Editörler : gubaz
09 Temmuz 2020 16:58   


İfade Alınma
Selamlar arkadaşlar Yürütülen bir soruşturma kapsamında, raporlu bir personelden ifade alınabilir mı?
09 Temmuz 2020 20:31

Yol Gösteren
Şef

DANIŞTAY KARARININ SONUÇ KISMI

......

Dosyanın incelenmesinden; öğretmen olarak görev yapan davacı hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları tesis edilmesine rağmen Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymadığı, görev mahallinde başı kapalı olarak bulunduğu, ideolojik amaçlarla kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozduğundan bahisle yapılan soruşturma sonucunda, müfettiş tarafından ifadesi alınarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, bunun üzerine soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettiği, Yüksek Disiplin Kurulunun 12.7.2000 günlü yazısıyla davacının yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Yasa'nın 130. maddesine göre 7 gün içinde savunmasını yapmasının istenildiği, bu yazının davacıya 9.8.2000 tarihinde görevli olduğu okulda tebliğ edildiği halde aynı gün sevk alarak 11.8.2000 tarihinde hastaneye yattığı, eşi tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna verilen 14.8.2000 tarihli dilekçede, davacının hastaneye yattığı, sağlık durumunun savunma yapmaya uygun olmadığının belirtilmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunun 18.10.2000 tarihli ve 425 sayılı işlemi ile ilgiliye isnat edilen fiilin sübut bulduğu ve süreklilik gösterdiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle 657 sayılı Yasanın 125/E-a maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne karar verilerek dava konusu işlemin tesis edildiği davacının ise mazeretini belgelediği halde Yüksek disiplin Kurulunca 657 sayılı Yasanın 129/2. maddesi gereğince kendisinin bizzat veya vekil aracılığıyla savunma yapmasına, tanık dinletmesine imkan tanınmadığı, anılan madde uyarınca savunma hakkını kullanmasına imkan verilmediğini öne sürerek işlemin iptali istemiyle bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacı tarafından, savunma isteme yazısının tebliği üzerine sağlık durumunun savunmaya elverişli olmadığını belirttiği halde 657 sayılı Yasa'nın 129. maddesinde yer alan haklar bildirilmeyerek kullanmasına imkan verilmediği ileri sürülmekte ise de, Yüksek Disiplin Kurulunca, 657 sayılı Yasa'nın 130. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 7 gün içinde savunmasını vermesine ilişkin yazının davacıya tebliğ edilmek suretiyle anılan madde uyarınca yasal yükümlülüğün yerine etirildiği anlaşıldığından ve 657 sayılı Yasa'nın 129. maddesinde belirtilen haklar, talep edildiği takdirde idarece belirlenen zaman veya sürede kullanılabilecek haklardan olup, anılan maddenin bu hakların kullanılmasını zorunlu kılan bir hüküm niteliğinde bulunmaması karşısında, savunma istem yazısının tebliği üzerine savunmasını yazılı yapabileceği gibi vekil vasıtası ile de yapabilme imkanı olduğu halde bu imkanı kullanmayan davacının, yukarıda sözü edilen ısrarlı tutum ve davranışlarını sürdürmesi nedeniyle hukuka uygun olarak tesis edildiği kanaatine varılan dava konusu işlemin, savunma hakkı kısıtlandığından hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

09 Temmuz 2020 20:38

ybozkurt61
Aday Memur
Teşekkürler Bu kararı okudum ancak karar savunma istemiyle ilgili daha çok benim sorum inceleme başlangıcında müfettiş tarafından alınan ifade ile ilgili. Bazı uzman görüşüne göre ifadenin raporlu iken alınamayacağı, ifade alınabilmesi için öncesinde kişinin ifade verebileceğine dair rapor alınması yönünde ya da ifadenin rapor bitiminde alınması yönünde
09 Temmuz 2020 20:41

ybozkurt61
Aday Memur

DANIŞTAY KARARININ SONUÇ KISMI

......

Dosyanın incelenmesinden; öğretmen olarak görev yapan davacı hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları tesis edilmesine rağmen Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymadığı, görev mahallinde başı kapalı olarak bulunduğu, ideolojik amaçlarla kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozduğundan bahisle yapılan soruşturma sonucunda, müfettiş tarafından ifadesi alınarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, bunun üzerine soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettiği, Yüksek Disiplin Kurulunun 12.7.2000 günlü yazısıyla davacının yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Yasa'nın 130. maddesine göre 7 gün içinde savunmasını yapmasının istenildiği, bu yazının davacıya 9.8.2000 tarihinde görevli olduğu okulda tebliğ edildiği halde aynı gün sevk alarak 11.8.2000 tarihinde hastaneye yattığı, eşi tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna verilen 14.8.2000 tarihli dilekçede, davacının hastaneye yattığı, sağlık durumunun savunma yapmaya uygun olmadığının belirtilmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunun 18.10.2000 tarihli ve 425 sayılı işlemi ile ilgiliye isnat edilen fiilin sübut bulduğu ve süreklilik gösterdiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle 657 sayılı Yasanın 125/E-a maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne karar verilerek dava konusu işlemin tesis edildiği davacının ise mazeretini belgelediği halde Yüksek disiplin Kurulunca 657 sayılı Yasanın 129/2. maddesi gereğince kendisinin bizzat veya vekil aracılığıyla savunma yapmasına, tanık dinletmesine imkan tanınmadığı, anılan madde uyarınca savunma hakkını kullanmasına imkan verilmediğini öne sürerek işlemin iptali istemiyle bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacı tarafından, savunma isteme yazısının tebliği üzerine sağlık durumunun savunmaya elverişli olmadığını belirttiği halde 657 sayılı Yasa'nın 129. maddesinde yer alan haklar bildirilmeyerek kullanmasına imkan verilmediği ileri sürülmekte ise de, Yüksek Disiplin Kurulunca, 657 sayılı Yasa'nın 130. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 7 gün içinde savunmasını vermesine ilişkin yazının davacıya tebliğ edilmek suretiyle anılan madde uyarınca yasal yükümlülüğün yerine etirildiği anlaşıldığından ve 657 sayılı Yasa'nın 129. maddesinde belirtilen haklar, talep edildiği takdirde idarece belirlenen zaman veya sürede kullanılabilecek haklardan olup, anılan maddenin bu hakların kullanılmasını zorunlu kılan bir hüküm niteliğinde bulunmaması karşısında, savunma istem yazısının tebliği üzerine savunmasını yazılı yapabileceği gibi vekil vasıtası ile de yapabilme imkanı olduğu halde bu imkanı kullanmayan davacının, yukarıda sözü edilen ısrarlı tutum ve davranışlarını sürdürmesi nedeniyle hukuka uygun olarak tesis edildiği kanaatine varılan dava konusu işlemin, savunma hakkı kısıtlandığından hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.


Yol Gösteren, 1 ay önce - Alıntıya git
Teşekkürler
09 Temmuz 2020 20:54

Yol Gösteren
Şef
Teşekkürler Bu kararı okudum ancak karar savunma istemiyle ilgili daha çok benim sorum inceleme başlangıcında müfettiş tarafından alınan ifade ile ilgili. Bazı uzman görüşüne göre ifadenin raporlu iken alınamayacağı, ifade alınabilmesi için öncesinde kişinin ifade verebileceğine dair rapor alınması yönünde ya da ifadenin rapor bitiminde alınması yönünde
ybozkurt61, 1 ay önce - Alıntıya git

Müfettiş İlgilileri ifade için çağırdığı halde mazereti olmaksızın gelmemeleri halinde, bunlar hakkında disiplin işlemi yapılması için yetkili makama yazılı olarak durumu bildirir.

İlgili raporlu ise bu rapor ömür boyu değil ya rapor bitiminde gelecektir.. ifadeyi ister 20 gün önce ister 20 gün sonra versin ne değişecek..

Müfettiş soruşturmayı 2 ay içinde tamamlar. Bu süre içinde soruşturmayı tamamlayamayacağını tespit ettiği takdirde, 2 aylık süre dolmadan önce gerekçe belirterek ek süre ister.

09 Temmuz 2020 21:16

ybozkurt61
Aday Memur

Müfettiş İlgilileri ifade için çağırdığı halde mazereti olmaksızın gelmemeleri halinde, bunlar hakkında disiplin işlemi yapılması için yetkili makama yazılı olarak durumu bildirir.

İlgili raporlu ise bu rapor ömür boyu değil ya rapor bitiminde gelecektir.. ifadeyi ister 20 gün önce ister 20 gün sonra versin ne değişecek..

Müfettiş soruşturmayı 2 ay içinde tamamlar. Bu süre içinde soruşturmayı tamamlayamayacağını tespit ettiği takdirde, 2 aylık süre dolmadan önce gerekçe belirterek ek süre ister.


Yol Gösteren, 1 ay önce - Alıntıya git
Teşekkürler kardeşim Mevzu ifade vermemek değil, müfettiş tarafından süre bile verilmeden raporlu bir kişiden ifade alınabilir mi? Şayet alınır ise bu soruşturma usulsüz mü okur
10 Temmuz 2020 00:39

Yol Gösteren
Şef
Teşekkürler kardeşim Mevzu ifade vermemek değil, müfettiş tarafından süre bile verilmeden raporlu bir kişiden ifade alınabilir mi? Şayet alınır ise bu soruşturma usulsüz mü okur
ybozkurt61, 1 ay önce - Alıntıya git

Müfettiş ifadesi alınacak kişinin kurumuna gün yer ve saat belirterek ifadeye çağırır. Kurum bunu ifadesi alınacak kişiye tebliğ eder. Süre belirtmeden hangi müfettiş ifadeye çağırır ki? İfadesi alınacağın mazereti varsa bunu belirtir..

Senin sorun olacak bir iş değil? şöyle ki...

İfade verecek olan kişi raporlu diyorsun.. ifade vermeye davet edilmedi diyorsun.. bunun yanında süre verilmeden ifadesi alındı diyorsun.. Şayet bu şekilde ifadesi alınır ise usulsüz olur mu diyorsun.. PEKİ İFADESİ ALINACAK OLAN KİŞİ İFADE VERMEYE NASIL GİTTİ.. İFADE VERMESİ GEREKTİĞİNİ NEREDEN ÖĞRENDİ DE İFADE VERDİ.. MÜFETTİŞ ÇAĞIRMADI DA İFADE ALINACAK KİŞİNİN YANINA MI GİTTİ.. BEN DAHA MÜFETTİŞİN İFADE ALINACAK KİŞİNİN EVİNE GİDİP İFADE ALDIĞINI GÖRMEDİM...

12 Temmuz 2020 08:35

denklemcözme
Aday Memur

müdür yardimcisi mağdur memuru telefon ile arayarak: falanca gün falaca makama acil gelmeniz gerekiyor müdür öyle dedi! der

mağdur memur: efendim kusura bakmayın nicin gelmem gerektiğini ögrenebilirmiyim?

iletişim memuru: bilgim yok, müdür onu cagirin dedi, benim baska bilgim yok.

mağdur memur: peki

gün gelir.

memurun gittiği gün sorusturma olarak kayıtlara geçer. soruşturmayı yürüten makam ile şikayetsahibi ve cezayı veren de ayni kisi olmustur.

buyurun size kamu kurumunda bir kamu kurumu yönetici kadrosunda bulunan kisi tarafından gerçekleşmiş olan hukuksuz, usulsuz, tebligatız islem.

simdi memur sorusturma usulunu bilmez ise, haklarını bilmez ise kendisine yapılanin hukuksuz ve usulsuz islemleri nerden bilsin.

Toplam 7 mesaj