Editörler : Adversarysmtvs
31 Aralık 2013 08:22   


Kredi ve Yurtlar Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı(01.03.2014)

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı?na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü?nde açık bulunan kadrolara atanmak üzere;

Grup

Fakülte/Bölüm

Kontenjan Sayısı

Puan Türü

1. Grup

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları

50

KPSSP40

2. Grup

Fen-Edebiyat, İlahiyat, İletişim, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri mezunları

25

KPSSP3

toplam 75 adet Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

- Sınav sonucunda gruplar itibarıyla yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunamadığı takdirde boş kalan kontenjanlar diğer gruba aktarılabilir.

I - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 01 Mart 2014 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00?da Ankara?da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların sınava katılacağı adresler; Bakanlık www.gsb.gov.tr ile Genel Müdürlük www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri ve yeri yazılı sınavı sonuçlarıyla birlikte www.kyk.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

II - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) ba) 1. grup için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

bb) 2. grup için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen-edebiyat, ilahiyat, iletişim, eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden; yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan grupların karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari (70) yetmiş puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre her grup için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayısının (20) yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil),

d) 2014 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihi veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

III - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ

a) Giriş sınavına başvurular, 20-31 Ocak 2014 tarihleri arasında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı www.gsb.gov.tr ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü www.kyk.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olan ?Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu?nun doldurulması ve yükseköğretim kurumu diploması veya geçici mezuniyet belgesi ile KPSS sonuç belgesinin taranarak eklenmesi suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi yine www.gsb.gov.tr ile www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına girecekler arasında yer alan adaylardan, ?Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu?nda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Adaylar sınav giriş belgesini sınav saatine kadar elden veya elektronik ortamda teslim alabileceklerdir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaklardır.

IV - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar itibarıyla aşağıda yer verilmiştir:

1. Grup İçin

a) Alan bilgisi (%80);

aa) Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

ab) İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi,

ac) Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe,

ad) Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatı (%20).

2. Grup İçin

a) Genel yetenek ve genel kültür (%80),

b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatı (%20).

V - DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların yazılı sınavda başarılı sayılmaları için en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekecektir. Yazılı sınavda başarılı olanların en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılacak ve atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

d) Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (c/a) bendi için 50 puan, (c/b) ila (c/e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

e) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

f) Başarı sırası; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere sınav komisyonu tarafından belirlenen sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

g) Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

h) Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir.

ı) Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listelerdeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adreslerinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir.

b) Adaylar; sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edebileceklerdir. İtirazlar sınav komisyonunca 15 (on beş) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

c) Giriş sınav sonuçları da yine Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adreslerinde yayınlanarak ilan edilecektir. Ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılacaktır.

VII - DİĞER HUSUSLAR

- Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde verilen süre içinde Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri ibraz edenler Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

- Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmayacaktır.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı usulle Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

- Adayların, sınavda kimlik tespitlerinin sağlanabilmesi için T.C. No.lu nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

- Bu ilanda yer almayan hususlarda 06 Kasım 2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

31 Aralık 2013 09:08

modern_economist80
Şube Müdürü

Hayırlı olsun. Müfettişliğin listesine giremedik umarım uzmanlığın listesine girerim.

31 Aralık 2013 09:31

tonyukuk50
Memur

inşallah girersin kardeşim hakkımızda ne hayırlısıysa o olsun inşallah

31 Aralık 2013 16:55

modern_economist80
Şube Müdürü

inşallah girersin kardeşim hakkımızda ne hayırlısıysa o olsun inşallah


tonyukuk50, 4 yıl önce - Alıntıya git

amin kardeşim. inşaallah sende girersin listeyi.

31 Aralık 2013 17:07

çılgın iktisatçı
Şube Müdürü

inşallah kyk müfettişlik litesinde olmadı uzmanlık olur.

03 Ocak 2014 01:35

gülbedünya
Memur

Hayirli olsun arkadaşlar. Bende ikinci grup icin basvuru yapmayi düşünüyorum daha oncr uzmanlik sinavina giren arkadaslar sinav hakkında bilgi verebilirlersr cok sevinirim

03 Ocak 2014 12:13

patateskızartması
Daire Başkanı

2, grup için puanınız kaç acaba

03 Ocak 2014 12:22

kübrakübraa
Aday Memur

Arkadaşlar atamalar hangi illere olucak acaba bende 2. gruptan başvurucam

03 Ocak 2014 12:24

gülbedünya
Memur

Hayırlı olsun. Müfettişliğin listesine giremedik umarım uzmanlığın listesine girerim.


modern_economist80, 4 yıl önce - Alıntıya git

Hicam mufettislik sinavinda ne tarz sorular vardi hatırladığın kadariyla yardimci olabilr misin

03 Ocak 2014 13:09

modern_economist80
Şube Müdürü

Hicam mufettislik sinavinda ne tarz sorular vardi hatırladığın kadariyla yardimci olabilr misin


gülbedünya, 4 yıl önce - Alıntıya git

hocam puan yetmediği için sınava giremedim.

03 Ocak 2014 13:41

ilker sağcık
Memur

2.gruptan başvruu yapıcak arkadaşlar ilanı iyi araştırmalı.atanan arkadaşlar uzmanlık tezi yazmalı ,yeterlilik sınavı ve c düzeyi ingilizce sınavını vermeli

03 Ocak 2014 14:17

gülbedünya
Memur

hocam puan yetmediği için sınava giremedim.


modern_economist80, 4 yıl önce - Alıntıya git

Hocam ins bu sefer olur kacti sizin puaniniz

03 Ocak 2014 14:19

gülbedünya
Memur

2.gruptan başvruu yapıcak arkadaşlar ilanı iyi araştırmalı.atanan arkadaşlar uzmanlık tezi yazmalı ,yeterlilik sınavı ve c düzeyi ingilizce sınavını vermeli


ilker sağcık, 4 yıl önce - Alıntıya git

1. Gruptan basvuranlar icin bu dedikleriniz yok mu

03 Ocak 2014 15:52

gzdual
Aday Memur

kaçla kapatır acaba ?

03 Ocak 2014 16:02

Matematica82
Aday Memur

Arkadaşlar atamalar hangi illere olucak acaba bende 2. gruptan başvurucam


kübrakübraa, 4 yıl önce - Alıntıya git

bende 2.gruba başvurmayı düşünüyorum sizin bölüm nedir

03 Ocak 2014 16:37

plusplus
Şube Müdürü

1. Gruptan basvuranlar icin bu dedikleriniz yok mu


gülbedünya, 4 yıl önce - Alıntıya git

1.grup icinde gecerli.

MADDE 33 ? (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,
şartları aranır.

03 Ocak 2014 17:02

mdeb
Şef

çalışma yeri neresi? sadece ankara'da merkezde mi çalışılacak yoksa istanbul zmir gibi büyükşehirlere de gönderirler mi?

03 Ocak 2014 17:12

gülbedünya
Memur

1.grup icinde gecerli.

MADDE 33 ? (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,
şartları aranır.


plusplus, 4 yıl önce - Alıntıya git

Yani giren heekes icin gecerli o zaman diger arkadasin ikinci geup icin basvuranlar düşünsun demesi cok sacma resmen insanlari basvuru yapmasina engel olmaya calisiliyor ayiptir yahu

03 Ocak 2014 18:55

ilker sağcık
Memur

Yani giren heekes icin gecerli o zaman diger arkadasin ikinci geup icin basvuranlar düşünsun demesi cok sacma resmen insanlari basvuru yapmasina engel olmaya calisiliyor ayiptir yahu


gülbedünya, 4 yıl önce - Alıntıya git

sayın gülbedünya ben niçin başkalarına engel olmaya çalışayım. 1 grup kadrolarına başvuracak arkadaşlar zaten kendi alanından olduğu için bu konuyu biliyorlardır. onun için 2.grup dedim .uzman yardımcılığına genelde iktisat fakültesi mezunları alınır ve alan puanı geçerli olurdu.son yıllarda fen-edebiyat fakültesi mezunlarınıda almaya başladılar (ki bir fen edebiyatlı olarak bence haksız bir durum iktisatlı alan sınavına giriyor,biz sadece p3 puanı ile başvuruyoruz)fen edebiyatçıların bu konuda bilgisi olmadığını düşündüğüm için böyle birşey dedim.sanırım sizde yeni öğrendiniz

03 Ocak 2014 19:39

gülbedünya
Memur

sayın gülbedünya ben niçin başkalarına engel olmaya çalışayım. 1 grup kadrolarına başvuracak arkadaşlar zaten kendi alanından olduğu için bu konuyu biliyorlardır. onun için 2.grup dedim .uzman yardımcılığına genelde iktisat fakültesi mezunları alınır ve alan puanı geçerli olurdu.son yıllarda fen-edebiyat fakültesi mezunlarınıda almaya başladılar (ki bir fen edebiyatlı olarak bence haksız bir durum iktisatlı alan sınavına giriyor,biz sadece p3 puanı ile başvuruyoruz)fen edebiyatçıların bu konuda bilgisi olmadığını düşündüğüm için böyle birşey dedim.sanırım sizde yeni öğrendiniz


ilker sağcık, 4 yıl önce - Alıntıya git

Genel anlamda bir bilgi verebilirsiniz neticede buraya basvuracak 2. Grup da basvuru yapmadan arastirir. Senin fen edebiyatli oldugunu tahmin etmek guc degildi insanlarin baavuru yapmasini engellemek adina zorluklari paylasiyorsun birak insanlar kendilerine sunulmus hakki degeelendirsinler

03 Ocak 2014 22:03

ilker sağcık
Memur

Genel anlamda bir bilgi verebilirsiniz neticede buraya basvuracak 2. Grup da basvuru yapmadan arastirir. Senin fen edebiyatli oldugunu tahmin etmek guc degildi insanlarin baavuru yapmasini engellemek adina zorluklari paylasiyorsun birak insanlar kendilerine sunulmus hakki degeelendirsinler


gülbedünya, 4 yıl önce - Alıntıya git

sayın gülbedünya ben sadece bilgi vermek istedim başvuranlar zaten araştırır diyorsunuz. o zaman zaten size göre bu zorlu kısımları görürler ve ona göre karar verirler.benim buraya bilgi olarak yazmam onların başvurusu engellemez zaten.bilmeden başvurup daha sonra öğrenince kadroları boşaltmaktansa önceden bilinsin herkes ona göre başvursun.kadrolar boşa harcanmasın.süreç hakkında bilgi vermek insanları başvuruda bulunmaya engel olabilecek bir durum yaratacağını sanmıyorum.iyi akşamlar

Toplam 48 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?