Editörler : smtvs
10 Ağustos 2018 02:30   


Kvkk - ilan.2018 - 35 kişi

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 1 - Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı: Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 35 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir. Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Grubu Alınacak Uzman Yardımcısı Sayısı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türleri Hukuk 15 300 KPSSP-4 Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme 10 200 KPSSP-33 veya KPSSP-38 (Her iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği 10 200 KPSSP-3 2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar: Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak. b) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak, c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre; 1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için), 2) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için), 3) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için). ç) Son beş yıl içinde YDS?den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan 70 yetmiş veya daha yukarı puan almış olmak. d) 2018 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 3 - Sınav konuları: 3.1. Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları: 3.1.1. Ortak Konular - Genel Kültür (% 15), - Genel Yetenek (%15), - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20) 3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa hukuku, İdare hukuku ve idari yargılama hukuku, Ceza hukuku, Medeni hukuk, Ticaret hukuku, Borçlar hukuku (% 50). Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa hukuku, İdare hukuku, Mikro ve makro iktisat, İktisat politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat, Kamu maliyesi, Türk vergi sisteminin genel esasları, Maliye politikası, Personel yönetimi, Uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, Türk dış politikası, siyasi tarih (% 50). Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme (%50). 3.2. Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları: a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir. 4 - Değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilanı: Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav sonuçları Kurumun ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin internet sitesinde ilân edilecektir. Sözlü sınav Kurum tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilân edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır. 5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli: Sınav başvuruları 10/09/2018 - 21/09/2018 tarihleri arasında Kurumumuz internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru süresi saat 17.30?dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstenilen belgeler: a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır). b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. ç) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği. d) Üç adet vesikalık fotoğraf. Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. 6 - Sınav ücretinin yatırılması: Sınava giriş ücreti olan 60 TL (AltmışTürklirası), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar tarafından, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi?nce, (www.ybu.edu.tr) adresinde ilan edilecek tarihler arasında, üniversite tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, sınav ücretini süresinde yatırmayanlar sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir. 7 - Sınav giriş belgeleri: Sınava giriş belgeleri 15/10/2018 tarihinden itibaren www.ybu.edu.tr adresinden veya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara adresinden alınabilecektir. 8 - Sınav tarihi ve yeri: Yazılı sınav 20/10/2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Milli İrade ve 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. 9 - Sınav Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuranlardan talep edilen başvuru formu ve eklerinde yer alan; adaya ait kimlik, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri ile fotoğraf ve aday hakkında kendisinden bilgi alınabilecek en az 2 kişinin adı soyadı, unvanı ve iletişim bilgilerini, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 nci fıkrası gereği ?hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması? işleme şartı doğrultusunda; ? Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması, ? İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması ? Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, ? Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde mukim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan başvuru belgeleri doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir. Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yapılması konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve sözleşme imzalanmış olup, sınav başvurusunda bulunan kişilerden elde edilmekte olan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kurumumuz adına veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından işlenecektir. Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız kişisel verileriniz, sadece hukuki uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Adaylar, Kanunun ?ilgili kişinin haklarını düzenleyen? 11?inci maddesi kapsamındaki taleplerini, ?Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe? göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler. 10 - Diğer Hususlar: Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

-------------

Editör; konu başlıklarını büyük harfle yazmamaya dikkat edelim lütfen!

10 Ağustos 2018 08:32

diyamandi
Şef
kpss p4'te 85 puan ilk 300e girer mi
10 Ağustos 2018 08:40

mavkav
Kapalı
kpss p4'te 85 puan ilk 300e girer mi
diyamandi, 10 ay önce - Alıntıya git

yds istediği için gelir.

10 Ağustos 2018 09:43

bayTK
Aday Memur
kpss p4'te 85 puan ilk 300e girer mi
diyamandi, 10 ay önce - Alıntıya git

Kpss 2018 puani istiyor ilanda

10 Ağustos 2018 10:04

diyamandi
Şef

Kpss 2018 puani istiyor ilanda


bayTK, 10 ay önce - Alıntıya git
ben de 2018 sınavına girdim robottan hesapladım dostum
10 Ağustos 2018 10:18

kaanufuk25
Daire Başkanı

İİBF kontenjanı için KAMU&ULS puanlarını baz almışlar, ayrıca da 70 YDS şartı;

Taban puanın kaç olacağı çok da belli olmaz, ama Kamucular bi tık önde gibi duruyo!

10 Ağustos 2018 10:38

bayTK
Aday Memur
ben de 2018 sınavına girdim robottan hesapladım dostum
diyamandi, 10 ay önce - Alıntıya git

O zaman Sıralamanız önemli sanırım 900-1200 arası olursunuz. YDS olması gelme ihtimalini yükseltir.

10 Ağustos 2018 11:11

diyamandi
Şef

O zaman Sıralamanız önemli sanırım 900-1200 arası olursunuz. YDS olması gelme ihtimalini yükseltir.


bayTK, 10 ay önce - Alıntıya git
yds 48 yökdil 76,5 ,,,,,, zaten kişisel verileri koruma uzmanı olup napcam :pp bu yds'ye de önem vermeye başlamak şart oldu... her kurum ilanı açıldıkça yeni bir şey öğreniyorum... kpss ile ilgili bilgi edinmek için defalarca sorduk şurada kimse bize cevap vermedi......
10 Ağustos 2018 11:29

bayTK
Aday Memur
yds 48 yökdil 76,5 ,,,,,, zaten kişisel verileri koruma uzmanı olup napcam :pp bu yds'ye de önem vermeye başlamak şart oldu... her kurum ilanı açıldıkça yeni bir şey öğreniyorum... kpss ile ilgili bilgi edinmek için defalarca sorduk şurada kimse bize cevap vermedi......
diyamandi, 10 ay önce - Alıntıya git

Yerinizde olsam YDS çalışırım en azından 60 alırsanız bi kaç kurum D istemişti sanırım bu fırsatı kaçırmayın 48 i 60 çıkarmanız çok zor olmasa gerek.

10 Ağustos 2018 14:51

kaanufuk25
Daire Başkanı

İlanı güncellerler, zira 2017 KPSS puanları da geçerli!

10 Ağustos 2018 15:12

mavkav
Kapalı

İlanı güncellerler, zira 2017 KPSS puanları da geçerli!


kaanufuk25, 10 ay önce - Alıntıya git

başvuru tarihi itibariyle 2017 kpss puanları geçerli değildir.

10 Ağustos 2018 16:29

kaanufuk25
Daire Başkanı

başvuru tarihi itibariyle 2017 kpss puanları geçerli değildir.


mavkav, 10 ay önce - Alıntıya git

Evet haklısınız yanlış olmuş, 2018 KPSS dahil edilecektir.

10 Ağustos 2018 16:35

kaanufuk25
Daire Başkanı

Evet haklısınız yanlış olmuş, 2018 KPSS dahil edilecektir.


kaanufuk25, 10 ay önce - Alıntıya git

Cevabınız beni yanılttı Hocam!

2017 KPSS puanları 2 yıl geçerli olduğundan, kabul edilmesi gerekiyor!

Normalde A Grubu puanlar 2 yıl geçerli, sadece 2016'ya özgü olmak üzere geçerlilik süresi 1 yıla indirilmişti!

10 Ağustos 2018 17:22

mavkav
Kapalı

Cevabınız beni yanılttı Hocam!

2017 KPSS puanları 2 yıl geçerli olduğundan, kabul edilmesi gerekiyor!

Normalde A Grubu puanlar 2 yıl geçerli, sadece 2016'ya özgü olmak üzere geçerlilik süresi 1 yıla indirilmişti!


kaanufuk25, 10 ay önce - Alıntıya git

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20023975.pdf

geçici madde 10 da , 2016 kpss a puan türleri için geçerlilik süresi 1 yıl diyor. 2017 için bir düzenleme yapmadılarsa süresi 2 yıldır. 2019 kpss a açıklanana kadar geçerlidir. haklısınız hocam.

10 Ağustos 2018 18:32

kaanufuk25
Daire Başkanı

Aynen yapılmadı Hocam; zaten olsaydı da 2017 KPSS başvuru süresinden önce Yönetmelik değişikliği yapılmış olmalıydı!

12 Ağustos 2018 12:04

bil-muh
Aday Memur

Kurum hakkında bilgi sahibi olan var mı? Nasıl bir kurum, maaş, imkanlar vs?

13 Ağustos 2018 08:49

mavkav
Kapalı
31 Ağustos 2018 11:01

kaanufuk25
Daire Başkanı

Kurum hakkında bilgi sahibi olan var mı? Nasıl bir kurum, maaş, imkanlar vs?


bil-muh, 10 ay önce - Alıntıya git
31 Ağustos 2018 14:55

kaanufuk25
Daire Başkanı

https://www.memurlar.net/maas/ burada ünvan olarak ""Uzman Yardımcısı (Kariyer) - Bakanlık Merkez" i seçip, diğer parametleri kendinize göre doldurursanız maaşınız aşağı yukarı belli olur!

04 Eylül 2018 11:32

kaanufuk25
Daire Başkanı

2017&2018 KPSS A puanlarının geçerli olması, minimum 70 puan dil şartı ve İİBF için bölüm ayrımı yapılmamışken, İİBF kategorisi için Sizce kaça kadar düşme ihtimali var acaba?

08 Eylül 2018 23:02

napoleonbonaparte
Aday Memur

Gönderilecek evraklar arasında DİPLOMA için kurumca onaylanmış örneği denmiş. Noter onaylı sureti geçerli olmaz mı ? Siz nasıl yollayacaksınız

Toplam 75 mesaj
 
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?