Editörler :
02 Kasım 2019 15:34   


Açığa alınan TSK personeli lojmandan çıkarılabilir mi?

Açığa alınan TSK personeli 5 yıllık oturma süresi dolmadigi halde lojmandan çıkarılabilir mi? Bununla ilgili yeni bir kanun mu var? Hakkında hiç bir suçlama hükmen sabitlenmemiş.

TC Anayasası 15. Maddesi: "suçluluğu mahkeme kararı ile saptanincaya kadar kimse suçlu sayılamaz"

02 Kasım 2019 20:10

Son detail bükücü
Şef

25 Eylül 2019 19:08 tarihinde yeterli cevabı vermiştim

Gereksiz ajitasyon ve duygu sömürüsü ve algı operasyonu yapıyorsunuz

https://forum.memurlar.net/konu/2393731/1.sayfa

Açığa alma işlemi amaçları ve sonuçları

657/137 ve 6413/29 lafzındaki amaç (özü ruhu ve hedeflenen gayesi ) ilgili kişiyi işyerinden ( kışla askeri birlik askeri kurum askeri kıta askeri teşkil) bilumum askeri mahallerden uzak tutmaktır ,kaldı ki emir verme yetkisi yoktur, uzaklaştırma tedbiri süresi boyunca emir verme yetkisini (6413/29-3 asker kişi sıfatı devam etmekle birlikte , emir verme yetkisine konulan blokaj kısıt ) haiz değildir

Hiçbir askeri teşkile giriş çıkış yapamaz ,nizam karakolu bekleme -ziyaretçi bölümünde tutulur, zorunlu zaruri hallerde isth ş md G-2 veya S-2 koordinesinde kışla k- ita amiri onayı ile yazılı veya dijital defterlere kayıt tutulması suretiyle (yazılı savunma verilmesi , müfettiş -muhakkik ifade alma, idari tahkikat , tebligat ve saire sebepleri mucibince ) inzibat/emn ve mhfz bl çavuşu / refakatçi nezaretinde kontrollü şekilde izlem ve takip altında bulundurulmak kaydı şartı ile giriş çıkış sağlanır

Hatta , hakkında 5237/314 -2 uyarınca iddianame varsa veya 5237 /221 - 4 uyarınca adli sürece maruz bulunuyor ise benzer şekilde MSY 319-2/B gereğince tarafına yapılacak olan tebligatı müteakip 15 gün içerisinde konutu da tahliye etmek mecburiyetindedir

03 Kasım 2019 10:55

balarest
Genel Müdür
Duygusal olarak haklisini. Mantiksal olarak hayir
05 Kasım 2019 12:31

Cagaatayy
Aday Memur
Açığa alma terimini genel olarak kullanıyoruz ama işin aslı idari olarak izinli sayılmanızdir. Olayları bu kapsamda degerlendirir isek cıkmamanız gerektiğini şahsım adına değerlendiriyorum .
13 Kasım 2019 20:35

samyeli16
Aday Memur

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu?nun Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan subaylar hakkında yapılacak işlem başlıklı 65. Maddesinin 1. Fıkrası f. Bendine göre: ?Açığa alınan ya da tutuklananlar; 1) Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.?

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına tahsis edilen kamu konutlarının tahsisi ve idaresi 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu?nda ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

TSK lojman yönetmeliğindeki değişiklik kanuna aykırıdır.

Özelden yazanlara yürütmeyi durma ve iptal davası için dilekçe örneği verebilirim.

Beni de işyerinden aradılar gel tebliğ et diye daha etmedim

Gereksiz ajitasyona gerek yok bencede

13 Kasım 2019 20:42

samyeli16
Aday Memur

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu?nun Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan subaylar hakkında yapılacak işlem başlıklı 65. Maddesinin 1. Fıkrası f. Bendine göre: ?Açığa alınan ya da tutuklananlar; 1) Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.?

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına tahsis edilen kamu konutlarının tahsisi ve idaresi 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu?nda ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

TSK lojman yönetmeliğindeki değişiklik kanuna aykırıdır.

Özelden yazanlara yürütmeyi durma ve iptal davası için dilekçe örneği verebilirim.

Beni de işyerinden aradılar gel tebliğ et diye daha etmedim

Gereksiz ajitasyona gerek yok bencede


samyeli16, 4 hafta önce - Alıntıya git

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 1. Dairesinin 18.031997 tarihli, 1997/8 Esas ve 1997/300 Karar Sayılı içtihadında üst hukuk normuna aykırı olarak adsız düzenleyici işlemle kısıtlayıcı ve daraltıcı düzenlemeler yapılamayacağı hususu şöyle ifade edilmiştir: ?Pozitif hukuktaki normlar hiyerarşisi olgusu 1982 Anayasamızın 11 nci Md. si ile önce Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğünü belirttikten sonra; tüzüklerin kanunlara aykırı olamayacağı (Md. 115) yönetmeliklerin de kanun ve tüzüklere aykırı olamayacağı (Md. 124) ifadelen ile hukuki gerçeklik kazanmış bir ilkedir. Buna göre hukuk kuralları kademeleşmesi yukarıdan aşağıya doğru anayasa kanun hükmünde kararname tüzük yönetmelik diğer alt düzenleyici işlemler şeklinde sıralanmaktadır. Alt kademede yer alan üst kademedeki norma aykırı olamaz ve ona aykırı hükümler taşıyamaz. Anayasamızın 124 ncü Mad. ne göre başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilirler.

Demiş biri alıntıdır

13 Kasım 2019 21:09

samyeli16
Aday Memur

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 1. Dairesinin 18.031997 tarihli, 1997/8 Esas ve 1997/300 Karar Sayılı içtihadında üst hukuk normuna aykırı olarak adsız düzenleyici işlemle kısıtlayıcı ve daraltıcı düzenlemeler yapılamayacağı hususu şöyle ifade edilmiştir: ?Pozitif hukuktaki normlar hiyerarşisi olgusu 1982 Anayasamızın 11 nci Md. si ile önce Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğünü belirttikten sonra; tüzüklerin kanunlara aykırı olamayacağı (Md. 115) yönetmeliklerin de kanun ve tüzüklere aykırı olamayacağı (Md. 124) ifadelen ile hukuki gerçeklik kazanmış bir ilkedir. Buna göre hukuk kuralları kademeleşmesi yukarıdan aşağıya doğru anayasa kanun hükmünde kararname tüzük yönetmelik diğer alt düzenleyici işlemler şeklinde sıralanmaktadır. Alt kademede yer alan üst kademedeki norma aykırı olamaz ve ona aykırı hükümler taşıyamaz. Anayasamızın 124 ncü Mad. ne göre başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilirler.

Demiş biri alıntıdır


samyeli16, 4 hafta önce - Alıntıya git

7145 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 26.maddesinde 375 sayılı KHK ye eklenen geçici 35. Madde gereğince OHAL sürecinin sona ermesinden sonra kamu konutlarında oturanlarla ilgili ikili bir ayrıma gidilmiş; anayasa mahkemesi üyeleri, yargıtay daire başkanları, danıştay d. Bşk.ları, hakim ve savcılar, askeri hakimler, sayıştay meslek mensuplarının kamu görevinden ihraç edilmesi beklemeksizin açığa alınmaları halinde 15 gün içerisinde lojmanları terk etmesi vurgulanırken, TSK personeli, emniyet per. Ve diğer 657 ye tabi tüm memurların, KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 15 gün içerisinde lojmanları tahliye etmesi belirtilmiştir.

Açıkça anlaşılmaktadır ki KANUN KOYUCU, hakim ve savcı sınıfından olan şahısların ihraç edilmeleri beklemeksizin açığa alınmaları halinde dahi kamu konutlarını terk etmesini isterken, askeri personelin açığa alınması halinde kamu konutlarını terk etmesine luzüm görmemiştir.

13 Kasım 2019 21:22

samyeli16
Aday Memur

2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu?nun Konuttan Çıkma ve Konuttan Çıkarılma Başlıklı 7. ve 8. Maddeleri şöyledir:

a) Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar. b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren on beş gün veya yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar. c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar. d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-700/87 md.) e) Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar. f) Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrılanlardan kurum veya kuruluşlarıyla ilişiği kesilmeyenlerin aileleri normal oturma süresini tamamlayıncaya kadar konuttan çıkarılmaz. g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı görevine atananların ailesini beraberinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevinin bu görevi sona erinceye kadar konuttan çıkarılmaz. Konuttan çıkarılma: Madde 8 ? Konutlar, 7 nci maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz. Konut tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunmakta ısrar ettiği tespit olunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

Yine Kamu Konut Yönetmeliğinin Yedinci Bölümünde düzenlenen Konuttan Çıkma ve Konuttan Çıkarılma başlıklı 33. ve 34. Maddeleri şöyledir:

Konuttan Çıkma Madde 33- Bu Yönetmelik kapsamına giren; a) (Değişik: 1.9.1986 tarih ve 86/10974 sayılı B.K.K., R.G. 14.10.1986-19251) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar. b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde, c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde, d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkı yönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi Müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde, e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde, f) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte, g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte, Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır. Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen "Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı" düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır.

Konuttan Çıkarılma Madde 34- Konutlar, 33 ncü maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz. Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunan ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği Tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Yukarıdaki yasa ve yönetmelik hükümlerine kamu konutundan çıkarılma işlemin tesis edilebilmesi için gerekli koşullar tahdidi olarak sayılmıştır. Bu koşulların dışında söz konusu düzenlemelerin hilafına adsız düzenleyici işlemler tesis edilmesi suretiyle vb. başka suretle işlem tesis edilmesi kanunun açık hükmüne ve hukuk devleti ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

MSY 319-2 Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinin 4. Bölümünün 1. Maddesinin 1. Fıkrasında:? Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar ile terör örgütü üyeliği veya yöneticiliği suçlarından haklarında düzenlenen iddianamenin kabulüne karar verilenler ile Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesinden faydalanmak için başvuranlar kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren bulundukları konutu 15 gün içerisinde tahliye eder? şeklindeki düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri personellerine tahsis edilen kamu konutlarından çıkma ve çıkarılmaya ilişkin yapılan yasal düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil ettiği aşikardır.

Demiş avukat dilekçesinde

Duygu sömürüsü yapmayın.

Gerçi bazılarının zihniyetine bakarsak bizi diri diri gömecekler oyüzden uğraşmayıp lojmanı boşaltmak daha mı iyi olacak bilemiyorum

13 Kasım 2019 21:33

samyeli16
Aday Memur

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu?nun Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan subaylar hakkında yapılacak işlem başlıklı 65. Maddesinin 1. Fıkrası f. Bendine göre: ?Açığa alınan ya da tutuklananlar; 1) Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.?

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına tahsis edilen kamu konutlarının tahsisi ve idaresi 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu?nda ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

TSK lojman yönetmeliğindeki değişiklik kanuna aykırıdır.

Özelden yazanlara yürütmeyi durma ve iptal davası için dilekçe örneği verebilirim.

Beni de işyerinden aradılar gel tebliğ et diye daha etmedim

Gereksiz ajitasyona gerek yok bencede


samyeli16, 4 hafta önce - Alıntıya git

Kaldı ki açığa alma bir TEDBİR olduğundan cezaya dönüşmemeli anayasanın masumiyet karinesine aykırılık olmamalı... Normalde.

Anayasa Kanun yönerge yönetmelik

Toplam 8 mesaj