Editörler : gubaz
22 Ekim 2019 09:31   


İşçi anne doğum sonrası kısmi süreli çalışma konusunda

Kurumunda daha önce kismi çalişmaya başvuru yapiup kabul veya reddedi̇len var mi ?

Sağlık sektöründe iş veren onayı alınması gerekiyor diye yorumlanıyor. ben khk ile kadro alan taşeron işçiyim sürekli işçi olarak çalışıyorum. i̇ş verenin reddetme durumu var mı ?

Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli

MADDE 8 ? (1) İşçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin, 6 ncı maddede belirtilen ücretsiz iznin veya 7 nci maddede belirtilen ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.

Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler

MADDE 12 ? (1) Kısmi süreli çalışma;

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

Sağlık hizmeti işleri

MADDE 16 ? (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, sağlık hizmetinden sayılan işler; tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, hemşire, ebe ve optisyenler ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San?atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensupları tarafından yerine getirilen işleri ifade eder.

22 Ekim 2019 10:45

ng93
Kapalı

Normal şartlarda kişisel husumetiniz yoksa red olmaması lazım.

24 Ekim 2019 11:00

Zeynprdem
Aday Memur

Konu ile ilgili başka fikri olan var mı?

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?