Editörler :
10 Şubat 2019 15:22   


Sabetayistlerin türklüğü kullanmaları

sabetayist :kısaca 1666 yılında izmir'de kendini mesih ilan eden sabetay sevi adlı hahamın yolun-

dan gidenler...

sevi, kendini mesih ilan edip dünyayı 38 yönetim şekline ayırıp ,18 maddelik doktrin dahi belirledi.

İstanbul ve izmir haham başılığı tarafından hakkında idam fetvası çıkarılıp, şikayet edilen sabetay sevi, önce çanakkale'ye sürüldü,burada da çalışmalarına devam edince padişah huzuruna çıkarıldı ,padişah 4. mehmet'in huzurunda öldürülme korkusu ile yalan beyanla müslümanlığa geçtiğini ve mehmed adını aldığını söyledi, beyanı esas alıp, düzeni bozmadığı sürece kimsenin inancına karışmayan osmanlı tarafından ,kendisine tam inanılmasa da dokunulmadı ,uslu durmayıp müridleriyle ayin yaparken yakalanınca bu kez arnavutluk' a sürüldü....

sevinin ölümünden yüzyıl sonra yakubiler, karakaşlar, ve kapaniler olmak üzere 3 kola ayrıldılar....

İçlerinden Bektaşi, Mevlevi,Melami şeyhleri, hatta şeyhülislamlar dahi (Hayatizade Emin Efendi-1748) çıktı. Selanik'in ekseriyeti Yahudi, büyük kısmıda Sabetayist idi. İzmir ve İstanbul da da sayıları çoktu. Arnavutluk'a gidenler, zamanla Selanik?e yerleşti. 20. asır başlarında Osmanlı ülkesinde fiili Sabetayist iktidarı kurulmuş oldu. Sultan Hamid itahttan indirenlerin çoğu bu gruptandı. Gazeteciler, filmciler, edebiyatçılar, politikacılar arasında çok sayıda Sabetayist vardı. Hüseyin Cahit Yalçın, Hasan Tahsin, Halide Edip Adıvar, Ahmed Emin Yalman, Namık Zeki Aral (Rahşan Ecevitin babası), Halil Lütfi, Ahmed Salih Korur, Sıddık Sami Onar, Emre Gönensay, Abdi İpekçi, İsmail Cem, Dinç Bilgin, Halil Bezmen, Sabiha Sertel ve daha niceleri gibi.

10 Şubat 2019 15:25

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

Avrupa ile teması olan, birkaç ecnebi lisan bilen, entelektüel bir cemaat idiler. Sabetayistler çocuklarının hem entelelektüel yetişmesi, hem de benliklerini unutmaması için Feyziyye Mektepleri, Şişli Terakki Lisesi gibi müesseseler kurdular. Burada çok sayıda Sabetayist genç yanında bazı Müslüman çocukları da tahsil gördü. Selanik Feyzi Sibyan mektebi müdürü ve din dersi muallimi Şemsi Efendi (Simon Sevi)Atatürk'ün hocasıdır ve Sabetaycı Hahamıdır.2. Abdülhamit hanın tahtan indirilmesi ardından Osmanlının bir ham hayal uğruna 1. Dünya Savaşına sokularak mağlup edilmesiyle birlikte bölünüp parçalanmasında ana etken zihinleri, gönülleri Batı başkentlerinde iğfal edilmiş İttihat ve Terakki ya da Jön Türklerdir ki İttihat ve Terakkinin merkezi Selanik'ti, ve mensuplarının tamamı Yahudi-Masonik kadrolardan ibaretti.

İspanya'dan sürgüne yollanan Yahudilere kucak açan Osmanlı?da mültecilerin ikamet etmeleri için adres olarak gösterilen en önemli yerleşim yerleri yine Selaniktir.

1920'li yıllarda Karakaş Rüştü adında adlı kişinin cemaat hakkındaki ifşaatı engellendi,halka duyurulmadı,.

1924 mübadelesi ile Yunanistan?dan Türkiye?ye göçüp yeni devirde de önemli mevkiler elde ettiler,içlerinden Mebus, bakan, vali, müsteşar, profesörler çıktı. Yaşantıları laiklik anlayışına örnek

teşkil ettiler. 1942'de çıkarılan Varlık Vergisindeki habere göre D Grubu denilen Sabetayistler Müslümanların sayısının iki katıydı.

10 Şubat 2019 15:26

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

Selanik, Yahudiler için, İkinci Kudüs'tür

Selanik zamanla Osmanlıya yerleşen Yahudilerin merkez üssü konumunda bir kente dönüştü.

Kabalist Mesih Sabetay Sevi?ye iman etmiş Kripto Yahudi Sabetayist cemaat mensuplarının karargahı Selanik'tir.

Selanik, Yahudi hakimiyeti dolayısıyla 18. Ve 19. Asırda Osmanlının gizli başkenti olarak anılmaktadır.

Nüfusunun çoğunluğunun Yahudilerin oluşturduğu Selanik'ten mübadele ile ülkemize 380.000 Kripto mülteci göç etti.

Türkiye?nin o yıllarda nüfusunun 11 milyon olduğu düşünüldüğünde 380.000 rakamının ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Mübadil Sabetayist Yahudiler ülkemize öz kimlikleriyle değil elbette sahte Müslüman-Türk kimlikleriyle transfer edildiler.

Kayıtlara da Müslüman-Türk olarak geçtiler!

İzmir eski belediye başkanı Osman Kibar,''Dönme misiniz'' diye soranlara, ''Evet, ama ben 360 derece döndüm'' derdi.

10 Şubat 2019 15:27

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

Günümüzde sayılarının 2 milyon civarında olduğu düşünülen bu Kripto Yahudi Sabetayist cemaat mensuplarını milletimiz Müslüman-Türk olarak kendi bünyesinin bir uzvu zannetme gafletine düştüğü için 90 yıldır yıkıcı, ayrıştırıcı, bölücü, tahrip edici her türlü operasyona maruz kalmaktadır!

İsrail ve MOSSAD kölesi Esed rejimin zulmünden kaçarak ülkemize sığınmış Suriyeli mülteciye yönelik yapılan her türlü kışkırtma, düşmanlaştırma, itibarsızlaştırma hamlelerinin arkasında da işte bu mübadil mülteci Kripto Yahudi Sabetayist cemaat mensupları vardır.

İttihat ve Terakkinin temeli olan Mason derneklerini birkaç üyesiyle beraber hatırlarsak; Selanik?deki Makedonya Rizorta Locasında İttihatçılar?dan Talat Bey (Paşa), Kazım Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Binbaşı Naki Bey, Manyasazade Refik, Kolağası Kazım Nami, Drama Jandarma Komutanı Hüseyin Muhittin ve Yahudiler?den Ferit Aseo bulunuyordu. Yine Selanik?deki Veritas Locasının üstadı ittihatçı Emanuel Karasu idi, Yahudi toplumundan Modiyano?nun ve Nissim Masliyah'ın da üyesi olduğu bu locada daha sonra Bahriye Nazırı olacak olan Cemal (Paşa), Faik Süleyman (Paşa), İsmail Canbolat, Mustafa Doğan, Kolağası Dr. Faik, Mustafa Necip yer alıyordu. Talat ve Naki Beyler bu locada da üye idiler.

10 Şubat 2019 15:29

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

Sözde 31 Mart irtica ayaklanmasından Payitahtı kurtarmak ve isyanı bastırmak için İstanbul?a gelen ama ne hikmetse Sarayı kuşatıp 2. Abdülhamit hanı tahttan indiren Selanik merkezli Harekat Ordusunun başı Mahmut Şevket Paşa ve askerlerin de büyük çoğunluğu Kripto Yahudiydi.Hiç biri türk değildi. 1909'da Topçu Kışlasında komutanlarının kesilen kafalarıyla beraber poz vermişlerdir.İngiliz ajanlar ve İttihat Terakkinin yahudi liderleri Harekat ordusuna karşı direnen Topcu Kışlası olduğu için İngilizler Kışlayı yıktılar ajanlarının heykelini dikmişleridr.

Harekat Ordusunun Kurmay Başkanı da Mustafa Kemal'di!

İttihat ve Terakki mensubu olup Osmanlının yıkılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etkin olan Yahudi veya Kripto Yahudi isimleri unutmamak lazımdır.Erbakan şu üç Yahudiyi asla unutmayın derdi.

Theodor Herzl, Emanuel Karasso ve Türk milliyetçiliğinin finansörü aynı zamanda Türk Ocakları?nın kuruluşuna en büyük maddi desteği sağlayan Lazaro Franco!

Diğerlerine gelince?

Tekinalp takma ismiyle ülkemize Türkçülük mikrobunu bulaştıran ve Kemalist ideolojiyi imar eden bir Yahudi hahamının oğlu olan Moiz Kohen.

Lozan görüşmelerinde İnönü'nün danışmanı sıfatıyla heyetler arasındaki anlaşmazlıkları çözen, 1000 yıllık Selçuklu/Osmanlı İslam medeniyetinin kökünü kazıyan, Siyonist/Haçlı Batı ittifakının gizli sömürgesi şeklinde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilanını sağlayan İstanbul Başhahamı Haim Naum.

Hahambaşı Haim Naum Efendi ile avukat kardeşler Avram ve Aşar Salem Efendi ile Nissim Russo, Nissim Mazliyah ve Samuel İsrael, sözde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda katkısı, emeği olan diğer ünlü Yahudi şahsiyetlerdir.

Moiz Kohen?in talebesi ve Atatürk?ün fikirlerinden en fazla etkilendiği kişi Ziya Gökalp.

Türk ırkçılığının ideologlarından Yusuf Akçura.

10 Şubat 2019 15:30

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

Selçuklu/Osmanlı İslam medeniyetinin yıkılmasında dahili olan, emeği geçen ve yerine 1923 hile rejimi ve köle düzenini inşa eden üyelerinin tamamı gizli ya da açıktan Siyonist emelleri olan Yahudilerdi!

Bu gerçekler dolayısıyla,''Yahudiler 20. Asrın ilk yarısında iki tane devlet kurdular: Türkiye ve İsrail'' diye yazan araştırmacı Prof. Uriel Heyd de bir Yahudiydi.

İsrail devleti kurulduğunda ilk Cumhurbaşkanı Chaim Weizman?ın bir konuşmasında''biz Yahudiler 20. yüzyılda Ortadoğu'da yıkılmaz denen devleti yıkarak 2 tane devlet kurduk. Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki Türkler bize Filistin'i vermeyen Abdülhamit'e en az 200 sene daha söverler'' derken sergilediği pervasızlığın altında yatan ana esas Türkiye Cumhuriyetinin örtülü bir Yahudi devleti olarak kurulmuş olduğu gerçeğidir.

İkinci Cumhurbaşkanı İzak Ben Zwi, bir sabetaycıdır.Ailesi Polonyalı ama Osmanlı döneminde Türkiye'de eğitim görmüş. Sonran da Filistin'e gitmiş. Sabetay soyundan geldiğini belgelemek için Ben Zwi (Sabetay'ın soyadı) soyadını almış. Mirasını Ben Zwi Enstitüsü'ne bağışlamıştır.

10 Şubat 2019 15:32

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

M. Kemal?in 30 Eylül 1911 'de Kudüs Kamenitz Oteli?nde yahudi Eliezer Ben Yehuda'nın oğlu Itamar Ben-Avi ile sohbeti sırasında söyledikleri dikkat çekicidir.

M. Kemal: ''SABETAY SEVİ?nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında birleşse,Evimde Venedik'te basılmış eski bir TEVRAT var. Babam onu okumam için bana Karaim Yahudisi bir muallim tutmuştu. Öğrendiğim ayetlerden bazılarını hala hatırlayabiliyorum.'' dedikten sonra biraz düşünüp...

''SHEMA YISRA?EL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD'' (yani ''Dinle ey İsrail, Rabbin olan Tanrı tektir) demiştir. Bu dua yahudilerin ünlü Shema duasıdır.Daha sonra yahudi Itamar Ben Avi?nin ''Efendim, bu Yahudilerin en mühim duasıdır!'' demesi üzerine M. Kemal:

''Benim de gizli duamdır bayım, benim de demiştir''.

New York?da yayınlanan FORWARD gazetesi, Zichron Yaakov?un ''When Kemal Ataturk Recited Shema Yisrael''başlıklı haberine bakabilirsiniz.

6 Eylül 1968 tarihli bugün gazetesi haberine falih rıfkı atay'ın ''atatürk bir masondu ''şeklinde sözü manşet olmuştur

Sabetayistlerin en büyük oyunu müslümanlığı bölme parçalama,yok sayma,dışlama adına müslümanlığın karşısına türklüğü koymaktır.

''siz türksünüz,türklüğünüzle övünün,türkseniz üstünsünüz,müslümanlık sizi araplaştırdı yalanı'' olmuştur

Ruhumuz müslümanlıksa bedenimiz türklüktür,biri birinin altenatifi olamaz,olmamalı

Neden bu sabetayistler türk olmadığı halde türklüğü kullanmıştır,türklüğü yüceltmiştir?

Müslümanlığı ruhlardan silmenin en etkili çaresi bu olduğundan mı?

Selanikli sebetayistlerin türklükle ne alakası var???

10 Şubat 2019 16:07

sakaya.fırat
Müsteşar

vaybe

ne güzel uyutuluyoruz

10 Şubat 2019 16:55

dermess
Şef

M. Kemal?in 30 Eylül 1911 'de Kudüs Kamenitz Oteli?nde yahudi Eliezer Ben Yehuda'nın oğlu Itamar Ben-Avi ile sohbeti sırasında söyledikleri dikkat çekicidir.

M. Kemal: ''SABETAY SEVİ?nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında birleşse,Evimde Venedik'te basılmış eski bir TEVRAT var. Babam onu okumam için bana Karaim Yahudisi bir muallim tutmuştu. Öğrendiğim ayetlerden bazılarını hala hatırlayabiliyorum.'' dedikten sonra biraz düşünüp...

''SHEMA YISRA?EL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD'' (yani ''Dinle ey İsrail, Rabbin olan Tanrı tektir) demiştir. Bu dua yahudilerin ünlü Shema duasıdır.Daha sonra yahudi Itamar Ben Avi?nin ''Efendim, bu Yahudilerin en mühim duasıdır!'' demesi üzerine M. Kemal:

''Benim de gizli duamdır bayım, benim de demiştir''.

New York?da yayınlanan FORWARD gazetesi, Zichron Yaakov?un ''When Kemal Ataturk Recited Shema Yisrael''başlıklı haberine bakabilirsiniz.

6 Eylül 1968 tarihli bugün gazetesi haberine falih rıfkı atay'ın ''atatürk bir masondu ''şeklinde sözü manşet olmuştur

Sabetayistlerin en büyük oyunu müslümanlığı bölme parçalama,yok sayma,dışlama adına müslümanlığın karşısına türklüğü koymaktır.

''siz türksünüz,türklüğünüzle övünün,türkseniz üstünsünüz,müslümanlık sizi araplaştırdı yalanı'' olmuştur

Ruhumuz müslümanlıksa bedenimiz türklüktür,biri birinin altenatifi olamaz,olmamalı

Neden bu sabetayistler türk olmadığı halde türklüğü kullanmıştır,türklüğü yüceltmiştir?

Müslümanlığı ruhlardan silmenin en etkili çaresi bu olduğundan mı?

Selanikli sebetayistlerin türklükle ne alakası var???


huzur-I4, 1 yıl önce - Alıntıya git

Allah size akıl fikir versin Komiksiniz vallaha aha hahaha.:)))

biri yazıyor öteki he he diyor:)))))

şıracı ile bozacı misali

vallaha komiksiniz..

neymiş neymiş du bakiyim..

Kamenitz Otelinde yahudi Eliezer Ben Yehuda'nın oğlu Itamar Ben-Avi ile MUSTAFA KEMAL sohbeti sırasında BİR DUA demiş bu duada yahudinin en möhim duasıymış bunu da MUSTAFA KEMAL DEMİŞ.

Yaw yahudinin dediğini kale alıyonuz :DDDDDDDD

Biliyormusun Yahudi şunu demiş hatta forwad gazetesinde de bu var :) ne demiş

ne demiş

ötekide he he uyutuluyoz yaw ne güzel diyor...

Bunu yahudiye bununu derken siz oradamıydınız :)))))

biliyormusun huzur ve sakarya ben yahudiyim aslında şişt ses etme bu millete kazık sokacam ama siz çaktırmayın tamam mı. not: ben ATATÜRK.....:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

10 Şubat 2019 17:12

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

https://hizliresim.com/P17Aqd

https://hizliresim.com/5aN3k5

''Sefarad yahudisi M.Kemal Paşa''

Kanada Daily Province, 1922

10 Şubat 2019 18:22

sakaya.fırat
Müsteşar

sen çok ......

karşındaki bayan

ısrarla bu alçakça şeyi söylüyorsun.

senin anana .bacına.karına.kızına bu kelime dense çıksınlar dışarda onları ......çok şey var dense razı olurmusun.

siyaset konuşun siyaset.

bırakın bel altı vurmayı.

.... yapmayı.

10 Şubat 2019 19:14

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

editörler bu küfürbazlara sessiz,bize her fırsatta ceza veriyor malesef

neticede herkes kendi karakterini ahlakını yansıtıyor,azıcık aklı olan görüyordur inş.

tşk ederim size sn sakarya fırat

10 Şubat 2019 19:18

debug
Genel Müdür

"Muhammed müslüman değildi"yi iddaa etmekten bi farkı yok şuradaki başlığın :)

10 Şubat 2019 21:03

fazilet-83
Başbakan Müsteşarı

Gerçeklerin birgün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.

10 Şubat 2019 23:14

EDEBİYATÇI1923
Genel Müdür

sen çok ......

karşındaki bayan

ısrarla bu alçakça şeyi söylüyorsun.

senin anana .bacına.karına.kızına bu kelime dense çıksınlar dışarda onları ......çok şey var dense razı olurmusun.

siyaset konuşun siyaset.

bırakın bel altı vurmayı.

.... yapmayı.


sakaya.fırat, 1 yıl önce - Alıntıya git

hayırdır dayı nüfusa sen mi yazdırdın? nereden biliyorsun bayan olduğunu:):)

internetteki her şeyin%99 unun yalan olduğu bir ülkede yaşıyoruz farkında mısın?

11 Şubat 2019 09:19

kızılelmaülküsü
Şef

mısıroğlunu savunan arkadaş eksik kalmış onunda destek vermesi lazımdı bu başlığa.Atatürk düşmanlığı adı altında hala dini kullanmayı kendinize bir iş bellemişsiniz.huzur adlı arkadaş mustafa kemal diyor yazarken Atatürk yok neden içinde Türk geçiyor.Türk kelimesini söylemekten bu kadar korkan bir kesimin esas ben Türklüğünden şüphe ederim.birilerine müslüman değil iftirası atacağınıza kendinize bakın.Türklük ayrı bir kavram islamiyet ayrı bir kavram ikisi bir birinin muadili değil bunu anlayın.Arap kültürünün müslümanlık adı altında toplumumuza empoze edilmesine bende karşıyım.

11 Şubat 2019 13:13

BEYZADE013401
Aday Memur

https://hizliresim.com/P17Aqd

https://hizliresim.com/5aN3k5

''Sefarad yahudisi M.Kemal Paşa''

Kanada Daily Province, 1922


huzur-I4, 1 yıl önce - Alıntıya git

Hala bıraktığım yerdesin:)

Büyü azıcık be.:)))

11 Şubat 2019 23:51

sakaya.fırat
Müsteşar

hayırdır dayı nüfusa sen mi yazdırdın? nereden biliyorsun bayan olduğunu:):)

internetteki her şeyin%99 unun yalan olduğu bir ülkede yaşıyoruz farkında mısın?


EDEBİYATÇI1923, 1 yıl önce - Alıntıya git

Profilinden anlaşılan o

Hem erkek olsa ne farkeder

12 Şubat 2019 00:59

adıyaman020202
Müsteşar Yardımcısı

osmanlı son dönemlerde pek çok ecnebi, yahudi inanılmaz bir türkçülük sevdası var.

ilgimi çeken parvus efendi türk yurdu isimli dergide yazar ve istanbul'da bir dönem yaşıyor.

fotoğraf analizinden çok zeki olduğunu hemen fark edebilirsiniz. bayram değil seyran değil nedir bu türkçülük numarası.

ilgimi çeken diğer isim auprey herbert . bu kişi çok karanlık ve üzeri örtülü bilgiler var. lawrens'in boyunu çok aşan birisi arnavutluk kurucularından balkanlarla epey uğraşmış ve bizim ittihatçılarla bayağı haşır neşir

auprey herbert hakkında tarihçiler, mit hakkında ne biliyorlarsa objektif paylaşılmalı

öyle chp liderinin parvus efendiye övgüler düzüp bu bizim değerimizdi diye yemleme yapmadan.

12 Şubat 2019 01:51

1881.1938
Şube Müdürü

Olmayan bir tebadan olmayan bir dil üretmek, bunu yaparken de eski türkçe derken arap alfabesini kullanmak ( arap harfleri ile nasıl eski türkçe oluyorsa artık ) farsca ile türkçeyi karıştırıp ne olduğu belirsiz bir saray dili yapmak ve sonuç olarak bunu halkın kabul etmemesi.

ilk türkçülük hareketinin diyarbakırda ziya gökalp tarafından ateşlenmesi eğer sebataycılık ise sizlerin acil bir şekilde RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE GİTMENİZ ŞARTDIR.

sebetaycılık gerçek manada müslüman görünen masonik yapılanmadır ve bunu yaparkende islamın bütün değerlerini kullanır

siyasetine islamı dahil eder ve insanları islam ile sömürür bilmem anladınız mı :)

12 Şubat 2019 23:28

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı

müfid yüksel'den

......

"PROCURATOR AMPLUS" ( İMTİYAZLI İDARECİ)

Bu Fransızca belge İtalya'da Vino Ponti'nin özel kütüphanesinde 268

no. ile bulunmaktadır.

PROCURATOR AMPLUS

CASTELLUM DuoEt Viginti Excellence,

La règion du Castellum-Aegis Centrum, comprenant le prèfecture de

Smyrne et une partie du prefecture de Magnèsie, est habitèe par une

population de plus de 10.000 Juif-Bakhtasis auxquels il faut ajouter

3.000 Juif-Bakhtashis du prèfecture de Palèo-Castro. Ils y ont èmigrè

depuis 1910; ils attendent anxieusement la libèration de leur Patrie

pour regagner leurs foyers.

Le gouvernement de Kemal Pacha, après entente apocryphe avec

Thalamus, a accordè 15 sièges aux Juif-Bakhtasis dans l'Assemblè

National.

Les Juif-Bakhtasis ont ètè convertis à l'Islamisme, il y a environ 150

ans: ils gardent encore les pratiques juives, ils conservent le Torah

et

les livres de prière comme de prècieuses reliques et ils parlent entre

eux la langue juive.

Les ayant pris sous ma protection sur la demande, on aurait pu

supposer que c'etait un but de prosèlytisme que j'avais accèdè à cette

demande.

L'Excellence Bozkurt Beg m'adressa une lettre pour me confier le

pouvoir:

'C'est des Juifs nous avons pris cette contrèe, c'est à eux que nous la

remettons aujourd'hui. Nous allons vous livrer aussi les synagogues

que nous avons transformèes en mosquèes, transformez-les de

nouveau en synagogues, si vous les croyez bon'

Mais dans un esprit d'apaisement des passions j'ai cru bon de ne pas

y toucher, de les èvaluer après.

Par ordre du gouvernement Turc, aucune mesure concernant la

population Juif-Bakhtasis n'a ètè prise par les autoritès sans que je

sois consultè. Lorsque la bureaucratie Turc s'est dèsagrègèe en

Musulmans, ils ont continuè à reconnaitre mon autoritè et à montrer

leur confiance à l'èlèment Juif-Bakhtasi.

Ils m'ont instamment priè de faire partie du Grand Autoritè de sauver

la règion des excès Musulmans.

En meme temps l'Excellence le chef d'Etat-Majeur m'ècrivit une lettre

me demandant d'organiser un règiment des Juif-Bakhtasis,

reconnaissant par la- meme l'influence et l'importance de l'èlèment

Juif-Bakhtasi de la règion. Les officiers et les autoritès lègales

continuent de nous tèmoigner la confiance la plus absolue.

Les Juif-Bakhtasis se sont montrès dignes de cette confiance; ils ont

pu assurer la vie et les biens des officiers et des autoritès lègales.

Malgrè le trouble des consciences et les difficultès exceptionels qui

se

sont prèsentèes, il n'y eut aucune perturbation.

Ces faits dèmontrent que le gouvernement de l'Excellence Moustapha

Kemal Ataturk a reconnu que les Juif-Bakhtasis ètaient leurs seuls

succeurs et les seuls capables de gouverner le pays, une fois

l'idèologie musulmane abolie. En tout cas il a reconnu l'influence

prèpondèrante de l'èlèment Juif-Bakhtasi.

Dans les circonstances les plus difficiles, les Juif-Bakhtasis ont pu

assurer un ordre parfait. Avec mes remerciements anticipès, veuillez

agrèer, Excellence, l'assurance de ma parfaite considèration.

Farhi Gollanzo

PROCURATOR

Smyrne, le 16 Mars 1937

Toplam 43 mesaj
 
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?