Editörler : Mehmet Balci
«67891011121314151617»
10 Ağustos 2019 22:39

Maliycii
Aday Memur
taban puanının abartıldığı gibi bir puan olacağını düşünmüyorum.
beklemedekimemur, 8 ay önce - Alıntıya git
80 ve altını görür mü
11 Ağustos 2019 00:12

melisinem
Aday Memur

Kadrolu bir alım ama nihai listeye girersek5 ay eğitim göreceğiz sonrasında en az 2 yıl çalışmak zorundasıyız. Başka bir kuruma geçmek istersek yada istifa edersek tazminat ödemek zorundayız. Birde nereye atanacağınımız meçhull.


3otuzuc3, 8 ay önce - Alıntıya git

Hocam şunu eklemek istiyorum. İstifa edince tazminat ödemenin yanında 6 ay devlet işinde

çalışamazsın.6 ay eğitim+2 yıl zorunlu hizmet+6 ay istifa sonrası çalışamıyacağın süreyide katarsak başvuran kişinin minumum 3 yılına bedel demektir.Bazıları sanıyorki ilerde zorunlu hizmetim bitince tazminatdan kurtulup kafama göre atanabilirim.Ama kadrolu işten sonra 6 AY BEKLEME süresinden kimse bahsetmiyor.Şaka gibi yorumlar yapılmış.Bu ilanı çıkaran insanlar sanki sizin aklınızdan geçenleri düşünmediler :D:D:D

11 Ağustos 2019 00:20

melisinem
Aday Memur
Hocam linki bana da atin
Baho21, 8 ay önce - Alıntıya git

hocam whatsap grup linkini rica etsem banada atabilir misiniz?

11 Ağustos 2019 01:06

melisinem
Aday Memur

hocam whatsap grup linkini rica etsem banada atabilir misiniz?


melisinem, 8 ay önce - Alıntıya git

KENDİNİZ HARİÇ 2 KİŞİYE DAHA SENET İMZALATMA DURUMU VARMIŞ.BİLEN BİRİSİ CEVAP VEREBİLİR Mİ DOĞRU MU?

EK-8

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ ...........................EĞİTİM MERKEZİNE HİZMET ÖNCESİ EĞİTİME ALINAN İDARE MEMURU ÖĞRENCİLERİ İLE İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

1- İlgili mevzuat hükümlerine göre; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce kısmen veya tamamen finanse edilmek suretiyle öğrenim yapmak, yetiştirilmek ve mesleğimle ilgili konularda eğitilmek üzere hizmet öncesi eğitime alınacağım Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli ......... Eğitim Merkezinde ..........süreyle eğitime tâbi tutulacağımdan, aşağıdaki şartları aynen kabul eder ve işbu yüklenme senedi hükümlerinin her ne surette olursa olsun tarafımdan ihlal edilmesi hâlinde bu yüklenme senedinde yazılı müeyyidelerin hakkımda aynen ve tamamen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatımı beyan ederim.

2- Yukarıda yazılı maksatla hizmet öncesi eğitime alınıp eğitim görerek atamamın yapılması hâlinde, her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün her hangi bir yerde gösterdiği veya göstereceği görevi mecburi hizmetle yükümlü olduğumu kayıtsız ve şartsız kabul ve ifa etmeyi şimdiden taahhüt ederim.

3- Kendi isteğimle eğitimimi bıraktığım, taahhütlerime aykırı hareket ettiğim, beyanlarımın gerçek olmadığının tespiti, ilgili yönetmelik ve yönergelere göre ibraz ettiğim belgelerden birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine riayet etmediğim ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim veya ilişiğimin kesilmesini gerektiren bir suç işlemem hâlinde, öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar; mezuniyetimden sonra mecburi hizmet yükümlülüğümü yerine getirmediğim takdirde ise bütün öğrenim boyunca Adalet Bakanlığı'nca adıma tahakkuk ettirilecek bütün giderleri (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci harçlığı, kitap, kırtasiye, ulaşım, ilaç ve tedavi giderleri, eğitim ve öğretim masrafları ile yatı giderleri ve saire) iki katı fazlasıyla yasal faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim.

4- İşbu yüklenme senedinin uygulanmasında doğacak bütün ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

5- Bu yüklenme senedinden doğacak borçlar için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ve ilgili Personel Eğitim Merkezinin kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287 nci maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca sübut deliller aranmayacaktır."

6- Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için aşağıda açık adresim gösterilmiş olup, adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla Kurumuma derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak, bila tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

7- Yedi maddeden ibaret olan bu yüklenme senedi ...../...../.......... tarihinde iki nüsha olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne takdim edilmiş olacaktır.

TAAHHÜT EDENİN :TAAHHÜT EDENİN :

DAMGA PULU :DAMGA PULU:

Adı Soyadı :Adı Soyadı :

İmzası :İmzası :

Ev Adresi :Ev Adresi :

Yukarıdaki yüklenme senedinin imza sahibi olan ........................................... işbu yüklenme senedi hükümlerinden birisini ihlal ettiği takdirde ilgili makamlarca istenen ...........................................Lira'nın tediyesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt ettiğimizi ve ödenmesi istenen paraya yüklenme senedinin ihlal tarihinden itibaren ve cari yıllık kanuni faiz yürütmesini ve ihtilaf halinde Ankara Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul eder ve yukarıdaki yüklenme senedi metin ve muhtevasına bizlerin asıl taahhüt eden borçlu gibi vâkıf olduğumuzu, işbu müteselsil kefaletnamenin ..../..../....... tarihinde müştereken imza ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne teslim edileceğini beyan ederiz.

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER (2 kişi):

Adı Soyadı :Adı Soyadı :

İmzası :İmzası :

Unvanı :Unvanı :

Kurum Sicil No :Kurum Sicil No :

Emekli Sicil No :Emekli Sicil No :

Ev Adresi :Ev Adresi :

Vergi No :Vergi No :

DAMGA PULU

Yukarıdaki imzalar, taahhüt eden .......................................... ile müşterek borçlu ve müteselsil kefiller ..........................................ve .............................................tarafından huzurumda atılmıştır.

BİRİM AMİRİNİN :

Adı ve Soyadı :

Unvanı :

Mühür ve imzası :

11 Ağustos 2019 12:16

Maliycii
Aday Memur

Hocam şunu eklemek istiyorum. İstifa edince tazminat ödemenin yanında 6 ay devlet işinde

çalışamazsın.6 ay eğitim+2 yıl zorunlu hizmet+6 ay istifa sonrası çalışamıyacağın süreyide katarsak başvuran kişinin minumum 3 yılına bedel demektir.Bazıları sanıyorki ilerde zorunlu hizmetim bitince tazminatdan kurtulup kafama göre atanabilirim.Ama kadrolu işten sonra 6 AY BEKLEME süresinden kimse bahsetmiyor.Şaka gibi yorumlar yapılmış.Bu ilanı çıkaran insanlar sanki sizin aklınızdan geçenleri düşünmediler :D:D:D


melisinem, 8 ay önce - Alıntıya git
Keşke başvuru yapıp mülakata gitmeyenler için de bazı şartlar olsa. Yüksek puanla başvurup gitmeyip düşük puandakilerin önünü kapatmasalar
11 Ağustos 2019 14:01

melisinem
Aday Memur
Keşke başvuru yapıp mülakata gitmeyenler için de bazı şartlar olsa. Yüksek puanla başvurup gitmeyip düşük puandakilerin önünü kapatmasalar
Maliycii, 8 ay önce - Alıntıya git

KEŞKE ŞUNLARI İLANDA BELİRTSELER YA 3 YIL MEMUR OLAMAMAK NEDİR

Memurluğa Alınmama

Madde 26 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinden başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak, sağlık nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu koşul aranmaz.

Üç yıllık sürenin saptanmasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Mecburî Hizmetle Yükümlü Olan Aday Memurların Eğitimleri

11 Ağustos 2019 14:13

melisinem
Aday Memur

KEŞKE ŞUNLARI İLANDA BELİRTSELER YA 3 YIL MEMUR OLAMAMAK NEDİR

Memurluğa Alınmama

Madde 26 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinden başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak, sağlık nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu koşul aranmaz.

Üç yıllık sürenin saptanmasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Mecburî Hizmetle Yükümlü Olan Aday Memurların Eğitimleri


melisinem, 8 ay önce - Alıntıya git

BAŞARISIZ OLUNCA TAZMİNAT ÖDEYECEK MİYİZ ÖDEMEYECEK MİYİZ? BUNU LÜTFEN BİLEN BİRİ CEVAPLAYABİLİR Mİ KAFAM KARIŞTI

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği

Adalet Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 04/05/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25452

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa atanmaları için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesi ile 27/6/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Kurum: Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini,

Eğitim merkezi ve eğitim merkezleri: Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Öğretim görevlisi: Eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevlendirilenleri,

Müdür ve müdür yardımcısı: Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcısını,

Aday Memur: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavları kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tâbi tutulmak üzere, Kurumdaki kadrolara atananları,

Aslî Memur: Adaylık süresi içerisinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,

Adaylık Süresi: Kurumdaki kadrolara aday memur olarak atananların, Devlet kamu hizmet ve görevlerine aday memur olarak atandıkları tarihten başlamak üzere, bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

Temel Eğitim: Aday memurların, aslî memur olabilmeleri için tâbi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların; Kurum, atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevleri ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

Staj: Aday memurların kurumdaki görevi ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi düzeyini ölçme işlemini,

Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini puanlama yoluyla ölçme işlemini,

Temel Eğitim Kurulu: Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında oluşturulan Kurulu,

Yönetme Kurulu: Kurumdaki aday memurların eğitimlerinin yönetimi, yürütülmesi ve denetimi için oluşturulan Kurulu,

Komisyon: Yönetme Kurulunca oluşturulan Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Eğitimin İlke ve Esasları

Eğitimin Genel İlkeleri

Madde 5 - Aday memurların eğitiminde aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutulur.

a) Eğitimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Millîyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

b) Aday memurların; Kurum hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılarak zaman ve kaynak savurganlığına yol açmadan, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

c) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj, birbirlerini izleyen sıra içinde sürdürülür. Bu eğitimler, hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

d) Eğitimler, aday memurların öğrenim durumuna göre düzenlenip yürütülür.

e) Eğitimler,Yönetme Kurulunun sorumluluğunda yürütülür.

f) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

g) Eğitimlerini başarıyla tamamlayamayan aday memur, aslî memurluğa atanamaz.

Temel Eğitimin İlkeleri

Madde 6 - Temel eğitimin hedefi, aday memurlara, Devlet memurlarının ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

Bu eğitim, her sınıftaki kadroya atanan aday memura, ortak bir program içinde, öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

Bu eğitimin süresi, on günden az iki aydan çok olamaz.

Temel eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

Temel eğitim, Yönetme Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

Hazırlayıcı Eğitimin İlkeleri

Madde 7 - Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurlara, Kurum tarafından atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevleri ile ilgili gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak, görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

Bu eğitimin süresi, bir aydan az üç aydan çok olamaz.

Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

Stajla İlgili İlkeler

Madde 8 - Stajın hedefi; aday memurlara, hazırlayıcı eğitim döneminde verilen kurumsal bilgilerle ilgili uygulama yaptırmak suretiyle beceri ve deneyim kazandırmaktır.

Gerektiğinde aday memura, görevleriyle ilgili olmak üzere, diğer bir kurum veya kuruluşta da staj yaptırılabilir.

Bu yetiştirme, iki aydan az olmamak koşuluyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

Eğitim Konuları

Madde 9 - Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Temel eğitim konuları

1) Atatürk ilkeleri.

2) T.C. Anayasası.

a) Genel Esaslar,

b) Temel Hak ve Ödevler,

c) Cumhuriyetin Temel Organları,

d) Yürütme.

3) Genel olarak Devlet teşkilâtı.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

a) Ödev ve Sorumluluklar,

b) Genel Haklar,

c) Yasaklar,

d) Sicil ve disiplin işleri,

e) Sosyal ve malî haklar,

f) Amir - memur ilişkileri,

g) Müracaat ve şikâyetler,

h) Kılık kıyafet,

ı) Yer değiştirme,

i) Beşeri ilişkiler.

5) Yazışma - dosyalama usulleri.

6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.

7) Halkla ilişkiler.

8) Gizlilik ve gizliliğin önemi.

9) İnkılâp tarihi.

10) Millî güvenlik bilgileri.

11) Haberleşme.

12) Türkçe dil bilgisi kuralları.

13) İnsan hakları.

b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları

Aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak aşağıdaki konularda eğitim yapılır:

a) Yargı teşkilâtının tanıtılması,

b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin teşkilât ve görevleri ile ilgili mevzuatı,

c) Bakanlık merkez teşkilâtı, görevleri, ilgili mevzuat, meslek etiği,

d) Aday memurun görevi ile ilgili diğer hususlar,

e) Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği ilgili diğer konular.

c) Staj Dönemi Konuları

Bu eğitimin konuları, aday memurun temel, hazırlayıcı eğitimde tâbi tutulduğu eğitim konularında, birim yöneticisinin gözetiminde, beceri ve deneyim kazandırmak için yapılan uygulamalardır.

Eğitim Programları

Madde 10 - Aday memurlara, uygulanacak temel eğitim programları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilir.

Temel eğitim programında yer alan, Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Millî Güvenlik bilgileri konuları için belirlenen sürelerde kısaltma yapılamaz.

Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, Yönetme Kurulu hazırlar.

Eğitim programları; ilköğretim, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim mezunları düzeyinde olmak üzere, ayrı ayrı düzenlenir.

Eğitimin Yapılması

Madde 11 - Temel eğitim, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde; hazırlayıcı eğitim ve staj, Yönetme Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunca yaptırılır.

Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, yerleri, eğitime katılanların sayısı ve diğer bilgiler; eğitimlerin başlamasıyla birlikte, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 12 - Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır;

a) Temel eğitimle ilgili sınav soruları, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilir ve Genel Müdürlükçe eğitim merkezlerine ve adlî yargı adalet komisyonlarına dağıtılır.

b) Hazırlayıcı eğitimle ilgili sınav soruları, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca hazırlanır, Genel Müdürlükçe eğitim merkezlerine ve adlî yargı adalet komisyonlarına dağıtılır.

Staja ilişkin sorular, Ek-1'de yer alan Staj Değerlendirme Belgesinde belirtilmiştir.

Sınavlarla İlgili İlke ve Yöntemler

Madde 13 - Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır;

a) Temel eğitim sınavı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilen sorular arasından; hazırlayıcı eğitim sınavı ise test, uzun cevaplı veya uygulamalı olarak yapılır. Hazırlayıcı eğitim sınavında, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden uygulanabilir.

b) Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

c) Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

d) Sınavlarda köşesi kapalı kâğıt kullanılır.

e) Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kâğıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kâğıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.

f) Temel eğitim sınav soruları, aday memurların huzurunda kur'a usulü ile tespit edilir.

Değerlendirme

Madde 14 - Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

a) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim:

Bu eğitimlerde sınav kâğıtları, komisyonca değerlendirilir. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Başarısız olan aday memurların kâğıtları, komisyonca en geç bir gün sonra bir daha okunarak yeniden değerlendirilir.

Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

Sınavlarda küsuratlar, bir üst tam puana tamamlanır.

b) Staj:

Staja katılanlar Ek -1 deki staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilirler.

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

Madde 15 - Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilân edilir.

Ayrıca, sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Yazılı Sınavlara İtiraz

Madde 16 - Aday memurlar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde, dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon, dilekçeleri on gün içinde yanıtlamak zorundadır. Yapılan bu inceleme sonucu kesindir.

Sınavlara itiraz edenlerin itirazları sonuçlandırılıncaya kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

Sınavlara Katılmama Hâli

Madde 17 - Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık nedeniyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılarak başarısız olarak değerlendirilirler.

Sınavları Geçersiz Sayılacaklar

Madde 18 - Adaylardan;

a) Kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler veya kopya verenler,

b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,

c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar

sınavlarda başarısız sayılır.

Bu adaylar hakkında bir tutanak düzenlenir ve haklarında gerekli kanunî işlem yapılır.

Sınavların İptalini Gerektiren Hâller

Madde 19 - Sınavlar;

a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun saptanması,

b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının saptanması,

c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması

hâllerinde Yönetme Kurulunca iptal edilir.

Saptanan bu durumlara neden olanlar hakkında kanunî işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve Sınavlarla İlgili Kurullar ve Görevleri

Yönetme Kurulu

Madde 20 - Yönetme Kurulu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden sorumlu müsteşar yardımcısının başkanlığında Genel Müdür, personel ve eğitimden sorumlu genel müdür yardımcıları ile iki daire başkanından oluşur. Kurulun raportörlüğü ile sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Yönetme Kurulunun Görevleri

Madde 21 - Bu Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Temel eğitim programlarını temin etmek,

b) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek,

c) Eğitim yapılacak yerleri plânlamak ve belirlemek,

d) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu kurmak,

e) Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,

f) Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak,

g) Eğitici personel temin etmek,

h) Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini sağlamak,

ı) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

i) Eğitimleri denetlemek,

j) Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu

Madde 22 - Eğitim merkezlerinde bir Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu kurulur. Komisyon; müdür, müdür yardımcısı, idarî işler şube müdürü ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumlularından oluşur.

Aday memurluk eğitimi, adlî yargı adalet komisyonları tarafından yaptırıldığı takdirde bu komisyon Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu olarak görev yapar.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

Madde 23 - Bu Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,

b) Eğitimleri, Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

c) Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,

d) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,

e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

f) Sınavları yapmak ve değerlendirmek,

g) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

Askerlik Hâli

Madde 24 - Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi (E) ve (F) bendleri göz önünde bulundurularak Kurumca belirlenir.

Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları nedeniyle tamamlanamayan eğitimleri, terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.

Bildirme

Madde 25 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar için Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen form doldurularak en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa gönderilir. Formda göreve son vermeyi gerektiren sebepler açıkça belirtilir.

Memurluğa Alınmama

Madde 26 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinden BAŞARISIZ OLAN ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak, sağlık nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu koşul aranmaz.

Üç yıllık sürenin saptanmasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Mecburî Hizmetle Yükümlü Olan Aday Memurların Eğitimleri

Madde 27 - Mecburî hizmetle yükümlü olup aday memur olarak atanmış olanlar da bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitime tâbi tutulurlar.

Temel ve hazırlayıcı eğitimlerle staj devrelerinin her birinde başarısız olanlar, kendileri için yapılmış olan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Bunlarla ilgili işlemler Genel Müdürlükçe yapılır.

Öğretim Görevlilerinin Ders Ücretleri

Madde 28 - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde yürütülen eğitimlerde ders vermekle görevlendirilenlere 29/7/2002 tarihli 4769 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki düzenlemelere göre; Eğitim Merkezleri dışında yürütülen eğitimlerde ders vermekle görevlendirilenlere ise, 10/12/1986 tarih ve 86/11288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Adalet Bakanlığına bağlı Adalet Meslek Liselerinde Görevli Öğretmen ve Yöneticiler ile Hizmet İçi Eğitim Kurs ve Seminerlerde Görevlendirilenlerin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar"a göre fiilen okuttukları ders saati sayıları dikkate alınarak ödeme yapılır.

Eğitim Giderleri

Madde 29 - Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili mevzuatı uyarınca uygun görülen giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 30 - Soruların cevap anahtarları, tutanaklar, değerlendirme fişleri ve cevap kâğıtları iki yıl süreyle saklanır. Yargı yoluna başvuranların evrakı ise karar kesinleşinceye kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar, durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kuruma bildirirler. Diğer belgelerin saklanması hakkında 22/8/1989 tarihli ve 20116 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İş Birliği ve Ortak Eğitim

Madde 31 - Genel Müdürlük eğitim merkezleri ve adlî yargı adalet komisyonları başka kurum ve kuruluşlarla temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında iş birliği yapabilirler, ortak eğitim imkânlarından yararlanabilirler.

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 32 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında; Aday memurların eğitimleri konusunda, 27/6/1983 tarih ve 18090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri ve 4/2/1986 tarihinde Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Aday Memurlarının Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 33 - Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer

11 Ağustos 2019 19:30

beklemedekimemur
Aday Memur
80 ve altını görür mü
Maliycii, 8 ay önce - Alıntıya git
yeni katiplik, mübaşirlik vs. açıklandı lisans, önlisans,lise puanları ortada açıklanmayanlarda var.ona da yüksek diyordu millet. ben yüksek kapatacağını düşünmüyorum. sonuçta eğitim 5 ay, iş bırakma tazminatı vs. var bunu herkes göze almaz.
11 Ağustos 2019 19:46

Maliycii
Aday Memur
yeni katiplik, mübaşirlik vs. açıklandı lisans, önlisans,lise puanları ortada açıklanmayanlarda var.ona da yüksek diyordu millet. ben yüksek kapatacağını düşünmüyorum. sonuçta eğitim 5 ay, iş bırakma tazminatı vs. var bunu herkes göze almaz.
beklemedekimemur, 8 ay önce - Alıntıya git
Gardiyanlıklar bile 82 yi gördü bu durum gözümü fazlasıyla korkuttu.
11 Ağustos 2019 22:25

rep87
Memur

hocam whatsap grup linkini rica etsem banada atabilir misiniz?


melisinem, 8 ay önce - Alıntıya git
Linki atar mısınız bana da?
11 Ağustos 2019 23:34

Cbc-58
Şef
Linki atar mısınız bana da?
rep87, 8 ay önce - Alıntıya git
Bende alabilir miyim linki rica etsem :))
12 Ağustos 2019 16:11

kerem436
Kapalı

bana da atarmısıniz link

14 Ağustos 2019 22:27

86.95
Aday Memur
bana da link atar misiniz
14 Ağustos 2019 22:51

src4220
Aday Memur
Peki genel olarak işinizden memnun musunuz?
Burçakzamanı, 8 ay önce - Alıntıya git

Zaman zaman adalet sistemimiz ile ilgili serzenişte bulunsamda işimden memnunum, insanlarla uğraşmayı onlara yardımcı olmayı seviyorum.

14 Ağustos 2019 22:57

src4220
Aday Memur

BAŞARISIZ OLUNCA TAZMİNAT ÖDEYECEK MİYİZ ÖDEMEYECEK MİYİZ? BUNU LÜTFEN BİLEN BİRİ CEVAPLAYABİLİR Mİ KAFAM KARIŞTI

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği

Adalet Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 04/05/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25452

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa atanmaları için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesi ile 27/6/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Kurum: Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini,

Eğitim merkezi ve eğitim merkezleri: Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Öğretim görevlisi: Eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevlendirilenleri,

Müdür ve müdür yardımcısı: Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcısını,

Aday Memur: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavları kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tâbi tutulmak üzere, Kurumdaki kadrolara atananları,

Aslî Memur: Adaylık süresi içerisinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,

Adaylık Süresi: Kurumdaki kadrolara aday memur olarak atananların, Devlet kamu hizmet ve görevlerine aday memur olarak atandıkları tarihten başlamak üzere, bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

Temel Eğitim: Aday memurların, aslî memur olabilmeleri için tâbi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların; Kurum, atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevleri ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

Staj: Aday memurların kurumdaki görevi ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi düzeyini ölçme işlemini,

Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini puanlama yoluyla ölçme işlemini,

Temel Eğitim Kurulu: Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında oluşturulan Kurulu,

Yönetme Kurulu: Kurumdaki aday memurların eğitimlerinin yönetimi, yürütülmesi ve denetimi için oluşturulan Kurulu,

Komisyon: Yönetme Kurulunca oluşturulan Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Eğitimin İlke ve Esasları

Eğitimin Genel İlkeleri

Madde 5 - Aday memurların eğitiminde aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutulur.

a) Eğitimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Millîyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

b) Aday memurların; Kurum hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılarak zaman ve kaynak savurganlığına yol açmadan, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

c) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj, birbirlerini izleyen sıra içinde sürdürülür. Bu eğitimler, hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

d) Eğitimler, aday memurların öğrenim durumuna göre düzenlenip yürütülür.

e) Eğitimler,Yönetme Kurulunun sorumluluğunda yürütülür.

f) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

g) Eğitimlerini başarıyla tamamlayamayan aday memur, aslî memurluğa atanamaz.

Temel Eğitimin İlkeleri

Madde 6 - Temel eğitimin hedefi, aday memurlara, Devlet memurlarının ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

Bu eğitim, her sınıftaki kadroya atanan aday memura, ortak bir program içinde, öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

Bu eğitimin süresi, on günden az iki aydan çok olamaz.

Temel eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

Temel eğitim, Yönetme Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

Hazırlayıcı Eğitimin İlkeleri

Madde 7 - Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurlara, Kurum tarafından atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevleri ile ilgili gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak, görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

Bu eğitimin süresi, bir aydan az üç aydan çok olamaz.

Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

Stajla İlgili İlkeler

Madde 8 - Stajın hedefi; aday memurlara, hazırlayıcı eğitim döneminde verilen kurumsal bilgilerle ilgili uygulama yaptırmak suretiyle beceri ve deneyim kazandırmaktır.

Gerektiğinde aday memura, görevleriyle ilgili olmak üzere, diğer bir kurum veya kuruluşta da staj yaptırılabilir.

Bu yetiştirme, iki aydan az olmamak koşuluyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

Eğitim Konuları

Madde 9 - Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Temel eğitim konuları

1) Atatürk ilkeleri.

2) T.C. Anayasası.

a) Genel Esaslar,

b) Temel Hak ve Ödevler,

c) Cumhuriyetin Temel Organları,

d) Yürütme.

3) Genel olarak Devlet teşkilâtı.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

a) Ödev ve Sorumluluklar,

b) Genel Haklar,

c) Yasaklar,

d) Sicil ve disiplin işleri,

e) Sosyal ve malî haklar,

f) Amir - memur ilişkileri,

g) Müracaat ve şikâyetler,

h) Kılık kıyafet,

ı) Yer değiştirme,

i) Beşeri ilişkiler.

5) Yazışma - dosyalama usulleri.

6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.

7) Halkla ilişkiler.

8) Gizlilik ve gizliliğin önemi.

9) İnkılâp tarihi.

10) Millî güvenlik bilgileri.

11) Haberleşme.

12) Türkçe dil bilgisi kuralları.

13) İnsan hakları.

b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları

Aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak aşağıdaki konularda eğitim yapılır:

a) Yargı teşkilâtının tanıtılması,

b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin teşkilât ve görevleri ile ilgili mevzuatı,

c) Bakanlık merkez teşkilâtı, görevleri, ilgili mevzuat, meslek etiği,

d) Aday memurun görevi ile ilgili diğer hususlar,

e) Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği ilgili diğer konular.

c) Staj Dönemi Konuları

Bu eğitimin konuları, aday memurun temel, hazırlayıcı eğitimde tâbi tutulduğu eğitim konularında, birim yöneticisinin gözetiminde, beceri ve deneyim kazandırmak için yapılan uygulamalardır.

Eğitim Programları

Madde 10 - Aday memurlara, uygulanacak temel eğitim programları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilir.

Temel eğitim programında yer alan, Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Millî Güvenlik bilgileri konuları için belirlenen sürelerde kısaltma yapılamaz.

Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, Yönetme Kurulu hazırlar.

Eğitim programları; ilköğretim, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim mezunları düzeyinde olmak üzere, ayrı ayrı düzenlenir.

Eğitimin Yapılması

Madde 11 - Temel eğitim, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde; hazırlayıcı eğitim ve staj, Yönetme Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunca yaptırılır.

Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, yerleri, eğitime katılanların sayısı ve diğer bilgiler; eğitimlerin başlamasıyla birlikte, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 12 - Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır;

a) Temel eğitimle ilgili sınav soruları, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilir ve Genel Müdürlükçe eğitim merkezlerine ve adlî yargı adalet komisyonlarına dağıtılır.

b) Hazırlayıcı eğitimle ilgili sınav soruları, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca hazırlanır, Genel Müdürlükçe eğitim merkezlerine ve adlî yargı adalet komisyonlarına dağıtılır.

Staja ilişkin sorular, Ek-1'de yer alan Staj Değerlendirme Belgesinde belirtilmiştir.

Sınavlarla İlgili İlke ve Yöntemler

Madde 13 - Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır;

a) Temel eğitim sınavı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilen sorular arasından; hazırlayıcı eğitim sınavı ise test, uzun cevaplı veya uygulamalı olarak yapılır. Hazırlayıcı eğitim sınavında, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden uygulanabilir.

b) Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

c) Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

d) Sınavlarda köşesi kapalı kâğıt kullanılır.

e) Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kâğıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kâğıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.

f) Temel eğitim sınav soruları, aday memurların huzurunda kur'a usulü ile tespit edilir.

Değerlendirme

Madde 14 - Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

a) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim:

Bu eğitimlerde sınav kâğıtları, komisyonca değerlendirilir. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Başarısız olan aday memurların kâğıtları, komisyonca en geç bir gün sonra bir daha okunarak yeniden değerlendirilir.

Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

Sınavlarda küsuratlar, bir üst tam puana tamamlanır.

b) Staj:

Staja katılanlar Ek -1 deki staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilirler.

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

Madde 15 - Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilân edilir.

Ayrıca, sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Yazılı Sınavlara İtiraz

Madde 16 - Aday memurlar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde, dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon, dilekçeleri on gün içinde yanıtlamak zorundadır. Yapılan bu inceleme sonucu kesindir.

Sınavlara itiraz edenlerin itirazları sonuçlandırılıncaya kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

Sınavlara Katılmama Hâli

Madde 17 - Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık nedeniyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılarak başarısız olarak değerlendirilirler.

Sınavları Geçersiz Sayılacaklar

Madde 18 - Adaylardan;

a) Kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler veya kopya verenler,

b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,

c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar

sınavlarda başarısız sayılır.

Bu adaylar hakkında bir tutanak düzenlenir ve haklarında gerekli kanunî işlem yapılır.

Sınavların İptalini Gerektiren Hâller

Madde 19 - Sınavlar;

a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun saptanması,

b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının saptanması,

c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması

hâllerinde Yönetme Kurulunca iptal edilir.

Saptanan bu durumlara neden olanlar hakkında kanunî işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve Sınavlarla İlgili Kurullar ve Görevleri

Yönetme Kurulu

Madde 20 - Yönetme Kurulu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden sorumlu müsteşar yardımcısının başkanlığında Genel Müdür, personel ve eğitimden sorumlu genel müdür yardımcıları ile iki daire başkanından oluşur. Kurulun raportörlüğü ile sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Yönetme Kurulunun Görevleri

Madde 21 - Bu Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Temel eğitim programlarını temin etmek,

b) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek,

c) Eğitim yapılacak yerleri plânlamak ve belirlemek,

d) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu kurmak,

e) Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,

f) Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak,

g) Eğitici personel temin etmek,

h) Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini sağlamak,

ı) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

i) Eğitimleri denetlemek,

j) Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu

Madde 22 - Eğitim merkezlerinde bir Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu kurulur. Komisyon; müdür, müdür yardımcısı, idarî işler şube müdürü ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumlularından oluşur.

Aday memurluk eğitimi, adlî yargı adalet komisyonları tarafından yaptırıldığı takdirde bu komisyon Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu olarak görev yapar.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

Madde 23 - Bu Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,

b) Eğitimleri, Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

c) Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,

d) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,

e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

f) Sınavları yapmak ve değerlendirmek,

g) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

Askerlik Hâli

Madde 24 - Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi (E) ve (F) bendleri göz önünde bulundurularak Kurumca belirlenir.

Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları nedeniyle tamamlanamayan eğitimleri, terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.

Bildirme

Madde 25 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar için Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen form doldurularak en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa gönderilir. Formda göreve son vermeyi gerektiren sebepler açıkça belirtilir.

Memurluğa Alınmama

Madde 26 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinden BAŞARISIZ OLAN ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak, sağlık nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu koşul aranmaz.

Üç yıllık sürenin saptanmasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Mecburî Hizmetle Yükümlü Olan Aday Memurların Eğitimleri

Madde 27 - Mecburî hizmetle yükümlü olup aday memur olarak atanmış olanlar da bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitime tâbi tutulurlar.

Temel ve hazırlayıcı eğitimlerle staj devrelerinin her birinde başarısız olanlar, kendileri için yapılmış olan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Bunlarla ilgili işlemler Genel Müdürlükçe yapılır.

Öğretim Görevlilerinin Ders Ücretleri

Madde 28 - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde yürütülen eğitimlerde ders vermekle görevlendirilenlere 29/7/2002 tarihli 4769 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki düzenlemelere göre; Eğitim Merkezleri dışında yürütülen eğitimlerde ders vermekle görevlendirilenlere ise, 10/12/1986 tarih ve 86/11288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Adalet Bakanlığına bağlı Adalet Meslek Liselerinde Görevli Öğretmen ve Yöneticiler ile Hizmet İçi Eğitim Kurs ve Seminerlerde Görevlendirilenlerin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar"a göre fiilen okuttukları ders saati sayıları dikkate alınarak ödeme yapılır.

Eğitim Giderleri

Madde 29 - Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili mevzuatı uyarınca uygun görülen giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 30 - Soruların cevap anahtarları, tutanaklar, değerlendirme fişleri ve cevap kâğıtları iki yıl süreyle saklanır. Yargı yoluna başvuranların evrakı ise karar kesinleşinceye kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar, durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kuruma bildirirler. Diğer belgelerin saklanması hakkında 22/8/1989 tarihli ve 20116 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İş Birliği ve Ortak Eğitim

Madde 31 - Genel Müdürlük eğitim merkezleri ve adlî yargı adalet komisyonları başka kurum ve kuruluşlarla temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında iş birliği yapabilirler, ortak eğitim imkânlarından yararlanabilirler.

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 32 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında; Aday memurların eğitimleri konusunda, 27/6/1983 tarih ve 18090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri ve 4/2/1986 tarihinde Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Aday Memurlarının Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 33 - Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer


melisinem, 8 ay önce - Alıntıya git

Eğitim ile ilgili kafa karışıklığı yaşadığınızı düşünüyorum burada paylastiginiz yönetmelik tüm devlet memurlarını kapsar. Burada bahsedilen eğitim memuriyete atandıktan sonra asaletinizin kazanılması için gereken eğitim. Eğitimde başarısız olmayı unutun başarısız olmanız için gerçekten kendinizi zorlamaniz gerekir.

15 Ağustos 2019 13:41

borneo0682
Aday Memur

src4220 mülakat sonuçlarından ne kadar sonra çağrıldınız ve eğitimden ne kadar sonra iş başı

15 Ağustos 2019 13:50

borneo0682
Aday Memur

src4220 yardımlarınız için teşekkürler

15 Ağustos 2019 14:35

Maliycii
Aday Memur
Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır
15 Ağustos 2019 15:06

src4220
Aday Memur

src4220 mülakat sonuçlarından ne kadar sonra çağrıldınız ve eğitimden ne kadar sonra iş başı


borneo0682, 8 ay önce - Alıntıya git

EĞİTİM BİTİMİNDEN YAKLAŞIK 1 AY SONRA

15 Ağustos 2019 19:14

4Rad
Şube Müdürü

İdare memurluğu hakkında bilgi edinmek isteyen arkadaşlar tıklayınız: [url=https://aciktanalimlar.blogspot.com/2019/08/idare-memurlugu-nedir.html] İdare Memurluğu[/url]

Toplam 1120 mesaj
«67891011121314151617»
 
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?