Editörler : smtvs
31 Aralık 2013 06:35   


KYK Uzman Yardımcısı alım ilanı

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı?na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü?nde açık bulunan kadrolara atanmak üzere;

Grup

Fakülte/Bölüm

Kontenjan Sayısı

Puan Türü

1. Grup

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları

50

KPSSP40

2. Grup

Fen-Edebiyat, İlahiyat, İletişim, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri mezunları

25

KPSSP3

toplam 75 adet Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

- Sınav sonucunda gruplar itibarıyla yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunamadığı takdirde boş kalan kontenjanlar diğer gruba aktarılabilir.

I - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 01 Mart 2014 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00?da Ankara?da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların sınava katılacağı adresler; Bakanlık www.gsb.gov.tr ile Genel Müdürlük www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri ve yeri yazılı sınavı sonuçlarıyla birlikte www.kyk.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

II - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) ba) 1. grup için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

bb) 2. grup için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen-edebiyat, ilahiyat, iletişim, eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden; yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan grupların karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari (70) yetmiş puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre her grup için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayısının (20) yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil),

d) 2014 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihi veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

III - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ

a) Giriş sınavına başvurular, 20-31 Ocak 2014 tarihleri arasında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı www.gsb.gov.tr ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü www.kyk.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olan ?Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu?nun doldurulması ve yükseköğretim kurumu diploması veya geçici mezuniyet belgesi ile KPSS sonuç belgesinin taranarak eklenmesi suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi yine www.gsb.gov.tr ile www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına girecekler arasında yer alan adaylardan, ?Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu?nda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Adaylar sınav giriş belgesini sınav saatine kadar elden veya elektronik ortamda teslim alabileceklerdir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaklardır.

IV - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar itibarıyla aşağıda yer verilmiştir:

1. Grup İçin

a) Alan bilgisi (%80);

aa) Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

ab) İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi,

ac) Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe,

ad) Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatı (%20).

2. Grup İçin

a) Genel yetenek ve genel kültür (%80),

b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatı (%20).

V - DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların yazılı sınavda başarılı sayılmaları için en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekecektir. Yazılı sınavda başarılı olanların en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılacak ve atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

d) Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (c/a) bendi için 50 puan, (c/b) ila (c/e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

e) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

f) Başarı sırası; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere sınav komisyonu tarafından belirlenen sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

g) Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

h) Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir.

ı) Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listelerdeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adreslerinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir.

b) Adaylar; sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edebileceklerdir. İtirazlar sınav komisyonunca 15 (on beş) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

c) Giriş sınav sonuçları da yine Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adreslerinde yayınlanarak ilan edilecektir. Ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılacaktır.

VII - DİĞER HUSUSLAR

- Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde verilen süre içinde Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri ibraz edenler Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

- Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmayacaktır.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı usulle Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

31 Aralık 2013 07:34

lolita88
Kapalı

güzel ilan hayırlı olsun çok yüksek kapamaz inşallah

31 Aralık 2013 09:08

Tanerbiri
Şef

Kaçla kapatır acaba

31 Aralık 2013 10:28

cakalaga
Genel Müdür

fef'çiler sanki alan sınavına girmiyorlar da kalkıp p3 türünden alıyor onları. sen 30 küsur dersten yarış adamlar 5 dersle işi bitirsin. aynı kadro aynı derece aynı unvan aynı para. yok mu bu işte bir yanlışlık?

31 Aralık 2013 10:42

çılgın iktisatçı
Şube Müdürü

arkadaşlar aç gözlüler başvurmazsa başvurularımız kabul olur .

31 Aralık 2013 10:42

Ebu Sugayr
Şef

kpssp3 69,9 :(

31 Aralık 2013 10:47

cakalaga
Genel Müdür

fef'çiler sanki alan sınavına girmiyorlar da kalkıp p3 türünden alıyor onları. sen 30 küsur dersten yarış adamlar 5 dersle işi bitirsin. aynı kadro aynı derece aynı unvan aynı para. yok mu bu işte bir yanlışlık?


cakalaga, 4 yıl önce - Alıntıya git

kendi kendimi alıntılıyım, bimere şikayet gönderdim şimdi bişey çıkmaz ama kendimi tatmin etmiş olayım :)

31 Aralık 2013 10:56

elifyeliz89
Aday Memur

77.9a sıra gelir mi acaba

31 Aralık 2013 11:01

plusplus
Şube Müdürü

başvuru netten yapılıyormuş evrak posta ile gönderilse belki daha cok düşük puana sıra gelebilirdi ama inşallah şimdi de düşer ya

31 Aralık 2013 11:05

özleyişbeklentisi_
Şube Müdürü

birader kredi yurtlar kurumunun ne uzman yardımcılığı olacak allahını seversen, al kpps b yle memur olsun bitsin, birbirimizi kandırmayalım, bu kadar ayağa düşürmeyin uzmanlığı

31 Aralık 2013 11:15

Tanerbiri
Şef

77.9a sıra gelir mi acaba


elifyeliz89, 4 yıl önce - Alıntıya git

Çok zor bence

31 Aralık 2013 11:21

elifyeliz89
Aday Memur

Çok zor bence


Tanerbiri, 4 yıl önce - Alıntıya git

Mufettisligi bile 81le kapatti yaaaa ndn sıra gelmz

31 Aralık 2013 11:23

çılgın iktisatçı
Şube Müdürü

80 ve üstü adam kalmadı ortada 28 eylülde açıklandı.

31 Aralık 2013 11:26

mr can
Aday Memur

78 79 civarına gelmezse artık bu kazananlar için sölencek söz kalmıyorr

31 Aralık 2013 11:29

elifyeliz89
Aday Memur

78 79 civarına gelmezse artık bu kazananlar için sölencek söz kalmıyorr


mr can, 4 yıl önce - Alıntıya git

Bnde bisey demiorm ya gercekten 77.9la nasl gelmz ya bn başvurcm gelir uzmanlgni kazandm ama mulakatm olmadgi icin basvurcm mecbur

31 Aralık 2013 11:32

mr can
Aday Memur

Bnde bisey demiorm ya gercekten 77.9la nasl gelmz ya bn başvurcm gelir uzmanlgni kazandm ama mulakatm olmadgi icin basvurcm mecbur


elifyeliz89, 4 yıl önce - Alıntıya git

kesin başvurun zaten elektronik ortamdan başvuru olcak önümde iki mülakat var onlar olmazsa ben asla başvurmam

31 Aralık 2013 11:35

elifyeliz89
Aday Memur

kesin başvurun zaten elektronik ortamdan başvuru olcak önümde iki mülakat var onlar olmazsa ben asla başvurmam


mr can, 4 yıl önce - Alıntıya git

Valla bn anlamıorm 100 mu almamz lazm ndn insanlar boyle aç gözlülük yapiyo

31 Aralık 2013 11:38

müntehibi evvel
Memur

80 ve üstü adam kalmadı ortada 28 eylülde açıklandı.


çılgın iktisatçı, 4 yıl önce - Alıntıya git

Dostum bu verginin pek etkili olduğunu sanmıyorum. Tekrar tekrar başvuru yapıyorlar kazanmalarına rağmen. İl göçe bile gelip belgelerini teslim etmiş müfettişliği kazanan adam.

31 Aralık 2013 11:40

mr can
Aday Memur

Valla bn anlamıorm 100 mu almamz lazm ndn insanlar boyle aç gözlülük yapiyo


elifyeliz89, 4 yıl önce - Alıntıya git

2013 yılı müthiş bi alımın olduğu bir yılı geride bırakıyoruz ve şubatta martta olcak sınavlar hala 80 üstü kapanıo sadece 5000 vmy gitti ya yazık ne diyelim hepimiz bu süreçi yaşıyoruz nedn açgözlülük yapıyoruz anlamak zor

31 Aralık 2013 11:54

çılgın iktisatçı
Şube Müdürü

arkadaşlar kyk müfettiş yardımcılığı sınavına başvurdum 81 ile kapattı giremedim bu aç gözlüler yüzü

31 Aralık 2013 11:56

çılgın iktisatçı
Şube Müdürü

yavaş yavaş belirsizlik azalıyor demek istedim il göç,duy,guy kaldı hep aynı insanlardan oluşuyor .

Toplam 827 mesaj
12345678910111213»