Editörler : smtvs
30 Eylül 2013 10:20   


Kapalı
Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı 34 kişi (Test 2 Kasım 2013)

I- GENEL BİLGİLER

(1) Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 34 (otuz dört) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.

(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 20/09/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Genel Müdürlük internet sitesi (www.byegm.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.

II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2013 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme, iktisat veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) 2012 veya 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan puan türleri için belirtilen taban puanı almış olmak.

 

Sınav Grubu

Kadro Adedi

Puan Türü

Taban Puan

a

Hukuk

2

KPSS-P11

KPSS-P20

KPSS-P21

KPSS-P79

KPSS-P97

KPSS-P100

KPSS-P103

80

b

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

2

KPSS-P4

KPSS-P5

KPSS-P6

KPSS-P7

KPSS-P8

KPSS-P68

KPSS-P70

80

c

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

2

KPSS-P4

KPSS-P5

KPSS-P6

KPSS-P7

KPSS-P8

KPSS-P68

KPSS-P70

80

ç

İletişim

12

KPSS-P3

KPSS-P4

KPSS-P5

KPSS-P6

KPSS-P106

KPSS-P108

80

d

Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat

16

KPSS-P36

KPSS-P108

85

(2) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen kadro sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

(3) Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(4) İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümden alım yapılacaktır.

(5) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre her bir bölüm için tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Genel Müdürlüğün (www.byegm.gov.tr) adresli internet sitesi üzerinden 11/10/2013 tarihinde ilan edilecektir.

(6) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III- BAŞVURU

(1) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 30/09/2013 tarihinden itibaren 11/10/2013 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

(2) Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA” adresine şahsen,

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

(3) 11/10/2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Genel Müdürlük Genel Evrak Arşiv ve Dağıtım Birimine en geç 11/10/2013 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

IV- BAŞVURU BELGELERİ

(1) Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Genel Müdürlüğün internet sayfasından veya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları “İş Talep Formu”,

b) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

ç) Kimlik fotokopisi,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf.

V- SINAV ŞEKLİ

(1) Sınav, yazılı (çoktan seçmeli) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

(2) Çoktan seçmeli yazılı sınav aşağıda belirtilen 5 grupta yapılacaktır. Çoktan seçmeli sınav her bir bölüm için 100 sorudan oluşacak ve 100 dakika sürecektir.

(a) Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Türkiye’nin Dış Politikası (20 soru)

- Siyasi Tarih (20 soru)

- Kamu Diplomasisi (20 soru)

- Uluslararası Örgütler (20 soru)

- Uluslararası Hukuk (20 soru)

(b) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği (b bölümü) sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- HTML5 (10 soru)

- Asp.Net (15 soru)

- Java (10 soru)

- Java Scrıpt (10 soru)

- SQL (10 soru)

- C# (15 soru)

- MVC 4 (10 soru)

- Bootstrap (10 soru)

- Json (10 soru)

(c) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği (c bölümü) sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Microsoft Exchance (10 soru)

- Microsoft Server (15 soru)

- Active Directory (10 soru)

- DHCP (10 soru)

- Hyper-V (10 soru)

- Network/TCP-IP (20 soru)

- VOIP (5 soru)

- Güvenlik Duvarı (10 soru)

- Storage (10 soru)

(ç) Hukuk sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Basın Hukuku (20 soru)

- Mali Hukuk (10 soru)

- Anayasa Hukuku (10 soru)

- Kamu Hukuku (15 soru)

- İdari Hukuku (15 soru)

- Fikri ve Sınai Haklar (10 soru)

- Kamu İhale Hukuku (10 soru)

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (10 soru)

(d) İletişim sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Türkiye Basın Tarihi (20 soru)

- İletişim Hukuku (20 soru)

- İletişim Tarihi (10 soru)

- Uluslararası İletişim (20 soru)

- Medya Teorisi (20 soru)

- Yeni Medya (10 soru)

(3) Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre ilk 136 aday sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

(4) Yazılı sınavdan sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.

(5) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak en fazla kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

(6) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan kadro Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer bölümlerden atama yaparak doldurulabilecektir.

(7) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.

VI- SINAV TARİHİ VE YERİ

(1) Yazılı sınav 02/11/2013 tarihinde saat 14:00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

(2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yeri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.byegm.gov.tr) ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(3) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecektir.

VII- KİMLİK BELGESİ

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

VIII- KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Genel Müdürlükçe kendilerine bildirilen süre içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Genel Müdürlük internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 583 63 82

İnternet/web Sayfası: http://www.byegm.gov.tr

Facebook Sayfası:http://www.facebook.com/BBYEGM

Twitter Sayfası:http://www.twitter.com/byegm

Linkedin Sayfası:http://www.linkedin.com/company/byegm

Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

I- GENEL BİLGİLER

(1) Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 34 (otuz dört) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.

(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 20/09/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Genel Müdürlük internet sitesi (www.byegm.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.

II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2013 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme, iktisat veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) 2012 veya 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan puan türleri için belirtilen taban puanı almış olmak.

 

Sınav Grubu

Kadro Adedi

Puan Türü

Taban Puan

a

Hukuk

2

KPSS-P11

KPSS-P20

KPSS-P21

KPSS-P79

KPSS-P97

KPSS-P100

KPSS-P103

80

b

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

2

KPSS-P4

KPSS-P5

KPSS-P6

KPSS-P7

KPSS-P8

KPSS-P68

KPSS-P70

80

c

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

2

KPSS-P4

KPSS-P5

KPSS-P6

KPSS-P7

KPSS-P8

KPSS-P68

KPSS-P70

80

ç

İletişim

12

KPSS-P3

KPSS-P4

KPSS-P5

KPSS-P6

KPSS-P106

KPSS-P108

80

d

Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat

16

KPSS-P36

KPSS-P108

85

(2) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen kadro sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

(3) Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(4) İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümden alım yapılacaktır.

(5) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre her bir bölüm için tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Genel Müdürlüğün (www.byegm.gov.tr) adresli internet sitesi üzerinden 11/10/2013 tarihinde ilan edilecektir.

(6) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III- BAŞVURU

(1) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 30/09/2013 tarihinden itibaren 11/10/2013 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

(2) Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA” adresine şahsen,

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

(3) 11/10/2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Genel Müdürlük Genel Evrak Arşiv ve Dağıtım Birimine en geç 11/10/2013 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

IV- BAŞVURU BELGELERİ

(1) Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Genel Müdürlüğün internet sayfasından veya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları “İş Talep Formu”,

b) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

ç) Kimlik fotokopisi,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf.

V- SINAV ŞEKLİ

(1) Sınav, yazılı (çoktan seçmeli) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

(2) Çoktan seçmeli yazılı sınav aşağıda belirtilen 5 grupta yapılacaktır. Çoktan seçmeli sınav her bir bölüm için 100 sorudan oluşacak ve 100 dakika sürecektir.

(a) Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Türkiye’nin Dış Politikası (20 soru)

- Siyasi Tarih (20 soru)

- Kamu Diplomasisi (20 soru)

- Uluslararası Örgütler (20 soru)

- Uluslararası Hukuk (20 soru)

(b) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği (b bölümü) sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- HTML5 (10 soru)

- Asp.Net (15 soru)

- Java (10 soru)

- Java Scrıpt (10 soru)

- SQL (10 soru)

- C# (15 soru)

- MVC 4 (10 soru)

- Bootstrap (10 soru)

- Json (10 soru)

(c) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği (c bölümü) sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Microsoft Exchance (10 soru)

- Microsoft Server (15 soru)

- Active Directory (10 soru)

- DHCP (10 soru)

- Hyper-V (10 soru)

- Network/TCP-IP (20 soru)

- VOIP (5 soru)

- Güvenlik Duvarı (10 soru)

- Storage (10 soru)

(ç) Hukuk sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Basın Hukuku (20 soru)

- Mali Hukuk (10 soru)

- Anayasa Hukuku (10 soru)

- Kamu Hukuku (15 soru)

- İdari Hukuku (15 soru)

- Fikri ve Sınai Haklar (10 soru)

- Kamu İhale Hukuku (10 soru)

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (10 soru)

(d) İletişim sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Türkiye Basın Tarihi (20 soru)

- İletişim Hukuku (20 soru)

- İletişim Tarihi (10 soru)

- Uluslararası İletişim (20 soru)

- Medya Teorisi (20 soru)

- Yeni Medya (10 soru)

(3) Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre ilk 136 aday sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

(4) Yazılı sınavdan sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.

(5) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak en fazla kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

(6) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan kadro Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer bölümlerden atama yaparak doldurulabilecektir.

(7) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.

VI- SINAV TARİHİ VE YERİ

(1) Yazılı sınav 02/11/2013 tarihinde saat 14:00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

(2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yeri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.byegm.gov.tr) ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(3) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecektir.

VII- KİMLİK BELGESİ

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

VIII- KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Genel Müdürlükçe kendilerine bildirilen süre içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Genel Müdürlük internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 583 63 82

İnternet/web Sayfası: http://www.byegm.gov.tr

Facebook Sayfası:http://www.facebook.com/BBYEGM

Twitter Sayfası:http://www.twitter.com/byegm

Linkedin Sayfası:http://www.linkedin.com/company/byegm

Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

30 Eylül 2013 11:13

fatuli
Aday Memur

İdari hakimlik sınavıyla aynı gün,müthişş!

30 Eylül 2013 11:48

waterbender
Aday Memur

bu nedir? endüstri mühendisini hiç koymasalarmış daha iyiymiş. b ve c grubu denmiş, ikisinde de aynı bölümler ve konuların 1 tanesi bile endüstri konusu değil şaka gibi.

30 Eylül 2013 12:21

07serdar07
Şef

KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği

aslı nasıl oluyor,belge gönderilmiyor adresimize.

internet çıktısı aslı mı oluyor? fotokopisiyle farkı ne?

anlamadım...


30 Eylül 2013 14:04

kartaca123
Aday Memur

"Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre ilk 136 aday sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktıR." bunun mantigi nedir? Diyelim ki bu en yuksek puani alan 136 kisinin tamamida uluslararasi iliskilerden cikti. Diger unvanlara alim yapilmayacak mi? Cok sacma. Anlayan var mi?

30 Eylül 2013 14:14

mptatar
Aday Memur

güncel

30 Eylül 2013 14:17

mmmurat66
Memur

iş başvuru formunda askerlik durumu olarak tecilli seçeneği yok ?

30 Eylül 2013 14:22

ntesla
Kapalı

Sadece Türkiyenin dış politikası, siyasi tarih, kamu diplomasisi, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk soruyorsan neden İİBF, İşletme mezunu vs. alıyorsun. uluslararası ilişkiler mezunu al geç...puanım 89,9. belki sıralamaya girerim ama iki hafta içinde bu saydıklarımı nasıl öğreneceğim? resmi müfredatta bana öğretmediğin şeyleri yaptığın sınavda soruyorsun.. saçma.

30 Eylül 2013 14:27

zack777
Aday Memur

diplomanın ya aslı ya da genel müdürlükçe onaylısı kabul edilmiş. tahmin ediyorum noter tasdikli de kabul edilecektir. yine de posta ile başvuracaklar için sıkıntılı bir durum.

30 Eylül 2013 15:52

müfettisbey
Kapalı

uluslararasi iliskiler ogrencisi olarak bize her sinavda iktisat maliye muhasebe isterlerken ve bunlarin hicbirini biz mufredatimizda almamisken sesimiz cikti mi ? oturduk iktisat maliye calistik , simdi de difer bolumler beli basli kurumlar icin tdp, teori, siyasi tarih calissin.yada alanindan isteyen yere girsin .

kamu diplomasisi yapan bir kurum gidipde muhasebe istese olmaz zaten.

30 Eylül 2013 15:56

izmitliKPSSci
Kapalı

uluslararasi iliskiler ogrencisi olarak bize her sinavda iktisat maliye muhasebe isterlerken ve bunlarin hicbirini biz mufredatimizda almamisken sesimiz cikti mi ? oturduk iktisat maliye calistik , simdi de difer bolumler beli basli kurumlar icin tdp, teori, siyasi tarih calissin.yada alanindan isteyen yere girsin .

kamu diplomasisi yapan bir kurum gidipde muhasebe istese olmaz zaten.


müfettisbey, 4 yıl önce - Alıntıya git

Çok doğru söylediniz. Tebrik ediyorum.

30 Eylül 2013 15:59

14707014
Kapalı

uluslararasi iliskiler ogrencisi olarak bize her sinavda iktisat maliye muhasebe isterlerken ve bunlarin hicbirini biz mufredatimizda almamisken sesimiz cikti mi ? oturduk iktisat maliye calistik , simdi de difer bolumler beli basli kurumlar icin tdp, teori, siyasi tarih calissin.yada alanindan isteyen yere girsin .

kamu diplomasisi yapan bir kurum gidipde muhasebe istese olmaz zaten.


müfettisbey, 4 yıl önce - Alıntıya git

aynen katılıyorum çok doğru söylediniz.

30 Eylül 2013 16:02

ntesla
Kapalı

uluslararasi iliskiler ogrencisi olarak bize her sinavda iktisat maliye muhasebe isterlerken ve bunlarin hicbirini biz mufredatimizda almamisken sesimiz cikti mi ? oturduk iktisat maliye calistik , simdi de difer bolumler beli basli kurumlar icin tdp, teori, siyasi tarih calissin.yada alanindan isteyen yere girsin .

kamu diplomasisi yapan bir kurum gidipde muhasebe istese olmaz zaten.


müfettisbey, 4 yıl önce - Alıntıya git

ben de aynı şeyden bahsediyorum; diplomasi yapan bir kurum uluslarası ilişkiler mezunu alsın diyorum. ama öte yandan "biz muhasebe çalışırken iyiydi, şimdi de siz çalışın" tavrını da tuhaf buluyorum.

30 Eylül 2013 20:21

gulmsn
Aday Memur

Niye bizim girecegimuz grup 85 puan? Benim puan 81 :(

30 Eylül 2013 22:37

okkesterbasan
Genel Müdür

Sizce iibf grubundan kaç kişi başvurur ? Bu pozisyon için uğraşmaya değer mi ?

30 Eylül 2013 22:43

bianconero
Kapalı

uluslararasi iliskiler ogrencisi olarak bize her sinavda iktisat maliye muhasebe isterlerken ve bunlarin hicbirini biz mufredatimizda almamisken sesimiz cikti mi ? oturduk iktisat maliye calistik , simdi de difer bolumler beli basli kurumlar icin tdp, teori, siyasi tarih calissin.yada alanindan isteyen yere girsin .

kamu diplomasisi yapan bir kurum gidipde muhasebe istese olmaz zaten.


müfettisbey, 4 yıl önce - Alıntıya git

Dostum sen haklısın. Şu açıdan da düşünmek lazım ama. Kpss sürecinde her bölüm istisnasız hukuk maliye iktisat muhasebe derslerini çalışıyor. Kamucusu da işletmecisi de diğerleri de. Kurum sınavlarında da bu açıdan sıkıntı yaratmıyor bu durum

Ama sadece tdp, uluslararası hukuk gibi derslerden sınav yapılacaksa sadece uluslararası ilişkiler öğrencilerini sınava davet etmek daha gerçekçi olur. Yüksek kpss puanı alan bazı arkadaşlar bu sınava başvuracaklar, ama bazıları bu derslerden bihaber girecek. Görece daha düşük puanı olan uluslararası ilişkiler öğrencilerinin listeye girememesine neden olacak bu durum.

Yani hem sizin açınızdan hem de diğer bölümler açısından kötü bir ilan şartı bu.

30 Eylül 2013 22:50

okkesterbasan
Genel Müdür

Arkadaşlar bu saatten sonra ilanı değiştiremeyiz. Tartışmayı bırakıp nasıl hazırlanmalıyız onu düşünelim. İibf kadrosu için, dış politika ve kamu diplomasisine nerden çalışırım ? Siyasi tarihe dünya dahil midir yoksa sadece Türkiye mi ? Diğer konular için de kaynak önerirseniz memnun olurum.

01 Ekim 2013 06:50

esmaa06
Şef
01 Ekim 2013 09:53

goldencobra
Kapalı

memurunyeri sitesini link verip de diğer uzmanlıklardan farkı yok demek de garip olmuş. Sitede adam gibi bilgi göremiyorum. Yönetmelikleri alıp copy-paste ediyorlar. İçerden adam gibi bilgi gelmiyor siteye ne anladım o işten.

01 Ekim 2013 10:53

manzea
Şef

arkadaşlar bu kadro Merkez mi? İstanbul'da çalışma imkanı var mı? Tşk.

01 Ekim 2013 10:57

okkesterbasan
Genel Müdür

Arkadaşlar bu saatten sonra ilanı değiştiremeyiz. Tartışmayı bırakıp nasıl hazırlanmalıyız onu düşünelim. İibf kadrosu için, dış politika ve kamu diplomasisine nerden çalışırım ? Siyasi tarihe dünya dahil midir yoksa sadece Türkiye mi ? Diğer konular için de kaynak önerirseniz memnun olurum.


okkesterbasan, 4 yıl önce - Alıntıya git

???

Toplam 339 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?