Editörler : afulutas
25 Temmuz 2018 15:36   


Garip bir komisyonlararası nakil başvurusu duyurusu

Sevgili arkadaşlar, yazacak olduğum haber metnine esas olmak üzere;

Malumunuz olacağı üzere; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.07.2018 tarihinde komisyonlararası nakil başvurusuna ilişkin duyuru yayımladı. (Havuz tayinleri) Yayımlanan duyuruda çoğu eksiklikler bulunmaktadır. Kendimce tespit ettiğim eksiklikleri not aldım. Sizlerinde tespit ettikleri eksik hususlar var ise, bu başlık altında yazmanız, yazmak istemeyenlerin editor.cotanak@gmail.com adresime e-posta ile göndermesini rica ediyorum.

Hoşçakalın.

25 Temmuz 2018 16:17

hande61
Memur

Söz konusu degışikliqe ugrayan atama nakil yönetmeliqi 22/c maddesinin (süre ) müdürleri kapsadıqını akabinde bölge ve sürelerin personel ile ilqili kısmını belirtmektedir bu da bir çelişki oluşturmaktadir. Buna istinaden yönetmelik ve bakanlık yazısı birbirine zıt.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/07/2003 tarihli 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "şartları" ibaresi "şartı" olarak değiştirilmiştir.

"c) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin 22/C maddesindeki hükümler uyarınca değerlendirilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe 22/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/C maddesi eklenmiştir.

"Madde 22/C

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yılda bir defa olmak üzere yaz döneminde gerçekleştirilir.

Birinci fıkrada belirtilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri hizmet puanı, iş ve kadro durumu esas alınarak değerlendirilir.

Görev yerleri, adli ve idari yargıda görev yapan personel bakımından 19/02/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen beş bölgeye ayrılır. Hizmet puanı, adli ve idari yargıda görev yapan personelin bu beş bölgede geçen hizmet süreleri esas alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek ilkeler doğrultusunda hesaplanır.

Bakanlık üçüncü fıkrada belirtilen bölgeleri gerekli gördüğü takdirde alt kısımlara ayırmaya yetkilidir.

Bu madde kapsamındaki personelin isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinde bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hizmet süreleri son görev yeri; beşinci ve dördüncü bölge olan personel için en az iki, üçüncü bölge olan personel için en az üç, ikinci bölge olan personel için en az dört, birinci bölge olan personel için en az beş yıl olarak uygulanır. Bakanlık bu süreleri kısaltmaya yetkilidir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Toplu atama usulü uygulanması durumunda aile birliği mazeretine dayalı naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 3 üncü madde eklenmiştir.

"Ek Madde 3 - Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir."

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

25 Temmuz 2018 16:54

josemi
Aday Memur

Sayın editör öncelikle bu başlığı açtığınız için teşekkür ederim. Garip olanı sendikaların bu olayı gayet normal karşılamaları ve kayıtsız kalmaları. Oysa ki bu uygulama tamam anlamıyla oldu bittiye dayalı ağır kriterlerin uygulandığı kısaca havuz tayinlerinin bir bakıma artık yapılmayacağının fragmanı şeklindedir. Çoğunluğu sözleşmeli personelden oluşan bir kurumda sözleşmeli personelin tayin taleplerine tamamen kapanın kapatılması da ayrıca özücü bir durumdur. Hakim ve Savcılar için 3 bölge olan bir ilin personel için birinci bölge olarak addedilmesi de anlaşılmazdır. Umuyorum ki bu atama sistemi fazla sürmez.

30 Temmuz 2018 16:22

Adliyeci
Memur

Herkes mutlu olduğu yerde çalışmalı, ankara istanbul ve izmir gibi büyük illerdeki 5 yılını doldurmamış personel tayin isteyemesin diye diğer illere de aynı şartı uygulamaları bir çok insanı mağdur etti.Geçen yıl rotasyon yapılacak, uzun süre aynı yerde kalan özellikle müdürler rotasyonla yer değiştirtilecek dediler, işin sonunda rotasyon olmadığı gibi personele de ağır şartlar getirildi. Mesleğe başlarken birinci bölgede başladım, başka bir birinci bölgede devam ettim ve şu an da birinci bölgedeyim, iki yılımın dolmasını sabırsızlıkla beklerken son görev yerim birinci bölge diye 5 yıl çalışma şartına maruz kaldım ve 3 yıl daha istemediğim bu yerde çalışmak zorunda bırakılıyorum. asıl doğu ve güneydoğuda yeni işe giren personele 5 yıl şartı getirsinler de erkenden başka illere kaçıp gitmesinler, çok kişi mağdur oldu çoooooooook

30 Temmuz 2018 16:25

Adliyeci
Memur

657 Sayılı yasaya tabiyiz, bu yasaya göre yeri geliyor cezalandırılıyoruz ama 78. maddede açıkça memurların kurum amirleri onay vermesi halinde karşılıklı olarak becayiş yapmalarına olanak tanıdıkları halde Adalet Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğinde becayiş hükmünü düzenlemiyor ve sadece sözleşmeli personele becayiş hakkı tanıyor. Adalet temsil eden kurumun kendi personeline kanunda belirtilmesine rağmen bu hakkını kullandırtmaması da ayrı bir çelişki

19 Mart 2019 15:55

evosAs
Aday Memur

havuz tayinlerindeki 5 yıl süre şartı ile ilgili sıkıntı yaşayanlar konuyu ilgili yerlere iletti mi acaba, herhangi bir gelişme varmı bu süre ile ilgili? 2017 yılında başvuru yapabildiğim havuz tayinine 2018 yılında başvuru yapamadım bu yılda yapamayacağım, kaldı ki gelecek sene başvuru yapabilsem de tayinin çıkabileceğini sanmıyorum zira başvuru yapabilenlerin sayısı çok az olacak

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;