Editörler : ÇOTANAK
15 Mart 2020 23:30   


Kamu davasının açılmasının ertelenmesi jandarma merkez disiplin kurulu

TCK 191/2 UYUŞTURUCU madde yüzünden ADLİ olarak KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ kararı aldım. 90 gün Açığa alındım zaman doldu. Şimdi Göreve iade edildim. Ancak Dosyam Ankara Jandarma Merkez Yüksek Disiplin kuruluna 16 Mart 2020 de gönderilecek. 11 takdir belgem var 1 tane cezam var 6 yıldır. Muvazzaf personelim Merkez disiplin kurulu KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ kararını ve safahat-imi incelediğinde sonuç ne olabilir sizce emsal olan yada disiplin kurulu hakkında bilgisi olan varmı ?

Göreve neden iade edildim çünkü mahkemeden bir hüküm almadım KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ verildi ..

23 Nisan 2020 23:31

Yol Gösteren
Daire Başkanı

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı

Kamu davasının açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen, savcının kamu davası açılmasını 5 yıl süreyle ertelemesi ve bu süre boyunca kişi hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olması memuriyete engel bir durum teşkil etmemektedir.

Yalnız Uyuşturucu suçu olduğu için önemli bir nokta var:

657 sayılı Yasa?nın 131. maddesinde, Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. hükmüne yer verilmiştir. Ceza Mahkemesinde kovuşturmaya başlanmasına neden olan fiil nedeniyle disiplin zamanaşımı süresi geçirilmeden disiplin soruşturması başlatılmasına hukuki yönden bir engel bulunmamaktadır. Memurun fiili ceza hukuku anlamında suç teşkil etmese dahi, disiplin yönünden ceza verilmesini gerektirebilir.

Sonuç olarak, memurun işlediği iddia edilen suç nedeniyle hakkında yapılan soruşturma sonucu verilen KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ kararı memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48/A-5 ve 98. maddeleri uyarınca devlet memurluğundan çıkarılması için yeterli olmamakla birlikte, süresi içerisinde başlatılan disiplin soruşturması sonucunda memurun suç teşkil eden eylemi 657 sayılı Yasa?nın 125/E-g maddesi uyarınca memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareket olarak değerlendirilerek yetkili kurullar tarafından devlet memurluğundan çıkarılmasına da engel teşkil etmeyecektir.

Öncelikle geçmiş olsun hafife alınacak bir konu değil, savunmanı sağlam yap.. bir avukata veya işi bilen birine danış. Disiplin kurulu 7068 sayılı yasanın hangi maddesinden savunma isteyecek.

m) Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak.

yukarıdaki (m) maddesinden savunma isterlerse meslekten ihraçla yargılanırsın.. Moralini bozma ama zor bir süreç...

31 Mayıs 2020 11:00

hukuki destek
Aday Memur

Öncelikle geçmiş olsun , dosyanın içeriğini tam olarak bilmemekle birlikte , bir nebze olsa da gönlünüzü ferahlatacak ve muhtemelen tarafınızdan istenilecek savunmada lehinize olabileceğini düşündüğüm hususları belirtmekte fayda var.

Hakkınızda yürütülen adli soruşturmada savcılık tarafından verilen Kamu davasının açılmasının ertelenmesi Kararının sonucu olarak , ceza mahkemesince TCK 191/2 maddesince yargılamanız dahi yapılmamış olup, 5 yıllık süreç sonucunda başka bir suça karışmamız halinde TCK 191/2 den yürütülen savcılık soruşturması , mahkemeye sevk edilmeden takipsizlikle bitecektir.

TCK 191/2 maddesinde tanımlanan suç 7068 sayılı kanunda

m) Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak , olarak tanımlanmıştır.

Görüleceği üzere fiil; hem TCK' da hemde Genel Kolluk Disiplin Hükümleri kanununda tanımlanmıştır ,

DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2019/545Karar No : 2019/4200 sayılı içtihatında

Anılan suçun 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda açıkça tanımlanmış olması nedeniyle, davacının bu suçu işleyip işlemediği ancak ceza mahkemesince verilecek karar sonucunda belirlenebilecektir.

Bu durumda, söz konusu ceza davasının nihai olarak sonuçlanıp sonuçlanmadığı hususunun İdare Mahkemesince araştırılması ve ceza yargılaması sonucunda verilecek nihai karar da göz önünde bulundurularak, davacı tarafından, disiplin cezasına konu fiillerin işlenip işlenmediği konusunda yeniden bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeksizin verilen İdare Mahkemesi kararının bu işleme yönelik kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır, demiştir.

Haliyle , şüphelinin samimi itirafı haricinde TCK' de suç olarak açıkça tanımlanan bir fiilin sübuta erdiği; ancak ceza mahkemesi sonucunda verilecek hükümle kurulmalıdır, ceza mahkemesinin vereceği karara istinaden fiilin tarafınızca işlendiği konusunda hüküm kurulur ise ;

7068 sayılı kanunun 29. maddesi uyarınca

MADDE 29- (1)Bu Kanunda sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren;

b) Meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasında altı ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(3) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği,(...) tarihten itibaren işlemeye başlar.

Ceza Mahkemenizin kurumunuza tebliğ olduğu tarihten itibaren 7068/29. maddesi uyarınca disiplin soruşturması açar, ve fiilinize uygun gelen cezayı tatbik eder diye düşünüyorum .

31 Mayıs 2020 11:11

Turhan06
Daire Başkanı
Merhabalar. Benim hakkımda geçen yıl, bir bayana hakaretten hakkımda soruşturma başlatıldı ve olayın meydana geldiği zaman memur değildim. Şu an memurum. ve soruşturma neticesinde Hakkımda 1. Asliye Ceza Mahkemesinde bayana hakaretin cinsel taciz seviyesine ulaştığı iddia olunarak TCK 105/1'den cezalandırılmak uzere iddianame düzenlendi ve 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Kovuşturma esnasında Müşteki şikayetini geri çekti ve dava düştü. Ancak başka bir savcı dosyayı istinafa taşıdı ve istinaf gerekçelerine de; 1. Cinsel Taciz Olayının telefonla gerçekleşmesi sebebiyle şikayete bağlı olmadığını ve TCK105/ 2-d'den cezalandırılmam gerektiğini ve bu yuzden düşme uygulanamayacağını; 2. Cinsel Dokunulmazlığa tehdit oluşturacağından bahisle 106/1'den Yani Tehdit suçundan cezalandırılmam gerektiğini; sebepleri ile istinafa taşıdı ve 7 aydır Bölge Adliye Mahkemesinde Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor. Soru: İstinaftan ne tür bir karar çıkabilir? Sicilim temiz, sabıka kaydım yok. İlk defa böyle bir olay başıma geldi.
30 Mart 2021 19:31

hukuki destek
Aday Memur

seacrowd durumun ne oldu aceba?

30 Mart 2021 20:36

Turhan06
Daire Başkanı
....
14 Mayıs 2021 16:24

Alpagut06

seacrowd durumun ne oldu aceba?


hukuki destek, 2 yıl önce - Alıntıya git

Merhabalar size bir şey danışabilir miyim? Sanırım idare hukuku hakkında bilginiz var.

25 Haziran 2022 19:30

casuskurt
Kapalı

Hakkımda uyuşturucu kullanmaktan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilirse ve denetimli serbestlik alırsam. BU DURUM MEMUR OLDUĞUM KURUMA BİLDİRİLİRMİ. Yani benim denetimli serbestlik aldığımı duyarmı kurum. cevap yazana teşekkürler

26 Haziran 2022 03:53

Android60
Şube Müdürü

Hakkımda uyuşturucu kullanmaktan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilirse ve denetimli serbestlik alırsam. BU DURUM MEMUR OLDUĞUM KURUMA BİLDİRİLİRMİ. Yani benim denetimli serbestlik aldığımı duyarmı kurum. cevap yazana teşekkürler


casuskurt, 3 ay önce - Alıntıya git

Hangi kurum??

26 Haziran 2022 05:29

casuskurt
Kapalı

kurum maliye cevap bekliyorum sizden. emniyet, jandarma ve öğretmenlikte denetimli serbestlik alsa dahi meslekten ihraç haberleri okuyorum

26 Haziran 2022 19:30

Android60
Şube Müdürü

kurum maliye cevap bekliyorum sizden. emniyet, jandarma ve öğretmenlikte denetimli serbestlik alsa dahi meslekten ihraç haberleri okuyorum


casuskurt, 3 ay önce - Alıntıya git

Olmazsın. İhraç kurumun soruşturma dahi açmayabilşr

Toplam 10 mesaj