Editörler : smtvs
11 Mayıs 2018 21:21   


Ege ihracatçı birlikleri uzman yardımcısı ve idari memur alımı izmir

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı ve İdari Memur kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 3

(Üç) personel alınacaktır

2- Sınava Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış

yabancı üniversitelerden mezun olmak

e) 01.01.2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,(01.01.1984 ve sonrası doğanlar)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı

bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Yabancı dil bilgisinden Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce dilinden, 2016-2017-2018 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavından (YDS/e-YDS) en az

70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari

puanı almış olmak

k) Uzman Yardımcılığı ve İdari Memur Kadroları için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70

ve yukarı puan almış olmak.

-2-

TABLO.1

FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ PUAN TÜRÜ

ALINACAK

PERSONEL SAYISI

İSTENİLEN YABANCI

DİL BİLGİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4 YIL KPSSP34 1 UZMAN YARDIMCISI İNGİLİZCE

TÜM BÖLÜMLER 4 YIL KPSSP1 2 İDARİ MEMUR

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre

sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava

başvuranların sayısının 10?dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da

sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden

sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik

sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.eib.org.tr) İş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim? ibaresinin yazılarak imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

7. Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

-3-

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Ege İhracatçı Birlikleri adresine en geç 28.05.2018 saat 17.00'a kadar şahsen posta yoluyla veya

ik@eib.org.tr adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır;

aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin

gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda

başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal

edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES TELEFON

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR 0 (232) 488 60 00

İlana ve İş talep formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir

11 Mayıs 2018 21:45

Miklagard
Aday Memur

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı ve İdari Memur kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 3

(Üç) personel alınacaktır

2- Sınava Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış

yabancı üniversitelerden mezun olmak

e) 01.01.2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,(01.01.1984 ve sonrası doğanlar)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı

bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Yabancı dil bilgisinden Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce dilinden, 2016-2017-2018 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavından (YDS/e-YDS) en az

70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari

puanı almış olmak

k) Uzman Yardımcılığı ve İdari Memur Kadroları için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70

ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.1

FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ PUAN TÜRÜ

ALINACAK

PERSONEL SAYISI

İSTENİLEN YABANCI

DİL BİLGİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4 YIL KPSSP34 1 UZMAN YARDIMCISI İNGİLİZCE

TÜM BÖLÜMLER 4 YIL KPSSP1 2 İDARİ MEMUR

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre

sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava

başvuranların sayısının 10?dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da

sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden

sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik

sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.eib.org.tr) İş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim? ibaresinin yazılarak imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

7. Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Ege İhracatçı Birlikleri adresine en geç 28.05.2018 saat 17.00'a kadar şahsen posta yoluyla veya

ik@eib.org.tr adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır;

aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin

gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda

başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal

edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES TELEFON

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR 0 (232) 488 60 00

İş talep formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://upload.eib.org.tr/20150512/00000000004889.pdf

Bilgi için:

http://www.egebirlik.org.tr/

22 Mayıs 2018 23:39

Miklagard
Aday Memur

Çok ilgilenen olmamış sanırım biraz bilgi vereyim.

İzmir'de yeni başlayan birisi için en yüksek maaşlardan birini verir. Maaş dil tazminatı ile birlikte

5.000 tl yi geçer. Senede 4 maaş ikramiye 2 maaş da prim alırlar. Yani toplamda 18 maaş alınır.

Bununla birlikte sürekli yurt dışı görevleri olur. Bu görevlerde yeme içme,konaklama ve ulaşım hariç olmak üzere günlük 100 dolar harcırah ödenir. Bir gitmeye en az bir hafta on gün yurt dışında kalınır. Bilgilerin doğruluğunu Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetmeliklerinden teyit edebilirsiniz.Sürekli ihracatçı firma sahipleri ile birarada takılırsınız ve inanılmaz bir çevre yapma imkanı sağlar. Kordonda muhteşem deniz manzaralı ofislerde çalışır bu zaatlar.

İzmir'de çalışılabilecek en güzel ve en rahat kurumlardan bir tanesi.

05 Haziran 2018 13:40

dilarakrgc
Aday Memur

Çok ilgilenen olmamış sanırım biraz bilgi vereyim.

İzmir'de yeni başlayan birisi için en yüksek maaşlardan birini verir. Maaş dil tazminatı ile birlikte

5.000 tl yi geçer. Senede 4 maaş ikramiye 2 maaş da prim alırlar. Yani toplamda 18 maaş alınır.

Bununla birlikte sürekli yurt dışı görevleri olur. Bu görevlerde yeme içme,konaklama ve ulaşım hariç olmak üzere günlük 100 dolar harcırah ödenir. Bir gitmeye en az bir hafta on gün yurt dışında kalınır. Bilgilerin doğruluğunu Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetmeliklerinden teyit edebilirsiniz.Sürekli ihracatçı firma sahipleri ile birarada takılırsınız ve inanılmaz bir çevre yapma imkanı sağlar. Kordonda muhteşem deniz manzaralı ofislerde çalışır bu zaatlar.

İzmir'de çalışılabilecek en güzel ve en rahat kurumlardan bir tanesi.


Miklagard, 8 ay önce - Alıntıya git

Merhaba Hocam, İtkib'in açtığı u. yardımcılığı pozisyonuna başvurdum.Sözlü mülakata çağrıldım, ne gibi sorularla karşılaşabiliriz? Bilginiz var mı? Şimdiden teşekkür ederim :)

06 Haziran 2018 09:41

hkntdmr
Aday Memur

Mülakat listesinde bulunan adaylardan birinin Linkedin profilinde zaten Ege İhracatçılar birliğinde çalıştığı gözüküyor. Umarım sadece isim benzerliğidir.

Toplam 4 mesaj