Editörler : afulutas
14 Kasım 2020 17:34

haydargökhan
Şef

Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselmeye giremeyip Ünvan Değişikliğine girebilmesini neye göre söylüyosunuz?


baylo, 2 hafta önce - Alıntıya git

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖĞRENİM DURUMU İTİBARİYLE UNVAN KAZANMA ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni düzenleme

"b) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,"

Eski düzenleme

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

"Ek Madde 4- Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla unvan değişikliği mümkündür."

14 Kasım 2020 17:43

haydargökhan
Şef

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlamalar başlıklı 4. maddesinde "Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri ifade eder" diyor.

657'nin 68. maddesinde de "Madde 68 ? (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.)

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

d) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/101 md.)

olması şarttır.

B) (Değişik: 4/5/1984 ? KHK-199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri

ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece

yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama

yapılabilir.(2)" diyor. Sözleşmeli personelin sözleşmesi her mali yılda yenilenir. Kademe derece yükselmesi olmaz. Bu sebeple yönetmelikte sözleşmeli geçirilen yıllar hizmet yılı süresinden sayılmıyor.


baylo, 2 hafta önce - Alıntıya git

ÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK(1)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/3/1999 No: 99/12647

Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No: 657

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/4/1999 No: 23670

Yayımlandığı Düsturun Tertipi : 5 Cild: 38

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 ? (Değişik: 1/3/2010-2010/192 K.)

Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas

alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî

teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? (Değişik: 21/9/2004-2004/8246 K.)

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III)

sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,

b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,

c) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,

d) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı

ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında

istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten

atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği

mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır.

14 Kasım 2020 18:13

baylo
Aday Memur

Hocam son paylaşımınızda kamunun ortak olduğu teşebbüslerdeki sözleşmelilerden bahsediyor.

14 Kasım 2020 18:16

baylo
Aday Memur

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖĞRENİM DURUMU İTİBARİYLE UNVAN KAZANMA ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni düzenleme

"b) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,"

Eski düzenleme

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

"Ek Madde 4- Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla unvan değişikliği mümkündür."


haydargökhan, 2 hafta önce - Alıntıya git

Burada da sözleşmelilerin bir kurumda işe başladıktan sonra kpss puanıyla farklı kurumlara rasgele geçişini önlemek için başka kurumlara geçişte ünvan şartı getirildiğini anlatıyor. Haberi yapan kişi maddeleri yanlış yorumlamış bence.

20 Kasım 2020 11:43

xrte
Aday Memur

Umarız yakın tarihlerde GYS ve ÜDS ilanı çıkar

25 Kasım 2020 20:23

jatek_10
Şube Müdürü

Arkadaşlar nasılsınız ders çalışabiliyormusunuz şahsen motivasyonum yok sanki 50 yi geçmiycekmiş gibi geliyor alım içimden gelmiyor siz napıyorsunuz çalışabiliyor musunuz

Toplam 266 mesaj
 
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?