Editörler :
11 Nisan 2019 20:52   


YÖK denetleme kurulu açıklaması: kişiye özel tüm akademik ilanlar iptal edilebilir!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde; üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçent, doçent ve profesörlük kadrolarının rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edileceği, yine aynı maddelerde; üniversitelerin, atama için aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca uygulamada 2547 sayılı Kanunda ifade edilen bu ek koşullar yanında kadroya özel koşullar getirebileceği de kabul edilmektedir. Danıştay'a göre, Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi olan ?ek koşullar' belirleme yetkisi, yapılacak atamalar için öngörülen ve yasada yer almayan genel ve objektif nitelikteki kriterleri belirlemeyi ifade etmekte olup, üniversitelerin ilan ettikleri bir kadro için, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirdiği özel ve o kadroya özgü spesifik koşullar ise Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi değildir.

Konu hakkında Yükseköğretim Kuruluna gelen ve incelenmek/soruşturulmak üzere ve incelenmek/soruşturulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen şikayet dilekçelerinde; üniversitelerin akademik personel alımı için ilana çıktığı kadrolara ilişkin olarak ek koşullar belirlediği, ancak söz konusu ek koşulların bir adayı işaret edecek biçimde spesifik olarak belirlendiği ve böylece ilana diğer adayların katılımın engellendiği, ilanlara konulan ek koşullar yoluyla belirli kişilerin alınarak üniversitede kadrolaşmaya gidildiği şeklinde iddialar yer almaktadır. Yapılan inceleme ve soruşturmalarda Üniversiteler tarafından çıkılan bazı ilanlarda yer alan ek koşulların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik olarak ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde belirlenebildiği, ataması yapılan kişilerin yayınları ile belirlenen ek koşul arasında büyük benzerlikler bulunduğu ve hatta bazı atamalar için doğrudan ataması yapılan kişilerin yüksek lisans ya da doktora tez başlıklarının ek koşul olarak belirlendiği, bazı ilanlarda bilimsel kalite ve bilim disiplinleri arasındaki farklılıklarla açıklanamayacak ölçüde kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici koşullar belirlendiği görülmüştür.

Üniversitelerin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği ek koşulların kişiyi tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aykırılık teşkil edeceği, tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından atama işleminin iptal edileceği, buna bağlı olarak üniversitenin işleyişi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratacağı ve kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı, söz konusu atama işleminde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracağı açıktır.

Nitekim konuyla ilgili olarak Danıştay 8. Dairesinin 27.09.2010 tarih ve 2010/3384 Esas No, 2010/4726 Karar Nolu kararında; "? Uyuşmazlık; davalı idarece ilan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna başvuran davacının atanmamasına ilişkin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 03.09.2009 gün ve 3160 sayılı işlemi ile bu kadroya davalı idare yanında davaya katılanın atanmasına ilişkin işlemin iptali ve atanmama işlemi nedeniyle uğranıldığı öne sürülen parasal kayıpların tazmini isteminden kaynaklanmıştır.

Yasanın 23. maddesinin (c) fıkrasında yer alan ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi olan ek koşullar belirleme yetkisi, yapılacak atamalar için öngörülen ve yasada yer almayan genel ve objektif nitelikteki kriterleri belirlemeyi ifade etmektedir. Üniversitelerin, ilan ettikleri bir kadro için, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirdiği özel ve o kadroya özgü, spesifik koşullar ise, Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi değildir. Dava konusu uyuşmazlıkta, ilan edilen kadro için öngörülen "Fatımiler Tarihi Alanında çalışması olmak" koşulu, bu bağlamda, yalnızca o kadroya özgü bir koşul olup, Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi nitelikte bulunmamaktadır.

İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararının gerekçesinin getirilen bu koşulun Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi olduğuna ilişkin kısmı doğru olmamakla birlikte, kadro için getirilen koşulun hangi gerekçelerle getirildiği davalı idarece ortaya konulamadığından ve getirilen bu koşul, açılan kadroya atanması istenilen kişiyi tarif eder nitelikte olduğundan, bu yönüyle dava konusu edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmayıp, Mahkeme kararının bu gerekçeyle onanması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle Ankara 5. İdare Mahkemesi kararının yukarıda anılan gerekçeyle onanmasına ? oybirliğiyle karar verildi." şeklinde hükme varılmıştır.

https://denetleme.yok.gov.tr/yayinlar-raporlar/bilgi-notlari

AKADEMİK KADRO İLANLARINDA ARANAN EK KOŞULLARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU BAŞLIĞI

11 Nisan 2019 21:18

Kübrasancar
Aday Memur

Bazı ilanlarda isim soyisim eksik kalmış sadece. Umarım iptal olur da daha fazla hakka girilmez

11 Nisan 2019 21:21

docent2018
Daire Başkanı

Bazı ilanlarda isim soyisim eksik kalmış sadece. Umarım iptal olur da daha fazla hakka girilmez


Kübrasancar, 6 ay önce - Alıntıya git

Bu durum çoktan beri var yeni bir karar değil ama ilanları görüyoruz çoğu kişiye özel adres tarifli

11 Nisan 2019 21:21

akademikzulum
Şef

Alanınızla ilgili yada ilgili olmayan akademik kadro ilanları için YÖK Denetleme kuruluna ilgili kadronun iptal edilmesi için dilekçe yazabilirsiniz.

Bu açıklamalardan sonra, kendi duyuru ve bilgi notlarını es geçmeyecek, ilanı iptal etmek zorunda kalacaklardır.

12 Nisan 2019 10:14

sardunyasw
Aday Memur
Biraz adalet kalmışsa zannetmiyorum ama doğrusuda iptal edilmesi olur.
12 Nisan 2019 10:47

Bleed
Daire Başkanı

YÖK bir araştırsın bakayım, öğretim üyesi kadrolarına "BİR" kişiden başka başvuran var mı? Veya kaç tane ?

12 Nisan 2019 14:23

ercan05
Aday Memur

YÖK yenimi gördü, geriye dönük baksın ki % 90-95 i kişiye özgü özel ilan. Sonuç, akademik kalite yer

12 Nisan 2019 14:32

smlcb87
Aday Memur
Bu da şu demek; torpili çaktırmadan belli etmeden yapın. En başından sözleşmeli yerine kadrolu alsalar hiçbir sorun çıkmayacak ama işte bazılarının işine gelmiyo. Alayına yazıklar olsun dicem de çok hafif kalır.
12 Nisan 2019 19:11

LaborMeVocat
Aday Memur

Haberle ilgili birkaç noktaya temas etmek gerekiyor. Birincisi, bahsi geçen birimin adı YÖK Denetleme Kurulu değil, Yükseköğretim Denetleme Kurulu?dur. İkincisi, bu kuruldakilerden bazıları eski rektör. Bu rektörlerden kaçının burada bahsi geçen karara uygun ilana çıktığını ve atama yaptığını merak etmemek elde değil. Geçmişe dönük inceleme yapılsa bu rektörlerin nasıl ilanlar verdiğini kemal-i teessüfle görürüz. Üstelik bu geçmiş çok da uzak değil. Ne diyelim? Klasik şark kafası. Yetki elindeyken keyfince kullan, suiistimal et. Görevden ayrılınca hukukçu kesil ve millete ahkam kes. Adam olmayız vesselam...

12 Nisan 2019 20:53

docent2018
Daire Başkanı

Haberle ilgili birkaç noktaya temas etmek gerekiyor. Birincisi, bahsi geçen birimin adı YÖK Denetleme Kurulu değil, Yükseköğretim Denetleme Kurulu?dur. İkincisi, bu kuruldakilerden bazıları eski rektör. Bu rektörlerden kaçının burada bahsi geçen karara uygun ilana çıktığını ve atama yaptığını merak etmemek elde değil. Geçmişe dönük inceleme yapılsa bu rektörlerin nasıl ilanlar verdiğini kemal-i teessüfle görürüz. Üstelik bu geçmiş çok da uzak değil. Ne diyelim? Klasik şark kafası. Yetki elindeyken keyfince kullan, suiistimal et. Görevden ayrılınca hukukçu kesil ve millete ahkam kes. Adam olmayız vesselam...


LaborMeVocat, 6 ay önce - Alıntıya git

Doğru söze ne denir hocam. Aynen katılıyorum

15 Nisan 2019 00:43

bozduman06
Kapalı

Doğudaki üniversitelerde bu daha çok görülüyor.

Birsüre doğu anadoluda bir üniversitede okudum.Sorsan büyük bir üniversiteyiz diyorlar eyvallah haklılar kendilerince.

Ama dekanın amcaoğlu fakülte yk'sında, onun gelini ve oğlu öğretim üyesi, onların bilmem nesi, başka fakültede bölüm başkanı..... böyle uzuyor gidiyor.(du)

Bu şekilde binlerce öğrencinin hakkı yendi.

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?