Editörler : smtvs
24 Ağustos 2016 08:15   


Eximbank Uzman Yardımcısı Alım İlanı (33 Kişi)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

2016 UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankamızda görevlendirilmek üzere, sınav ile 33 uzman yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bankacılık Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Ticari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölümleri ve Hukuk Fakültesi ile çeşitli fakültelerin Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonomi-İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Risk Yönetimi/Analist Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Bilgi Teknolojileri Yazılım Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Bilgi Teknolojileri Teknik Altyapı ve Destek Yönetimi Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS);

Bankacılık Alanında, KPSSP-11, KPSSP-26, KPSSP-28 veya KPSSP-29 puan türlerinden alınacak 25 kişi için ilgili herhangi puan türünden en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 625 kişi içerisinde bulunmak,

Risk Yönetimi/Analist Alanında, KPSSP-1, KPSSP-111 puan türünden alınacak 2 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 50 kişi içerisinde bulunmak,

Bilgi Teknolojileri Yazılım Alanında, KPSSP-3 puan türünden alınacak 4 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak,

Bilgi Teknolojileri Teknik Altyapı ve Destek Yönetimi Alanında, KPSSP-1 puan türünden alınacak 2 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 50 kişi içerisinde bulunmak.

d) İyi derecede İngilizce bilmek; 19 Ağustos 2014 tarihinden itibaren girilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce)'ndan veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı'ndan (E-YDS/İngilizce) en az 70 puan veya puan ve dil yeterliği bakımından eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından onaylanan; CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olmak,

(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf)

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f) Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya ilan tarihi itibarıyla en az 1 yıl erteletmiş (En erken tecil tarihi 19 Ağustos 2017) veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

i) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

j) Sınavın yapıldığı yılın (2016) Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak,

k) Bankamızın daha önceki dönemlerde açmış olduğu uzman yardımcılığı giriş sınavlarında, sözlü sınav aşamasında elenmemiş olmak.

3. BAŞVURU

Türk Eximbank Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 19 Ağustos 2016 tarihinden 7 Eylül 2016 günü saat 17:00'a kadar Bankamız internet sayfası üzerinden 2016 Uzman Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu doldurularakyapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarını taşımayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların ve daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Adaylar kurumumuzca açılmış olan sınavın 4 (dört) alanından yalnızca birine başvurabilecektir.

4. SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; Bankacılık Alanı, Risk Yönetimi/Analist Alanı, Bilgi Teknolojileri Yazılım Alanı, Bilgi Teknolojileri Teknik Altyapı ve Destek Yönetimi Alanı olmak üzere 4 (dört) farklı alanda yapılacaktır.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS puanı aritmetik ortalamasına göre "Alan Notu" hesaplanacak ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır. Bu sıralama dikkate alınarak her alan için Madde 2'nin c şıkkında ayrı ayrı belirtilen istihdam edilecek uzman yardımcısı sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yapılan sözlü sınavda alınan puan ile alan puanı ağırlıklandırılarak adayın nihai başarı puanı belirlenecektir.

Sınav sonuçlarında;

"Alan puan" ağırlığı %60 (KPSS puanı ve yazılı sınav notunun aritmetik ortalaması)

"Sözlü sınav" ağırlığı %40'dır.

Toplamda en yüksek puan alan adaydan başlanarak her alanda alınacak sayı kadar uzman yardımcısı sınavda başarılı kabul edilecektir. Ayrıca uygun görülen sayıda yedek aday belirlenecektir.

5. SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bankacılık Alanı: Küreselleşme, Bölgesel Ekonomi, İşletme Yönetimi/Yöneticiliği, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları, Uluslararası İşletmecilik, Örgütsel Davranış, Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Dışı Finansal Kurumlar, Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi, Uluslararası Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Ürünler, Finansal Tablolar ve Finansal Analiz, Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti, İşletme Sermayesi Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Finansman Yöntemleri ve Kaynakları, Portföy Yönetimi ve Risk, Türev Piyasalar ve Ürünler, Sigorta ve Risk, Sigorta Sözleşmeleri ve Sigorta Türleri, Sigortacılık Sektöründe Denetim, Reasürans, Mühendislik Ekonomisi,

b) Risk Yönetimi/Analist Alanı: Matematik 1, Matematik 2, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Tanımsal İstatistik, Çıkarımsal İstatistik, Örnekleme ve Regresyon Analizi Algoritmalar, Veritabanı Sorguları, SQL, Veritabanı Sistemleri, Veri Yapıları, Veri Madenciliği, Sorgu Oluşturma, İstatistik ve Analiz,

c) Bilgi Teknolojileri Yazılım Alanı: Algoritmalar, Veritabanı Sistemleri, Veritabanı Mimarisi, Nesneye Dayalı Programlama, Veri Yapıları, Katmanlı Mimari, SOA, Proje Yönetimi, Programlama Dilleri ( Java, C#, vb.), SQL, Matematik 1, Matematik 2, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, İşletme Yönetimi/Yöneticiliği, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası İşletmecilik, Lojistik, Bilgisayar Mimarisi, Doğrusal Programlama ve Ağ Modelleri, İş Akışı Modelleme, Sistem Dinamiği,

d) Bilgi Teknolojileri Teknik Altyapı ve Destek Yönetimi Alanı: İşletim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Ofis Karar Destek Sistemleri, Ofis Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı ve Mimarisi, Sunucu İşletim Sistemleri, Kurumsal Ağ Mimarileri, Ağ ve Sistem Güvenliği, Yedekleme, Veri İletişimi, Senkron ve Asenkron Haberleşme, İnternet Mimarileri, Bilgisayar Ağları, Algılayıcı Ağlar, Kablosuz İletişim Ağları, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Analizi, Sistem Modelleme.

6. YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 24 Eylül 2016 Cumartesi günü "T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü, Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840 Maltepe/İSTANBUL" adresinde saat 10:00' da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, 9-16 Eylül 2016 tarihleri arasında Türk Eximbank internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup, adayların sınav başvurusu esnasında kurumumuza iletmiş oldukları elektronik posta adreslerine, 22-23 Eylül 2016 tarihleri arasında sınav giriş belgesi (sınav salon bilgilerini de içeren) iletilecektir. Ancak, isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asil aday ve aynı sayıda yedek aday Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecek olup, ayrıca adayların elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sözlü sınavı kazanan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Türk Eximbank İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar başarı sıralamasına göre çağrılır.

Yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda yer alan uzman yardımcısı sayısı kadar adayın sınavda başarılı olmaması halinde, Banka, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir ve nihai olarak başarılı olan aday sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkı saklıdır.

8. BİLGİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Türk Eximbank internet sayfasıve sinav@eximbank.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla edinilebilir.

Adres: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 19 P.K: 34768 Ümraniye/İSTANBUL

Başvuru için burayı tıklayınız.

24 Ağustos 2016 08:17

alexander_supertramp
Aday Memur

Kurum güzel,çalışma şartları iyi fakat bu maaşa İstanbul'da yaşam biraz zor.

Kurumların İstanbul'a taşınma işi maaş açısından gerçekten sıkıntı oluşturacakgibi.

24 Ağustos 2016 10:07

menfitelkin
Kapalı
arkadasim maas az demissin ozluk haklari sosyal haklar ile ilgili bilgin var mi? kira yardimi gibi nakit yard?mlar da soz konusu , bilgin varsa yazarsan seviniriz.
24 Ağustos 2016 10:42

ekonomisever
Kapalı

Sınav konuları daha değişik, önceki sınavları bulabilir miyiz acaba ?

24 Ağustos 2016 10:56

akseptar
Memur
sinav konulari iyiymis sfdds
24 Ağustos 2016 13:54

foseptik mefruşat
Aday Memur

bankacılık alanında YDS'den 70'i geçip KPSS'de olmayan işletme ve finans ağırlıklı bu konulara çalışmak yerine diğer kurum sınavlarına çalışan İİBF'lilerden 625 kişi çıkmaz. O nedenle YDS puanı olan ve o puan türlerinde 70'i geçenlerin hepsi sınava hak kazanır. Yazılı sınavda ise çan eğrisi varmış, GUY haricinde bir yere başvuramayıp İngilizcesi olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat. Ayrıca İstanbulda bir A Grubu kadroya girmek isteyenler de bu ilanla ilgilenir diye düşünüyorum... Anadolu yakası olduğundan ulaşım ve kira fiyatları Avrupa yakasına nazaran daha iyidir...

24 Ağustos 2016 14:20

foseptik mefruşat
Aday Memur

Sınav konuları daha değişik, önceki sınavları bulabilir miyiz acaba ?


ekonomisever, 1 yıl önce - Alıntıya git

bilmiyorum ama bankacılık alanı konuları işletme aöf kitaplarında aynen mevcut

24 Ağustos 2016 21:06

foseptik mefruşat
Aday Memur

(bankacılık için konuşuyorum) Ayrıca, vmy, mhuy, sayıştay, üst kurullar, müfettişlikler gibi klasik a grubu meslekleri hedefleyenlerin başvuracağını düşünmüyorum aksi takdirde bir sınav için puanlarının yeteceği birçok sınava çalışırken rakiplerinden geri kalırlar. O nedenle bu ilan bahsettiğim tip sınavlara puanı hiç yetmeyenlerin ya da p35'i 75'ten düşük guy bile garanti olmayan adaylar arasında rekabet yaşatacak... Cidden ilginç bir ilan olmuş. Eğer YDS şartı olmasaydı 75-76 ile kapatırdı ancak şimdi 70,000 ile kapatacak ve kontenjan kesinlikle dolmayacak. YDS'si olup da alan puanları düşük olup KPSS'den umudu kesen sınavlara giremeyecek arkadaşlarınız varsa haber verin, başvursunlar, şansları yüksek, konular kpss'den uzak olduğu için kimse tam olarak hakim değil...

25 Ağustos 2016 12:33

letitgo
Aday Memur

Kamudaki uzman yardımcısıyla aynı mı maaşı?

25 Ağustos 2016 13:53

fes-le-ğen
Memur

@foseptik mefrusat ; cok önyargılı gördüm sizi. Ben hiç zannetmiyorum ki bahsetmis oldugunuz A grubu kadroları düsünen kısıler bu ilanı es geçsin.

Bahsetmiş oldugunuz ilanları ve daha fazlasını da bekliyorum bu ilanı da degerlendirmeyi düsünüyorum sahsen. Bos gececek durumumuz yok bence. Kriterleri saglayan bircok insan da degerlendirecektir eminim..

Maaslar hakkında net bilgisi olan var mı arkadaslar?

25 Ağustos 2016 14:20

menfitelkin
Kapalı
maaslar konusunda net bilgim yok fakat bakanlik uzman yardimcisi ile ayni maas alinmiyor.Farkli olmasinin sebebi 657 ye tabi olmamalari. Tabi bu daha az veya daha fazla maas aldiklari anlamina gelmez cunku kar payi dagitimlari gibi olanaklar mevcut. Bilen veya calisan bir arkadas ortalama maasini yazarsa daha aydinlatici olur.
25 Ağustos 2016 14:28

menfitelkin
Kapalı
feslegen isimli kulkanici da hakli oyle guyla karsilastirilacak bir kadro olmadigi kesin. Bu tur kadrolarin mesleki tatmininin daha yuksek oldugunu dü?ünüyorum. Tek dezavantaj istanbulda olmasi . Bu da net degil maas durumunu henuz bilmiyoruz.
25 Ağustos 2016 16:58

barkley123
Aday Memur

Bildiğim kadarıyla maaşları çok iyi. 10 maaş kadar ikramiye olduğunu duymuştum. Yani totalde 22* 3.500-4.000 gibi. Tabi vergi dilimiyle birlikte düşüş oluyordur. Öyle boş verilecek ilan değil. Puanı olan değerlendirsin.

25 Ağustos 2016 17:18

Okumuş Cahil
Memur

Ben de 70'e kadar olmasa da 74-75 lere büyük ihtimal düşeceğini düşünüyorum. Hazine sınavına girmiş biri de olarak ondan bile YDS 70 barajı olduğu için tam kontenjanı dolduramıyolar. Ayrıca sınavın istanbul'da olması ve sınav konuları da bi tık azaltacaktır. o yüzden değerlendirilebilecek bi sınav fırsatı olan şansını denesin

25 Ağustos 2016 17:35

Okumuş Cahil
Memur

Bildiğim kadarıyla maaşları çok iyi. 10 maaş kadar ikramiye olduğunu duymuştum. Yani totalde 22* 3.500-4.000 gibi. Tabi vergi dilimiyle birlikte düşüş oluyordur. Öyle boş verilecek ilan değil. Puanı olan değerlendirsin.


barkley123, 1 yıl önce - Alıntıya git

hocam o paralar bişey değil ben de bu kurumda değil ama başka kurumda uzman yardımcısıyım İstanbul'da. Vergi dilimi eritiyor parayı özellikle ağustostan sonra para fln ele geçmiyor. Bide bu istanbulda ev çok sıkıntı insanlar çok fırsat düşkünü aşırı pahalı ama işsizliğin de ne olduğunu bilirim o yüzden tabi girsin herkes İstanbul'da yaşayanlar kesin girsin ev vesaire masrafı olmadığı için çok rahat ederler

26 Ağustos 2016 11:44

basak88
Şef

Arkadaşlar ben başvurmakta kararsız kaldım. Kpss puan türlerinde ilk 100 ve ilk 200 içerisindeyim. Ama mayıstan sonra kitap yüzü açmadım. Sınavın 1 yıl geçerli olması ve yaşanan olaylar çok moralimi bozdu. Aynı zamanda çalışıyorum ve evliyim. Çok çalışmaya vaktim olmuyor kısacası. Sayıştay hakimlik vs gözüm yok. Merkez uzmanlık hedefliyorum. Torpilim olmadığı için bu konuda da karamsarım. Bu yıl son şansım. Ne dersiniz.

27 Ağustos 2016 01:20

Ecisya
Aday Memur

Arkadaşlar Bankacılık alanı için önceki yıllarda çıkmış sorulara baktım birşey bulamadım. Konular klasik bir kurum sınavı sorularından ayrı. Bu konuda önceki yıllarda çıkmış sorular hakkında bilgisi olan var mı acaba?

27 Ağustos 2016 12:02

effectzone
Şef

Yazılı klasik sınav konuları şöyle ilana göre.

"Küreselleşme, Bölgesel Ekonomi, İşletme Yönetimi/Yöneticiliği, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları, Uluslararası İşletmecilik, Örgütsel Davranış, Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Dışı Finansal Kurumlar, Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi, Uluslararası Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Ürünler, Finansal Tablolar ve Finansal Analiz, Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti, İşletme Sermayesi Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, FinansmanYöntemleri ve Kaynakları, Portföy Yönetimi ve Risk, Türev Piyasalar ve Ürünler, Sigorta ve Risk, Sigorta Sözleşmeleri ve Sigorta Türleri, Sigortacılık Sektöründe Denetim, Reasürans, Mühendislik Ekonomisi."

Birçok sınav konusu hakkında bir bilgim bile yok. Üstelik klasik yapacaklar. Bu kadar konudan sınavı nasıl yapacaklar? Hangi birine nasıl çalışalım? Daha sınavda boş kağıt verip elenirim gibime geliyor. Zaten daha birkaç ay önce yapılmış sınavın alan puanına göre adam çağıracaklar. Neden tekrar bu kadar kapsamlı ve aşırı konulu bir sınav daha yapılır ki? Eğer bu sınavlardan yüksek puan alıp geçen olursa ben onlara soruların verildiğinden şüphelenirim arkadaşım.

27 Ağustos 2016 12:59

huykuksuz
Aday Memur

23 puan yds, p28 83 başvuru yapacam bakalım ne olacak bi ihtimal

27 Ağustos 2016 13:44

nemur
Aday Memur

Yazılı sınav konuları işletme okuyan herkesin rahatlıkla yapabileceği sorular. 70 barajı olmasaydı kesin başvururdum:(

27 Ağustos 2016 14:06

huykuksuz
Aday Memur

23 puan yds ile başvuru otomatik yapılmadı acaba 70 yazsam evrakda sahtecilikten yargılanırmıyım :)

Toplam 125 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?