Editörler : Cüneyt Barışoglu
31 Ocak 2007 11:36   


Aday Memurun Eş Durumu Tayinleri

Ben şu anda aday memurum.arkadaşlar aday memurda eş durumu tayini yapabilir sanıyorum.ama kesin bir bilgi bulamıyorum.hep kanuna uygun yorumlar var.tarım ve köyişlerinde veya diğer kurumlarda eş durumu tayini aday memurlar için hangi şartlarda olur bana yardım edermisiniz.yoksa en az bir buçuk sene eşimden ayrı olacağım herhalde.

31 Ocak 2007 12:40

beyaz_42
Şef

Aday Memur Hangi Halde Yer Değişikliği Yapar? 06.12.2005

Aday memurlara ilişkin olarak daha önce yayımladığımız dosyaları özel bir dosyada topladık. Aday memur olarak çalışanlar sitemize soru yöneltmeden önce bu dosyaya bakabilirler. Diğer taraftan, bugün aday memurların yer değiştirmesine ilişkin yeni özel bir dosya yayımlıyoruz. Bu dosyada aday memurların becayiş durumuna ve kurum içi yer değiştirmelerine yer verilmiştir. Dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

--------------------------------------------------------------------------------

SORU: 30.09.2005 tarihinde Tarım Bakanlığında ziraat mühendisi olarak göreve başladım. Yani halen aday memur durumundayım.

- Aday memurluk süresinde eş durumundan yer değiştirme yapılabilir mi?

- Ayrıca aday memurların becayiş yapması mümkün mü?

- 31.12.2005 tarihine kadar atamaların durdurulması ile ilgili genelge eş durumu tayinlerini nasıl etkiliyor?

- Eş durumu tayinleri de durdurulmuş oldu mu?

Soru Özeti: Aday devlet memurunun kurum içinde becayiş veya mazereti sebebiyle yeri değiştirilebilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet memurları Kanununun III üncü kısım 3 üncü bölümde aday Devlet memurlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hükümler yalnız aday memurlara uygulanabilmektedir. Anılan Kanununda bu hükümler dışındaki hangi hükümlerinin aday memurlara uygulanabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Mezkur Kanunun adaylara ilişkin hükümlerine muhalif olmayan bütün hükümleri adaylara da uygulanmaktadır. Bu çerçevede izinlere, mali haklara, sosyal haklara vb aday Devlet memurlarına yönelik özel düzenleme yapılmamış konulardaki diğer hükümler aday Devlet memurlarına da uygulanmaktadır

Diğer yandan, 657 sayılı Kanunun "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme" başlıklı 73 üncü maddesinde "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." ve memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi başlıklı 76 ncı maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler..."hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;

1-Aday devlet memurunun 657 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmü uyarınca karşılıklı olarak (becayiş ile) yer değiştirmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Becayişin tanımının aynı kurumda ve aynı unvanda çalışan farklı yerlerdeki personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesi manasına geldiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. "Becayiş nasıl yapılmalıdır?" başlıklı haberi okumak için buraya tıklayınız.

2- Aday Devlet memuru, Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi çerçevesinde kurumsal mevzuat göz önüne alınmak suretiyle eş durumu göz önüne alınmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır. 657 sayılı kanunda aday memurun başka kurumlara naklinin olmayacağı belirtilmiştir. Bu hükme göre aday memur aynı kurum içerisinde yer değiştirebilir.

3- 2005 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgelerinde kurum içi yer değiştirmelere ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu haber 31306 defa okunmuştur.

SORU: 2005 yılında DSİ Artvin 26. Bölge Müdürlüğüne elektrik mühendisi olarak atandım. İşe 04.10.2005 tarihinde başladım. Eşim Kıbrıs'ta yüzbaşı olarak

görev yapmaktadır. 657 sayılı kanunda eşi yurtdışında görev yapanların ücretsiz izin hakkı olduğunu okudum. Benim bu maddeden yararlanarak ücretsiz izin almam mümkün olabilir mi yoksa asaletimin onaylanmasını beklemek durumunda mıyım? Eğer ücretsiz izin almam mümkünse nasıl bir prosedür izlemem gerekmektedir? İlginize teşekkürler.

CEVAP: 657 sayılı Devlet memurları Kanununun III üncü kısım 3'üncü bölümde aday Devlet memurları ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hükümler yalnız aday memurlara uygulanabilmektedir. Anılan Kanununda bu hükümler dışındaki hangi hükümlerinin aday memurlara uygulanabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle 657'nin sayılı Kanunun adaylara ilişkin hükümlerine muhalif olmayan diğer bütün hükümleri adaylara da uygulanmaktadır. Bu çerçevede izinlere, mali haklara, sosyal haklara vb aday Devlet memurlarına yönelik özel düzenleme yapılmamış konulardaki diğer hükümler aday Devlet memurlarına da uygulanmaktadır.

Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip oldukları 23 üncü madde de belirtilmiştir. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurların memur olan eşlerine izin verilmesi 72 maddede, yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alanlara verilecek izin 77 maddede, Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi 79 uncu maddede, hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan izin verilmesi 81 inci maddede, yıllık izin 102 ve 103 üncü maddelerde, mazeret izni 104 üncü maddede, hastalık izni 105 inci maddede, aylıksız izin 108 inci maddede, yaptırılan fazla çalışma dolayısı ile her sekiz saat için 1 gün olarak izin verilmesi 178 inci maddede, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Tarafından yurt dışında görevlendirmelerde verilecek aylıksız izin ek madde 36'da düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet memurları Kanunun aylıksız İzin başlıklı 108 inci maddesinde "Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Devlet memurlarına on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır."hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla aday devlet memuruna asaleti tasdik edilmeden 657 sayılı Kanunun 108 maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü uyarınca aylıksız izin verilebilmektedir. İzin verilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. Burada eşin yüzbaşı olmasının bir önemi yoktur.

Ancak, her ne kadar idarenin takdir hakkı varsa da bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olması gerekmektedir. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte de eş durumu nedeniyle yapılacak atamalarda öncelik sağlanması öngörülmüş ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Her ne kadar bu durum bu kapsamda değerlendirilemezse de idarenin izin verip vermeme hususunda takdir yetkisi çok sınırlıdır.

31 Ocak 2007 13:46

Bohemm
Aday Memur

TARIM VE KÖYİŞLERİ ADAY MEMURUN KESİNLİKLE EŞ DURUMUNDAN TAYİNİNİN OLAMAYACAĞINI SÖYLÜYOR.AYRICA EMSAL GÖSTERMEM GEREKİYORMUŞ.ÇÜNKÜ ŞİMDİYE KADAR HİÇ BÖYLE BİRŞEY OLMAMIŞ.ASALETİM ONAYLANDIKTAN SONRA YANİ SENEYE EN GEÇ NİSAN DA BAŞVURMAM GEREKİYORMUŞ.DAHA SONRA EN GEÇ AĞUSTOSTA TAYİN OLURMUŞ.Ç OOOOOOOOOOOOOK UZAK YANİ

31 Ocak 2007 13:46

begüm76
Kapalı

Bende aday memurum. Eş durumundan tayin için uğraşmamıza rağmen,beceremedik.657 de olsun,yer değiştirme yönetmeliğinde (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) olsun ,yer değiştirmemize hiçbir engel yok. Bunu bakanlıktakilerde kabul ediyor ama prensip kararı aldık diyorlar.Daha şimdiye kadar bu şartlarda tayinini yaptıranı bulamadık.....

31 Ocak 2007 13:50

Bohemm
Aday Memur

AMA BİR BUÇUK SENE ÇOK YA.ÇÜNKÜ AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE GÖRE BU TAYİNİN OLMASI GEREKMİYORMU?

31 Ocak 2007 13:51

begüm76
Kapalı

Benim bildiğim normal şartlarda tayinini nisanda istiyorsun ,olursa temmuzda gidiyorsun.Bizim durumumuz farklı,eş durumundan adaylığımız kalktığı gibi tayin isteyebiliriz.Şayet elden takip edersek kısa sürede eşimizin,çocuğumuzun yanına dönebiliriz.

31 Ocak 2007 13:54

Bohemm
Aday Memur

AMA ÖZÜR GRUBU TAYİNLERİ BELLİ ZAMANLARDA OLMAZ MI?HERHALDE HER ZAMAN OLMUYOR?

31 Ocak 2007 14:01

begüm76
Kapalı

normal tayinlerin zamanı var,özür gruplarının benim bildiğim bir zamanı yok.Çünkü bana adaylığın kalksın tayinini yaparız dediler.Nisanı yada temmuzu bekleyeceğimi kimse söylemedi.

31 Ocak 2007 14:05

Bohemm
Aday Memur

SİZ HANGİ KURUMDASINIZ.NE KADAR ZAMAN OLDU İŞE BAŞLAYALI.

31 Ocak 2007 14:09

begüm76
Kapalı

özeline yazıyorum

05 Şubat 2007 22:57

detoxyemiş haşere
Aday Memur

arkadaşlar bu asalet tasdik olsun falan hikaye bal gibide yapıyolar ben 9 ay içinde gelen biriyle konuştum ne prensibi ya. ayrıca eş durumundan dolayı belli bir süreyi beklemeye gerek yok

09 Şubat 2007 15:41

alobar35
Aday Memur

merhaba arkadaşlar maliye bakanlığında milli emlak memuruyum.eş durumundan tayin isteyeceğim yayin dilekçemi ankara personel genel müdürlüğüne mi yoksa gitmek istediğim yerin defterdarlığına mı yazacağım.(bu arada kurum içi atama istiyorum) bilgisi olanlar yardımcı olursa teşşekkür ederim.iyi çalışmalar. sleven79@mynet.com

11 Şubat 2007 13:58

3549
Aday Memur

merhaba ben üniversite memuru olarak atandım acaba benim eş durumundan tayinim cıkar mı?bazı kaynaklar üniversitelerden tayin olmuyor diyorlar henüz iş başı yapmadım bu atnma durumu beni cok tedirgin ediyor lütfen cevap yazın tesekkürler

25 Ocak 2008 09:37

melisa23
Aday Memur

arkadaşlar hepsi koca bir yalan torpiliniz varsa herşey oluyor geçen sene eş durumundan 6 ay içinde tayinini yaptıran birini tanıyorum bende mağdurum başlayalı 4,5 ay oldu askerler gibi şafak mı saymamızı istiyorlar anlamıyorum sonuçta 1,5 yıl sonra tayin edecekleri kesin neden işi yokuşa sürüyorlar anlamıyorum.

24 Nisan 2008 20:40

yeliz03
Kapalı

arkadaşlar ben de adliyedeyim.aday memurum eşim özel olarak çalışıyor ben aydındayım o ise ankarada evleneli tam bir yıl oldu ve bu arada iki aylık bir bebeğim var bu şartlarda da mı eş durumundan tayin isteyemiyorum.Gerçekten çok mağdur olduk yani hepimiz başka başka yerlerde bu nasıl iş aile bütünlüğü diye bir şey yok mu yani daha da yani onların keyfini beklersek asalet onaylanacak iki yıl daha çalışacağız ondansonra tayin isteyebilecekmişiz.Ama benim duyumuma görede bir şekilde geçici görevle giden oluyormuş.Bu şartlarda da mı eş durumundan tayin olmuyor bilgisiolan varsa bana yazarmı.

26 Nisan 2008 10:34

muratcan141
Aday Memur

arkadaşlar ailenin birleşmesi esas olduğundan tayin isteyebilirsiniz. İster aday olun ister olmayın. yanlız 6 aydan fazla bir müdürlükte calışmanız adaylıgınızın tescili için ön sarttır. Tayin talebinize 657 de tayin talebinin kacıncı maddesine uyuyorsanız onuda ekleyin.

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?