Editörler : smtvs
30 Aralık 2016 08:17   


Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu 2017

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER:

1 - Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

2 - Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir.

3 - Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 60?tır. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

4 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 4-5 Mart 2017 tarihlerinde Ankara?da yapılacaktır.

5 - Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

6 - Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Sınavlara başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve

b) 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmektedir.

Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına dört farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2015, 2016 veya 2017 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların, bahse konu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS?deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori Adı

Yabancı Dil

Mezuniyet

Asgari YDS Puanı

Kontenjan

Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

Genel-1

İngilizce

En az lisans düzeyinde üniversite mezunu

85

20

200

Genel-2

Almanca Fransızca

En az lisans düzeyinde üniversite mezunu

80

15

150

Genel-3

Arapça Çince İspanyolca İtalyanca Rusça

En az lisans düzeyinde üniversite mezunu

70

15

150

Bilişim ve Bilgi Teknolojileri

İngilizce

Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği veya istatistik bölümlerinden mezun

75

10

100

TOPLAM

60

600

2 - Sözlü sınavı sonucunda kategorilerden birinde yeterli sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

3 - Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

4 - Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.

5 - Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

6 - Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

1 - Giriş sınavı başvuruları 30 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 18:00?de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

2 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış en az 80 düzeyinde YDS/e-YDS puanı olanların, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:

1 - Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70?tir.

b) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80?in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında YDS/e-YDS?den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80?in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara?da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70?tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/ Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (312) 292 1000

30 Aralık 2016 08:18

puzmanyrd
Aday Memur

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?b803b044-902b-4d84-8c45-64116fc59129

31 Aralık 2016 16:10

goblin88
Aday Memur

Sınava girecekleri YDS notu dışında başka neye göre değerlendirilir? Bu kriterleri sağlayan çok adayların olması durumunda mezun olunan okula bölümemi bakarlar Örneği ben Fransızca Müt-ter mezunuyum. YDS(ingiizce) 85 sınava girmem için yeterli olacak mı?

31 Aralık 2016 16:12

goblin88
Aday Memur

Sınava girecekleri YDS notu dışında başka neye göre değerlendirilir? Bu kriterleri sağlayan çok adayların olması durumunda mezun olunan okula bölümemi bakarlar Örneği ben Fransızca Müt-ter mezunuyum. YDS(ingiizce) 85 sınava girmem için yeterli olacak mı?


goblin88, 1 yıl önce - Alıntıya git

düzeltemedim özür dilerim.

31 Aralık 2016 17:30

Corin
Aday Memur

yds kaçla kapatır tahmini olan var mı?

31 Aralık 2016 17:43

goblin88
Aday Memur

arkadaşım 92 ile sonlardaydım demişti üç yıl önce.

02 Ocak 2017 08:24

ilim irfan
Şube Müdürü

arkadaşlar, daha önce bu sınava girenlerden burada bilgi paylaşacak kişiler olursa, en azından sınav usulü vs bilgimiz olurdu.

02 Ocak 2017 22:34

goblin88
Aday Memur

başvuru için verilen adres de başvuru yapılamıyor yoksa bende mi bir problem var?

03 Ocak 2017 03:35

rukonesnakruf
Kapalı

1. Kategorinin (İngilizce) 91 ile kapatıldığı söyleniyor. Acaba 3. Kategori kaç ile kapatır. Malum 5 dil var ve sıralama karışık bir şekilde yapılacak.

03 Ocak 2017 10:02

ilim irfan
Şube Müdürü

1. Kategorinin (İngilizce) 91 ile kapatıldığı söyleniyor. Acaba 3. Kategori kaç ile kapatır. Malum 5 dil var ve sıralama karışık bir şekilde yapılacak.


rukonesnakruf, 1 yıl önce - Alıntıya git

büyük ihtimal 15 kadroyu 3'ê bölerler. 85 alan bu kadrolarda illa ki vardır ancak bu kadroların boş kalma ihtimali de var.

03 Ocak 2017 10:45

wellvekil
Aday Memur

1. Kategorinin (İngilizce) 91 ile kapatıldığı söyleniyor. Acaba 3. Kategori kaç ile kapatır. Malum 5 dil var ve sıralama karışık bir şekilde yapılacak.


rukonesnakruf, 1 yıl önce - Alıntıya git

3 - Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir

liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek

olup.....şeklinde devam ediyor 3.madde.Kategoriler birbirinden ayrı tutuluyor yds sıralamasında.

03 Ocak 2017 11:36

ilim irfan
Şube Müdürü

bu sınavadaha önce hic giren yok mu? prosedür nedir? kompozisyon kaç sayfa, süre ne kadar? sınava telefon vs ile girilebiliyor mu ?

03 Ocak 2017 18:03

rukonesnakruf
Kapalı

3 - Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir

liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek

olup.....şeklinde devam ediyor 3.madde.Kategoriler birbirinden ayrı tutuluyor yds sıralamasında.


wellvekil, 1 yıl önce - Alıntıya git

4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

Toplamda 3 kategori var. Kategori 3 ise beş dili kapsamaktadır. Her bir kategori için ayrı liste yazıldığına göre 3 liste olacak ve kategori 3'de karışık bir liste olacak. Yani burada yazılandan bu anlaşılıyor. Ama tabi mantıklı olanın kategori 3'de her dil için ayrı bir sıralama yapılması.

06 Ocak 2017 09:00

ilim irfan
Şube Müdürü

bu sınava daha önce giren yok mu ? aynı şekilde girip kazanan veya şu anda uzun süredir dışişlerinde çalışan?

06 Ocak 2017 20:16

bulut082
Aday Memur

Bir mühendisin bu kadroyu yazması kötü olur dimi ? yani yds 90 olsa da tercih edilmez heralde dimi ?

10 Ocak 2017 10:14

ilim irfan
Şube Müdürü

bu sınava önceden giren uli mezunu arkadaşlar, biraz tecrübelerini paylaşsa? nerde bu millet?

16 Ocak 2017 13:54

ilim irfan
Şube Müdürü

bu sınava önceden giren uli mezunu arkadaşlar, biraz tecrübelerini paylaşsa? nerde bu millet?


ilim irfan, 1 yıl önce - Alıntıya git

++:)

16 Ocak 2017 15:02

wellvekil
Aday Memur

++:)


ilim irfan, 1 yıl önce - Alıntıya git

Biraz emek verip geçmiş yılların başlıklarını incelerseniz tatmin edici bilgilere ulaşırsınız.

17 Ocak 2017 11:30

ilim irfan
Şube Müdürü

Biraz emek verip geçmiş yılların başlıklarını incelerseniz tatmin edici bilgilere ulaşırsınız.


wellvekil, 1 yıl önce - Alıntıya git

daha önceki 2014 ve 2015 alımlarındaki forum sayfasını baştan sona okudum. orada sınav ilanından itibaren epey bir interaktif katılım olmuş foruma. son ilanla ilgili forum başlığına bakınca, insanın acaba bu sınava kimse girmeyecek mi diyesi geliyor:) kimler başvuruyor, puanlar, çalışma şartları vs. tık yok:)

17 Ocak 2017 11:35

wellvekil
Aday Memur

daha önceki 2014 ve 2015 alımlarındaki forum sayfasını baştan sona okudum. orada sınav ilanından itibaren epey bir interaktif katılım olmuş foruma. son ilanla ilgili forum başlığına bakınca, insanın acaba bu sınava kimse girmeyecek mi diyesi geliyor:) kimler başvuruyor, puanlar, çalışma şartları vs. tık yok:)


ilim irfan, 1 yıl önce - Alıntıya git

ne güzel detaylı bilgi edinmişsiniz.demek ki insanlar sessiz kalmayı tercih ediyorlar...

17 Ocak 2017 13:47

ilim irfan
Şube Müdürü

rahmetli Hobbes boşuna dememiş insan insanın kurdudur diye:)

Toplam 224 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?