Editörler : gubaz
18 Şubat 2020 08:55   


Yürütmeyi durdurma yine uzadı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINIİSTEYEN

(DAVACI): xxxxxxxxxxxxxxx

TARAF (DAVALI): xxxxxxx

VALİLİĞİ VEKİLİ: Axx

İSTEMİN ÖZETİ: xxxxxx İl Müdürlüğüne bağlı xxxxxs Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının xxxx tarih ve xxxxxx sayılı xxxx ili, xxxxxr İlçe Müdürlüğüne bağlı xxxxx görevlendirilmesine ilişkin işlemin; yasal düzenlemelere açıkça aykırı olduğu, bir cezalandırma olduğu, savunma istem yazısında eksiklikler olduğu, delillerin değerlendirilmesinde hata yapıldığı iddia edilerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının xxxxx tarihli Valilik Olur'u ile xxxxx İlçe Müdürlüğü emrine görevlendirildiği, xxxxx'nün xxxxx ile birleşmesi nedeniyle iş yükünün fazlalaşması ve personel ihtiyacı nedeniyle görevlendirilmesinin iptal edilerek İl Müdürlüğü bünyesindeki xxxxx İlçesindeki xxx görevlendirildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Mersin 1. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:Yürütmenin durdurulması konusunda karar verilebilmesi için;Davalı idareden;1-xxxxxxxx 08/11/2019 tarih ve E.xxxx sayılı işleminin onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin,

2-Davacının xxxxxxx İlçe Müdürlüğü'ne bağlı xxxx görevlendirilmesine ilişkin işlemin ve görevlendirme işleminin yasal dayanağının bildirilmesinin istenilmesineDavanın durumuna ve olayın niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin ara kararı gereği yerine getirildikten ya da cevap süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. maddesi uyarınca ara kararı süresinin (15) gün olarak belirlenmesine xxxxx tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

18 Şubat 2020 09:00

vatansever.33
Memur

merhaba dilerim iyisinizdir.

yukarıda paylaştığım arar karar gereği; idareden ilgili görevlednirmeye istinaden yasal dayanak ve bu görevlendirme evrakının onaylı suretini mahkeme istemiştir.

iligili disiplin soruşturma neticesinde hem uyarma hem de yer değişkiliği yapıldı. (muhakik dosyasında yer değişikliği teklifi var. ancak idare savunmasında isteğe binaen yer değişikliği yaptığını beyan ediyor. uyarma cezasının yd red edildi...

sormak istediğim aynı dosya için yer değişikliği için bir takım isteklerde bulunan mahkemeden yer değişikliği için yd çıkarmı... mahkemenin yeni bir ara kararı benim lehime mi?

06 Nisan 2020 15:14

AvTaşkın
Aday Memur

Yürütmeyi durdurma kararının çıkıp çıkmayacağını ancak somut olayın ayrıntılarına bakarak söyleyebiliriz. Genel bir ifade ile YD çıkar veya çıkmaz demek yanlış olur.

Bu karar sizin ne aleyhinize ne de lehinize. Mahkeme sadece evrakları inceledikten sonra karar vereceğini söylemiş.

07 Nisan 2020 08:27

vatansever.33
Memur

Yürütmeyi durdurma kararının çıkıp çıkmayacağını ancak somut olayın ayrıntılarına bakarak söyleyebiliriz. Genel bir ifade ile YD çıkar veya çıkmaz demek yanlış olur.

Bu karar sizin ne aleyhinize ne de lehinize. Mahkeme sadece evrakları inceledikten sonra karar vereceğini söylemiş.


AvTaşkın, 3 ay önce - Alıntıya git

Karar lehime çıktı.

24 Mayıs 2020 09:54

Baturgan06
Aday Memur

vatansever.33 hocam idare mahlemsine ne zaman muracaat etmiştniz?

02 Haziran 2020 17:21

Baturgan06
Aday Memur

yd davası açmıştım uyapa yenı eklenmiş.bu sureç ne kadar daha uzar ? bilgisi olan yazarsa cok seviniirim.

Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27.maddesinin 4.fıkrası gereğince savunma ve ara kararı süresinin (30) gün olarak belirlenmesine,(7226 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesi uyarınca alınan 29/04/2020 tarih ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu'ndaki süreler uzatılmıştır) 20/05/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;