Editörler : smtvs
10 Ekim 2017 10:34   


Dışişleri bakanlığı kasım 2017 aday meslek memurluğu giriş sınavı 30 kişi

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 10 Ekim 2017

I. GENEL BİLGİLER

(1) Meslek Memurları, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı?nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30 ?dur. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara?da yapılacaktır.

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği?nde yer almaktadır.

(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b)01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ( 01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80?ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

- Sosyal bilimler alanında (YÖK?ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,

- 2015, 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı?ndan (YDS/e-YDS), sınava girilen birinci yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 85 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS?deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

d) Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(2) Giriş sınavına başvuranlar YDS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 450 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları 12 Ekim 2017 Perşembegünü başlayacak ve 31 Ekim 2017 Salıgünü saat 18:00?de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

f) Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80?ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

(2) Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,

- Sınava İngilizce?den girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış 80?in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,

- Sınava Fransızca veya Almanca?dan girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış 70?in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların

anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçe?ye Çeviri

- Türkçe?den Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70?tir.

b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızca?dan sınava girecek adaylar, İngilizce?den de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçe?den İngilizce?ye çeviri) herbir bölümden en az 60 puan almaları zorunludur.

d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava İngilizce?den girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2015, 2016 veya 2017yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavı puanın YDS karşılığının 80?in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında YDS/e-YDS?den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanın YDS karşılığının 80?in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Yazılı sınava Almanca veya Fransızca?dan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 70?in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. Yazılı sınavda üçüncü bir yabancı dilden daha ilave puan alınabilmesi için YDS/e-YDS?den alınmış puanın veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 70?in üzerinde olması gerekir.

e) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara?da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70?tir.

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat)

Balgat/Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (0 312) 2921000

10 Ekim 2017 10:37

kaanufuk25
Daire Başkanı

İlan hatalı (!) sanırım. Mütercim-Tercümanlık ile Meslek Memurluğu ilanları karışmış (!) galiba!

10 Ekim 2017 10:44

whirlingdervish
Aday Memur

İlan hatalı (!) sanırım. Mütercim-Tercümanlık ile Meslek Memurluğu ilanları karışmış (!) galiba!


kaanufuk25, 2 ay önce - Alıntıya git

Sarkastik bir ifadede bulunduğunuzu biliyorum, ama MM ilanlarında alan kısıtlaması söz konusuolduğunu göz ardı etmemek gerektiğininde altını çizmek lazım. Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin mütercim tercüman yetiştirdiğine inanmadığınızı düşünüyorum.

10 Ekim 2017 10:51

karküresi
Memur

Sanki biraz ne olursan ol yine de gel tarzı bir ilan olmuş. Hakikaten biraz daha alan kısıtlamasına gidilebilirdi. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunlarından başka kimse girmesin demiyorum tabi ki ama ibf ile sınırlı tutulsa daha iyi olabilir artık.

10 Ekim 2017 11:13

whirlingdervish
Aday Memur

Bir önceki ilana göre alınacak Aday Meslek Memuru sayısı daha kısıtlı. Bir önceki ilanda 50 iken, bu sefer 30 kişi için ilana çıkılmış.

Bir önceki ilanda yazılı aşamasına kabul listesindeki en son adayın YDS skoru 90 idi, bu sefer kontenjan daha az olduğu (yazılı kabul listesi de daha kısa olacaktır) için 92-93 seviyesinde listenin kapanması mümkün olabilir diye değerlendiriyorum.

10 Ekim 2017 11:14

jack1905
Aday Memur

Puanlar 91.25 gibi olur diye düşünüyorum bir önceki alıma bakarak.

10 Ekim 2017 11:17

alihusssain
Aday Memur

ir mania reiz gelir birazdan :)

10 Ekim 2017 11:53

kaanufuk25
Daire Başkanı

Saygılar, saygılı insanlara biz daha fazla saygı gösteririz!

Keşke KA, RTÜK, TÜİK, vb. ilanlarını görebilse bu Dışişleri!

KPSS ULS'den kaç net yapabildiğiniz umurlarında bile değil!

YDS puanınız olsun alanınız da sorun diil!

Onlar uls ilişkiler teorileri, uls hukuku, siyasi tarihi, Türk dış politikasını, uls örgütleri, uls güncel sorunları, vb. öğretiyorlar zaten!

Herkesin hakkında hayırlısı elbette!

11 Ekim 2017 15:34

aliasım13
Aday Memur

Aşağıdaki yazıyı Dışişleri Bakanlığımız'a ilettim. Uluslararası İlişkiler ve Kamu mezunları aynı şekilde mail yolu ile müraacat ederk bakanlığımızdan yeniden değerlendirme talep edebilirler kanaatindeyim.

Sayın Yetkili,

Aşağıda arz edeceğim konu Bakanlığınız İnsan Kaynkları

birimini ilgilendirmektedir.

Malumları olduğu üzere, son iki yıldır Aday Meslek Memurluğu

ve Konsolosluk İhtisas Memurluğu alımlarında Yabancı dil sınav puanları

adayların sınava davet edilmesinde kriter olarak belirlenmiştir. Bu son derece

anlaşılır ve haklı bir adım olmuştur. Ancak, Aday Meslek Memurluğu başta olmak

üzere, bu sınavlara girecek adayların mezun oldukları bölümlerle ilgili yapılan

kısıtlamanın düzeyi, bu mesleğin okulunu okuyan ''Uluslararası İlişkiler''

bölümü mezunlarına ciddi zarar vermekte ve önlerini kesmektedir.

Malumunuz olduğu üzere, bu hafta yayınlanan Aday Meslek

Memurluğu sınav ilanına, asgari Dil Puanı olan 80 -YDS- ve eşdeğerini sağlayan

adaylardan aşağıdaki bölüm mezunları başvurabilecektir.

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi,

iktisat,

işletme,

maliye,

finans,

tarih,

sosyoloji,

halkla ilişkiler ve tanıtım,

psikoloji.

Yani eğer yabancı dil eğitimi iyi almış olan bir psikolog,

Sosyolog veya halkla ilişkiler mezunu bir arkadaşımız 91.25 YDS puanı ile

başvuru yaparsa, Boğaziçi veya Ankara Siyasal Bilgiler-Uluslararası ilişkiler

mezunu, 90 YDS puanına sahip Ahmet veya

Ayşe'nin yerine sınava girebilecek. Yani bu mesleğin okulunu okuyan, raflar

dolusu Uluslararası Hukuk, Siyaset, Tarih, Diplomasi kitapları okuyan biz

Uluslararası ilişkiler mezunları, kendi mesleğimizi yapmak için yabancı dili

iyi olan sosyolog, psikolog,tarihçi, maliyeci ve halkla ilişkiler uzmanları ile aynı

kategoride değerlendireceğiz.

Malumunuz olduğu üzere YDS adı verilen dil sınavında 90 puan

ile 88,75 puan arasında bir soru fark olup seviye anlamında bir fark

bulunduğunu iddia edemeyiz Ancak geçtiğimi Aday Meslek Memurluğu sınavı

alımında 91 veya 92 YDS dil puanına sahip sosyolog, psikolog, maliyeci ve

halkla ilişkiler uzmanları bu sınava kobul edilirken 88,75 puanlı Odtü ve

Boğaziçi mezunu Uluslararsı ilişkiler mezunu arkadaşlarımız sınava giremediler.

Mevcut durumda 90 puana sahip bir Psikolog veya sosyolog

öylesine sınava başvurarak (sınav ücretsiz ve başvurup girmemek bağlayıcı

değil) 88,75 puana sahip Odtü ve Boğaziçi mezunu Uluslararsı ilişkiler mezunu

arkadaşlarımızın sınava girmesine engel olabilmektedir.

Sizden ricam, Sınav ilanının tekrar gözden geçirilerek,

bahse konu mesleğin okulunu, bölümünü okuyan arkadaşlarımıza ve bizlere sınava

girme hakkı tanımanızdır.

Sizi temin ederim ki, 88,75 YDS puanına sahip bir Ankara

Üni. SBF Uluslararası İlişkiler mezunu bir arkadaşımız 91,25 puanlı bir Maliyeci,

Sosyolog veya psikologdan daha çok bu sınava girmeyi ve şansını denemeyi hak

ediyor.

Bu sorunun,

Uluslararası ilişkiler ve Kamu Yönetimi mezunlarına ayrı kontenjan

açılarak veya sınava girecek aday sayısının artırılarak çözümlenmesini

talep etmekteyiz.

Konuyu takdirlerinize arz ediyorum

Saygılarımla.

11 Ekim 2017 15:46

kaanufuk25
Daire Başkanı

Helal olsun!!!

11 Ekim 2017 16:10

Scodrum
Aday Memur

İngiliz dili ve edebiyatı mezunu bu ilana başvuramıyor sanırım değil mi arkadaşlar?

11 Ekim 2017 17:05

diplomat34
Aday Memur

Aşağıdaki yazıyı Dışişleri Bakanlığımız'a ilettim. Uluslararası İlişkiler ve Kamu mezunları aynı şekilde mail yolu ile müraacat ederk bakanlığımızdan yeniden değerlendirme talep edebilirler kanaatindeyim.

Sayın Yetkili,

Aşağıda arz edeceğim konu Bakanlığınız İnsan Kaynkları

birimini ilgilendirmektedir.

Malumları olduğu üzere, son iki yıldır Aday Meslek Memurluğu

ve Konsolosluk İhtisas Memurluğu alımlarında Yabancı dil sınav puanları

adayların sınava davet edilmesinde kriter olarak belirlenmiştir. Bu son derece

anlaşılır ve haklı bir adım olmuştur. Ancak, Aday Meslek Memurluğu başta olmak

üzere, bu sınavlara girecek adayların mezun oldukları bölümlerle ilgili yapılan

kısıtlamanın düzeyi, bu mesleğin okulunu okuyan ''Uluslararası İlişkiler''

bölümü mezunlarına ciddi zarar vermekte ve önlerini kesmektedir.

Malumunuz olduğu üzere, bu hafta yayınlanan Aday Meslek

Memurluğu sınav ilanına, asgari Dil Puanı olan 80 -YDS- ve eşdeğerini sağlayan

adaylardan aşağıdaki bölüm mezunları başvurabilecektir.

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi,

iktisat,

işletme,

maliye,

finans,

tarih,

sosyoloji,

halkla ilişkiler ve tanıtım,

psikoloji.

Yani eğer yabancı dil eğitimi iyi almış olan bir psikolog,

Sosyolog veya halkla ilişkiler mezunu bir arkadaşımız 91.25 YDS puanı ile

başvuru yaparsa, Boğaziçi veya Ankara Siyasal Bilgiler-Uluslararası ilişkiler

mezunu, 90 YDS puanına sahip Ahmet veya

Ayşe'nin yerine sınava girebilecek. Yani bu mesleğin okulunu okuyan, raflar

dolusu Uluslararası Hukuk, Siyaset, Tarih, Diplomasi kitapları okuyan biz

Uluslararası ilişkiler mezunları, kendi mesleğimizi yapmak için yabancı dili

iyi olan sosyolog, psikolog,tarihçi, maliyeci ve halkla ilişkiler uzmanları ile aynı

kategoride değerlendireceğiz.

Malumunuz olduğu üzere YDS adı verilen dil sınavında 90 puan

ile 88,75 puan arasında bir soru fark olup seviye anlamında bir fark

bulunduğunu iddia edemeyiz Ancak geçtiğimi Aday Meslek Memurluğu sınavı

alımında 91 veya 92 YDS dil puanına sahip sosyolog, psikolog, maliyeci ve

halkla ilişkiler uzmanları bu sınava kobul edilirken 88,75 puanlı Odtü ve

Boğaziçi mezunu Uluslararsı ilişkiler mezunu arkadaşlarımız sınava giremediler.

Mevcut durumda 90 puana sahip bir Psikolog veya sosyolog

öylesine sınava başvurarak (sınav ücretsiz ve başvurup girmemek bağlayıcı

değil) 88,75 puana sahip Odtü ve Boğaziçi mezunu Uluslararsı ilişkiler mezunu

arkadaşlarımızın sınava girmesine engel olabilmektedir.

Sizden ricam, Sınav ilanının tekrar gözden geçirilerek,

bahse konu mesleğin okulunu, bölümünü okuyan arkadaşlarımıza ve bizlere sınava

girme hakkı tanımanızdır.

Sizi temin ederim ki, 88,75 YDS puanına sahip bir Ankara

Üni. SBF Uluslararası İlişkiler mezunu bir arkadaşımız 91,25 puanlı bir Maliyeci,

Sosyolog veya psikologdan daha çok bu sınava girmeyi ve şansını denemeyi hak

ediyor.

Bu sorunun,

Uluslararası ilişkiler ve Kamu Yönetimi mezunlarına ayrı kontenjan

açılarak veya sınava girecek aday sayısının artırılarak çözümlenmesini

talep etmekteyiz.

Konuyu takdirlerinize arz ediyorum

Saygılarımla.


aliasım13, 2 ay önce - Alıntıya git

Up

11 Ekim 2017 17:43

goblin88
Aday Memur

Aşağıdaki yazıyı Dışişleri Bakanlığımız'a ilettim. Uluslararası İlişkiler ve Kamu mezunları aynı şekilde mail yolu ile müraacat ederk bakanlığımızdan yeniden değerlendirme talep edebilirler kanaatindeyim.

Sayın Yetkili,

Aşağıda arz edeceğim konu Bakanlığınız İnsan Kaynkları

birimini ilgilendirmektedir.

Malumları olduğu üzere, son iki yıldır Aday Meslek Memurluğu

ve Konsolosluk İhtisas Memurluğu alımlarında Yabancı dil sınav puanları

adayların sınava davet edilmesinde kriter olarak belirlenmiştir. Bu son derece

anlaşılır ve haklı bir adım olmuştur. Ancak, Aday Meslek Memurluğu başta olmak

üzere, bu sınavlara girecek adayların mezun oldukları bölümlerle ilgili yapılan

kısıtlamanın düzeyi, bu mesleğin okulunu okuyan ''Uluslararası İlişkiler''

bölümü mezunlarına ciddi zarar vermekte ve önlerini kesmektedir.

Malumunuz olduğu üzere, bu hafta yayınlanan Aday Meslek

Memurluğu sınav ilanına, asgari Dil Puanı olan 80 -YDS- ve eşdeğerini sağlayan

adaylardan aşağıdaki bölüm mezunları başvurabilecektir.

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi,

iktisat,

işletme,

maliye,

finans,

tarih,

sosyoloji,

halkla ilişkiler ve tanıtım,

psikoloji.

Yani eğer yabancı dil eğitimi iyi almış olan bir psikolog,

Sosyolog veya halkla ilişkiler mezunu bir arkadaşımız 91.25 YDS puanı ile

başvuru yaparsa, Boğaziçi veya Ankara Siyasal Bilgiler-Uluslararası ilişkiler

mezunu, 90 YDS puanına sahip Ahmet veya

Ayşe'nin yerine sınava girebilecek. Yani bu mesleğin okulunu okuyan, raflar

dolusu Uluslararası Hukuk, Siyaset, Tarih, Diplomasi kitapları okuyan biz

Uluslararası ilişkiler mezunları, kendi mesleğimizi yapmak için yabancı dili

iyi olan sosyolog, psikolog,tarihçi, maliyeci ve halkla ilişkiler uzmanları ile aynı

kategoride değerlendireceğiz.

Malumunuz olduğu üzere YDS adı verilen dil sınavında 90 puan

ile 88,75 puan arasında bir soru fark olup seviye anlamında bir fark

bulunduğunu iddia edemeyiz Ancak geçtiğimi Aday Meslek Memurluğu sınavı

alımında 91 veya 92 YDS dil puanına sahip sosyolog, psikolog, maliyeci ve

halkla ilişkiler uzmanları bu sınava kobul edilirken 88,75 puanlı Odtü ve

Boğaziçi mezunu Uluslararsı ilişkiler mezunu arkadaşlarımız sınava giremediler.

Mevcut durumda 90 puana sahip bir Psikolog veya sosyolog

öylesine sınava başvurarak (sınav ücretsiz ve başvurup girmemek bağlayıcı

değil) 88,75 puana sahip Odtü ve Boğaziçi mezunu Uluslararsı ilişkiler mezunu

arkadaşlarımızın sınava girmesine engel olabilmektedir.

Sizden ricam, Sınav ilanının tekrar gözden geçirilerek,

bahse konu mesleğin okulunu, bölümünü okuyan arkadaşlarımıza ve bizlere sınava

girme hakkı tanımanızdır.

Sizi temin ederim ki, 88,75 YDS puanına sahip bir Ankara

Üni. SBF Uluslararası İlişkiler mezunu bir arkadaşımız 91,25 puanlı bir Maliyeci,

Sosyolog veya psikologdan daha çok bu sınava girmeyi ve şansını denemeyi hak

ediyor.

Bu sorunun,

Uluslararası ilişkiler ve Kamu Yönetimi mezunlarına ayrı kontenjan

açılarak veya sınava girecek aday sayısının artırılarak çözümlenmesini

talep etmekteyiz.

Konuyu takdirlerinize arz ediyorum

Saygılarımla.


aliasım13, 2 ay önce - Alıntıya git

Okurken sınava giremeyen ODTÜ ve Boğaziçi mezunu arkadaşlar adına oralardan mezun olamasam da çok üzüldüm. Peki bir psikolog, sosyolog mülakatı nasıl geçiyor merak ettim.

12 Ekim 2017 02:45

ir mania
Şef

hukukçuların alınmadığı tek ilan. 1500 hukukçu alınırken 30 diplomat alınması türkiyenin dış politikasının durumunu özetliyor. onu da bari sadece ui mezunlarından alın ama yok. 21 ekimde e ydsye gireceğim şuan 87.5 var ondan 90 üstü alamazsam gelmez herhalde. kaldı ki gelse bile diğer aşamalardan umutlu değilim artık.

12 Ekim 2017 12:35

diplomat34
Aday Memur

hukukçuların alınmadığı tek ilan. 1500 hukukçu alınırken 30 diplomat alınması türkiyenin dış politikasının durumunu özetliyor. onu da bari sadece ui mezunlarından alın ama yok. 21 ekimde e ydsye gireceğim şuan 87.5 var ondan 90 üstü alamazsam gelmez herhalde. kaldı ki gelse bile diğer aşamalardan umutlu değilim artık.


ir mania, 2 ay önce - Alıntıya git

P34 sıralamanız kaç?

12 Ekim 2017 14:24

laneth99
Aday Memur

Başvuru için kullanılacak https://sinav.mfa.gov.tr/ adresi şu an açılmıyor. Bende mi sorun var?

12 Ekim 2017 17:08

whirlingdervish
Aday Memur

Başvuru için kullanılacak https://sinav.mfa.gov.tr/ adresi şu an açılmıyor. Bende mi sorun var?


laneth99, 2 ay önce - Alıntıya git

Bende de açılmıyor an itibarıyla.

12 Ekim 2017 17:10

whirlingdervish
Aday Memur

hukukçuların alınmadığı tek ilan. 1500 hukukçu alınırken 30 diplomat alınması türkiyenin dış politikasının durumunu özetliyor. onu da bari sadece ui mezunlarından alın ama yok. 21 ekimde e ydsye gireceğim şuan 87.5 var ondan 90 üstü alamazsam gelmez herhalde. kaldı ki gelse bile diğer aşamalardan umutlu değilim artık.


ir mania, 2 ay önce - Alıntıya git

Hukuk fakültesi mezunları Dışişleri Bakanlığı için hem Meslek Memurluğu, hem de KİM süreçlerine başvuru yapabiliyorlar. Ayrıca sadece hukuk fakültesi mezunlarının başvuru yapabildiği hukuk müşavirliği kadrolarına başvuru yapma hakları var.

12 Ekim 2017 20:51

cagilk

Başvuru için kullanılacak https://sinav.mfa.gov.tr/ adresi şu an açılmıyor. Bende mi sorun var?


laneth99, 2 ay önce - Alıntıya git

Şuan için açılıyor fakat bu sefer de YDS puanımı sistem yüklemiyor..

12 Ekim 2017 21:20

ir mania
Şef

Hukuk fakültesi mezunları Dışişleri Bakanlığı için hem Meslek Memurluğu, hem de KİM süreçlerine başvuru yapabiliyorlar. Ayrıca sadece hukuk fakültesi mezunlarının başvuru yapabildiği hukuk müşavirliği kadrolarına başvuru yapma hakları var.


whirlingdervish, 2 ay önce - Alıntıya git

iyi iyi bütün devlete onlar girsin

12 Ekim 2017 22:14

ir mania
Şef

30 kişi alıyor 30 tane bölümden adam çağırıyor böyle saçma kurum mu olur. bak adalet bakanlığına hukuk mezunu dışında adam alıyor mu. tabi dışişleri bakanı bile kızını hukuk okutmuş tabi alır hukukçu. iz de enayi gibi çalışalım bıktım artık.

Toplam 206 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?