Editörler : smtvs
28 Temmuz 2017 16:59   


Rtürk uzman yardımcılığı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

I - Genel Bilgiler

Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 60 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.

ÖĞRENİM DALLARI

KONTENJAN

2017 KPSS

PUAN TÜRÜ

Hukuk

7

KPSSP:4

İktisat

6

KPSSP:14

İşletme

5

KPSSP:24

Kamu Yönetimi

4

KPSSP:29

Uluslararası İlişkiler

3

KPSSP:34

Maliye

2

KPSSP:19

İlahiyat

3

KPSSP:3

Türk Dili ve Edebiyatı

3

Sosyoloji

3

Psikoloji

1

Tarih

1

İletişim

8

Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

8

KPSSP:2

Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği

4

İstatistik

2

KPSSP:12

TOPLAM

60

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.

II - Sınava Katılma Şartları

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden (YDS 2016 veya 2017 yılı) asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) KPSS?den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak,

gerekmektedir.

III - Başvuru Zamanı, Şekli ve Yeri

Başvurular 07 Ağustos 2017 Pazartesi günü başlayıp 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 18.00'da sona erecektir.

Adaylar Giriş Sınavına Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları Sınav Başvuru Formunun çıktısını imzalamak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar başvuru sayfasında yer almaktadır.

Adaylar doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalamak ve niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK?ten beklentilerini söz konusu formun arka sayfasında özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alana kendi el yazılarıyla doldurmak suretiyle; IV. maddedeki belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00?18.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile 18 Ağustos 2017 Cuma saat 18.00'a kadar Üst Kurul evrakına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formu ve eklerinin Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, belgeleri tam olan ve puan sıralamasında öğrenim dalları itibariyle en yüksek puanı alan adaylar arasından alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.)

Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek ayrıca, bu bilgiler elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara iletilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanının Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV - Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden doldurulup imzalanacak sınav başvuru formu,

b) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

c) Yabancı dil bilgisi sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

Yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Üst Kurulca onaylı örneğini başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep edilmesi halinde adaylara iade edilecektir.

V - Sınavın Şekli ve Konuları

Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;

a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI - Sınavın Yeri ve Tarihi

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 11 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

VII - Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, İlanı ve Atama

Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınav puanının yüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzde onbeşi esas alınarak belirlenecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edileceklerdir.

Belirlenen öğrenim dallarında ilan edilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, boş kalan kontenjanlar sınav komisyonunun uygun görüşü ve Üst Kurul kararıyla diğer alanlardan sınava girip başarılı olmuş adayların başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir.

Nihai başarı listesi, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içerisinde Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ve Üst Kurul ilan panolarında ilan edilecek olup, ayrıca sınav sonucu kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içinde yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar beş işgünü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Müracaat etmeyen, süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlardan, kamu görevlisi olanların durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir.

İlanen duyurulur.

28 Temmuz 2017 17:59

BursaFatihi
Memur

yds puanı olanlar kaçırmasın bu ilanı rtük üst kurula uzman yardımcısı alınıyor özellikle bilgisayar mühendisi arkadaşlar bize de kadro ayrılmış, atamaların azlığını göz önünde bulundurursak dil puanı olanlar kaçırmamalı.

28 Temmuz 2017 18:07

kaanufuk25
Daire Başkanı

Evet aynen güzel ilan! Demek istediğimşeyi RTÜK özetlemiş! Bu ülkenin Dışişleri bile veremiyor böyle bi ilanı, adamlarbi tutturmuşlar YDS de YDS, o tamam peki de ULS&KAMU&HUK&İKT, vb. bilgisi nsl halledilecek? KPSS'yi de takmıyo artık zaten!

28 Temmuz 2017 18:10

Boomerrr
Aday Memur

ben maliye mezunu olarak 77 p19 yanı 14000 de ve 80 yds ile başvurabilir miyim şans olur mu ?

28 Temmuz 2017 18:26

Mülkiyeli94
Aday Memur

Arkadaşlar işletme mezunuyum, kamunun puan türünden başvuru yapabilir miyim? Bilen biri bilgilendirirse sevinirim.

28 Temmuz 2017 18:30

paretoo
Şef

Arkadaşlar işletme mezunuyum, kamunun puan türünden başvuru yapabilir miyim? Bilen biri bilgilendirirse sevinirim.


Mülkiyeli94, 6 ay önce - Alıntıya git

Hayır. Herkes mezun olduğu bölümün karşısında yazan puana göre sıralanıyor.

28 Temmuz 2017 18:32

Mülkiyeli94
Aday Memur

Hayır. Herkes mezun olduğu bölümün karşısında yazan puana göre sıralanıyor.


paretoo, 6 ay önce - Alıntıya git

Teşekkürler :)

28 Temmuz 2017 18:34

Siyasallı71
Aday Memur

ben maliye mezunu olarak 77 p19 yanı 14000 de ve 80 yds ile başvurabilir miyim şans olur mu ?


Boomerrr, 6 ay önce - Alıntıya git

Alım az olduğu için imkansıza yakın ama yinede dene istersen.

28 Temmuz 2017 18:44

memursanayi
Memur

ben maliye mezunu olarak 77 p19 yanı 14000 de ve 80 yds ile başvurabilir miyim şans olur mu ?


Boomerrr, 6 ay önce - Alıntıya git

olmaz

28 Temmuz 2017 19:38

paretoo
Şef

İktisat kaça iner gençler? Var mı tahmin

28 Temmuz 2017 20:08

5yıllıkişsiz
Aday Memur

İstatistikten kpss 91 yds65 ile şansım var mıdır acaba?

28 Temmuz 2017 21:19

Madoff
Aday Memur

İstatistikten kpss 91 yds65 ile şansım var mıdır acaba?


5yıllıkişsiz, 6 ay önce - Alıntıya git

Var

28 Temmuz 2017 21:20

Madoff
Aday Memur

İktisat kaça iner gençler? Var mı tahmin


paretoo, 6 ay önce - Alıntıya git

92

28 Temmuz 2017 21:38

BursaFatihi
Memur

arkadaşlar burada yazılanlara bakmayın ydsniz varsa tercih yapın ydsli bir alım olduğundan puanlar düşecektir. Manipülasyonlara gelmeyin. Herkesin şansı var az yada çok.

28 Temmuz 2017 22:58

Zplmb

Elektrik muhendisleri de basvurabiliyor mu bilgisi olan var mi

28 Temmuz 2017 23:54

paretoo
Şef

92


Madoff, 6 ay önce - Alıntıya git

İstatistikçi misin birader? :)) "İstatistik mini etek gibidir" demişler :)))

29 Temmuz 2017 01:49

rmazandavulcusu
Memur

Bilgisayar Mühendisliğinden YDS 66 ve KPSS 79 ile başvuracam. Şansım var mı arkadaşlar?

29 Temmuz 2017 09:01

Madoff
Aday Memur

İstatistikçi misin birader? :)) "İstatistik mini etek gibidir" demişler :)))


paretoo, 6 ay önce - Alıntıya git

İyi tahmin yaparım :)

29 Temmuz 2017 11:50

oneki
Aday Memur

İyi tahmin yaparım :)


Madoff, 6 ay önce - Alıntıya git

Hocam nasıl 92 ya bence 87-86 bandına iner çünkü yds şartı var çoğu kişinin yds'si yok.

29 Temmuz 2017 12:20

BursaFatihi
Memur

Bilgisayar Mühendisliğinden YDS 66 ve KPSS 79 ile başvuracam. Şansım var mı arkadaşlar?


rmazandavulcusu, 6 ay önce - Alıntıya git

elbette şansınız var ydsli alım siz başvurun gelirse mülakata gidersiniz gelmezse de bir kaybınız olmuyor zaten.

29 Temmuz 2017 12:35

paretoo
Şef

Hocam nasıl 92 ya bence 87-86 bandına iner çünkü yds şartı var çoğu kişinin yds'si yok.


oneki, 6 ay önce - Alıntıya git

Hangi alan icin diyorsun hocam 86-87ye iner diye

Toplam 200 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?