Editörler : smtvs
30 Aralık 2018 23:04   


İşkur istihdam uzman yardımcılığı

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel idare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 35 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır. Bölüm Sayı (Kontenjan) KPSS Puan Türü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri 10 KPSSP 40 İktisat 10 KPSSP 15 Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 6 KPSSP 30 Maliye 4 KPSSP 20 Endüstri Mühendisliği 5 KPSSP 2 Toplam 35 1) Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri Sınav Tarihi : 11 Şubat 2019 Pazartesi - 22 Şubat 2019 Cuma tarihleri arasında Sınav Yeri : Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA 2) Giriş Sınavına Başvuru Şartları İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 657 sayılı Oevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak, Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve sonrasında doğanlar) Üniversitelerin; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, iktisat, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Endüstri Mühendisliği ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak. Gerekli şartları taşıyanlardan her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Birden fazla bölüm mezuniyeti olan adaylar sadece bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir. 3) Giriş Sınavına Başvuru Şekli « Başvurular; 7 Ocak 2019 Pazartesi ile 18 Ocak 2019 Cuma 23:59 arası (dahil), Kurumumuz internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) "Duyurular" bölümünden Online yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. yollarla başvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir. 4) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Duyurulması ve Adaylardan İstenecek Belgeler Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile teslim edilecek adres, son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak ve sırıav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Sınava katılabileceği duyurulmuş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar sınava alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır. 5) Giriş Sınavı Şekli ve Konulan istihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav; a) Türkiye iş Kurumu istihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 inci (Endüstri Mühendisliği için aynı maddenin 2 inci) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi, b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sınavda (a) bendi elli puan, diğer bentlerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınavda komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek (Endüstri Mühendisliği için 3 yedek) olmak üzere belirlenir. Sınav sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav başvuru tarihine kadar geçerlidir. Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. 6) Giriş Sınavı Sonuçlarına İtiraz Adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler, itirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 7) Uzman Yardımcısı Olarak Atanma Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanır. Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli), b) Mal bildirimi, c) Dört adet vesikalık fotoğraf. Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır. Yapılacak sınav sonucunda, yeterli sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, sadece başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir. S) Diğer Hususlar Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, istihdam Uzmanlığına atanması ve istihdam Uzmanları ile istihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye iş Kurumu istihdam Uzmanlığı Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olmaları halinde ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir. 9) iletişim Bilgileri Adres : Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA internet adresi : www.iskur.gov.tr E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

30 Aralık 2018 23:05

ank-sgd-06
Aday Memur
Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun bir ilan daha grldi
02 Ocak 2019 15:37

ank-sgd-06
Aday Memur
Kimse girmeyecek herhalde bu sınava
04 Ocak 2019 14:30

Melike1202
Aday Memur

Benim p20 86.9 mülakata kalabilir miyim acaba?

04 Ocak 2019 15:06

ank-sgd-06
Aday Memur

Benim p20 86.9 mülakata kalabilir miyim acaba?


Melike1202, 10 ay önce - Alıntıya git
Puandan ziyade branş sıralaması önemli Melike hanım
09 Ocak 2019 23:40

ank-sgd-06
Aday Memur
Yok mu kimse ya
10 Ocak 2019 17:43

Melike1202
Aday Memur

Ben başvuru yaptım fakat sıralamam kötü.

11 Ocak 2019 11:35

ank-sgd-06
Aday Memur

Ben başvuru yaptım fakat sıralamam kötü.


Melike1202, 9 ay önce - Alıntıya git
Kaçıncı sıradasınız
11 Ocak 2019 14:08

Melike1202
Aday Memur

483

11 Ocak 2019 20:17

ank-sgd-06
Aday Memur

483


Melike1202, 9 ay önce - Alıntıya git
Zor ama hayırlısı olsun
16 Ocak 2019 14:24

jamiryo80
Aday Memur

sanayi bakanlığından sonra 95 ve üzeri kapatacagı belli oldu

16 Ocak 2019 15:00

ank-sgd-06
Aday Memur

sanayi bakanlığından sonra 95 ve üzeri kapatacagı belli oldu


jamiryo80, 9 ay önce - Alıntıya git
Kaçla kapatmış
16 Ocak 2019 15:07

ank-sgd-06
Aday Memur

sanayi bakanlığından sonra 95 ve üzeri kapatacagı belli oldu


jamiryo80, 9 ay önce - Alıntıya git
Sanayi Bakanlığı yani
24 Ocak 2019 16:08

memurbey67

mülakat listesi ne zaman belli olur acaba

24 Ocak 2019 21:57

dehlizsoda
Daire Başkanı

mülakat listesi ne zaman belli olur acaba


memurbey67, 9 ay önce - Alıntıya git

up

24 Ocak 2019 23:00

ank-sgd-06
Aday Memur

mülakat listesi ne zaman belli olur acaba


memurbey67, 9 ay önce - Alıntıya git
Mevzuata göre yarın açıklanması lazım
25 Ocak 2019 10:18

memurbey67

YÜKSEK KAPATACAK SANIRIM

25 Ocak 2019 11:19

dehlizsoda
Daire Başkanı

YÜKSEK KAPATACAK SANIRIM


memurbey67, 9 ay önce - Alıntıya git

güzel bir kadro muhtemelen yüksek kapatacaktır, ilana göre bugun son gün

25 Ocak 2019 11:49

taka6161
Aday Memur

güzel bir kadro muhtemelen yüksek kapatacaktır, ilana göre bugun son gün


dehlizsoda, 9 ay önce - Alıntıya git

güzel kadro dediğiniz? bakanlık uzman yardımcılığı ile bir mi?

25 Ocak 2019 14:00

dehlizsoda
Daire Başkanı

güzel kadro dediğiniz? bakanlık uzman yardımcılığı ile bir mi?


taka6161, 9 ay önce - Alıntıya git

SGK personeliyim, İşkurda şube müdürlüğü vekaleti yapan istihdam uzmanlarının var olduğunu biliyorum, kurum içerisinde hatırı sayılır bir kadro, o bakanlıkla kıyaslanırsa bilemem

25 Ocak 2019 14:34

Fortnite
Kapalı

aradım meşgul çalıyordu, arayıp cevap alan var mı arkadaşlar?

Toplam 26 mesaj
 
ANKET
Üniversiteye girişte, bazı bölümler için 'başarı sırası' çıtası getirilmesini;