Editörler :
30 Ekim 2017 04:05

D4RKC3R3M0NY
Memur

Engellilerin kamuda istihdamı

bilindiği üzere ?Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında

Yönetmelik? hükümleri gereğince EKPSS ile yapılmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında atanan personeller ?Engelli Statüsünde? istihdam edilmekte olup, vergi indirimi, nöbet muafiyeti ve

tayin gibi pek çok önemli pozitif ayrımcılıklara da sahip olmaktadırlar.

Engelli Tayin hakkı Uluslararası

sözleşmelerden doğan ve yasama erki tarafından düzenlenen bir haktır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve

Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü

maddesinde ise; "Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet

sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla

mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara

ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme

işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz."

hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen

hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bahse konu mevzuatta yapılan düzenlemenin

engelli vatandaşlarımıza ayrımcılık amacıyla değil daha fazla engelli bireyin

memur statüsünde istihdam edilmesini amaçladığı, bu değişikliğin engellileri

temsil eden sivil toplum kuruluşları tarafından da kabul gördüğü görülebilir.

Sonuç olarak engelli olan bir kişi

tekrar EKPSS?ye girerek farklı bir yeri kazanamamaktadır. Ancak bu negatif

olayın diğer yüzünde engelli personele istediği yere tayin hakkı tanınmış ve

engelli personelin yeniden sınava girmek gibi bir derdi de kalmamıştır.

Ancak tayin talebime esas teşkil

eden aşağıdaki yönetmelik maddesinin, EKPSS ile giren memurları kapsamadığına

dair hiçbir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükmü bulunmamakla birlikte engelli

bir birey için uygulanmayacak olması mantığa da aykırıdır.

Sonuç olarak ilgili yönetmelikte Engelli

memurun istihdam edilmeden önce veya istihdam edildikten sonra engelli olması

hususunda hiçbir fark bulunmamakta ve kanun önünde tamamıyla aynı haklara sahip

olmaktadırlar.

Engelli kadrosundan işe

başlayanlar ile işe başladıktan sonra engelli olanlar engelli memur olarak aynı

haklara sahip olurlar.

Bunun yanı sıra daha öncesinden

mahkemenize sunduğum pek çok idare mahkemesi kararı, bazı kurum/kuruluşların

yayınladığı yönergeler ve DPB görüşlerine bakıldığı zaman; EKPSS tercihi ile

engelli kontenjanından memuriyete giren kişilerin bu yönetmelikten faydalanması

hususunda düzenlemeler yapıldığı ve mahkemelerce de aynı doğrultuda karar

alındığı açıkça görülebilmektedir.

Tayin talebime esas teşkil eden

yönetmelik maddesi ........?da göreve başladığım tarihten tam .. sene sonra

16.08.2014 tarihinde 29090 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe

girmiştir. Dolayısıyla bu yönetmelik maddesinden muaf tutulmam için hiçbir mantıklı

gerekçe bulunmamaktadır.

Tayin talebim, 1655 Sayılı Devlet

Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?e eklenen

Ek 3. Maddeye ?Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği? dayanmaktadır.

?İlgili mevzuatına göre alınan

sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen

memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci

derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan

gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki

talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın

kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve

bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.?

Ancak ?bir defadan fazla yararlanılamaz? ibaresi için Danıştay 16. Dairesi Başkanlığının 02.07.2015 tarih ve E.2015/10808 sayılı kararı neticesinde yürütmesi durdurulmuş ve Başbakanlığın

yürütme durdurulmasına karşın DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU?na yapmış olduğu itiraz 21/01/2016 tarih ve 2015/1435 Esas Nolu kararıyla red olunmuştur.

Dolayısıyla engelli memurlar; işe giriş şekli fark etmeksizin engellilik durumlarından dolayı birden fazla tayin talebinde bulunabilir ve kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın bu taleplerin karşılanması gerekmektedir.

30 Ekim 2017 10:10

uyur-gezer
Müsteşar Yardımcısı

sırf bu yüzden atanamayacağınız kadroları seçip binlerce engellinin umudunu hiç ediyorsunuz !

30 Ekim 2017 14:59

alihan99
Şef

Ünivesiteler,belediyeler il özel idareleri de yer değiştirme imkansız gibi birşeydir bilginiz olsun.Her kurumda 1 kereye mahsus yer değiştirme yok veya olması çok zor.

25 Ekim 2018 22:48

memory9495
Şef

Sağlık mazereti tayinini 2. kere isteyen var mı sonucu olumlu veya olumsuz? ben de isteyeceğim yol gösterme açısından yardımcı olacak biri varsa çok makbule geçecektir.

30 Ekim 2018 19:52

memory9495
Şef

Engellilerin kamuda istihdamı

bilindiği üzere ?Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında

Yönetmelik? hükümleri gereğince EKPSS ile yapılmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında atanan personeller ?Engelli Statüsünde? istihdam edilmekte olup, vergi indirimi, nöbet muafiyeti ve

tayin gibi pek çok önemli pozitif ayrımcılıklara da sahip olmaktadırlar.

Engelli Tayin hakkı Uluslararası

sözleşmelerden doğan ve yasama erki tarafından düzenlenen bir haktır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve

Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü

maddesinde ise; "Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet

sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla

mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara

ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme

işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz."

hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen

hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bahse konu mevzuatta yapılan düzenlemenin

engelli vatandaşlarımıza ayrımcılık amacıyla değil daha fazla engelli bireyin

memur statüsünde istihdam edilmesini amaçladığı, bu değişikliğin engellileri

temsil eden sivil toplum kuruluşları tarafından da kabul gördüğü görülebilir.

Sonuç olarak engelli olan bir kişi

tekrar EKPSS?ye girerek farklı bir yeri kazanamamaktadır. Ancak bu negatif

olayın diğer yüzünde engelli personele istediği yere tayin hakkı tanınmış ve

engelli personelin yeniden sınava girmek gibi bir derdi de kalmamıştır.

Ancak tayin talebime esas teşkil

eden aşağıdaki yönetmelik maddesinin, EKPSS ile giren memurları kapsamadığına

dair hiçbir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükmü bulunmamakla birlikte engelli

bir birey için uygulanmayacak olması mantığa da aykırıdır.

Sonuç olarak ilgili yönetmelikte Engelli

memurun istihdam edilmeden önce veya istihdam edildikten sonra engelli olması

hususunda hiçbir fark bulunmamakta ve kanun önünde tamamıyla aynı haklara sahip

olmaktadırlar.

Engelli kadrosundan işe

başlayanlar ile işe başladıktan sonra engelli olanlar engelli memur olarak aynı

haklara sahip olurlar.

Bunun yanı sıra daha öncesinden

mahkemenize sunduğum pek çok idare mahkemesi kararı, bazı kurum/kuruluşların

yayınladığı yönergeler ve DPB görüşlerine bakıldığı zaman; EKPSS tercihi ile

engelli kontenjanından memuriyete giren kişilerin bu yönetmelikten faydalanması

hususunda düzenlemeler yapıldığı ve mahkemelerce de aynı doğrultuda karar

alındığı açıkça görülebilmektedir.

Tayin talebime esas teşkil eden

yönetmelik maddesi ........?da göreve başladığım tarihten tam .. sene sonra

16.08.2014 tarihinde 29090 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe

girmiştir. Dolayısıyla bu yönetmelik maddesinden muaf tutulmam için hiçbir mantıklı

gerekçe bulunmamaktadır.

Tayin talebim, 1655 Sayılı Devlet

Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?e eklenen

Ek 3. Maddeye ?Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği? dayanmaktadır.

?İlgili mevzuatına göre alınan

sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen

memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci

derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan

gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki

talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın

kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve

bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.?

Ancak ?bir defadan fazla yararlanılamaz? ibaresi için Danıştay 16. Dairesi Başkanlığının 02.07.2015 tarih ve E.2015/10808 sayılı kararı neticesinde yürütmesi durdurulmuş ve Başbakanlığın

yürütme durdurulmasına karşın DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU?na yapmış olduğu itiraz 21/01/2016 tarih ve 2015/1435 Esas Nolu kararıyla red olunmuştur.

Dolayısıyla engelli memurlar; işe giriş şekli fark etmeksizin engellilik durumlarından dolayı birden fazla tayin talebinde bulunabilir ve kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın bu taleplerin karşılanması gerekmektedir.


D4RKC3R3M0NY, 3 yıl önce - Alıntıya git

bu karar, bu davayı açanın önünü açan bi kararmış arkadaşlar. genel bir kararda değişiklik yok. yine red gelir tayinlere. LAKİN bu vatandaşın dava sonucunu emsal göstererek dava açabilir ve çok büyük ihtimalle emsal karar olduğu için kazanıp tayinimiz oluyor. bilginize...

31 Ekim 2018 23:15

memory9495
Şef

2. tayinime red cevabı geleceği araştırma ve soruşturmalarım sonucu kesinleşmiştir arkadaşlar. bunun üzerine CİMER'e mevzubahis durumun biz engellileri madur ettiği hakkında yazı yazdım. bir yola çıktım hayırlısıyla... seyirci kalmayalım bu durum hepimiz için...

11 Mart 2020 18:18

Burak6714
Aday Memur

2. tayinime red cevabı geleceği araştırma ve soruşturmalarım sonucu kesinleşmiştir arkadaşlar. bunun üzerine CİMER'e mevzubahis durumun biz engellileri madur ettiği hakkında yazı yazdım. bir yola çıktım hayırlısıyla... seyirci kalmayalım bu durum hepimiz için...


memory9495, 2 yıl önce - Alıntıya git

Merhaba hocam sonuç ne oldu ben 2.defa dilekçe yazdım şuan bakanlıkta durum ne olacak acaba bilginiz var mı ?

18 Mart 2020 10:52

memory9495
Şef

Merhaba hocam sonuç ne oldu ben 2.defa dilekçe yazdım şuan bakanlıkta durum ne olacak acaba bilginiz var mı ?


Burak6714, 3 ay önce - Alıntıya git

ohoo çoktan benim iş oldu hatta 2. tayin yerimde 14. ayım şuan

02 Nisan 2020 14:43

Burak6714
Aday Memur

ohoo çoktan benim iş oldu hatta 2. tayin yerimde 14. ayım şuan


memory9495, 2 ay önce - Alıntıya git

Hocam mesaj attım lütfen geri dönüş sağlar mısınız rica ediyorum. Bana olumsuz cevap verildi dilekçeme malesef çıkmazdayım.

10 Nisan 2020 20:20

darkjusticer
Memur

Arkadaşlar davayı 9 ocakta açtım üniversite savunmalarında hakkımda karalama kampanyası başlatmış sırf dava açtım diye... davayı kaybetme ihtimalim var mı acaba? Sürekli bunlara cevap yazmak yerime direkt tekemmül dilekçesi yazdım.

29 Nisan 2020 12:24

zamanın emini
Aday Memur

2. tayinime red cevabı geleceği araştırma ve soruşturmalarım sonucu kesinleşmiştir arkadaşlar. bunun üzerine CİMER'e mevzubahis durumun biz engellileri madur ettiği hakkında yazı yazdım. bir yola çıktım hayırlısıyla... seyirci kalmayalım bu durum hepimiz için...


memory9495, 2 yıl önce - Alıntıya git

benim 3 kere red oldu

01 Mayıs 2020 20:32

Desenrascanço
Aday Memur

Hocam ben 2018 kpss puanıyla 2020/5 sağlık bakanlığı alımıyla 4b?li olarak atandım. %40 engel raporum var. Ailemin ikamet ettiği ile tayinimi isteyebilir miyim? Sözleşmeli olmak bu tayine engel mi? Bilgisi olan Arkadaşlar yazarsa sevinirim.

03 Mayıs 2020 10:56

doctorkilhelm
Aday Memur

Hocam ben 2018 kpss puanıyla 2020/5 sağlık bakanlığı alımıyla 4b?li olarak atandım. %40 engel raporum var. Ailemin ikamet ettiği ile tayinimi isteyebilir miyim? Sözleşmeli olmak bu tayine engel mi? Bilgisi olan Arkadaşlar yazarsa sevinirim.


Desenrascanço, 1 ay önce - Alıntıya git

aynı sorunum mevcut

10 Mayıs 2020 19:11

sabittaraf
Aday Memur

2. tayinime red cevabı geleceği araştırma ve soruşturmalarım sonucu kesinleşmiştir arkadaşlar. bunun üzerine CİMER'e mevzubahis durumun biz engellileri madur ettiği hakkında yazı yazdım. bir yola çıktım hayırlısıyla... seyirci kalmayalım bu durum hepimiz için...


memory9495, 2 yıl önce - Alıntıya git
merhaba, tarih eski ama mersk ettim guncel durumunuzu. 2.tayin gerceklesti mi. cimer in tavri ne olmustu
13 Mayıs 2020 16:35

usomer
Aday Memur

Biz ilk tayini beceremedik, millet üçüncüye uğraşıyor :)))

23 Mayıs 2020 12:55

serhad63
Memur

benim 3 kere red oldu


zamanın emini, 1 ay önce - Alıntıya git
Selam arkadaşım 3. kez tayinini yapmışsın hayırlı olsun. Ben Milli Eğitim de Teknisyen olarak görev yapmaktayım. Benim yüzde 54 engelli raporum var. İlk engelli tayinimi bu yılın Ocak ayında yaptım aynı ile bağlı bir ilçesinden diğer İlçesine yaptım 5 aydır çalışıyorum. Şartlar istediğim gibi olmadığı için pişman oldum eski yerime gitmek istiyorum ne yapmalıyım. Tekrar eski yerime gitmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu aziz mübarek günlerin hayrına Allah razı olsun.
23 Mayıs 2020 13:04

serhad63
Memur

ohoo çoktan benim iş oldu hatta 2. tayin yerimde 14. ayım şuan


memory9495, 2 ay önce - Alıntıya git
Selam arkadaşım 3. kez tayinini yapmışsın hayırlı olsun. Ben Milli Eğitim de Teknisyen olarak görev yapmaktayım. Benim yüzde 54 engelli raporum var. İlk engelli tayinimi bu yılın Ocak ayında yaptım aynı ile bağlı bir ilçesinden diğer İlçesine yaptım 5 aydır çalışıyorum. Şartlar istediğim gibi olmadığı için pişman oldum eski yerime gitmek istiyorum ne yapmalıyım. Tekrar eski yerime gitmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu aziz mübarek günlerin hayrına Allah razı olsun.
23 Mayıs 2020 22:33

Nobane
Kapalı

aynı sorunum mevcut


doctorkilhelm, 4 hafta önce - Alıntıya git
Evet bende 3+1 sözleşmeliyim ve Cimere yazdığım da mevzuat gereği yer değişikliği yapamadığımı söyledi. Fakat mevzuatlar anayasaya aykırı. 1,5 senedir ulaşım sıkıntısı çekiyorum İstanbul gibi bir yerde 3 vasıta değiştirerek kuruma gidiyorum. Halbuki evime yürüme mesafesinde kurum varken. Ben dilekçe yazıcam bayramdan sonra. Netice alırsam sizede haber vericem
26 Mayıs 2020 22:36

sabittaraf
Aday Memur
Selam arkadaşım 3. kez tayinini yapmışsın hayırlı olsun. Ben Milli Eğitim de Teknisyen olarak görev yapmaktayım. Benim yüzde 54 engelli raporum var. İlk engelli tayinimi bu yılın Ocak ayında yaptım aynı ile bağlı bir ilçesinden diğer İlçesine yaptım 5 aydır çalışıyorum. Şartlar istediğim gibi olmadığı için pişman oldum eski yerime gitmek istiyorum ne yapmalıyım. Tekrar eski yerime gitmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu aziz mübarek günlerin hayrına Allah razı olsun.
serhad63, 1 hafta önce - Alıntıya git
bu durum bende de var. tayin oncesi yerim gercekten guzel insanlarla doluydu. memleketime engelli mazeret tayin hakkimla geldim fakat mobbing ve engellilikten 1 haber kisiler mevcut, hem de guya buyuk ve bilincli bir yerlesim yeri 'güya'. eski yere donemesek bile 2. hakkimizi kullansak tayim icin red ihtimali var mi acaba.
27 Mayıs 2020 00:54

darkjusticer
Memur

ben muvafakat alamadığım için dava açmıştım 6 ay oldu hala sonuçlanmadı

Toplam 43 mesaj