Editörler : oto-danisman-expert
16 Ekim 2018 11:34   


Rehinli Hacizli Araç Satışı

Herkese merhaba kredili rehinli hacizli araç satışı hakkında bilgi olan veya önerisi olan arakdaşların cevaplarını bekliyorum saygılarımla !

19 Mayıs 2019 15:28

serdarsolarr
Aday Memur

Banka rehinli araç satışı nasıl yapılır diye aramalar yapıldığında size faydalı olabilecek içerikler olmadığını gördük. Bunun neticesinde bankadan alınan kredilerden dolayı veya herhangi bir borçtan dolayı rehinli aracı nasıl satabileceğinizi anlatamaya çalışacağız

Rehinli Araç Satışı Nedir ?

Bir araba satın alırken üzerine çekilen her hangi bir borçtan dolayı, alacaklının alacağını teminat altına alabilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. Yani araç satın alırken bankadan veya herhangi bir finans kuruluşundan taşıt kredisi kullandığınızda ilgili kuruluşun alacağına karşılık aracın üzerine hak mahrumiyeti koymasıdır rehin. Rehin konma sebebi ise borçlu borcunu ödeyemez veya taksitleri aksatırsa aracı haciz ettirip satışına olanak sağlamayada yarar aynı zamanda.

Rehinli Araç Satılırmı ?

Malesef aracın üzerinde rehin olduğu sürece resmi olarak noterler üzerinden kesinlikle satışını yapamazsınız. Bunun için tek yol ilgili borcun tamamının ödenip ilgili finans kuruluşunun rehin kaldırma işlemi yapmasının hemen ardından rehinli aracın satışı yapılabilir

Banka Rehinli Araç Nasıl Satılır ?

Genelde banka rehinli araç satışı nasıl yapılır diye çok soru geliyor. Bunun 2 yolu bulunmaktadır.

Birinci Yol kalan kredi tutarının tamamını kapatıp bankadan rehin kaldırma işlemi yapılarak satılması

İkinci Yol ise kalan kredi tutarını alıcının sizin adınıza bankaya yatırması ve bankanın rehini kaldırdıktan sonra aracın satışının yapılabilmesi.

Genelde kredi ile araç alan araç sahipleri kredi taksitlerini ödeyemedikleri zaman 2. yol yani alıcının kredi kapaması yaparak aracın satışının yapılmasını istemesi gibi bir durum ortaya çıkıyor.

Araç satın alacak kişiler veya kurumlar bu şekilde bir satış yöntemine yaklaşmamakla beraber hiç bir şekilde kredili araç satın almıyorlar.

Bu durumda kredi taksitlerinizi ödeyemediğinizde araç haciz edilerek icra aracılığı ile satılıyorki bu durum sizin için ciddi anlamda maddi kayıba sebeb olurken, bankalardaki kredi puanınıza bitirerek bir daha hiç bir şekilde bankalardan herhangi bir araç veya kredi almanız gibi bir durum ortadan kalkıyor.

Rehinli Aracınızı Şimdi bize Satabilirsiniz !

Banka rehinli araç alan galeriler varsa onlar ile iletişime geçebilirsiniz veya dilerseniz kredili araç alım hizmetimizden faydalanarak aracınızı hemen satabilirsiniz. Rehinli aracınızı satmak için bizim ile alt taraftaki formdan veya dilerseniz WhatsApp butonundan ulaşarak teklif alabilirsiniz.

kaynak :---

27 Temmuz 2019 18:03

gkhnblkc6141

Sıkıntı bir durum kardeşim denemeye değmez...

21 Ağustos 2019 18:32

edsdldbn714151

Ne kadar güvenli olur bilemedim şimdi

22 Ağustos 2019 23:52

ensklnc223252

Pek güvence vermiyorum ben bu konuya...

23 Ağustos 2019 01:09

oto-danisman-expert
Editor

Rehinli araba tanıdıktan değilse doladırılacağınız anlamına gelir arakadaşlar

27 Ağustos 2019 09:49

Hukemadan biri
Aday Memur

Hacizli araç rehinli araç çeşitli hak mahrumiyeti olan araçlar satışı yapılamaz. Hacizli araç trafikde gezmeye engel teşkil etmez elbette diğer trafik şartları uygun olmak kaydı ile hacizli araç haczze konu olan borcunu ödemez ise o zaman haciz direk yakalamaya döner yakalama geçen tüm araçlar ister park halinde olsun ister seyir halinde polis parka çeker çekmekde zorundadır konu adli olmuştur siz siz olun ucuz diye bu tür araçlara yanaşmayın satışdan önce borcunu yatır hacizi rehini kaldıralım gibi konular risk teşkil eder satıcının dürüst olduğunu nerden bileceksin

27 Ağustos 2019 12:01

oto-danisman-expert
Editor

Bu tür dolandırıcılıklarda araç üzerinde muvazaalı olarak konulmuş onlarca haciz bulunabiliyor... sen haczi öder üstüme alırım diye düşünürsün ve ödersin peşi sıra diğer haciz devreye girer ve yine satış alamazsın paranı da geri alamazsın.. Bu yöntemle birçok insan dolandırıldı.... bu paylaşımı da insanların kulağına küpe olsun diye silmiyorum arkadaşlar

27 Ağustos 2019 18:16

hukukcu0
Aday Memur

DANIŞTAY

ONBEŞİNCİ DAİRE

E. 2014/4169

K. 2018/195

T. 18.01.2018

İstemin Özeti : İdare Mahkemesi'nin 27.12.2013 tarih ve E:2013/249; K:2013/1326 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Halil Yolal

Düşüncesi : Temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; 16 XX XXX plakalı, 1977 model traktörün davacı adına tescili talebinin reddine dair 14.01.2013 tarih ve ..... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

KAPAT [X]

İdare Mahkemesi'nce; davacının, aracı satın aldığı tarihte üzerinde herhangi bir haciz bulunmadığı ve Kanun'dan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeyerek süresi içinde tescil yaptırmadığından satıcının borcundan kaynaklı hacizler konulduğu ve hacizli araçların tesciline ilişkin kurallara göre işlem tesis etmiş olan idarenin kusurlu bir eyleminden söz etme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 24.12.2009 tarih ve 5942 sayılı Kanun ile değiştirilen " Araçların satış, devir ve tescili ile bu işlemlerle ilgili yetki ve sorumluluk " başlıklı 20. maddesinin (d) bendinde; tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacağı, noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirlerin geçersiz olduğu, satış ve devir işleminin siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirileceği, bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılacağı, satış ve devir tarihi itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin vergi mükellefiyeti sona ereceği ve yeni malikin vergi mükellefiyetinin başlayacağı ... hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının söz konusu aracı Yenişehir Noterliğinin 27.12.1993 gün ve .....yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile satın aldığı, yukarıda aktarılan Kanun maddesinde öngörülen sürede aracı adına tescil ettirmediği, 14.01.2013 tarihli dilekçeyle söz konusu aracın kendi adına tescili için yapmış olduğu tescil başvurusunun, araç üzerinde bulunan 27 adet haczin (takyidatın) kaldırılması halinde yapılabileceği gerekçesiyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açılmış olduğu anlaşılmaktadır.

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 86. maddesinde; borçlunun, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemeyeceği, haczi koyan memur hilafına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar edeceği, haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği hakların saklı olduğu, iyi niyet kaidelerine aykırı olarak mahcuz taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın iktisabettiği hakların, alacaklının hacizle o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette batıl olduğu hükmü yer almaktadır.

Olayda; davacının aracı noter satış sözleşmesi ile satın aldıktan sonra 2004 sayılı Kanun kapsamında eski malikin borçları nedeniyle haciz şerhlerinin işlendiği, idarece araç üzerinde halihazırda bulunan haciz şerhleri nedeniyle aracın davacı adına tescilinin yapılmadığı görülmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden; hacizli bir aracın satışının yasaklanmadığı, ancak haciz koyduran alacaklıların korunması amacıyla aracın hacizli olarak satılabileceği ve buna bağlı olarak haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceği, dava konusu olayda da davacının aracı aldığı tarihten sonra araç üzerine eski malik adına işlenen haciz şerhlerinin tescile engel olmayacağı, davacının tescili talep ettiği tarih itibariyle araç üzerindeki hacizlerle birlikte trafik tescil kaydının yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca araç, adına hacizli olarak tescil edilecek davacının, söz konusu araç üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına ilişkin taleplerini adli yargı merciilerinde ileri sürebileceği de açıktır.

Bu durumda; dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi'nin 27.12.2013 tarih ve E:2013/249; K:2013/1326 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

28 Ağustos 2019 01:27

oto-danisman-expert
Editor

Hocam 1993 te yapılmış ... o gün şartlarında sistemin online olmaması bürokratik işlemlerin günler sürmesi ... takip kararının gerekli birimlere yazışma ile haftalarca sürmesi bu karara temel hazırlar... 

bir işlemin 2013 te dava konusu edilmesi ve kanunların geriye yürümezliği ilkesine dayanak olarak 2009 daki değişen maddeye istinaden bu karar çıkmış.... lâkin günümüzde siz de biliyorsunuz 2009 da çıkan kanun hükmüne göre araç devir edilemez... hele şu zaman diliminde online işlemlerle hepsi görünür... fakat sadece taşınır üzerinde takip olduğu sırada başka takipler olup olmadığını göremez noterler... bahsi geçen davada da karşılıklı ikrar verilmiş olma durumu sözleşmenin tescilsiz olsa da o tarrihte geçerli olacağını göstermiş... sonuçta taraflar arasında ikrar olmuşsa ve bununla beraber yemin varsa hmk 6100 e göre kesin delil sayılır...

Lâkin şu anda bu uygulama kanunen mümkün değil çünkü noterlerdeki satış sistemi online olduğundan mümkünatı yok satış vermez

Olay 1993 te olmuş kanun 2009 da çıkmış ve 2013 te bu karar verilmiş ..... kanun geriye yürümemiş...

Fakat olay 2010 da olsaydı danıştay bu kararı veremezdi

28 Ağustos 2019 01:31

oto-danisman-expert
Editor

Siz siz olun araç üstünde takip varsa satıcıdan kaldırmasını isteyin... "abi çok sıkıştım sen icrayı öde kaldır fiyattan ödediğin meblağı düşeriz" diyorsa o an dolandırılmak üzere olduğunuzu bilin

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?