Editörler :
16 Şubat 2019 13:01   


Kapalı
Açık cezaevleri nasıldır?

Merhaba arkadaşlar,

Benim adli sürece karışmış bir kardeşim var dosyası istinafta kendisinin çocukluğundan bu yana birtakım psikiyatrik rahatsızlıkları var bununlada ilgili doktor raporları var,istinafa raporlarınıda gönderdik ancak şimdiki hukuki süreçlerin karmaşıklığı ve çarpıklığıda düşünülecek olursa istinafın olası bir onama durumunda kardeşimin cezası infaza uğrayıp açık cezaevine konacak ki açık cezaevlerine öyledir böyledir deniyor ama sonuçta açıkta olsa kapalıda olsa cezaevi cezaevidir.

Cezaevi ana kucağı değildir kreş değildir tatil kampı değildir,binbir çeşit suça belaya karışmış insanların birarada tutulduğu soyutlandığı dar bir yerdir yani cezaevi hayatı zordur iş sadece cezaevine düşmekle bitmiyor birde cezaevi şartlarına uyum sağlamak gerekiyor bir tarafta azılı mahkumlar bir tarafta da disiplini kuralları sağlayan cezaevi idaresi ve gardiyanlar.Filmlerde ve dizilerdeki cezaevi ortamlarıyla gerçek hayattaki cezaevi ortamları elbetteki farklıdır ama bu demek değil ki gerçek hayattaki cezaevleri güllük gülistanlık filmlerde dizilerde belki birtakım şeyler daha fazla dramatize ediliyor hatta gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yok gibisinden notlar düşülüyor ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz.

Siz ne diyorsunuz?

17 Şubat 2019 00:12

InfazKoruma10
Aday Memur
Açık cezaevleri hükümlülerin cezasının infaz edildiği ama aynı zamanda topluma kazandırma, meslek edindirme, iyileştirme amacı güden ceza ve infaz kurumlarıdır. Cezaevinin koşulları infazdan çok ıslaha yöneliktir. Kurulma amaçları budur. Tvlerde gördükleriniz belirli bir amaç uğruna, izlenme kaygısı güden, çoğunlukla saçma sapan işlenmiş kurgulardan ibarettir. Tabiki uğraştığımız kesim belirli bir suç potansiyeline sahip insanlar. Ama kardeşinin korkmasına lüzum yok. Sen ne kadar iyisen, memurlarda sana karşı o kadar iyi olur. Kimseye bulaşmaz, beladan uzak durursa yatar çıkar hiç bir sorun olmadan. Allah kurtarsın diyelim yinede, en kral yerde olsa cezaevi cezaevidir.
21 Şubat 2019 11:31

Ayhanss
Kapalı
Açık cezaevleri hükümlülerin cezasının infaz edildiği ama aynı zamanda topluma kazandırma, meslek edindirme, iyileştirme amacı güden ceza ve infaz kurumlarıdır. Cezaevinin koşulları infazdan çok ıslaha yöneliktir. Kurulma amaçları budur. Tvlerde gördükleriniz belirli bir amaç uğruna, izlenme kaygısı güden, çoğunlukla saçma sapan işlenmiş kurgulardan ibarettir. Tabiki uğraştığımız kesim belirli bir suç potansiyeline sahip insanlar. Ama kardeşinin korkmasına lüzum yok. Sen ne kadar iyisen, memurlarda sana karşı o kadar iyi olur. Kimseye bulaşmaz, beladan uzak durursa yatar çıkar hiç bir sorun olmadan. Allah kurtarsın diyelim yinede, en kral yerde olsa cezaevi cezaevidir.
InfazKoruma10, 7 ay önce - Alıntıya git

Çok haklısınız devletin karşısında boynumuz kıldan ince eskilerin deyimiyle şeriatın kestiği parmak acımaz.Neticede devlet bir toplumdaki en büyük yapıdır kanunları koyanda devlet uygulayanda yine devlettir,poliste devletin savcıda devletin hakimde devletin gardiyanda devletin jandarmada devletin adalette devletin adaletidir.Bir bakıyorsunuz evinize giren bir hırsızı etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz burda bile suçlu duruma düşebiliyorsunuz,ırzınıza geçen bir tecavüzcüden kendinizi korumaya çalışırken bile suçlu duruma düşebiliyorsunuz neticede devletin koyduğu yasa belli bürokratik işleyiş belli.Hiçbir kimse kurum kuruluş ya da şirket devletten güçlü olamaz,devletin imkanları gücü ve teknolojisi sınırsızdır.Kanunlar mantık ve fizik kurallarına hukuka adalete insan haklarına ters düşsede devletin koyduğu kanun olduğu için uygulanır bürokratik işleyiş bunu gerektirir,bürokraside devletin fiziki gücünü niteler.

21 Şubat 2019 19:42

InfazKoruma10
Aday Memur

Çok haklısınız devletin karşısında boynumuz kıldan ince eskilerin deyimiyle şeriatın kestiği parmak acımaz.Neticede devlet bir toplumdaki en büyük yapıdır kanunları koyanda devlet uygulayanda yine devlettir,poliste devletin savcıda devletin hakimde devletin gardiyanda devletin jandarmada devletin adalette devletin adaletidir.Bir bakıyorsunuz evinize giren bir hırsızı etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz burda bile suçlu duruma düşebiliyorsunuz,ırzınıza geçen bir tecavüzcüden kendinizi korumaya çalışırken bile suçlu duruma düşebiliyorsunuz neticede devletin koyduğu yasa belli bürokratik işleyiş belli.Hiçbir kimse kurum kuruluş ya da şirket devletten güçlü olamaz,devletin imkanları gücü ve teknolojisi sınırsızdır.Kanunlar mantık ve fizik kurallarına hukuka adalete insan haklarına ters düşsede devletin koyduğu kanun olduğu için uygulanır bürokratik işleyiş bunu gerektirir,bürokraside devletin fiziki gücünü niteler.


Ayhanss, 7 ay önce - Alıntıya git
Adalet kısmı tartışılabilir. Ama cezaevleri işin infaz boyutudur. Nafakasını ödemeyip gelende olur, cinayetten gelen de. Bazen masum olan bile gelebilir, hakkında mahkeme ilamı varsa yapacak bişey yok. Allah kurtarsın tekrar kardeşinizi.
27 Şubat 2019 20:12

sabrifd
Kapalı

Af seçimden sonrayamı kalacak bilgisi olan varmı?

27 Şubat 2019 20:39

sabrifd
Kapalı

BASIN DUYURUSU

15/2/2019

ND 4/19

İlk Defa İstinaf Mahkemesi Tarafından Verilen İki Yıla Kadar Hapis

Cezalarının Temyiz Edilemeyeceğini Düzenleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 27/12/2018 tarihinde, E.2018/71 numaralı dosyada 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu?nun 286. maddesinin 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun?un 20. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun?un 78. maddesiyle değiştirilen (d) bendinin iptaline karar vermiştir.

İtiraz Konusu Kural

İtiraz konusu kuralda, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararlarının temyiz edilemeyeceği öngörülmüştür.

Başvuru Gerekçesi

Başvuru kararında özetle; ilk derece mahkemesince verilen beraat kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesi ceza dairesince mahkûmiyet kararı verilmesi hâlinde temyiz yolunun kapalı olmasının ilk defa verilen mahkûmiyet kararına karşı kanun yoluna başvurulamaması sonucuna yol açtığı belirtilerek kuralın Anayasa?ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa?nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama hürriyeti, hakların korunmasını amaç edinen vazgeçilmez meşru yolların başında gelmektedir. Hak arama hürriyeti, hükmün denetlenmesini talep etme hakkını da güvenceye bağlamaktadır. Bu hak, kişinin aleyhine verilen bir hükmün başka bir yargı mercii tarafından gözden geçirilmesini ve denetlenmesini talep edebilmeyi teminat altına almaktadır.

Hükmün denetlenmesinin sadece hukuk kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığı hususuyla mı sınırlı olacağı yoksa bunun yanında maddi olguların değerlendirilmesini de mi kapsayacağı hususu kanun koyucunun takdir yetkisindedir. Bu bağlamda mahkeme hükmünün denetiminin maddi olguların değerlendirilmesini de kapsaması gerektiğine dair bir anayasal zorunluluk bulunmamaktadır. Denetimi yapacak yargı merciinin hukuk kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığına yönelik bir denetim yapma yetkisi ile donatılması, hükmün denetlenmesini talep etme hakkının sağlanmasına ilişkin anayasal yükümlülüğün yerine getirilmesi bakımından yeterli görülebilir.

Hükmün denetlenmesini talep etme hakkı kanun koyucu tarafından bazı sınırlamalara tabi tutulabilir. Ancak bu sınırlandırmaların Anayasa?nın 13. maddesinde öngörülen ölçütlere uygun olarak yapılması gerekir.

Öte yandan hükmün denetlenmesini talep etme hakkının ceza hukuku alanındaki kapsam ve sınırıyla diğer alanlardaki kapsam ve sınırının aynı olmayacağının da belirtilmesi gerekir. Bu yönüyle anılan hak, bireyin temel hak ve özgürlüklerine daha ağır müdahalelerin söz konusu olduğu ceza hukuku alanında daha geniş bir uygulama alanı bulurken diğer alanlarda daha esnek uygulanabilecektir.

Kanun?un (2) numaralı fıkrasının itiraz konusu kuralı içeren (d) bendine göre, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Kuralda yer alan ?her türlü bölge adliye mahkemesi kararları? ifadesi, kararın niteliği bakımından herhangi bir ayrım yapılmadığını göstermektedir. Dolayısıyla ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararı üzerine verilen onama kararına karşı temyiz yoluna başvurulması imkânı ortadan kaldırıldığı gibi beraat kararı üzerine verilen onama veya mahkûmiyet kararları da temyiz yolunun kapsamı dışında tutulmuştur.

İlk derece mahkemelerinin kanunda üst sınırı iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin mahkûmiyet kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesinin yapacağı istinaf incelemesiyle hükmün denetlenmesini talep etme hakkına güvence sağlanmaktadır. Zira bu durumda kişi, ilk derece mahkemesince aleyhine verilen hükmü bir üst mahkemeye denetletmiş olmaktadır. Bu durumda sanığa, bu hükme karşı temyiz yoluna başvurma hakkı tanınmaması hükmün denetlenmesini talep etme hakkına sınırlama teşkil etmez.

İlk derece mahkemesinin verdiği beraat kararına karşı istinaf yoluna müracaat edilmesi üzerine bölge adliye mahkemesince sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi durumu ise farklıdır. Bu durumda ilk derece mahkemesince verilmiş herhangi bir mahkûmiyet hükmü söz konusu değildir.

Henüz aleyhe bir hükmün bulunmadığı bir aşamada hükmün denetlenmesini talep hakkına ilişkin güvenceler devreye girmez. Bu hakkın sağladığı güvenceler ancak ilk kez aleyhe hüküm kurulduğu anda işlerlik kazanır. Dolayısıyla beraat kararının bölge adliye mahkemesince bozularak sanık hakkında ilk kez mahkûmiyet kararı verilen durumlarda bu hükmün başka bir mahkeme tarafından denetlenmesini talep etme hakkı doğar. Bu durumda sanık hakkında ilk kez verilen mahkûmiyet kararına karşı temyiz yolunun kapalı olmasının hükmün denetlenmesini talep etme hakkını sınırladığı açıktır.

Elbette Anayasa?nın 36. maddesinde güvence altına alınan hükmün denetlenmesini talep hakkı hiçbir şekilde sınırlandırılması mümkün olmayan mutlak bir hak değildir. Anayasa'nın başka maddelerinde yer alan hak ve özgürlükler ile devlete yüklenen ödevler nedeniyle bu hakka sınırlamalar getirilebilir. Ancak hükmün denetlenmesini talep etme hakkına sınırlama getiren kanuni düzenlemelerin hakkın özünü zedelememesi, Anayasa?da öngörülen sınırlama sebebine uygun ve ölçülü olması gerekir.

İtiraz konusu kural uyarınca bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin hükümlerine karşı temyiz yolunun kapatılmasının amacının yargılamanın makul süre içinde tamamlanması ve usul ekonomisinin sağlanması olduğu anlaşılmaktadır.

Kişinin özgürlüğünün sınırlandırılması sonucunu doğuran hükümlerin denetime tabi tutulmasının önemi açıktır. Kaldı ki bu kapsamdaki bazı mahkûmiyet hükümleri, kamu görevlisi olmak dâhil, kişi bakımından belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma sonucunu doğurabilecek niteliktedir. Hafif nitelikteki suçlara ilişkin mahkûmiyetlerin kesin olması, hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik orantılı bir sınırlama olarak nitelendirilebilir. Ancak hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımını içeren suçların hafif nitelikte olduğu söylenemez.

Yargılamanın makul bir sürede sonuçlandırılması ve usul ekonomisinin sağlanması amacıyla da olsa hapis cezasına ilişkin mahkûmiyet hükümlerinin denetime tabi kılınmamasının sanığa aşırı bir külfet yükleyeceği açıktır. Hürriyeti bağlayıcı cezaya ilişkin mahkûmiyet hükmünün denetletilmesiyle elde edilecek bireysel yarar, makul sürede yargılanma hakkı ve usul ekonomisi ilkesine feda edilemez.

Bu itibarla bölge adliye mahkemesince ilk defa verilen ve hürriyeti bağlayıcı ceza içeren mahkûmiyet hükümlerine karşı denetim imkânının bulunmamasının hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik orantısız bir sınırlama getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

İtiraz konusu kuralda bölge adliye mahkemesinin sadece hükmün denetlenmesini talep etme hakkını sınırlamayan ilk derece mahkemesinin beraat kararının onanmasına ilişkin kararlarına değil, ilk derece mahkemesinin beraat kararının bozularak ilk defa verilen mahkûmiyete ilişkin kararlarına karşı da temyiz yolu kapatılmıştır.

Bu durumda ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet hükmünün onanmasına ilişkin kararlar ile beraat kararının bozulması üzerine ilk defa verilen mahkûmiyete ilişkin kararlar arasında ayrım yapılmaksızın bölge adliye mahkemesinin kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü kararına karşı temyiz yolunun kapalı olmasını öngören kuralın bütünüyle iptali gerekir.

Açıklanan gerekçelerle kural Anayasa?nın 36. maddesine aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir.

Toplam 5 mesaj