Editörler : smtvs
06 Kasım 2018 07:17   


Dışişleri Bakanlığı 50 kim Alacak

Merhaba arkadaşlar,

Dışişleri Bakanlığı 50 KİM alacak.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 6 Kasım 2018 I. GENEL BİLGİLER: 1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden erişmek mümkündür. 2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir. 3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 50'dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9'uncu derece kadrolara yapılabilecektir. 4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. 5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır. 6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 1. Sınava başvurabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir), b) 01.01.2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ( 01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar) ve c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. 2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına altı farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2016, 2017 veya 2018 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori Yabancı Dil Asgari YDS Puanı Kontenjan Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

1 İngilizce 85 25 250

2 Almanca Fransızca 80 10 100

3 Çince Japonca 70 5 50

4 Arapça Farsça 70 4 40

5 İspanyolca İtalyanca 70 4 40

6 Portekizce Yunanca 70 2 20 TOPLAM 50 500

3. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir. 4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. 5. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir. 6. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır. 7. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir. III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI 1. Giriş sınavı başvuruları 6 Kasım 2018 Salı günü başlayacak ve 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: a) T.C. kimlik numarası, b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi, c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir), d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı), e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir). 2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınmış 80'in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir. IV. SINAVIN AŞAMALARI: 1. Yazılı Sınav: a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. - Türkçe Kompozisyon - Yabancı Dilde Kompozisyon - Yabancı Dilden Türkçe'ye Çeviri - Türkçe'den Yabancı Dile Çeviri Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir. b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir: - Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2016, 2017 veya 2018 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. - Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2016, 2017 veya 2018 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır. 2. Sözlü Sınav: a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir. c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara E-posta: sinav@mfa.gov.tr Tel: 0 (312) 292 10 00

06 Kasım 2018 07:18

banderia
Memur
İlan linki; http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?14f8dddc-df3e-4ece-8b03-923525cc17d7
06 Kasım 2018 11:10

alixxx
Memur

acaba yds paunı kaçta kalır ? geçen sene 93,5 du sanırım yanlışım da olabilir. Herkese başarılar

06 Kasım 2018 11:24

Zey006
Aday Memur
Bütün lisans mezunları başvurabiliyor mu? KPSS istemiyor mu?
06 Kasım 2018 15:09

egalite
Memur

ingilizce 92.5 veya 93.75 ile kapatır.

06 Kasım 2018 20:07

ir mania
Şube Müdürü

buna başvuranlar meslek memurluğuna da başvurabiliyor mu

06 Kasım 2018 20:57

goblin88
Aday Memur

kadınlarda vesikalık fotoğrafın bir usulu var mı? saçlar açık toplu gömlekli gibi?

06 Kasım 2018 21:57

Rjordan
Aday Memur

Evet arkadaşlar öncelikle herkese başarılar dilerim. Süreç boyunca bu başlığı canlı tutabilirsek herkes için faydalı olur diye düşünüyorum. Öncelikle tahmini konu başlıklarıyla başlayalım isterseniz. Gündemde olan İran ambargosuyla ilgili bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Daha genel konu başlıkları mı gelir acaba?

10 Kasım 2018 15:25

hadiinşşallah
Kapalı

iki ya da üç dilden girenlere aynı süre mi veriliyor? Bir de kurşun kalem mi kullanıyoruz, tükenmez mi?

10 Kasım 2018 19:10

ir mania
Şube Müdürü

kaç gündür bu yarıyı alıyorum

Başvuru sisteminde çalışmalar devam etmektedir. Sistem kısa süre içerisinde kullanıma açılacaktır.

10 Kasım 2018 20:08

hadiinşşallah
Kapalı

aynen açılmış.25 i açıp 26 sı kapatıcaklar galiba.

12 Kasım 2018 10:18

goblin88
Aday Memur

başvuru açılmış, arkadaşlar YDS puanlarınızı nasıl yükleyeceksiniz? Word'e yapıştırıp mı taratıp mı? CV falan koyacak mısınız?

15 Kasım 2018 11:09

voodoodoll1907
Aday Memur

Sistem şu anda açık. Geçen senelere göre biraz değiştirmişler. Herhangi bir format belirtilmemiş maalesef ama belgeleri PDF olarak yüklemenizi öneririm. CV eklemek zorunlu değil ama Diğer bbölümüne ekleyebilirsiniz. Fazladan 5 belge eklenebiliyor bu bölüme.

15 Kasım 2018 13:47

Zey006
Aday Memur
YDS puanlarınız kaç arkadaşlar?
15 Kasım 2018 15:05

goblin88
Aday Memur

Ctrl yapıp birden fazla dosya seçtiğinizde kolonda kaç tane göründü?

15 Kasım 2018 16:11

hadiinşşallah
Kapalı
YDS puanlarınız kaç arkadaşlar?
Zey006, 11 ay önce - Alıntıya git

İng 94, İspanyolca 85. İki dilden girenler iki oturumda yapıyormuş doğru mu? İspanyolcayı batırırsam, asıl girdiğim dili de etkiler mi acaba?

15 Kasım 2018 19:39

Rjordan
Aday Memur

İng 94, İspanyolca 85. İki dilden girenler iki oturumda yapıyormuş doğru mu? İspanyolcayı batırırsam, asıl girdiğim dili de etkiler mi acaba?


hadiinşşallah, 11 ay önce - Alıntıya git

Benim bildiğim kadarıyla bir dilden giriyorsunuz sadece, ikinci dilinizi ek puan olarak kullanıyorsunuz.

16 Kasım 2018 11:14

hasansaka47
Memur

Benim bildiğim kadarıyla bir dilden giriyorsunuz sadece, ikinci dilinizi ek puan olarak kullanıyorsunuz.


Rjordan, 11 ay önce - Alıntıya git

Doğru. Sınav dilinizi ingilizce seçmezseniz ek olarak bir de ingilizce çeviri bölümü veriyorlar size diye biliyorum. ama sınav diliniz ingilizceyse diğer dil puanınız doğrudan ek puan getiriyor.

16 Kasım 2018 15:25

goblin88
Aday Memur

Bir bilgi kirliliği var, başka dilden de girseniz ek dil puanları sadece yazılı sınav puanına ek geliyormuş. Dışişlerinden öğrendim. Önceki yılların sorularında birinci dilden 2dilden çeviri diye var, değişmiş demek ki.

17 Kasım 2018 13:29

ir mania
Şube Müdürü

kimlik bilgileriniz hatalıdır uyarısı alıyorum

18 Kasım 2018 22:49

lilliana
Aday Memur

Daha önce burada Dışişleri sınavlarına en fazla üç kez girilebileceğini okumuştum, doğru mu bu? Ve kim ve meslek memurluğu ayrı mı değerlendiriliyor? Meslek memurluğu istiyorum fakat kendimi denemek adına girmemi tavsiye eder misiniz? Yoksa sene sonundaki muhtemel meslek memurluğu sınavını mı bekleyeyim? Çok soru sormuşum :)

Toplam 451 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Üniversiteye girişte, bazı bölümler için 'başarı sırası' çıtası getirilmesini;