Editörler : smtvs
06 Ekim 2017 09:16   


T.c ekonomi bakanlığı dış ticaret uzman yardımcısı alım ilanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINAYARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIRI.

GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyermemurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatıkadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolaraatanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.Alan Sayıİktisat 8Uluslararası İlişkilerİşletme64Kamu Yönetimi 4HukukEndüstri Mühendisliği44TOPLAM 30Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılıaday sayısı kadar personel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa iledisiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLERA. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:Sınava katılabilmek için;1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,2)En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği YükseköğretimKurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilenbölümlerinden mezun olmak,3)Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,4)T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasındayapılacak sıralamada,

İktisat alanı için KPSSP-14 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada enyüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,

Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-34 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

İşletme alanı için KPSSP-24 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada enyüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-29 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamadaen yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

Hukuk alanı için KPSSP-4 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada enyüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,Sıralamalarda son aday ile aynı puan alan adaylar da sınava çağırılacaktır.5)Yazılı sınav tarihi itibariyle ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (B) düzeyinde puan almışolmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyesahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM?ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM?nindenklik gösterdiği güncel tablolara göre yapılacaktır.) gerekmektedir.Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren Bakanlığıninternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılmaşartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavlarıda geçersiz sayılacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, EndüstriMühendisliği) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı(bölümü) tercih edeceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

Alan Bilgisi Sınavı:

İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka

Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk,Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genelİşletme

Kamu Yönetimi Alanı: Genel İktisat, Türkiye?de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset İlişkisi, CumhuriyetDönemi Türk İdare Tarihi, İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları

Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, BorçlarHukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku(Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislikİstatistiği ve Üretim Yönetimi ve PlanlamasıGenel İktisat konu başlığı tüm bölümler için ortak olacaktır. Adayların kendi bölümleri ile ilgili konubaşlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağıanlamına gelmemektedir.Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları %80 alan bilgisi, %20Genel İktisat şeklinde olacaktır.Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yazılı puan ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olmasıgerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 18 Kasım 2017 Cumartesi günü 10.00 ?15.00 saatleri arasında Ankara?da yapılacaktır. Sınav yerinintam adresi sınava katılmaya hak kazanan adayların Bakanlığın internet sitesinde yayınlanması sırasındaaçıklanacaktır.

SÖZLÜ SINAVY

azılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlüsınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızca başarılı olanlarmülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınavaalınacaktır.Sözlü sınav Ankara?da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikteBakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya datebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Sözlü sınav, adayların;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,e) Genel yetenek ve genel kültürü,f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biriiçin onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tampuan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğedoğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bunedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

Başvurular, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09.00?da başlayacak ve 27 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitiminde(18.00) sona erecektir.Başvurular ?www.ekonomi.gov.tr? internet adresi üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yoluyla yapılanmüracaatlar kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. Kimlik Numarası,

b) KPSS, YDS veya diğer yabancı dil sonuç puanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklikbelgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)Başvuru yapacak adaylar vesikalık fotoğraf, diploma ve yabancı dil belgesini taratarak (.JPG formatında) ilgilibölümlere eklemeleri gerekmektedir.Eksik belge ve bilgi ile müracaatta bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınavagelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı)bulunduracaklardır.

SINAVLARA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) güniçerisinde Personel Dairesi Başkanlığı?na yazılı olarak yapılacak olup, süresi dışında yapılan itirazlardeğerlendirmeye alınmayacaktır.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim bilgileri:T.C. Ekonomi BakanlığıPersonel Dairesi BaşkanlığıTel: 0 312 204 9530-9532-9528-9511

06 Ekim 2017 10:38

14.AYNUR
Aday Memur

bu mesleğin maaşı hakkında bilgisi olan var mı, bi sitede 3500 civarı yazıyor

diğer bakanlıklara göre oldukça az geldi bana.doğru olamaz heralde.

06 Ekim 2017 10:38

hazilanan
Aday Memur

Arkadaşlar belirtmek icin soruyorum. Simdi ben uluslararasi ticaret ve finansman bolumu mezunuyum iibf'liyim ve bu sinava basvuramiyorum degil mi ?

06 Ekim 2017 10:59

alihusssain
Aday Memur

bu mesleğin maaşı hakkında bilgisi olan var mı, bi sitede 3500 civarı yazıyor

diğer bakanlıklara göre oldukça az geldi bana.doğru olamaz heralde.


14.AYNUR, 2 ay önce - Alıntıya git

normal uzman yardımcısı maaşı hocam. o da 4.300 civarı olması lazım.

06 Ekim 2017 11:29

Hande-11
Aday Memur

normal uzman yardımcısı maaşı hocam. o da 4.300 civarı olması lazım.


alihusssain, 2 ay önce - Alıntıya git

tahmin etmştim.teskkrler

06 Ekim 2017 13:10

kaanufuk25
Daire Başkanı

Alan & Dil puanı olanlar için gelebilecek en mİkemmel ilanlardan birdenesi!

06 Ekim 2017 18:13

etzeli
Aday Memur

yarışma sınavı olayı ne bildiğimiz sınav değil mi ?

06 Ekim 2017 18:45

alixxx
Memur

sayın arkadaşlar merhaba. Sizlere konu ile ilgili tecrübem ve bilgilerimi paylaşmak istiyorum.İnşallah yardımcı olabilirim. Öncelikle yukarıda Ekonomi bakanlığının bahsetmiş olduğu şartlara haiz olan herkes ekonomi.gov.tr sitesine girip sonra sayfanın sol üst köşesinde bulunan Kurumsal bölüme tıklayıp insan kaynakları bölümünden geçmiş yıllardaki yazılı sınav sorularını görebilir.Sınav soruları çok zor olmamakla beraber yarışma sınavı olduğu için rakiplerinizin de başarılı olabileceğini varsayarak soru cevaplarken tefarruata girmenizi, üst körü cevaplamamınızı şiddetle tavsiye ederim. Mülekatta önünüze bir sürü zarf göreceksiniz onlardan 3 tanesini sizden seçmenizi ve cevaplamanızı isterler.Bunlar Türkçe En önemlisi bu sorulardan sonra ekonomi dalında bir soru sorarlar ve bunu ingilizce cevaplamanızı isterler. Örneğin çok paran olsa Türkiyede hangi sektörde değerlendirirdin? (Tecrübe ile doğru orantılı gerçekten sorulmuştur). Hepinize başarılar dilerim

06 Ekim 2017 19:01

alixxx
Memur

sayın arkadaşlar merhaba. Sizlere konu ile ilgili tecrübem ve bilgilerimi paylaşmak istiyorum.İnşallah yardımcı olabilirim. Öncelikle yukarıda Ekonomi bakanlığının bahsetmiş olduğu şartlara haiz olan herkes ekonomi.gov.tr sitesine girip sonra sayfanın sol üst köşesinde bulunan Kurumsal bölüme tıklayıp insan kaynakları bölümünden geçmiş yıllardaki yazılı sınav sorularını görebilir.Sınav soruları çok zor olmamakla beraber yarışma sınavı olduğu için rakiplerinizin de başarılı olabileceğini varsayarak soru cevaplarken tefarruata girmenizi, üst körü cevaplamamınızı şiddetle tavsiye ederim. Mülekatta önünüze bir sürü zarf göreceksiniz onlardan 3 tanesini sizden seçmenizi ve cevaplamanızı isterler.Bunlar Türkçe En önemlisi bu sorulardan sonra ekonomi dalında bir soru sorarlar ve bunu ingilizce cevaplamanızı isterler. Örneğin çok paran olsa Türkiyede hangi sektörde değerlendirirdin? (Tecrübe ile doğru orantılı gerçekten sorulmuştur). Hepinize başarılar dilerim


alixxx, 2 ay önce - Alıntıya git

şunu da belirtmek isterim sınav veya mülakat formatı değişmiş olabilir. 2 senedir kurum sınav yapmıyor . Anlattıklarımın hepsi geçmiş yıllarda gerçekleştirilen sınavlarla ilgilidir bilginiz olsun

06 Ekim 2017 19:40

ir mania
Şef

yazılı sınav olmasa mükemmel bir ilan

07 Ekim 2017 11:07

Panarsist
Aday Memur

iktisat alanında 85 puanla şansım var mıdır acaba?

07 Ekim 2017 11:14

Madoff
Aday Memur

iktisat alanında 85 puanla şansım var mıdır acaba?


Panarsist, 2 ay önce - Alıntıya git

Var hocam

07 Ekim 2017 14:46

proletarya dikdatörü
Aday Memur

Arkadaşlar kamuya 84 ihtimali var mıdır sizce. P29 da 200. Siradayim

07 Ekim 2017 17:31

kaanufuk25
Daire Başkanı

YDS (B) şartından dolayı herkes başvuramayacağından mütevellit, büyük ihtimalle gelecektir!

09 Ekim 2017 12:49

rampalarınustasıyım
Aday Memur

İngilizce oturumu olmuş eski sınavlarda, ama bu sınav tek oturum görünüyor. Acaba bir dil oturumu olur mu sizce? Mülakatta da İngilizceyle karşılaşır mıyız?

10 Ekim 2017 09:44

diplomat34
Aday Memur

Uİ P34 sıralamamız 670

İhtimal var mı?

10 Ekim 2017 09:50

diplomat34
Aday Memur

YDS (B) şartından dolayı herkes başvuramayacağından mütevellit, büyük ihtimalle gelecektir!


kaanufuk25, 2 ay önce - Alıntıya git

Hocam 120 kişi 670'leri görür mü? (P34)

10 Ekim 2017 10:22

kaanufuk25
Daire Başkanı

Hem alan ayrımı var hem de YDS 80-B şartı, o sayede gelebilir! Zaten internet başvurulu. Siz yapın yine de derim başvurunuzu!

10 Ekim 2017 10:30

karküresi
Memur

Hem alan ayrımı var hem de YDS 80-B şartı, o sayede gelebilir! Zaten internet başvurulu. Siz yapın yine de derim başvurunuzu!


kaanufuk25, 2 ay önce - Alıntıya git

Hocam siz bir önceki sınava girmiş miydiniz? Nasıl hazırlanmak lazım sizce?

10 Ekim 2017 14:38

diplomat34
Aday Memur

Hem alan ayrımı var hem de YDS 80-B şartı, o sayede gelebilir! Zaten internet başvurulu. Siz yapın yine de derim başvurunuzu!


kaanufuk25, 2 ay önce - Alıntıya git

Teşekkürler!

11 Ekim 2017 13:31

kaanufuk25
Daire Başkanı

Rica ederim ne demek, bi faydamız dokunduysa!

Toplam 94 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?