Editörler : Cüneyt Barışoglu
07 Şubat 2014 13:29   


Kapalı
bu anket neyin nesi dolduran varmı?

http://anket.diyanet.gov.tr/Giris.aspx

07 Şubat 2014 13:43

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planı (2012-2016) kapsamında din hizmetleri sunumunda karşılaşılan sorunları tespit etmeye yönelik araştırma yapılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Din hizmetleri sunan personelin karşılaştığı problemler tespit edilerek din hizmetleri sunumunda karşılaşılan problemler ortaya konulmuş olacaktır. Bu çerçevede, Başkanlığımızda görev yapan tüm Vaiz, Cezaevi Vaizi ve Kur?an Kursu Öğreticileri ile müftülüklere isimleri gönderilen İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım unvanındaki personel ankete katılacaktır. İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım sayısı fazla olduğu için örnekleme yoluna başvurulmuş ve bilgisayar programı aracılığıyla tesadüfî olarak yaklaşık 5.000 İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım belirlenmiştir. Ankete girişte sorulan T.C. kimlik numarası yalnızca araştırmanın güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi içindir. Cevaplarınız sadece araştırma kapsamında kullanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Hiçbir soruyu boş bırakmamanız gerekmektedir. Katılımınız için teşekkür ederiz.

07 Şubat 2014 13:47

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

Girdiğiniz T.C. Kimlik Numarası ankete katılacak kişiler arasında bulunmamaktadır.!

Bu ankette Diyanet benim fikirlerimi almayacakmış.Yukarıdaki uyarı çıkıyor.Yani ben seçilmişlerden değilim.Seçilmişlerden olan varsa aramızda giriş yapabilirse anket sorularının içeriği hakkında bilgi edinmek isteriz.

07 Şubat 2014 14:51

oflurecep
Daire Başkanı

Girdiğiniz T.C. Kimlik Numarası ankete katılacak kişiler arasında bulunmamaktadır.!

Bu ankette Diyanet benim fikirlerimi almayacakmış.Yukarıdaki uyarı çıkıyor.Yani ben seçilmişlerden değilim.Seçilmişlerden olan varsa aramızda giriş yapabilirse anket sorularının içeriği hakkında bilgi edinmek isteriz.


SevkiSevilesin, 4 yıl önce - Alıntıya git

Hocam bana müftülükten sms bilgisi iletildi doldurdum anket içeriğini yazacağım buraya bu gün içinde.

07 Şubat 2014 14:54

oflurecep
Daire Başkanı

İlk etapta kişsel bazı bilgileri alıyorlar 8 soru ile, sonraki sayfalarda ise

Çok Etkili

Etkili

Orta

Etkili Değil

Hiç Etkili Değil

Böyle bir sorunla karşılaşmadım

şeklinde seçebileceğiniz seçeneklerle toplamda 83 soru soruluyor.

07 Şubat 2014 14:57

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

Tamam hocam teşekkür ederim.

Lakin hocam konu sizinle ilgili değil ama bu anketin 5000 kişi ile sınırlı tutulmasını kabül etmiyorum.

07 Şubat 2014 14:57

oflurecep
Daire Başkanı

BÖLÜM II: DİN HİZMETİ VERİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR
NOT: Bu bölümde sizlerin din hizmetleri sunumunda karşılaştığınız sorunları tespit etmeye yönelik çeşitli önermeler sunulmuştur. Aşağıda ifade edilen her bir sorunun hizmet verirken sizi etkileme durumunu belirtmek üzere seçeneklerden en uygun olanını işaretlemeniz gerekmektedir.
Çok Etkili - Etkili - Orta - Etkili Değil - Hiç Etkili Değil - Böyle bir sorunla karşılaşmadım
9.Müftülük bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapacak bir birimin bulunmaması
10.Atama, terfi ve yer değiştirmede objektif kriterlere uyulmaması
11.Kurumda başarılı personelin yeterince ödüllendirilmemesi
12.Hac görevlendirmelerinde eşit kriterler uygulanmaması
13.Kurumun personeline sahip çıkmaması
14.Vakıf/Dernek başkanlarının veya muhtarların kendilerini din görevlilerinin amiri olarak görmeleri
15.Bazı idarecilerin din görevlilerine değer vermemesi
16.Bazı daire çalışanlarının nezaket kurallarına uygun davranmaması
17.Merkez ve taşra teşkilatları arasındaki iletişimin yetersiz olması
18.DİB?ce ve Müftülüklerce hazırlanan hutbelerin gerek dil gerekse muhteva bakımından cemaate uygun olmaması
19.Hutbe konu/metinlerinin cumaya bir gün kala değiştirilmesi
20.Amirlerin şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve soruşturma yapmadan görevlinin aleyhine tavır almaları
21.Sık sık yardım toplanması
22.Toplanan yardımların teslim edilmesinde sorunlar yaşanması
23.Görevli ile cemaat arasında mezhep temelli farklılıklar olması
24.Müezzin-Kayyım kadrosunun olmaması veya var olan kadroya atama yapılmaması
25.Uzun süre aynı camide görev yapmaktan kaynaklanan etki kaybı
26.Ezanın merkezi sistem ile okunması nedeniyle sorun yaşanması
27.Camide din hizmeti dışındaki işlerin (temizlik, bakım vb.) de din görevlisi tarafından yapılmak zorunda olması
28.Aynı camide görev yapan din görevlileri arasında sorunlar yaşanması
29.Cami minarelerindeki baz istasyonlarına vatandaşın tepki göstermesi
30.Mazeretlerin tayinlerde yeterince dikkate alınmaması
31.Müezzinlerin başka camilerde çok sık görevlendirilmesi
32.Yıllık ve haftalık izinlerin rahatça kullanılamaması
33.Hizmet içi eğitimlerin (Kur?an-ı Kerim, dini bilgiler, ezan, hitabet, iletişim vb.) yetersiz olması
34.Pedagojik formasyon eğitimi alınmaması
35.Göreve başlamadan önce meslekî bir eğitim verilmemesi
36.Tashih-i Huruf kursunun yeterli sayıda açılmaması
37.Sosyal tesislerin eksik/yetersiz olması
38.Lojman olmaması/yetersiz olması
39.Görev yapılan yerde eğitim-öğretim, sağlık ve sosyal imkânların kısıtlı olması
40.Halk arasında batıl inançların ve hurafelerin yaygın olması
41.Cemaatin dini bilgi seviyesinin düşük olması
42.Cemaatin cami adabına uygun olmayan davranışlarının bulunması
43.Cemaatin camiye ilgisinin namazla sınırlı olması
44.Cemaatin yaş ortalamasının yüksek olması
45.Cemaatin gelişime ve değişime kapalı olması
46.Emekli ya da işsiz cemaatin ilgili ilgisiz her konuya müdahil olması
47.Yaz kurslarına öğrencilerin devamlılığının sağlanamaması
48.Yaz kurslarında velilerin duyarsız olması
49.Yaz kurslarında öğrencilerin kalabalık olması
50.Cemaatin yapılan vaaz ve sohbetleri bazı siyasi görüşlerle ilişkilendirmesi
51.Bazı vatandaşların dine karşı özensiz ya da ilgisiz olması
52.Cemaat arasında mezhep, meşrep, siyasi görüşlerin farklılığı nedeniyle gerilim yaşanması
53.Din görevlisi ile cemaat arasındaki yaş ve tecrübe farkından dolayı problem yaşanması
54.Bazı vatandaşların cami ve cami hizmetlerine duyarsız olması
55.Resmi nikahı olmayan kişiler tarafından, dini nikah kıyılması hususunda baskı yapılması
56.Tv ve radyolarda yayınlanan dini içerikli bazı programların halkı olumsuz etkilemesi
57.Camide kütüphane olmaması/yetersiz olması
58.Caminin ısıtma-soğutma, bakım-onarım giderlerinin Başkanlıkça karşılanmaması
59.Camide kadınlar için mekanın olmaması/yetersiz olması
60.Camide engellilere yönelik düzenlemelerin olmaması
61.Toplumun din görevlileri ve ailelerinin dini yaşantılarıyla ilgili beklentilerinin yüksek olması
62.Bazı din görevlilerinin görevini benimsememesi
63.Bazı din görevlilerinin mesleki bilgilerinin yetersiz olması
64.Bazı din görevlilerinin kendilerini yenileme ve geliştirme konusunda isteksiz olmaları
65.Bazı din görevlilerinin iletişim becerilerinin yetersiz olması
66.Bazı din görevlilerinin sunum ve hitabet özelliklerinin zayıf olması
67.Bazı din görevlilerinin özgüvenlerinin yetersiz olması
68.Bazı din görevlilerinin ek iş yapması
69.Bazı din görevlilerinin görev alanları dışındaki etkinliklerde daha fazla yer alması
70.Bazı din görevlilerinin irşat hizmetleri dışındaki diğer hizmetlere (inşaat vb.) daha fazla önem vermeleri
71.Bazı din görevlilerinin mesleğin itibarını zedeleyici hal ve hareketlerde bulunması
72.Bazı basın ve yayın organlarının din görevlilerinin itibarını zedeleyici yayın yapması
73.Kişisel sorunlarımın (ailevi, sıhhi vb.) olması
74.Toplumda yaşanan bazı olaylarda din görevlisinin gerçeği söylemede sıkıntı yaşaması
75.Müftülüklerle iletişimde sıkıntı yaşanması
76.Cami altında veya bahçesinde kahvehane bulunması
77.Toplumun din görevlilerine değer vermemesi
78.Özlük haklarının yetersiz olması
79.Görev bölgesinin sosyo-kültürel yapısındaki farklı özelliklerin olumsuz etkisi
80.Toplumdaki siyasi ayrışmaların din görevlilerine de sirayet etmesi
81.Diğer kamu görevlileri ile kıyaslanmaktan kaynaklanan sorunlar yaşanması
82.Kırsal bölgelerde uzun süre görev yapılınca mesleki aşınma yaşanması
83.Kariyer sisteminin tam olarak yerleşmemiş olması

Anket bunlardan ibaret.

07 Şubat 2014 14:59

oflurecep
Daire Başkanı

Umarım soruların açık şekilde yayınlanmasında Diyanet tarafından sıkıntı olmaz.

07 Şubat 2014 14:59

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

İlk etapta kişsel bazı bilgileri alıyorlar 8 soru ile, sonraki sayfalarda ise

Çok Etkili

Etkili

Orta

Etkili Değil

Hiç Etkili Değil

Böyle bir sorunla karşılaşmadım

şeklinde seçebileceğiniz seçeneklerle toplamda 83 soru soruluyor.


oflurecep, 4 yıl önce - Alıntıya git

Personelin sorunlarına isteklerine yönelik sorular var mıydı hocam peki?

07 Şubat 2014 15:03

oflurecep
Daire Başkanı

Personelin sorunlarına isteklerine yönelik sorular var mıydı hocam peki?


SevkiSevilesin, 4 yıl önce - Alıntıya git

Hocam yukarıda sorular görmediniz sanırım.

07 Şubat 2014 15:05

oflurecep
Daire Başkanı

Personelin sorunlarına isteklerine yönelik sorular var mıydı hocam peki?


SevkiSevilesin, 4 yıl önce - Alıntıya git

Cevap düzenleme olmadığı için ayrı ayrı yazıyorum malesef.

Sorulara gelirsek yukarda yazdım, gerçekten güzel ilgili sorular, soruların fazlalığı bayağı zamanımı aldı ama gerçekten personelin yararına dair sorulmuş sorular.

07 Şubat 2014 15:05

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

BÖLÜM II: DİN HİZMETİ VERİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR
NOT: Bu bölümde sizlerin din hizmetleri sunumunda karşılaştığınız sorunları tespit etmeye yönelik çeşitli önermeler sunulmuştur. Aşağıda ifade edilen her bir sorunun hizmet verirken sizi etkileme durumunu belirtmek üzere seçeneklerden en uygun olanını işaretlemeniz gerekmektedir.
Çok Etkili - Etkili - Orta - Etkili Değil - Hiç Etkili Değil - Böyle bir sorunla karşılaşmadım
9.Müftülük bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapacak bir birimin bulunmaması
10.Atama, terfi ve yer değiştirmede objektif kriterlere uyulmaması
11.Kurumda başarılı personelin yeterince ödüllendirilmemesi
12.Hac görevlendirmelerinde eşit kriterler uygulanmaması
13.Kurumun personeline sahip çıkmaması
14.Vakıf/Dernek başkanlarının veya muhtarların kendilerini din görevlilerinin amiri olarak görmeleri
15.Bazı idarecilerin din görevlilerine değer vermemesi
16.Bazı daire çalışanlarının nezaket kurallarına uygun davranmaması
17.Merkez ve taşra teşkilatları arasındaki iletişimin yetersiz olması
18.DİB?ce ve Müftülüklerce hazırlanan hutbelerin gerek dil gerekse muhteva bakımından cemaate uygun olmaması
19.Hutbe konu/metinlerinin cumaya bir gün kala değiştirilmesi
20.Amirlerin şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve soruşturma yapmadan görevlinin aleyhine tavır almaları
21.Sık sık yardım toplanması
22.Toplanan yardımların teslim edilmesinde sorunlar yaşanması
23.Görevli ile cemaat arasında mezhep temelli farklılıklar olması
24.Müezzin-Kayyım kadrosunun olmaması veya var olan kadroya atama yapılmaması
25.Uzun süre aynı camide görev yapmaktan kaynaklanan etki kaybı
26.Ezanın merkezi sistem ile okunması nedeniyle sorun yaşanması
27.Camide din hizmeti dışındaki işlerin (temizlik, bakım vb.) de din görevlisi tarafından yapılmak zorunda olması
28.Aynı camide görev yapan din görevlileri arasında sorunlar yaşanması
29.Cami minarelerindeki baz istasyonlarına vatandaşın tepki göstermesi
30.Mazeretlerin tayinlerde yeterince dikkate alınmaması
31.Müezzinlerin başka camilerde çok sık görevlendirilmesi
32.Yıllık ve haftalık izinlerin rahatça kullanılamaması
33.Hizmet içi eğitimlerin (Kur?an-ı Kerim, dini bilgiler, ezan, hitabet, iletişim vb.) yetersiz olması
34.Pedagojik formasyon eğitimi alınmaması
35.Göreve başlamadan önce meslekî bir eğitim verilmemesi
36.Tashih-i Huruf kursunun yeterli sayıda açılmaması
37.Sosyal tesislerin eksik/yetersiz olması
38.Lojman olmaması/yetersiz olması
39.Görev yapılan yerde eğitim-öğretim, sağlık ve sosyal imkânların kısıtlı olması
40.Halk arasında batıl inançların ve hurafelerin yaygın olması
41.Cemaatin dini bilgi seviyesinin düşük olması
42.Cemaatin cami adabına uygun olmayan davranışlarının bulunması
43.Cemaatin camiye ilgisinin namazla sınırlı olması
44.Cemaatin yaş ortalamasının yüksek olması
45.Cemaatin gelişime ve değişime kapalı olması
46.Emekli ya da işsiz cemaatin ilgili ilgisiz her konuya müdahil olması
47.Yaz kurslarına öğrencilerin devamlılığının sağlanamaması
48.Yaz kurslarında velilerin duyarsız olması
49.Yaz kurslarında öğrencilerin kalabalık olması
50.Cemaatin yapılan vaaz ve sohbetleri bazı siyasi görüşlerle ilişkilendirmesi
51.Bazı vatandaşların dine karşı özensiz ya da ilgisiz olması
52.Cemaat arasında mezhep, meşrep, siyasi görüşlerin farklılığı nedeniyle gerilim yaşanması
53.Din görevlisi ile cemaat arasındaki yaş ve tecrübe farkından dolayı problem yaşanması
54.Bazı vatandaşların cami ve cami hizmetlerine duyarsız olması
55.Resmi nikahı olmayan kişiler tarafından, dini nikah kıyılması hususunda baskı yapılması
56.Tv ve radyolarda yayınlanan dini içerikli bazı programların halkı olumsuz etkilemesi
57.Camide kütüphane olmaması/yetersiz olması
58.Caminin ısıtma-soğutma, bakım-onarım giderlerinin Başkanlıkça karşılanmaması
59.Camide kadınlar için mekanın olmaması/yetersiz olması
60.Camide engellilere yönelik düzenlemelerin olmaması
61.Toplumun din görevlileri ve ailelerinin dini yaşantılarıyla ilgili beklentilerinin yüksek olması
62.Bazı din görevlilerinin görevini benimsememesi
63.Bazı din görevlilerinin mesleki bilgilerinin yetersiz olması
64.Bazı din görevlilerinin kendilerini yenileme ve geliştirme konusunda isteksiz olmaları
65.Bazı din görevlilerinin iletişim becerilerinin yetersiz olması
66.Bazı din görevlilerinin sunum ve hitabet özelliklerinin zayıf olması
67.Bazı din görevlilerinin özgüvenlerinin yetersiz olması
68.Bazı din görevlilerinin ek iş yapması
69.Bazı din görevlilerinin görev alanları dışındaki etkinliklerde daha fazla yer alması
70.Bazı din görevlilerinin irşat hizmetleri dışındaki diğer hizmetlere (inşaat vb.) daha fazla önem vermeleri
71.Bazı din görevlilerinin mesleğin itibarını zedeleyici hal ve hareketlerde bulunması
72.Bazı basın ve yayın organlarının din görevlilerinin itibarını zedeleyici yayın yapması
73.Kişisel sorunlarımın (ailevi, sıhhi vb.) olması
74.Toplumda yaşanan bazı olaylarda din görevlisinin gerçeği söylemede sıkıntı yaşaması
75.Müftülüklerle iletişimde sıkıntı yaşanması
76.Cami altında veya bahçesinde kahvehane bulunması
77.Toplumun din görevlilerine değer vermemesi
78.Özlük haklarının yetersiz olması
79.Görev bölgesinin sosyo-kültürel yapısındaki farklı özelliklerin olumsuz etkisi
80.Toplumdaki siyasi ayrışmaların din görevlilerine de sirayet etmesi
81.Diğer kamu görevlileri ile kıyaslanmaktan kaynaklanan sorunlar yaşanması
82.Kırsal bölgelerde uzun süre görev yapılınca mesleki aşınma yaşanması
83.Kariyer sisteminin tam olarak yerleşmemiş olması

Anket bunlardan ibaret.


oflurecep, 4 yıl önce - Alıntıya git

Soruları tek tek okudum ve okuyunca bu anketin neden 140.000 personel üzerinde yapılmadığını çok daha iyi anladım..

Malum bir ara bir anket sonucu medyaya sızmış ve iyi şeyler olmamıştı...

07 Şubat 2014 15:08

oflurecep
Daire Başkanı

Soruları tek tek okudum ve okuyunca bu anketin neden 140.000 personel üzerinde yapılmadığını çok daha iyi anladım..

Malum bir ara bir anket sonucu medyaya sızmış ve iyi şeyler olmamıştı...


SevkiSevilesin, 4 yıl önce - Alıntıya git

İyi olmadı derken soruların yayınlanmasında sorun oluyor kaldıralım rica etsem.

07 Şubat 2014 15:37

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

İyi olmadı derken soruların yayınlanmasında sorun oluyor kaldıralım rica etsem.


oflurecep, 4 yıl önce - Alıntıya git

Yok hocam kastım sorular değil o anketin sonuçları...

3.cü kişilerle paylaşılmayacak olan anket sonucu hocam.Sorular değil.

Kastettiğim diyanete güven anketi düzenlenmişti.İlgili haberi linkte bulabilirsiniz aşağıya ekliyorum.

http://www.memurlar.net/haber/327188/

Bu ankette personelin kuruma olan güveni % 15 lerde çıkmıştı...Böyle bir durumda olmamız Diyanet camiamız adına son derece üzüntü verici.

140.000 personele yapılmış olsaydı yukarıdaki sonuçlar maalesef üzülerek söylüyorum diyanet çok daha vahim bir sonuç elde ederdi....

07 Şubat 2014 15:40

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

Sorular gerçekten kaliteli ve sorunların çözümüne yönelik sorular mevcut.

Bu konuda Diyaneti tebrik ederim gerçekten.Lakin 140.000 personelin tamamı bu ankete tabi tutulmalıydı.

Diyanetimizde böyle gelişmelerin olmasını sevindirici buluyor ve takdir ediyorum....

07 Şubat 2014 17:53

trtrtrtrtr
Kapalı

keşke dikkate alınsa ya... hiç sanmıyorum.

Toplam 15 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?