nin sosyolojik yapısı.

d) 7. Grup Adayları için alan bilgisi konuları

Psikolojide temel kavramlar, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, kişilik kuramları, çatışma ve barış psikolojisi.

e) 8. Grup Adayları için alan bilgisi konuları

İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji.

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 27 Ekim 2013 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah 10:00'da başlayacaktır. Sınavın süresi GAZİSEM tarafından adaylara duyurulacaktır.

- Sınava başvuran adaylar için GAZİSEM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 21 Ekim tarihinden itibaren GAZİSEM?in https://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile edinecektir.

-Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara?da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.goc.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

VII- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr/ internet adresinde ve Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına 40.00TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Söz konusu itirazlar aynı gün GAZİSEM?e iletilecektir. GAZİSEM tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 3 (üç) içerisinde cevaplandırılarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara?da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.goc.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

VIII-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.goc.gov.tr) ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3

06370 Yenimahalle /ANKARA

Tel : 0 312 397 56 42 - 0312 397 28 36

Fax : 0 312 397 52 76

20 Eylül 2013 00:16

lenova
Memur

dış ticaretle aynı tarihte yapıyor sınavı, değiştirirler mi tarihi sizce?

20 Eylül 2013 02:51

qwerty123456
Memur

hiç sanmam

20 Eylül 2013 02:58

istank06
Memur

istatistik 88e düşer mi sizce?

20 Eylül 2013 03:44

spary
Şube Müdürü

SGK teftiş de aynı gün.

20 Eylül 2013 05:23

James J.Braddock
Aday Memur

İktisat bölümü için oldukça sıkıntılı konular, 100 soru var zaten 20'si Yabancılar hukuku,Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. 20 soru da siyaset bilimi falan. Bir de 70 barajı var. iktisatçılar ve işletmeciler için kötü bir ilan olmuş.50 tl'yi yakmaya değmez

20 Eylül 2013 08:55

Morningrise7
Müsteşar

puanlar kaça düşer acep ya iktisattan boşuna 50 tl vermiyek.

20 Eylül 2013 09:05

mannwhitney
Aday Memur

istatistik 88e düşer mi sizce?


istank06, 4 yıl önce - Alıntıya git

istatistiğin 88e düşmesi biraz zor gibi.. ama dış ticaret sınavına girecek olanlar sınav aynı gun diye bu ilana başvurmazsa çok küçük bir ihtimal. sıralamanız nedir acaba ? 150 üstünde sanırım değil mi

20 Eylül 2013 09:20

ntesla
Kapalı

87,3 ile grup 3'e başvuracağım.

20 Eylül 2013 09:35

esmaa06
Şef
20 Eylül 2013 09:42

ilkkkk
Aday Memur

bunlar ne iş yaparki?

20 Eylül 2013 09:49

hegemon12
Aday Memur

Lenova istatistik isaretlemedigim icin p64um hesaplanmamis kafayi yemek uzereydim ta ki yorumunu okuyana kadar. Zugurt tesellisi de olsa bu ilan en az yari yariya dusurur ekonominin sinavina katilmaya hak kazananlarin katilimini. Ya dusundum de gercekten zugurt tesellisi oldu bu en azindan kafam biraz daha rahat girerdim 20 kisi aliyor :-(

20 Eylül 2013 09:58

jade_
Aday Memur

KURUMU: GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAM
MİAH Genel Müdür 1 1 1
MİAH Genel Müdür Yardımcısı 1 2 2
MİAH Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı 1 1 1
MİAH Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı 1 1 1
MİAH Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 1 1 1
MİAH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 1
MİAH Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Yabancılar Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Eğitim Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH I. Hukuk Müşaviri 1 1 1
20 Eylül 2013 10:09

vdtmlr
Daire Başkanı

"Genel Müdürlükte, Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ile Göç Politika ve Projeleri Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi ve Destek Hizmetleri Dairesi başkanları ile göç müşavirleri mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanır veya görevlendirilir."

Buraya düşünen arkadaşlar bu hükme dikkat etsin zira kurum için yıllarca emek verip hala uzman olarak, kurum dışından yeni atamayla gelecek birimin iş bilmeyen amirleri, canlarını bir hayli sıkılabilir. Burası adı "kariyer meslek" olan bir memurluk aslında..

20 Eylül 2013 10:41

istank06
Memur

istatistiğin 88e düşmesi biraz zor gibi.. ama dış ticaret sınavına girecek olanlar sınav aynı gun diye bu ilana başvurmazsa çok küçük bir ihtimal. sıralamanız nedir acaba ? 150 üstünde sanırım değil mi


mannwhitney, 4 yıl önce - Alıntıya git

evet 150 nin üstünde. sanırım puanlar yine 90 a kadar anca düşer değil mi?

20 Eylül 2013 10:47

gandali
Aday Memur

İktisat ve İşletmeye ayrılan kadrolar giderek azalıyor.tek kelimeyle ayıp

20 Eylül 2013 10:49

bixente87
Kapalı

p30 81e gelirmi??

20 Eylül 2013 10:51

mannwhitney
Aday Memur

evet 150 nin üstünde. sanırım puanlar yine 90 a kadar anca düşer değil mi?


istank06, 4 yıl önce - Alıntıya git

Yani ben oyle tahmin ediyrm.90-91 kapatır sanki.yine de bilinmez tabi.vakifbanki kazananlar da basvurmaz cunku

20 Eylül 2013 10:55

mmmurat66
Memur

p64'te 81'e kadar iner mi acaba? dış ticarete mi başvursam buraya mı bilemedim. neden aynı gün sınav yaparlar ki :/

20 Eylül 2013 11:01

jade_
Aday Memur

p64'te 81'e kadar iner mi acaba? dış ticarete mi başvursam buraya mı bilemedim. neden aynı gün sınav yaparlar ki :/


mmmurat66, 4 yıl önce - Alıntıya git

dış ticaretle burası kıyaslanmaz bile arkadaşım, yukardaki maddeyi iyi okuyun

20 Eylül 2013 11:13

shankly
Şube Müdürü

A. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır. Sınav konuları:

a) Yabancılar hukuku,

b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

arkadaslar bunlara nerden erişebiliriz?

Toplam 2867 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?