Editörler :
24 Ocak 2007 14:20   


Avukatlık Stajını yapamayan memur arkadaşlar!

Kamu Kurumlarında memur olarak çalışmakta iken Hukuk Fakültesinden mezun olan ben ve birçok arkadaşımız avukatlık stajlarımızı, mevcut düzenlemeler nedeniyle yapamamakta ve mağdur olmaktayız. Mezkur düzenlemeler birçok hukuk fakültesi mezunu arkadaşımızı kanunsuz yollarla staj yapmaya ve avukatlık ruhsatı almaya sevk etmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinde ?Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.? şeklinde düzenleme mevcuttur; ancak Avukatlık Kanunun 5.maddenin (d) bendinde Avukatlık mesleği ile birleşmeyen bir işle uğraşmamak gerektiği, Avukatlıkla Birleşemeyen İşler Başlığı altında düzenlenen 11.maddesinde Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemeyeceği, Staj başlığı altında düzenlenen 16.maddesinde de 3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvuracağı belirtilmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesi ile Avukatlık Kanunun Avukatlıkla Birleşemeyen İşler Başlığı altında düzenlenen ilgili maddeleri arasında çelişki meydana gelmektedir.

Halbuki; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Aylıksız İzin başlığı altında düzenlenen 108. maddesindeki ?Aylıksız İzin Verilmesini Gerektiren Sebepler? arasına, ?AVUKATLIK STAJINI YAPMAK AMACI İLE KURUMLARINA MÜRACAATTA BULUNAN MEMURLARA STAJLARI SÜRESİNCE ÜCRETSİZ İZİN VERİLİR? ibaresi ile Avukatlık Kanununun ?Avukatlıkla Birleşebilen İşler? Başlığı altında düzenlenen 12.maddesine, ?KURUMLARINDAN AVUKATLIK STAJLARINI YAPMAK ÜZERE AYLIKSIZ İZİN ALARAK GÖREVLERİNDEN AYRILAN MEMURLAR DA İSTİSNALAR ARASINDADIR.? Şeklinde bir düzenleme yapılsa memur iken hukuk fakültesi mezunu olanların mağduriyetinin giderilmesi sağlanacaktır.

Bu düzenleme yapılırsa, Hukukun gerektirdiği şekilde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Avukatlık Kanunu arasındaki çelişki ortadan kaldırılmış, Avukatlık Kanununun staj ile ilgili düzenlemelerindeki devamlılık esası tam ve adil olarak sağlanmış, memur olmaları nedeniyle avukatlık stajını yapamayan birçok Hukuk Fakültesi mezunu arkadaşlarımızın mağduriyetleri de önlenmiş olacak, staj yapabilmek ve ruhsat alabilmek için kanunsuz yollara başvurulmayacaktır.

24 Ocak 2007 14:33

satlel
Aday Memur

güzel bir başlık olmuş gerçekten bu konu hakkında bir düzenleme yapılması şart. memur iken stajlarını yapan birçok kişi stajlarının iptal edilebilirliği olasılığına rağmen hazine avukatı olarak atanmakta. böyle bir durum olduğunda hazine zarara uğrayacaktır.Oysa ki, ccan'ın belirttiği şekilde bir düzenleme yapılması mağduriyetin giderilmesi ve kamunun zarara uğramasını engelleyecektir.

24 Ocak 2007 15:17

suigenesis
Memur

Sonuna kadar destekliyoruz...

24 Ocak 2007 18:15

ccan
Aday Memur

arkadaşlar bu konu ile ilgili çözüm önerilerinizi ve neler yapabileceğimizi de yazarsak iyi olur.

24 Ocak 2007 18:47

kayıtsızlık
Kapalı

Bu konuda yapılabilecek bir çok şey var:

1. buradan bir grub oluşturarak TBMM ye anayasal dilekçe hakkı çerçevesinde Av. Kan. na memur olan stajerler "ücretsiz izin" düzenlemesinin konulması talep edilebilir.

2. Milletvekilleri ve Başbakanlık Makamına konuyla ilgili müracaat kampanyasıaçılabilir.

3. Bu konuda staj başvurusu yapılıp reddini takiben konu idari yargıya taşınıp Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülebilir (staj mesleki eğitim faaliyetidir ve Anayasal eğitim hakkı engelleniyor gerekçesiyle)

4. iç hukukta sonuç alınamazsa konu Avrupa İnsan hakları Mahkemesi ' ne taşınabilir. (Aslında genel olarak bakarsak; staj esnasında yeterli ve karşılıksız gelir sağlanmadan çalışma yasağının konulması "tüm avukat stajerleri" bakımından insan haklarına açık şekilde aykırıdır, temel hak ihlali niteliğinde bir işlemdir)

5. Barolar Birliği kanalını kullanmayı hiç düşünmeyelim derim; çünkü olan avukatları bile sınıflamaya çalışarak yeni avukatların pastadaki payını azaltmaya çalışıyorlar ki, stajerlerle ilgilenecekleri konusunda ümüdüm yok.

Birde buraya yazan bir öğretmen arkadaş şu sıralar iç hukuku bitirmek üzere olduğunu ve AİHM ye gideceğini yazmıştı, O davanın sonucunun bu konuyu kökünden çözebileceğini düşünüyorum. Umarım en temel çalışma hakkımızı elimizden alan bu çağdışı çalışma yasağı orada mahkum olur.

25 Ocak 2007 08:58

miralay_55
Kapalı

Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın verdiği avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde:

Devlet dairelerinde çalışanlardan avukatlık sınavını kazananlara staj süresince izin verilir.Bu kimseler özlük haklarından yararlanmaya devam ederler.Stajda geçirdiklerimüddet kıdemlerine sayılır ve bu müddetin bir katı kıdemlerine eklenir.

Bu ibare bir şekilde kanun teklifinden çıkarıldı ve kanun teklifi sadece avukatlık sınavının kaldırılması biçiminde meclisten geçti.

kanun teklifine aşağıdaki adresten ulaşılablir. http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0887.pdf

25 Ocak 2007 09:10

Gerçek Avukat
Aday Memur

Merhaba arkadaşlar, bu konu gerçekten çok önemli ve acilen düzenleme gerektiren bir konu olması ve konunun yargı yolu ile çözülmesinin pek mümkün gözükmemesi hasebiyle yapılması gereken; bu durumda olan arkadaşlarımızın illerinde bulunan milletvekilleriyle temasa geçerek kamu kurumlarında memur olarak çalışan ve stajlarını mevcut düzenlemeler nedeniyle yapamayan hukuk fakültesi mezunlarının mağdur olduklarını, bu nedenle kurumları tarafından açılan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına katılamadıklarını, mevcut düzenlemede Devlet Memurları Kanunu ile Avukatlık Kanunu arasında çelişkiler bulunduğunu ve en önemlisi mevcut düzenlemelerin, Hukuk Fakültesi Eğitim ve Terbiyesi almış insanlarımızı kanunsuz yollara sevk ettiğini belirterek konu ile ilgili düzenleme taleplerini ayrı ayrı dilekçeler şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine iletmeleri gerekmektedir.

Ccan arkadaşımızın belirttiği üzere Devlet Memurları Kanunu ve Avukatlık Kanununda yapılması gereken; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Aylıksız İzin başlığı altında düzenlenen 108. maddesindeki ?Aylıksız İzin Verilmesini Gerektiren Sebepler? arasına, ?AVUKATLIK STAJINI YAPMAK AMACI İLE KURUMLARINA MÜRACAATTA BULUNAN MEMURLARA STAJLARI SÜRESİNCE ÜCRETSİZ İZİN VERİLİR? ibaresi ile Avukatlık Kanununun ?Avukatlıkla Birleşebilen İşler? Başlığı altında düzenlenen 12.maddesine, ?KURUMLARINDAN AVUKATLIK STAJLARINI YAPMAK ÜZERE AYLIKSIZ İZİN ALARAK GÖREVLERİNDEN AYRILAN MEMURLAR DA İSTİSNALAR ARASINDADIR.? maddelerinin eklenmesidir.

Bu şekildeki bir düzenleme Hakkaniyete ve Eşitlik İlkesine tam manasıyla uygundur.

Mevcut düzenlemeler nedeniyle mağdur olan arkadaşlarımızın, yukarıda belirttiğim şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Milletvekillerimize, Bakanlarımıza ve hatta Başbakanımıza dilekçe ile (Fax ile) müracaatta bulunarak belirtilen şekilde düzenleme yapılmasını talep etmeleri; sorunu, hukukun gerektirdiği hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun düzenlemelerin yapılmasını sağlayarak temelden çözeceği kanaatindeyim.

Konu ile ilgili girişimlerde bulunan ve bulunacak olan arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi; bir Hukuk İnsanı olarak borç bilir, Saygılar Sunarım...

25 Ocak 2007 09:35

ahaltuner
Şef

Merhaba Arkadaşlar,

Böyle bir başlık açarak aynı mağduriyeti paylaşan arkadaşları bir araya toplayıp,sorunun çözümü için akılcı girişimlerde bulunmayı kolaylaştırmanızdam dolayı sizi kutlarım.Çözüm yolu olarak sayın kayıtsızlığın önerisinin biraz değiştirilerek işletilmesinin yaralı olacağını düşünüyorum.Memur olarak çalışnşardan zaten 10 yılını dolduranlar bir şekilde ücretsiz izin alarak stajını yapabilir.Ancak bence biz sayın ccan'ın belirttiği gibi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinde ?Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.? şeklindeki düzenlemeden memur olarak çalışmayı sataja engle görmeyecek bir düzenleme yapılmasını sağlama yönünde çalışma yapmalıyız.Ayırıca önceden memur olan arkadaşların Hakim ve Savcılık sınavlarına başvuruda yaşla ilgili sınırlandırmada makul bir düzenleme yapılmasını sağlamaya çalışsak fena olmaz.Bu bakımdan aslında hepimiz TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,TBMM Dilekçe Komisyonu,Başbaaknlık İnsan Hakları Başkanlığı'na birer dilekçe yazıp gönderebiliriz.

Saygılarımla...

25 Ocak 2007 13:22

ccan
Aday Memur

Konuyla ilgili Meclis Adalet Komisyonundaki milletvekillerine mail gönderdim. Benim gibi bu durumdan mağdur olan arkadaşlar da mail gönderirse konuyla ilgili çözüme bir noktadan başlamış oluruz.

26 Ocak 2007 10:32

Gerçek Avukat
Aday Memur

Selam Arkadaşlar, ben yukarıda belirtilen şekilde düzenleme yapılması yönündeki dilekçemi Milletvekillerimize fax olarak gönderdim. Üzerime düşen görev ve sorumluluğu yerine getirdim. Sıra diğer arkadaşlarımızda! amaç bu sorunun çözümlenmesi ise lütfen siz de Milletvekillerimiz, Bakanlarımız ve Başbakanımıza dilekçenizle (fax, posta veya bizzat) ulaşarak hem üzerinize düşen görev ve sorumluluklarınızı yerine getiriniz hem de sorunun çözümünde katkınız olsun...

Gerçek birer "Hukuk İnsanı" olduğunuzu gösterin...

Saygılarımla...

26 Ocak 2007 13:19

kayıtsızlık
Kapalı

Arkadaşlar bende 657 sayılı kanuna tabi memurların avukatlık stajlarını "ücretsiz izinli" olarak yapılmasına imkan tanıyan bir kanun değişikliği talebini içeren bir emaili adalet komisyonu üyesi milletvekillerine gönderdir.

Ayrıca bu talebimizi mecliste grubu bulunan siyasi partilerede göndermemiz uygun olmazmı acaba, ne dersiniz ?

Bu durumda olan bütün arkadaşlar katılır ve birlikte hareket edersek konu gündeme gelebilir.

Yine konuyla ilgili bir dosya hazırlayıp simurganka ya gönderirsek konu memurlar net ana sayfada özel konu olarak yayınlanabilir.

Bence durumu anlatan dosyayı birlikte hazırlamalıyız...

27 Ocak 2007 10:49

Berkevi
Aday Memur

Sonuna kadar destekliyorum arkadaşlarım. staj yapar iken çalışma yasağı hiçbir meslek eğitiminde yokken avukatlıkta olması tamamiyle eşitliğe aykırıdır ve eğitim hakkını sınırlamak demektir. Mağdur durumdaki tüm arkadaşlardan destek.

29 Ocak 2007 08:28

Gerçek Avukat
Aday Memur

Selam Arkadaşlar, desteklerinizi bekliyoruz...

Lütfen siz de yukarıda belirtildiği şekilde düzenleme yapılması yönündeki dilekçelerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilgili makamlara iletiniz...

Şimdiden Teşekkürler...

29 Ocak 2007 08:57

ccan
Aday Memur

Arkadaşlar bu konuda desteğinizi bekliyorum. Ne kadar çok dilekçe gönderirsek o kadar ilgilerini çekeriz.

29 Ocak 2007 14:23

Gerçek Avukat
Aday Memur

Güncel

29 Ocak 2007 16:29

Gerçek Avukat
Aday Memur

Hukukçu arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz...

30 Ocak 2007 08:27

ccan
Aday Memur

günaydın arkadaşlar, mail adreslerinizi bana mesajlarsanız hazırlamış olduğumuz dosyayı size gönderebilirim.

30 Ocak 2007 10:57

Gerçek Avukat
Aday Memur

Günaydın Arkadaşlar dilekçelerinizi TBMM'ye faxlarsanız konunun çözümünde katkınız olacak... Teşekkürler...

30 Ocak 2007 16:53

Gerçek Avukat
Aday Memur

Güncel

31 Ocak 2007 10:03

Gerçek Avukat
Aday Memur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konu ile ilgili dilekçelerinizi fakslayabileceğiniz Meclis Üyelerinin faks numaraları (TBMM sitesinden alıntıdır) aşağıdadır.

Adalet Komisyonu - 0 312 420 53 24

Köksal TOPTAN-Adalet Komisyonu Başkanı-AK Parti-Zonguldak

0 312 420 53 22

Recep ÖZEL-Başkanvekili-AK Parti-Isparta

0 312 420 69 54

Ramazan CAN-Sözcü-AK Parti-Kırıkkale

0 312 420 69 60

Hasan KARA-Katip-AK Parti-Kilis

0 312 420 69 71

Fehmi Hüsrev KUTLU-Üye-AK Parti Adıyaman

0 312 420 69 58

Halil ÖZYOLCU-Üye-AK Parti-Ağrı

0 312 420 69 77

Haluk İPEK-Üye-AK Parti-Ankara

0 312 420 69 46

Orhan YILDIZ-Üye-AK Parti-Artvin

0 312 420 69 50

Muzaffer KÜLCÜ-Üye-AK Parti-Çorum

0 312 420 69 79

Mustafa Nuri AKBULUT-Üye-AK Parti-Erzurum

0 312 420 69 73

Mahmut DURDU-Üye-AK Parti-Gaziantep

0 312 420 69 74

Mehmet YILMAZCAN-Üye-AK Parti-Kahramanmaraş

0 312 420 69 48

Hakkı KÖYLÜ-Üye-AK Parti-Kastamonu

0 312 420 69 96

Enver YILMAZ-Üye-AK Parti-Ordu

0 312 420 69 95

Ahmet ÇAĞLAYAN-Üye-AK Parti-Uşak

0 312 420 69 51

Bekir BOZDAĞ-Üye-AK Parti-Yozgat

0 312 420 69 46

Süleyman SSARIBAŞ-Üye-ANAP-Malatya

Faks numarasına ulaşılamadı.

Feridun Fikret BALOĞLU-Üye-CHP-Antalya

0 312 420 69 70

Yüksel ÇORBACIOĞLU-Üye-CHP-Artvin

0 312 420 69 71

Mehmet KÜÇÜKAŞIK-Üye-CHP-Bursa

0 312 420 69 74

Feridun AYVAZOĞLU-Üye-CHP-Çorum

0 312 420 69 52

Muharrem KILIÇ-Üye-CHP-Malatya

0 312 420 69 74

Orhan ERASLAN-Üye-CHP-Niğde

0 312 420 69 76

Mehmet Nuri SAYGUN-Üye-CHP-Tekirdağ

0 312 420 69 95

Diğer Milletvekillerimize TBMM'nin internet sitesindeki faks numaralarından ulaşabilirsiniz...

Katkıda bulunan arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürler...

31 Ocak 2007 11:22

ccan
Aday Memur

arkadaşlar Gerçek Avukat arkadaşımızın belirttiği adreslere e-mail ve fakslarımızı gönderelim.

Toplam 394 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?