Editörler : ayşegül bgm
12345678910111213»
03 Mayıs 2019 14:47

halil.ozkn
Aday Memur

EMİN MİSİNİZ PEKİ


Ad90, 1 yıl önce - Alıntıya git

2019 ocak dönemi ilan metninin 10. maddesi aşağıdaki gibidir.

"Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21 ve 26. maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir."

Maddeleri Sırayla İncelediğimizde

Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği

İsteğe bağlı yer değiştirme

MADDE 16 ?(Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)

(1) (Değişik:RG-2/3/2018-30348) (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) İller arası atama dönemleri Ocak, Haziran ve Eylül ayıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır.

(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;

a) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere,

b) Eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere,

c) Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde,

ç) Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması halinde eşinin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere,

d) Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin (Mülga ibare:RG-2/3/2018-30348) (?) terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olması veya çalışamayacak derecede mâlûl ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olması ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere,

e) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında (Mülga ibare:RG-2/3/2018-30348) (?) başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,

f) (Değişik:RG-2/3/2018-30348) Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık kadrosuna,

g) Sağlık ile ilgili bir alanda en az (Değişik ibare:RG-30/9/2016-29843) dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere,

bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir. (Ek cümle:RG-9/2/2019-30681) Bu fıkranın (a) bendinde bulunanlar bir defaya mahsus atama kısıtlamasına tabi değildir.

(3) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uygulanmaz.

(4) (Ek:RG-2/3/2018-30348) Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle ikinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bendi kapsamındaki atanma taleplerinin Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması halinde bir yıllık süre şartı aranmaz.

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 19 ? (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)

(1) Personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

(2) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 20 ? (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)

(1) Eşlerin ikisinin de (Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) Bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde;

a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir.

b) (Değişik:RG-2/3/2018-30348) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. Ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.

c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 (Değişik ibare:RG-9/2/2019-30681) , 24 ve 31/A maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin (Ek ibare:RG-30/9/2016-29843) eşinin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde (4)D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.

ç) Eşleri, kadrosunun bulunduğu il dışında herhangi bir aile hekimi pozisyonunda görev yapanların yer değişikliği talepleri bu fıkra ile ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;

a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.

c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde aile birliği sağlanır; ancak bu bendin birinci cümlesi stratejik personel için uygulanmaz.

ç) Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.(1)(6)

(3) Eşi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde aslık üstlük, bölge ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

(4) Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

(5) (Değişik:RG-30/9/2016-29843) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır. (Ek cümle:RG-3/6/2017-30085) (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır. (Ek cümle:RG-9/2/2019-30681) Askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primler, prim gün sayısından sayılır.

(6) (Mülga:RG-2/3/2018-30348)

(7) (Mülga:RG-30/9/2016-29843)

Can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda yer değişikliği

MADDE 21 ? (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)

(1) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren personel, can güvenliği mazeretine dayanarak standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

(2) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

(3) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, maddî ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atanma talepleri, durumlarını belgelendirmeleri ve görev yaptığı yerin personel ihtiyacı hakkında gerekli tedbirlerin alınması hâlinde bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde, talepleri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere standardın uygun olması hâlinde atanabilirler.

Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama

MADDE 26 ? (1) İlgililerin talebi hâlinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC?nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir.

(2) Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak şartıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin naklen atanmak istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla A hizmet grubu illere atamaları PDC ve kadro durumunun uygun olması hâllerinde her zaman yapılabilir.

(3) Personelin talebi hâlinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere PDC ve kadronun uygun olması hâllerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

(4) Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

(5)(Değişik:RG-4/4/2015-29316) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 20 nci maddesi kapsamında atanmış olup 18 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süreyi tamamlamamış olması ve talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre atanabilir.

05 Mayıs 2019 21:15

Betul.emre
Aday Memur

Hastanede ebeyim haziran kurumiçi tayine kurumlar tek çatı altında toplandığı için tsm ve sağlık müdürlüğü tercih verebiliyormuyum 5 yılımı doldurmadım öyle bir şart varmı bilen biri cevaplara sevinirim

08 Mayıs 2019 11:19

GEZEGEN52
Şef

EĞER ÖYLE İSE ÇOK MUTLU OLUCAM


Ad90, 1 yıl önce - Alıntıya git

HAYIR TAYİNİNİZİN ÇIKTIĞI İLDE EN AZ 2 YILI DOLDURDUĞUNUZDA TEKRAR KURAYA BAŞVURABİLİRSİNİZ.

10 Mayıs 2019 15:06

elakarakız
Aday Memur

Acaba kura başvuruları ne zaman başlar?fikri olan var mı?

10 Mayıs 2019 15:13

17-59
Şef

Acaba kura başvuruları ne zaman başlar?fikri olan var mı?


elakarakız, 1 yıl önce - Alıntıya git

Önümüzdeki hafta açıklanmazsa bayram tatili sonrasına kalır başvurular.

10 Mayıs 2019 16:08

elakarakız
Aday Memur

Teşekkür ederim 17-59

13 Mayıs 2019 11:49

GEZEGEN52
Şef

Arkadaşlar Mayısın 20'sinden sonra Büyük ihtimal kadrolar açıklanır.

13 Mayıs 2019 12:12

17-59
Şef

Arkadaşlar Mayısın 20'sinden sonra Büyük ihtimal kadrolar açıklanır.


GEZEGEN52, 1 yıl önce - Alıntıya git

Bence bayram sonuna kalacak. haziran 15 ten sonra. temmuzda da kura çeklilir.

13 Mayıs 2019 13:17

yasminym
Genel Müdür

bayram sonrasına bırakacaklarını sanmıyorum eylul ataması ıle arasında 3-4 ay olması gerek .24 -29 mayıs tarıhlerınde yaparlar gıbı gelıyor bır yerden duyum almadım .ama bu sekılde yaptıklarında uzgunum kı ya az kadro acılmıs oluyor ya da hep dogu oluyor yanı buyuk tatıl oncesı vur kaç yapıp araya tatılı sokup kımse ulasmasın dıye de yapıyorlar zamanında cok yapmıslıkları var

13 Mayıs 2019 13:39

17-59
Şef

bayram sonrasına bırakacaklarını sanmıyorum eylul ataması ıle arasında 3-4 ay olması gerek .24 -29 mayıs tarıhlerınde yaparlar gıbı gelıyor bır yerden duyum almadım .ama bu sekılde yaptıklarında uzgunum kı ya az kadro acılmıs oluyor ya da hep dogu oluyor yanı buyuk tatıl oncesı vur kaç yapıp araya tatılı sokup kımse ulasmasın dıye de yapıyorlar zamanında cok yapmıslıkları var


yasminym, 1 yıl önce - Alıntıya git

önceki yıllarda haziranda münhaller yayınlanmış temmuzda kura çekilmiş. eyllde münhaller yayınlanmış ekimde kura çekilmiş. Bu ay yayınlanacağını düşünmüyorum

13 Mayıs 2019 15:16

yasminym
Genel Müdür

önceki yıllarda haziranda münhaller yayınlanmış temmuzda kura çekilmiş. eyllde münhaller yayınlanmış ekimde kura çekilmiş. Bu ay yayınlanacağını düşünmüyorum


17-59, 1 yıl önce - Alıntıya git

oncekı yıllarda kurumlar ıcı ve kurumlar ara dıye farklı tayınler vardı ve saglık bakanlıgı tek catı altında degıldı.eyluldekı tayın kurumlar arası ocak ve temmuzdakıler kurum ıcıydı o yuzden o sekılde tarıhte acıklanıyordu.ama artık tayın donemı 3 e cıktı ve bakanlık tek catı altında bırlestıgı ıcın en eskı yanı 2007-2008 donemıne donuldu ve aralık sonu mayıs sonu ve eylul sonu seklınde degıstı.sızın söylemıs oldugunuz aralık sonu kurum ıcı hazıran sonu kurumıcı eyluk dekı ıse kurumlar arasıydı sımdı o sekılde degıl.

13 Mayıs 2019 16:26

17-59
Şef

oncekı yıllarda kurumlar ıcı ve kurumlar ara dıye farklı tayınler vardı ve saglık bakanlıgı tek catı altında degıldı.eyluldekı tayın kurumlar arası ocak ve temmuzdakıler kurum ıcıydı o yuzden o sekılde tarıhte acıklanıyordu.ama artık tayın donemı 3 e cıktı ve bakanlık tek catı altında bırlestıgı ıcın en eskı yanı 2007-2008 donemıne donuldu ve aralık sonu mayıs sonu ve eylul sonu seklınde degıstı.sızın söylemıs oldugunuz aralık sonu kurum ıcı hazıran sonu kurumıcı eyluk dekı ıse kurumlar arasıydı sımdı o sekılde degıl.


yasminym, 1 yıl önce - Alıntıya git

umarım dediğin gibi olur.

13 Mayıs 2019 17:43

ebruu.snn
Aday Memur

umarım güzel yerler acılır bence de bayram sonuna bırakmazlar . ama sanmıyorum bırakacaklarını

13 Mayıs 2019 20:09

yasminym
Genel Müdür

Ben bulundugum ilin il saglık mudurlugunu aradım Ankara?ya talepler gonderıldı dedı bu da muhtemelen yakın zamanda yani bayram oncesı munhal yerler acıklanır tercıhler yapılır

14 Mayıs 2019 12:45

Nigthingale
Aday Memur

657 hemşireyim 2017 Mart?ta halk sağlığı kurumuna bağlı ilçe devlet hastanesine atanmıştım. Bu Haziran döneminde devlet veya şehir hastanelerine tercih verebilirim değil mi?

14 Mayıs 2019 22:18

yasminym
Genel Müdür

657 hemşireyim 2017 Mart?ta halk sağlığı kurumuna bağlı ilçe devlet hastanesine atanmıştım. Bu Haziran döneminde devlet veya şehir hastanelerine tercih verebilirim değil mi?


Nigthingale, 1 yıl önce - Alıntıya git

Evet verebılırsınız ben de gecen yıl il saglık mudurlugunden ıller arası tayın ile sehır hastanesıne atandım kurumlar bırlestıgı ıcın tercıh verebılıyoruz

15 Mayıs 2019 13:01

nfgreen
Aday Memur

il içi tayin olup gitmeyen, 1 yıl içinde iller arasinda isteyebilir mi acaba?

15 Mayıs 2019 13:24

17-59
Şef

il içi tayin olup gitmeyen, 1 yıl içinde iller arasinda isteyebilir mi acaba?


nfgreen, 1 yıl önce - Alıntıya git

İsteyebilir.

16 Mayıs 2019 12:07

kirazlıtoplumcu
Şef

Haziran atamasında tsm ve il sağlık müdürlükleri kadro açarmı acaba bu konuda bilgisi olan varmı hemşire kadrosundayım puanım 26 bin 6 yıldır bu kadroları bekliyorum her donem 2-3 tane tsm açıyor bu dönem çok açarmı bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen

16 Mayıs 2019 15:40

teknikerdogru

Bursa Eskişehir düşünüyorum İnşallah.

Toplam 290 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?