Editörler : smtvs
17 Ağustos 2015 05:43   


Akreditasyon uzman yardımcısı giriş sınavı 2015

http://ilan.memurlar.net/ilan/33160/

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 03 Nisan 2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca 22 (yirmi iki) adet Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü olarak yapılacak özel yarışma sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş ve geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak her bir gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar en yüksek puana sahip aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak sözlü sınava katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.

Adaylar, Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan şartları taşımak,

b) 2014 ve 2015 yıllarında yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki, Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş asgari puanı almış olmak,

c) Aşağıdaki, Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki öğretim kurumlarının öğrenim programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarının öğrenim programlarından mezun olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU

Gruplar

Unvanı

Öğrenim Programı

Atama Yapılacak Kadro Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

2014/2015 KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Biyoloji

2

8

KPSS7

70

Grup 2

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Çevre Mühendisliği

3

12

KPSS7

70

Grup 3

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

5

20

KPSS7

70

Grup 4

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Endüstri Mühendisliği

2

8

KPSS7

70

Grup 5

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

İnşaat Mühendisliği

2

8

KPSS7

70

Grup 6

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Kimya Mühendisliği

4

16

KPSS7

70

Grup 7

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Makine Mühendisliği

2

8

KPSS7

70

Grup 8

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Metalürji ve/veya Malzeme Mühendisliği

1

4

KPSS7

70

Grup 9

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Veterinerlik

1

4

KPSS7

70

III - GİRİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş sınavı başvuruları, 8 Eylül 2015 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2015 tarihinde, saat 24.00?de sona erecektir. Başvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan ?Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı? bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV - GİRİŞ SINAVINA KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER

İstekliler, aşağıdaki belgeleri Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış alana yükleyeceklerdir.

a) Kurum web sayfasında yayınlanan ve aday tarafından doldurulacak giriş sınavı başvuru formu,

b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) Özgeçmiş,

d) Vesikalık fotoğraf.

Başvuru süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V - GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, 12 Ekim 2015 tarihinde başlamak üzere Kurumun Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Başvurular incelenip değerlendirildikten sonra giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI - GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim dallarına ilişkin temel bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

VII - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki sınav konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP7 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya geremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına göre atanmaya hak kazananların listesi, Kurumun, www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atamanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında yedek listeden atama yapılacaktır.

Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları giriş sınavı sonuçlarının ilanı tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylar, Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim edeceklerdir.

VIII - İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX - BİLGİ ALMA

Giriş sınavıyla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0 312) 410 82 72 - (0 312) 410 82 39

X - DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

17 Ağustos 2015 08:42

makmüh1990
Kapalı

hayırlı olsun

18 Ağustos 2015 14:04

ibracadabra
Kapalı

Bu kurum hakkında bilgisi olan kimse yok mu, 657 mi acaba

19 Ağustos 2015 15:05

Lordok
Aday Memur

Hayırdır, kimse ilan çıkmıyor diye ağlıyordu, herkes pusuya yattı galiba:)

19 Ağustos 2015 15:06

Lordok
Aday Memur

Herkes ilan çıkmıyor diye ağlıyordu, kimsecikler yok forumda :)

19 Ağustos 2015 15:23

RAgpZilci
Kapalı

önceden bu ilana başvurmuş olan veya bilgisi olan var mı ortalama kaç puanla kapatır acaba

19 Ağustos 2015 15:58

Prodiqy
Memur

Bölümlere ve atamalara bakınca 85'in altına düşmez diye tahmin ediyorum.

20 Ağustos 2015 16:28

Prodiqy
Memur

Arkadaşlar kurum direk 657 değil, kendi kuruluş kanununa göre sözleşmeli personel alıyor ama iş garantisi yönünden 657'de belirtilen disiplin suçları vs işlemedikten sonra problem yok. Sanırım sadece işe ilk başlarken sözleşme imzalanıyor. Kadro karşılığı sözleşmeli gibi.

20 Ağustos 2015 22:42

mak198
Memur

2012 sonrası girenlerin maaşları ne kadar acaba burada? Yok mu bilgisi olan, bu kurumda çalışan ya da tanıdığı olan biri?

21 Ağustos 2015 07:01

sakinselim
Aday Memur

666 sayılı KHK'nin etkilediği bir Kurum oldugu icin maasları, imkanları tüm kamu kurumlarında 15 Ocak 2012 tarihinden sonra başlayan uzman yardımcıları ile aynıdır.

Ancak 2012 oncesi baslayan calisanlarin nerdeyse 2 kat civari maas aldigi bilinen bi kurum

Aslinda duydugum kadariyla 666 KHKnın en agır etkiledigi kurum

24 Ağustos 2015 16:39

kpss1000
Aday Memur

666 sayılı KHK'nin etkilediği bir Kurum oldugu icin maasları, imkanları tüm kamu kurumlarında 15 Ocak 2012 tarihinden sonra başlayan uzman yardımcıları ile aynıdır.

Ancak 2012 oncesi baslayan calisanlarin nerdeyse 2 kat civari maas aldigi bilinen bi kurum

Aslinda duydugum kadariyla 666 KHKnın en agır etkiledigi kurum


sakinselim, 3 yıl önce - Alıntıya git

Hayır anlayamadığım şu başka bi kurumda uzman yardımcısı olsan da aynı maaşı alıcaksın 666 KHK dan etkilenen bir kurumda uzman yardımcısı olsan da. Dolayısıyla en ağır etkilenmiş olması bi şeyi değiştirmiyor. Sonuç itibariyle 2012 den sonra girdiysen uzman yardımcısı olarak aynı maaş. Nedir bu 666 KHK dan etkilenen kurum mantığı sürekli negatif bir şeymiş gibi karşımıza çıkıo. 666 KHK zamanında çıktı diye uzman yardımcısı olmayalım mı yani

25 Ağustos 2015 10:38

sakinselim
Aday Memur

Yanlış anlaşılmasın. 666'dan etkilenme ile ilgili yazdıklarım sadece durum hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak ve maaş farkından dolayı moral ve motivasyonun etkilendiğine dikkat çekmek. Zaten bu farka da yakın zamanda sonuçlanacak davalar sonucunda çözüm bulunacağı düşünülüyor.

Yoksa TÜRKAK diğer birçok kamu kurumuna göre çalışma ortamı çok daha iyi olan, akreditasyon ve yapısı gereği uluslararası kurumlarla yoğun ve etkin bir şekilde çalışan bir kurum.

Burada çalışacak olan uzman yardımcısı kendini geliştirmeye açık olursa bunun için çok geniş bir imkanı ve ortamı bulacaktır. O yüzden çok tanınan bir kurum olmasa da, kişisel gelişim ve uzun vadede kariyer açısından uzman yardımcılıkları arasında tercih edilebilecek iyi kurumlardan birisidir.

25 Ağustos 2015 15:07

kpss1000
Aday Memur

Yanlış anlaşılmasın. 666'dan etkilenme ile ilgili yazdıklarım sadece durum hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak ve maaş farkından dolayı moral ve motivasyonun etkilendiğine dikkat çekmek. Zaten bu farka da yakın zamanda sonuçlanacak davalar sonucunda çözüm bulunacağı düşünülüyor.

Yoksa TÜRKAK diğer birçok kamu kurumuna göre çalışma ortamı çok daha iyi olan, akreditasyon ve yapısı gereği uluslararası kurumlarla yoğun ve etkin bir şekilde çalışan bir kurum.

Burada çalışacak olan uzman yardımcısı kendini geliştirmeye açık olursa bunun için çok geniş bir imkanı ve ortamı bulacaktır. O yüzden çok tanınan bir kurum olmasa da, kişisel gelişim ve uzun vadede kariyer açısından uzman yardımcılıkları arasında tercih edilebilecek iyi kurumlardan birisidir.


sakinselim, 3 yıl önce - Alıntıya git

verdiğin bilgiler için teşekkür ederim kardeşim. Acaba kurum çalışanının özlük hakları bakımından memurdan nasıl bi farkı vardır. Sözleşmeli çalışmak bi dezavantaja sebep olur mu bu konuda bilgin var mı acaba? Bir de işçi statüsünde mi çalışıyosun yoksa kadro karşılığı sözleşmeli olarak mı

26 Ağustos 2015 23:59

makel75
Aday Memur

Kurum hakkında hiçbir yerde bilgi bulamadım. Çalışan yok mu acaba??

28 Ağustos 2015 00:09

makel75
Aday Memur

bilen yok mu arkadaşlar??

31 Ağustos 2015 15:50

makel75
Aday Memur

"sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere"

31 Ağustos 2015 15:51

makel75
Aday Memur

kurum kadrolu olarak da alım yapıyor mu acaba yoksa herkes sözleşmeli mi? iş güvencesi var mıdır?

06 Eylül 2015 14:58

makel75
Aday Memur

sözleşmeli olduğu için mi rağbet görmedi bu ilan arkadaşlar?

06 Eylül 2015 15:03

mak198
Memur

Millet devlete girip yatma derdinde, yönetim kurulu kararıyla işten çıkarılabildikten sonra kimse risk almak istemiyor sanırım. Başka yere puanı yetmeyenler şanslarını denemek için başvuru yapar yine de. Daha yeni sanayi bakanlığı ilanı çıktı, bu koşullarda rağbet görmesi zor bu kurumun. Bi de aynı işi yapan eski personelden daha az maaş alma olayı kötüymüş.

07 Eylül 2015 11:27

indoor rain
Aday Memur

Görevin Sona Ermesi

Sözleşmenin Sona Ermesi

Madde 70- Sözleşme, Kurum personelinin yazılı olarak müracaat etmek suretiyle

görevden çekilme isteğinde bulunması, emeklilik, deneme süresi içinde başarısız bulunmak,

disiplin cezası alarak görevden çıkarılmak, belirlenmiş hastalık izin sürelerini aşan süreli

hastalk hali, ölüm hallerinde sona erer.

Personelin, Kurumca kabul edilen mazereti olmaksõzõn görevini terketmesi ve bu

terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazõlõ müracaat şartõ aranmaksõzõn, personel

görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayõlõr.

Personelin göreve atanabilmesi için istenen şartlardan herhangi birini taşõmadõğõnõn

anlaşõlmasõ veya bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, sözleşme sona erdirilir ve

göreve son verilir.

Sicil Sebebiyle Göreve Son Verme

Madde 71- Kurum personeli; iki yõl üst üste olumsuz sicil almasõ halinde, başka bir

sicil amirinin yanõnda denenir ve durum kendisine tebliğ edilir. Son sicil amiri tarafõndan da

olumsuz sicil ile değerlendirilmesi halinde, personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu kararı ile

feshedilir ve ilişkilendirilmiş olmasõ halinde hakkõnda 5434 sayõlõ Türkiye Cumhuriyeti

Emekli Sandõğõ Kanunu Hükümleri uygulanõr.

Deneme Süresi

Madde 19- Sözleşmeli personel olarak ilk defa işe başlatõlanlar için 12 aylık bir

deneme süresi için sözleşme yapõlõr. Bu süre içinde veya sonunda sicil amirleri rapor

düzenleyerek personelin yeterliği hakkõnda edindikleri kanaati Genel Sekretere bildirir.Genel Sekreter raporlar inceleyerek personelin yeterliğine ilişkin görüşünü Yönetim

Kuruluna bildirir. Yeterlik Yönetim Kurulu kararõyla onaylanõr.

Deneme süresi içinde veya sonunda personelin görevlerine, Yönetim Kurulu

kararıyla aşağõdaki hallerde son verilir:

a) Deneme süresi içinde temel, hazõrlayõcõ eğitim ve staj devrelerinin birinde

başarõsõz olma, bu süreçte hal ve hareketleri ile Kuruma zarar verici olma, göreve

devamsõzlõklarõnõn tesbit edilmesi,

b) Deneme süresi sonunda asli personel olabilmek için olumlu sicil alõnamamasõ,

c) Kendilerinden özel şart olarak istenen yabancõ dil puanõna sahip olduklarõnõn

deneme süresi sonuna kadar belgelendirilememesi.

Uzmanlık için dil şartı

İngilizce için KPDS?den en az 70 puan almak veya Yönetim Kurulu tarafõndan

kabul görmüş diğer bir yabancõ dil seviye tespit imtihanõndan, Yönetim Kurulunca belirlenen

barajı aşmak.

07 Eylül 2015 14:46

sakinselim
Aday Memur

Görevin Sona Ermesi

Sözleşmenin Sona Ermesi

Madde 70- Sözleşme, Kurum personelinin yazılı olarak müracaat etmek suretiyle

görevden çekilme isteğinde bulunması, emeklilik, deneme süresi içinde başarısız bulunmak,

disiplin cezası alarak görevden çıkarılmak, belirlenmiş hastalık izin sürelerini aşan süreli

hastalk hali, ölüm hallerinde sona erer.

Personelin, Kurumca kabul edilen mazereti olmaksõzõn görevini terketmesi ve bu

terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazõlõ müracaat şartõ aranmaksõzõn, personel

görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayõlõr.

Personelin göreve atanabilmesi için istenen şartlardan herhangi birini taşõmadõğõnõn

anlaşõlmasõ veya bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, sözleşme sona erdirilir ve

göreve son verilir.

Sicil Sebebiyle Göreve Son Verme

Madde 71- Kurum personeli; iki yõl üst üste olumsuz sicil almasõ halinde, başka bir

sicil amirinin yanõnda denenir ve durum kendisine tebliğ edilir. Son sicil amiri tarafõndan da

olumsuz sicil ile değerlendirilmesi halinde, personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu kararı ile

feshedilir ve ilişkilendirilmiş olmasõ halinde hakkõnda 5434 sayõlõ Türkiye Cumhuriyeti

Emekli Sandõğõ Kanunu Hükümleri uygulanõr.

Deneme Süresi

Madde 19- Sözleşmeli personel olarak ilk defa işe başlatõlanlar için 12 aylık bir

deneme süresi için sözleşme yapõlõr. Bu süre içinde veya sonunda sicil amirleri rapor

düzenleyerek personelin yeterliği hakkõnda edindikleri kanaati Genel Sekretere bildirir.Genel Sekreter raporlar inceleyerek personelin yeterliğine ilişkin görüşünü Yönetim

Kuruluna bildirir. Yeterlik Yönetim Kurulu kararõyla onaylanõr.

Deneme süresi içinde veya sonunda personelin görevlerine, Yönetim Kurulu

kararıyla aşağõdaki hallerde son verilir:

a) Deneme süresi içinde temel, hazõrlayõcõ eğitim ve staj devrelerinin birinde

başarõsõz olma, bu süreçte hal ve hareketleri ile Kuruma zarar verici olma, göreve

devamsõzlõklarõnõn tesbit edilmesi,

b) Deneme süresi sonunda asli personel olabilmek için olumlu sicil alõnamamasõ,

c) Kendilerinden özel şart olarak istenen yabancõ dil puanõna sahip olduklarõnõn

deneme süresi sonuna kadar belgelendirilememesi.

Uzmanlık için dil şartı

İngilizce için KPDS?den en az 70 puan almak veya Yönetim Kurulu tarafõndan

kabul görmüş diğer bir yabancõ dil seviye tespit imtihanõndan, Yönetim Kurulunca belirlenen

barajı aşmak.


indoor rain, 3 yıl önce - Alıntıya git

"indoor rain" adlı arkadaşın paylaşımı hatalı olmuş. Bu ifadeler TÜRKAK'ın eski Personel yönetmeliğinden.

Personel ile ilgili doğru ve güncel Yönetmeliklerin linki aşağıdadır:

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/docs/yon.htm

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/docs/akreditasyon_uzmanligi_yonetmeligi.pdf

Kadro sözleşmeli diye ifade edilse de, Kurumun kadrolu personeli olarak çalışırsınız. Sosyal haklar açısından da Yönetmelikte yer alan ifadelerin çoğu ya 657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile aynı ya da benzer.

Toplam 144 mesaj
 
ANKET
UBER'in trafikten men edilecek olmasını doğru buluyor musunuz?