Editörler : Adversarysmtvs
24 Aralık 2013 13:00   


Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı-2014

DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU:

SINAV YERİ : Devlet Personel Başkanlığı/ANKARA

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:

Devlet Personel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci dereceden azami (15) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü sınavla Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapılacağı 2014 Yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre (KPSSP47 puan türünden) 85 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilk (60) aday içinde bulunmak, (60 ıncı sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.)

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, 13-24 Ocak 2014 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No:41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

a) Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Doğrudan Başkanlıktan veya Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinden temin edilebilir. Ayrıca 0 312 418 80 95 nolu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.),

b) Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Yurtdışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurtiçindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

ç) KPSS Sınav Sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği,

d) Son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet Personel Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca da onaylanabilecektir.

İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecek, ayrıca Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinde de ilan edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe kadar mesai saatleri içinde Devlet Personel Başkanlığından alacaklardır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar;

1 - İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

2 - MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk vergi sisteminin genel esasları, maliye politikası.

3 - HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler).

4 - KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi.

alanlardaki bilgileri ile,

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, İktisat, Maliye, Hukuk ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgileri için elli puan, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Başarı sırası sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

Sözlü sınav notu en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre azami (15) adaydan oluşacak liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer alan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

24 Aralık 2013 13:03

magnetx
Aday Memur

bir sene ne çabukta geçmiş.. yeni ilan geliverdi..

03 Ocak 2014 16:14

cudedm
Memur

arkadaşlar burada yükselme şansı var mı imkanları nedir bilgilendirirseniz sevinirim

03 Ocak 2014 16:18

gradeno
Kapalı

var.il valiliğine kadar gidersin.

03 Ocak 2014 16:21

cudedm
Memur

var.il valiliğine kadar gidersin.


gradeno, 4 yıl önce - Alıntıya git

arkadaşım çapın kadar konuş

03 Ocak 2014 16:22

ingilizcesizolmazmi
Şube Müdürü

bence çok zordur yukselme imkanı ufacık kurum 7 8 tane daire başkanlıgı var son yıllarda baya da alım yaptı zaten uzmanlıkta eski bir kurum bir sürü uzmanı var. yükselmek istiyorsan bakanlıklara ve eskiden uzmanlıgı olmayan kurumlara bakacaksın

03 Ocak 2014 16:25

cudedm
Memur

bence çok zordur yukselme imkanı ufacık kurum 7 8 tane daire başkanlıgı var son yıllarda baya da alım yaptı zaten uzmanlıkta eski bir kurum bir sürü uzmanı var. yükselmek istiyorsan bakanlıklara ve eskiden uzmanlıgı olmayan kurumlara bakacaksın


ingilizcesizolmazmi, 4 yıl önce - Alıntıya git

elimde kazandığım yerler var hocam sadece işe yaramayacaksa gereksiz yere başvurmayım diye sordum yardımın için sağol

03 Ocak 2014 16:27

ingilizcesizolmazmi
Şube Müdürü

nereleri kazandınız

03 Ocak 2014 16:28

cudedm
Memur

maliye içişleri vergi müf ihale sözlü aşaması sayıştay 2nci aşama

03 Ocak 2014 16:31

ingilizcesizolmazmi
Şube Müdürü

ha o zaman bilemeyeceğim girin isterseniz pek elle tutulur yerleri kazanmamışsınız

03 Ocak 2014 16:34

cudedm
Memur

ingilizcem yok başbakanlığı bekliyorum oda açmıyor çoğu sınava gırmedım cogunuda kaçırdım ankaraya yerleşmem ve ordan devam etmem gerekiyor olurya bir aksilik çıkar boşa gitmesin en azından girdiğim yerde devam edeyim diye uğraşıyorum

03 Ocak 2014 16:34

fizyokrat06
Aday Memur

maliye içişleri vergi müf ihale sözlü aşaması sayıştay 2nci aşama


cudedm, 4 yıl önce - Alıntıya git

Sa hocam içişlerini kazanmışsın ve diğer kazandığın yerlerde varmış hangisine gideceksin bende iç işlerinde yedeklerdetim

03 Ocak 2014 16:38

cudedm
Memur

kamu ihale ile sayıştayı hedefliyorum kamu ıhale bu ayın 10da açıklanacak olursa ona giderim

03 Ocak 2014 16:44

fizyokrat06
Aday Memur

kamu ihale ile sayıştayı hedefliyorum kamu ıhale bu ayın 10da açıklanacak olursa ona giderim


cudedm, 4 yıl önce - Alıntıya git

İç işlerine evrak verdin mi bide öZelden mesaj atabilirmisin bnm foruma yeni üye oldum mesaj nasıl gönderiliyor bilmiyorum

03 Ocak 2014 16:58

ingilizcesizolmazmi
Şube Müdürü

ingilizcem yok başbakanlığı bekliyorum oda açmıyor çoğu sınava gırmedım cogunuda kaçırdım ankaraya yerleşmem ve ordan devam etmem gerekiyor olurya bir aksilik çıkar boşa gitmesin en azından girdiğim yerde devam edeyim diye uğraşıyorum


cudedm, 4 yıl önce - Alıntıya git

hocam şaka yaptım ya maşallah güzel kurumlar kazanmışsın burada aynı ayar belki daha kötü bir yerdir.yani fazla bişey beklemeye gerek yok sayıştayı umarım kazanırsın o zaman süper olur

13 Ocak 2014 13:51

Çağrı66
Aday Memur

Beyler kaçla kapatır? Net olarak aydınlatabilirmisiniz beni. Puan 85 de :s En alt sınıra düşer mi yani?

14 Ocak 2014 21:36

hasan uçar
Aday Memur

Benim 86 basvurdum gelirmi ki.

24 Ocak 2014 16:11

ingilizcesizolmazmi
Şube Müdürü

ya yüksek i kapatacak ne oldu sonuçlar nedir

24 Ocak 2014 16:19

muhammed lee
Memur

"Başvurular Bittikten Sonra Başlık Diriltme Team" was here

24 Ocak 2014 16:30

ingilizcesizolmazmi
Şube Müdürü

haha ben buna hep karşı cıkmıştım hatta biriyle laf dalaşına girmiştim sonra bana ne dedim adam hakl

24 Ocak 2014 16:34

ingilizcesizolmazmi
Şube Müdürü

başlık diriltme ne demek başvuracak olan herhalde görmüştür.Görmeyen öylesine her kuruma başvuracak olan adamlardır onlar da bir zahmet başvurmasınlar adamlar aynı düzey kurumların sınavlarına girip duruyorlar bırakın da biraz da düşük puanlılar sınava girme hakkı kazansınlar.adam cevre uzman yrd kazanmış külture onu kazanmış vergiye onu kazanmış çalışma bakanlıgına vb yerlere başvuruyor la mal mısın işte her yer aynı madem degiştiemk istiyorsun ddaha iyi bir yeri hedefle oraya girmeye çalış

bakanlık uzmanlıgını kazandıysan ne bileyim yeni hedefin başbakanlık müfettişliği ya da merkez bankası olsun dönüp dönüp aynı yerlere giriyon

Toplam 72 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?