Editörler : smtvs
05 Temmuz 2017 00:19   


2017 yılı kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam adayı alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları

 Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu?nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK?nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

 Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

 Sınav, 09 Eylül 2017 tarihinde Ankara?da yapılacaktır. Sınav, saat 10:00?da başlayacaktır. Adaylar, saat 09:45?ten sonra sınav

binalarına alınmayacaklardır.

 Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 40 soru için 100 dakika olacaktır.

Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

 Adaylar başvurularını, 13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya

https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

Adaylara ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi

düzenlenecektir.

Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

 Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM?nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

 Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM?nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve

aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir.

Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan

yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

 Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm

adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş

Koşullarına İlişkin Yönetmelik? hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak

güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da

verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, en az 16 açık uçlu

sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki

yaklaşık oranı aşağıdaki gibi olacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türkiye?nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10)

ve Türkiye?de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) ile ilgili sorulardan,

Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye?nin İdari Yapısı (%8), Türkiye?de Mahalli İdareler (%7),

Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluşacaktır. Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara

aynı sorular sorulacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM?de

taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları

cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı

tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında değerlendirilecektir. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı

vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate

alınacaktır.

 Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı

toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı olarak belirlenecektir. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve

standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması

50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

 Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan

standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

 Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı

toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Başarı puanı olacaktır.

 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve

daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı

puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

 Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak

nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır.

Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM?nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik

Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

 Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç

10 gün içinde, ÖSYM?nin İnternet sayfasında yer alan ?Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri? konulu duyuru

doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM?ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden

itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

 Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi soru-cevap kitapçığını ?Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem

Ücretleri? konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM?de (Ankara?da) inceleyebilirler.

Sınav Ücreti ve Tahsili

Sınava girecek adaylar 13-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında, ÖSYM?nin internet sayfasında yer alan ?ÖDEMELER? alanından kredi

kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 165,00 TL (%18 KDV dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM?den sınav ücreti ödemesi

yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan

ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.

Diğer Hususlar

 Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı

bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu

durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17:00?ye kadar ÖSYMSHDB?ye

ulaştırılmalıdır.

 Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav

koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

 Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği

tüm haklarını kaybedecektir.

 Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava

Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak

ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.

 Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM?nin internet sitesinde bulunan Sınav Protokolünde yer almaktadır.

DUYURULUR

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05 Temmuz 2017 04:41

Zübeyr Kiram
Yasaklı

Maşallah, Maşallah... Hayırlı olsun!..

05 Temmuz 2017 05:05

Zülküf Aşikar
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
05 Temmuz 2017 05:24

Haşim Abbas
Yasaklı

Hayırlı olsun!..

05 Temmuz 2017 05:46

Haşmet Çay
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
05 Temmuz 2017 05:49

Hulusi İdris
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
05 Temmuz 2017 07:12

Kibar Nasuh
Yasaklı

Hele şükür!..

05 Temmuz 2017 08:16

Latif Sırdaş
Yasaklı

Beklediğimiz sınavdı..

05 Temmuz 2017 08:19

Latif Sırdaş
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
05 Temmuz 2017 09:18

bilkekagan
Aday Memur

herkesin yorumu eksi almış :) ne oluyor ya

05 Temmuz 2017 09:21

Mctnl
Memur

herkesin yorumu eksi almış :) ne oluyor ya


bilkekagan, 7 ay önce - Alıntıya git

Yukarıda mesaj yazan hesapların isimlerine ve kullandığı dile bakın anlarsınız. Forumun delisi oluyor kendileri.

05 Temmuz 2017 09:34

Kibar Nasuh
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
05 Temmuz 2017 09:36

Kibar Nasuh
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
05 Temmuz 2017 09:57

tunaylıhan
Memur

Kaynak olarak önerilen bu kitaplara ek olarak neye bakmak gerekir??

Mikro İktisat - Erdal ÜNSAL, Zeynel DİNLER

Makro İktisat - Kemal Yıldırım, Erdal ÜNSAL

Türkiye Ekonomisi - Yasin ÇOBAN

Kanunname Anayasa-İdare Hukuku-İdari Yargı Konu Anlatım Ahmet NOHUTÇU

Themis - Hukuk Soru Bankası

KPSS Türkçe Konu Anlatımlı Murat Yayınları

İktisat Çıkmış Sorular - Zeynel DİNLER

Ceteris Paribus: İktisat

İnsan Hakları ve Demokratikleşme (Ahmet Nohutçu)

KPSS Tarih Konu Anlatımlı (Data Yayınları)

05 Temmuz 2017 13:24

kaplumbaga155
Memur

bence suriyelilerin yoğun olduğu antep gibi illerin ilçelerinde suriyeli kaymakamlar atanmalı

05 Temmuz 2017 13:32

Vaki Vuslat
Yasaklı

Bay KABLUMBAĞA;

Al sana bir sivri akıllı daha?.. O topraklar Suriyelilerin mi, Hacı?

Devletimizin hükümranlık sınırları nerede biter?.. Senin gibi kafalar Türkiye' yi öyle bölmeye çalışır. Yazık o kafaya, daha doğrusu o kelleye?.. Kelle de değil, sanki kazan?..

05 Temmuz 2017 14:21

ogndlgrc
Memur

Bu sınavda hazırlıklı olanlar ve dolu dolu çalışmış olanlar yarışacaktır. Yakınım da çok iddialı bir kişi olarak bu sınava çok iyi hazırlandı. Hakeden kazansın!. Yabancı dili de var, yüksek lisansı da var.


Latif Sırdaş, 7 ay önce - Alıntıya git

Arabası da var mı bebegım

05 Temmuz 2017 16:55

erkan355
Aday Memur

Tüm bu mesleği hayal edenler başvursun genelde herkes 100 puan alıcak gibi bir tavır çizmiş tavsiyem isteyen herkesin katılması biliyorsunuzki ne 95 ler mülakatta elendi :) (ben şuan 2.sınıfım bu sınavla alakam şuan için yoktur)

05 Temmuz 2017 17:16

Vaki Vuslat
Yasaklı

Vasfi namlı yiğit, arabası olup olmadığını sormuş, sınavda o soru mu çıkacak ki, öğrenmek istiyor?

Görünen odur ki; Ham Vasfi'den ne han olur, ne de hamam?

05 Temmuz 2017 22:54

Effe2525
Aday Memur

ilanda herhangi bir KPSS sınav puan sınırı göremedim.yapılacak yazılı sınav ardından sözlü mülakatta mı puan sıralaması yapılacak acaba

06 Temmuz 2017 12:15

erkan temizsoy
Şef

Kaynak olarak önerilen bu kitaplara ek olarak neye bakmak gerekir??

Mikro İktisat - Erdal ÜNSAL, Zeynel DİNLER

Makro İktisat - Kemal Yıldırım, Erdal ÜNSAL

Türkiye Ekonomisi - Yasin ÇOBAN

Kanunname Anayasa-İdare Hukuku-İdari Yargı Konu Anlatım Ahmet NOHUTÇU

Themis - Hukuk Soru Bankası

KPSS Türkçe Konu Anlatımlı Murat Yayınları

İktisat Çıkmış Sorular - Zeynel DİNLER

Ceteris Paribus: İktisat

İnsan Hakları ve Demokratikleşme (Ahmet Nohutçu)

KPSS Tarih Konu Anlatımlı (Data Yayınları)


tunaylıhan, 7 ay önce - Alıntıya git

Anayasa Hukuku (%10) ve İdare Hukuku (%20) için tek kaynak önerisi olan var mı?

Toplam 150 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?