Editörler : smtvs
09 Kasım 2018 01:07   


Bddk 150 meslek personeli alım ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma

hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman

yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari

İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek

üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman

yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı kadroları için 22 Aralık 2018

Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 22 - 23 Aralık 2018 Cumartesi -

Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet

sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 50, bankacılık uzman

yardımcısı için 80 ve BDDK uzman yardımcısı için 20'dir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

A) Genel Şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine

karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş

olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş

olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında

iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe

girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya

sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal

kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık

hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul

etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat

ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü

elinde bulundurmaması,

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

MESLEK PERSONELİ

GİRİŞ SINAVI

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve

diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer

kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar

Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı

Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren

hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer

kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan

kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin

şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve

organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı

devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü

bulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26ncı maddesinde yer alan ?Bu Kanunun 8 incimaddesinin birinci

fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel

müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza

yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer

mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit

edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile

geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir

bankada çalıştırılamazlar? hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu

bulunmamak.

B) Özel Şartlar:

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler,

iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri

mühendisliği,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların

hukuk,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık

eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik

mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,

fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,

ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk,

siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve

endüstri mühendisliği,

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt

dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2) 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; ?KPSSP1, KPSSP2, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22,

KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48? puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak

ve en yüksek puanlı 1000 kişi içerisinde bulunmak.

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; ?KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23,

KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48? puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en

yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak.

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; ?KPSSP1 veya KPSSP2? puan türlerinin

herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve;

-Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 160 kişi,

-Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği,

elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 100 kişi,

-Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi,

-Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri

veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; ?KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7? puan

türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 340 kişi içerisinde bulunmak.

d) BDDK uzman yardımcısı için; ?KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42? puan

türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için 3 Aralık 2018 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına

sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak

kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

II. SINAV BAŞVURUSU :

Başvurular, 15 Kasım 2018 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 26 Kasım 2018 tarihi saat 16.00?da sona

erecektir.

Başvuru yöntemi;

1) Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek sınav sisteminde yer alan

"Başvuru Formu"nun on-line olarak doldurulması,

2) Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak ?Sınav Başvuru Dilekçesi?nin

çıktısının alınarak aday tarafından imzalanması (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların en

son kayıt yaptıkları başvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını almaları gerekmektedir),

3) ?Sınav Başvuru Dilekçesi?nin, en geç 3 Aralık 2018 tarihi saat 16.00?a kadar ?Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL??

adresine sadece posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. (Aynı posta gönderimi içerisinde birden

fazla sınav başvuru dilekçesi bulunmaması gerekmektedir.)

Postadaki gecikmeler nedeniyle 3 Aralık 2018 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçeler

kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların, elden başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi,

Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistikEkonometri,

Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal

Yönetim,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler

Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku,

Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe'ye çevrilmesi.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme

mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar

ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar

ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe'ye çevrilmesi.

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,

fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar

ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

d) Olasılık, İstatistik,

e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,

f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev,

integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe'ye çevrilmesi.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe'ye çevrilmesi.

5) BDDK uzman yardımcılığı için;

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye

Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, Medeni

Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik

Planlama ve Yönetim

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe'ye çevrilmesi.

B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

C) Sınavın Değerlendirilmesi;

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı

sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en

az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan

başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 214 58 79 ? 56 63

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden

(www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.

09 Kasım 2018 03:20

Strugg
Kapalı
o zaten her sınava bir İngilizce bir yabancı dil koyun sanki makale çevirttirecekler ya da kurumlarda müdürden personele herkes İngilizce mi konuşuyor onu da kastırırız bu gidişle başa bela olacak bu mevzu
09 Kasım 2018 21:00

gzmmtl
Aday Memur

Acaba bu ilana başvurmamız merkezi alımlarda puanımızı kullanmamızı etkiler mi?

12 Kasım 2018 23:54

karabalik1
Kapalı
Daha önceden deneyimi olanlar yardımcı olabilir mi
13 Kasım 2018 14:12

bufalo_32
Aday Memur

Niye p12 puan türüyle personel almıyor?

13 Kasım 2018 23:27

Akalinriza
Aday Memur

geçmişte sınava girenler bilgilendirebilir mi ? en çok merak ettiğim şey ingilizce nasıl oluyor?

13 Kasım 2018 23:29

Akalinriza
Aday Memur

geçmişte sınava girenler bilgilendirebilir mi ? en çok merak ettiğim şey ingilizce nasıl oluyor?


Akalinriza, 4 ay önce - Alıntıya git

Ekonomi ile ilgili bir konu mu olur yoksa genel olarak her şey olabilir mi?

14 Kasım 2018 00:25

gszi
Aday Memur

Yazılı sınav test mi klasik mi olacak? Nasıl çalışmak lazım..

14 Kasım 2018 10:28

bil-muh
Aday Memur

bilişim sınavı ile ilgili bilgisi veya tecrübesi olan var mı?

14 Kasım 2018 11:17

dehlizsoda
Daire Başkanı

p40 dan 82,xx puanım var sırala gelme şansı var mı arkadaslar

14 Kasım 2018 11:20

dehlizsoda
Daire Başkanı

gerçi dil varmış başka sınava :D

15 Kasım 2018 13:13

herrmannelig
Aday Memur

Merhaba herkese. BDDK Bilişim-2 Uzman Yardımcılığına başvurmayı düşünüyorum endüstri mühendisi olarak. Geçen senelerde sınava giren arkadaşlar, neler soruyorlar ? Konu olarak bunlar yazıyor ilanda:

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

d) Olasılık, İstatistik,

e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,

f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim :)

15 Kasım 2018 17:24

Askme1
Kapalı

Başvuru yaparken bilişim1,2,3,4 ten hangisini seçeceğiz yardımcı olur musunuz

16 Kasım 2018 16:54

Askme1
Kapalı
arkadas bilgisayar mühendisligi öyle bir bölüm ki soru soracak bir tane meslektas bulamiyorsun. basvuru icin bir kisiden yanit alamadim hayalet bölüm sanki
20 Kasım 2018 18:07

isilay.unlu
Aday Memur

Daha önce sınava giren bilgisayar mühendisi var mı?

21 Kasım 2018 13:01

bil-muh
Aday Memur
arkadas bilgisayar mühendisligi öyle bir bölüm ki soru soracak bir tane meslektas bulamiyorsun. basvuru icin bir kisiden yanit alamadim hayalet bölüm sanki
Askme1, 4 ay önce - Alıntıya git

Hocam aslında sınava giren de var gönderileri gören de var ama cevap vermiyorlar.. Ama herkesten de soru isterler, her şeyi bilmek isterler bu kişiler.

24 Kasım 2018 09:24

memmurlar
Kapalı

Arkadaşlar ben baharda bedelli askerlik yapacağım. Bu ilana başvururken askerlikle ilişkimin olmadığ

26 Kasım 2018 15:26

matruska6
Aday Memur
Arkadaşlar yalnızca bir başvuru yapılabiliyor değil mi? Hem murakıp yrd hem uzman yrd için başvuru yapılabiliyor mu?
29 Kasım 2018 15:33

tunaylıhan
Şef

Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı konuları için Yasin Çoban kitabı özet anlatımlı güzel bir kaynak.

05 Aralık 2018 16:06

Arci89
Aday Memur

arkadaşlar 22 aralıkta sınav var yazıyordu ilanda, sınava girecekler listesi ne zaman açıklanacak ? bir bilgisi olan varmı?

07 Aralık 2018 00:00

gszi
Aday Memur

Sınava katılacakların listesi ne zaman yayınlanacak acaba? Her gün bakıyorum ..

Toplam 31 mesaj
 
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?